Какво предвижда програмата за околна среда през 2014 – 2020 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Какво предвижда програмата за околна среда през 2014 – 2020 г.

Какво предвижда програмата за околна среда през 2014 – 2020 г.

Стремежът е да се изгради по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика

10087 прочитания

© Schutterstock


Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заедно с другите държавни институции, представителите на неправителствения сектор и социално-икономическите партньори разработва новата оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) за периода 2014 - 2020 г. Стремежът е да се изгради по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин.

Чрез реализирането на програмата трябва да се постигне:

- опазване на околната среда
- намаляване на емисиите

- предотвратяване на загубата на биоразнообразие.

Важно е мерките във всички оперативни програми да бъдат заложени така, че да се постигне оптимално допълване, а и тяхното изпълнение да доведе до максимален ефект. Включването на всички приоритети за опазване на околната среда и измененията на климата към 2020 г. ще се гарантира, като във всички програми бъдат заложени конкретни дейности в тази връзка.

С подкрепата на участниците в процеса по подготовка на бъдещата ОПОС 2014 - 2020 г. са определени за финансиране мерки в секторите "Води", "Отпадъци" и "Биоразнообразие".

В сектор "Води"

най-общо ще се подпомогне изпълнението на ангажиментите на България съгласно Рамковата директива за водите. Мерките са насочени и към изпълнение на изискванията за пречистване на градските отпадъчни води, подобряване качеството на водите за пиене и управлението на риска от наводнения. Същевременно ще се насърчава и използването на иновативни технологии, насочени към по-доброто опазването на околната среда и ресурсната ефективност в сектор "Води".

През следващите седем години се планира да продължи финансирането на мерки за изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2000 е.ж. (еквивалент жители). Целта е да се осигури необходимото ниво на пречистване съгласно Европейската директива за градските отпадъчни води. Финансирането на ВиК инфраструктурата в изключителна степен зависи от наличието на генерални планове, които ще посочат нуждите на дадените агломерации.

Предвижда се финансиране както на стандартните решения за пречистване на водите (пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ), така и на решения, които са иновативни и които са финансово по-изгодни и технологично възможни за нашите условия. Освен това се цели и подпомагане на иновации в бизнеса, които са насочени към подобряване опазването на околната среда и ресурсната ефективност.

През 2012 г. беше одобрен Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013 – 2020 г. Той предвижда конкретни мерки за намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, в това число на емисиите от отпадъчните води. Към 2008 г. емисиите на метан от битовите отпадъчни води са около 60% от емисиите на парникови газове от отпадъчните води в България. Оперативната програма предвижда финансиране на изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, включително и на вече изградени пречиствателни станции, приоритетно за подобряване на качествените им показатели, за последващото им използване за енергийни цели (като гориво от биомаса).

Важен момент за вземане на правилни управленски решения е наличието на адекватна информация за състоянието на водите. В подкрепа на това се предвижда финансиране за доизграждане на системата за мониторинг на повърхностните и подземните води.

През ноември 2012 г. 41-ото Народно събрание прие "Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България". В стратегията е одобрено изграждането на "оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване". Центърът ще се създаде на национално ниво - към Министерството на околната среда и водите, с основна задача да предоставя необходимата информация (на заинтересованите лица и обществеността) за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване чрез използването на нови технологии за оценка на водните ресурси в реално време.

Определените към момента бенефициенти са общини с възможност на по-късен етап да се присъединят и асоциации по ВиК, структури на МОСВ с компетенции в областта на управление на водите, малки и средни предприятия.

В сектор "Отпадъци"

най-общо ще се подпомогне изпълнението на изискванията на Директивата за отпадъците. Според нея държавите членки трябва да предприемат необходимите мерки, насочени към постигането на следната цел: до 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали като хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата да се увеличи най-малко до 50% от общото тегло.

Предложени за финансиране към момента са:

- разширяване/подновяване на системите за събиране на битови отпадъци, като приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци

- изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба
- изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на битови отпадъци, включително подобрения на изградени площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани битови отпадъци от домакинствата - изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци и за зелени отпадъци

- изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на площадките, на които са разположени инсталации за предварително третиране или на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата) и изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци. Предвид възможностите, които предлага експлоатацията на част от тези инсталации, ще се работи върху привличане на бизнеса като партньор при тяхното изграждане чрез използване на финансови инструменти при предоставянето на финансиране.

Следва да продължи подпомагането на закриването на депата, които не отговарят на изискванията, като част от цялостен интегриран подход за управлението на отпадъците, при спазване на йерархията за управление на отпадъците.

Ще бъде финансирано изграждането на инсталации за оползотворяване на отделения биогаз от депа за неопасни отпадъци чрез производство на електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне – това са изисквания на Рамковата директива за отпадъците, които имат отношение към политиката по изменение на климата.

Отново се залага на финансиране на екоиновации в сектора, насочени към подобряване опазването на околната среда и ресурсната ефективност в бизнеса.

Определените към момента бенефициенти са общини, регионални сдружения за управление на отпадъците, структури на МОСВ с компетенции в областта на управление на отпадъците и малки и средни предприятия.

За опазване на биологичното разнообразие в страната

се предвижда изпълнение основно на мерки в защитени зони от мрежата "Натура 2000", както и на мерки за опазване на защитени видове и местообитания в защитени територии, припокриващи се със зоните от "Натура 2000". Основната цел е ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие. Основните дейности, предложени за включване в програмата, са в изпълнение на стратегическата Национална приоритетна рамка за действие по "Натура 2000", определяща приоритетите в мрежата до 2020 г. Такива мерки са:

- картиране и оценка на състоянието на видове и местообитания в защитени зони в акваторията на Черно море
- мерки във връзка с подобряване на системата за мониторинг на биоразнообразието, която е от съществено значение за докладването на състоянието пред ЕК

- информационни и комуникационни мерки както за по-добро познаване на мрежата, така и за развитие и укрепване на връзката "бизнес – "Натура 2000" във взаимно изгоден и екологосъобразен аспект.

Друга основна група от мерки са в изпълнение на Стратегията на ЕС за биоразнообразието към 2020 г. и националното законодателство. Те са във връзка с борбата с инвазивните чужди видове, изграждането на информационна система за генетичните ресурси, традиционни знания и подобряване на знанията за екосистемните услуги.

Определените към момента бенефициенти са структури на МОСВ и Министерството на земеделието и храните (МЗХ), общини и сдружения на общини.

Целта на МОСВ е да бъдат взети предвид всички качествени предложения при написването на оперативната програма. Именно заради това в министерството е сформирана работна група с участие на широк кръг заинтересовани страни, както и консултации с компетентни организации. Всеки гражданин също може да се включи със свои предложения. Стремежът ни е постигане на максимална публичност на работата и използване на капацитета в страната за вземане на информирани решения. Резултатите от свършеното до момента са достъпни на интернет страницата на програмата, като в бъдеще се предвижда да се публикуват и отговори на постъпили предложения за мерки по програмата (www.ope.moew.government.bg)

Към момента се провеждат неофициални преговори с Европейската комисия за съгласуване на оперативните програми. Предложенията за финансиране е възможно да бъдат допълнени или изменени впоследствие, тъй като предстои да бъде постигнато съгласие между България и службите на Европейската комисия.

---------------------------------------------------------------

* Десислава Стефанова работи в дирекция "Кохезионна политика за околна среда" в Министерството на околната среда и водите от 2009 г. Завършила е бакалавърска степен "Екология и опазване на околна среда" в Лесотехническия университет в София и магистърска степен "Екологични науки и политики" в Централноевропейския университет в Будапеща. Преди 2009 г. е работила в международна организация с идеална цел в сферата на опазването на околната среда и устойчивото развитие, участвала е в оценяване на проекти за устойчиво градско развитие и в прояви на организации за възобновяеми енергийни източници.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заедно с другите държавни институции, представителите на неправителствения сектор и социално-икономическите партньори разработва новата оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) за периода 2014 - 2020 г. Стремежът е да се изгради по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин.

Чрез реализирането на програмата трябва да се постигне:


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    yotata avatar :-|
    йотата

    Браво. Сега остава и общините да се подготвят, а следващият Дянков да подсигури пари за тези инвестиции.

    За ТЕЗИ инвестиции, не за метро, ларго, зали и градинки.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.