В търсене на проблемите и решенията
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

В търсене на проблемите и решенията

Shutterstock

В търсене на проблемите и решенията

По-малко бюрокрация, по-ясни и еднозначни указания, по-малко чакане и по-гъвкави възможности за плащане са нужни в новата програма за развитие на човешките ресурси

4906 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Визитка

Деница Николова е партньор и мениджър "Европейски проекти" в консултантската компания "ИЮ консулт" ООД. Тя има над 10-годишен опит в предприсъединителните и оперативните програми на ЕС и други международни донорски програми. В практиката си има над 50 успешно финансирани и реализирани проекта в различни области. Тя е вицепрезидент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие, член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП), ръководител на експертни работни групи по програмите "Развитие на човешките ресурси" и "Регионално развитие" към асоциацията и член на работните групи по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Европейското териториално сътрудничество" и Програма за развитие на селските райони.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) е един от важните инструменти за подобряването на качеството на живот в Бългатия, постигане на по-висока заетост и повишаване на производителността. През годините на работата й обаче бенефициентите се сблъскаха с редица проблеми. Затова и към юни общият размер на договорените средства е 93.5%, но извършените плащания са едва около 44% от общия бюджет на програмата. Тези числа показват, че и към момента има реален риск от загуба на субсидии. Какви бяха проблемите досега и как можем да се поучим от тях?

Колкото администратори, толкова и отговори

Въпреки няколкократните смени на ръководството на програмата и междинните звена и декларираните намерения за опростяване на процедурите и ускоряване темпа на договаряне и разплащане, това не се получи в обещания мащаб. Един от основните проблеми беше липсата на административен капацитет за управление на средствата в междинните звена – най-вече Агенцията по заетостта (АЗ) и Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Заради това, бенефициентите получаваха различни и често противоречащи си едно на друго указания и становища за изпълнението на проектите си, дори в рамките на едно и също междинно звено. Твърде често се получаваше и разминаване в становищата по дадени казуси на различни нива в управлението на програмата - от регионален координатор от междинно звено, от служителите в междинното звено в София и като крайна инстанция от Управляващия орган в Министерството на труда и споциалната политика (МТСП). В различното тълкуване на нормативните документи от различни звена и презастраховането за опити за злоупотреба със средства, може да се търси причината за често усложнените до невъзможност условия за изпълнение на проектите.

Голямото чакане

Сериозен проблем, а и демотивиращ фактор за кандидатстване, бяха забавените до абсурдност срокове на разплащане. Най-големи забавяния се получиха в разплащанията към обучителните организации извършили обучения по ваучерните схеми, както и към работодатели наели млади хора по процедурата за осигуряване на стаж като първо работно място за младежи, завършили образованието си. В редица случаи, забавянията бяха с повече от 6 месеца дори година след определения за целта срок. Често причините са в дребни документални пропуски или просто в непредвидено високия интерес по процедурите и лошото планиране на необходимия екип за управление, както и в липсата на капацитет за обработване на огромния обем документи.

Проблемите с недостатъчния административен капацитет се потвърждават и от одит на функционирането на системите за управление и контрол на оперативната програма, проведен от службите на Европейската комисия (ЕК).

Какво да променим

За да се усвоят  по-успешно средствата по програмата през периода 2014-2020 г. е необходима радикална промяна в отправната точка към бенефициентите. Настоящите правила са базирани на презумпция за виновност на бенефициента и неговото желание априори да злоупотреби с договорената безвъзмездна помощ. Тези правила са несъвместими с реалностите и вече довеждат до изключително нисък интерес към грантовите схеми от страна на потенциалните бенефициенти.

В тази връзка няколко са мерките, които биха довели до качествена промяна в усвояването на средствата по програмата през следващия програмен период и ефекта върху пазара на труда:

-    Да се разработи и прилага ясна, конкретна, разбираема и практична нормативна база за усвояване на средствата през следващия програмен период, без излишни бюрократични усложнения. -    Да се опростят процедурите за избор на изпълнители по проекти, финансирани по програмата, с оглед ускоряване на процеса на изпълнение на проекти.
-    Да се въведат по-ясни и опростени процедури за кандидатстване и изпълнение на проекти като контролът е насочен към търсене на реален ефект от изпълнение на проектите и към качеството на постигнатите резултати, а не към процеса на изпълнение и документите свързани с него.    -    Да се намери по-опростена и ефективна организационна структура за управление на програмата, позволяваща по-близка комуникация с бенефициентите и по-гъвкаво и динамично управление на средствата, с по-малко звена и нива за одобрение на едни и същи документи.

-    Да се намери вариант за привличане, обучение, мотивиране и задържане на квалифицирани способни кадри в УО и междинните звена.

Повече гъвкавост при плащанията

Друг сериозен проблем при изпълнение на програмата, който така и не намери решение в настоящия период е механизмът за разплащане с бенефициентите. Техният кръг е широк и включва и училища и неправителствени организации, за които е изключително важно да се осигури финансов ресурс за изпълнение на проектите им до момента на изплащане на безвъзмездната помощ. Съгласно правилата бенефициентите имат право да използват до 20% от одобрената помощ като авансово плащане срещу банкова гаранция, която покрива цялата стойност на исканата сума за целия период на изпълнение на проекта.

В България няма развита система за финансиране с кредитни средства или за предоставяне на гаранции към нестопански организации с ограничени активи и финансови средства. Естеството на дейността на подобни организации не предполага наличието и използването на значителни производствени активи, които биха  могли да използват като залог пред банка за осигуряване на кредит или гарантиране на авансите. Така, за да може да се даде реален достъп на бенефициентите до тези средства,  е необходимо да се промени условието за ползване на аванса, като се даде възможност за по-голяма гъвкавост. Това може да бъде постигнато чрез използването на запис на заповед или специална банкова сметка, по която да се превежда финансирането. Изразходването на средства от сметката трябва да бъде само за инвестициите по проекта, под контрола на обслужващата банка. Това са механизми, които вече са бяха използвани и са с доказани резултати при преминалите процедури, финансирани по програма ФАР.

Какво иска бизнеса

Голямото предизвикателство пред програмата през следващия програмен период си остава намирането на адекватни стимули за бизнеса, така че да може да се насърчи създаването на нови работни места. Практиката до момента показва, че по-голям ресурс се насочва към търсене на временни решения, чрез прилагане на мерки с неустойчив резултат. Конкретен пример в това отношение е доказалите се като неефективни мерки за временна субсидирана заетост. Затова е нужно да се анализират и потребностите на работодателите, а не само проблемите на безработните. В тази връзка най-очевидните проблеми на бизнеса, разрешаването на които трябва да е приоритет през новия програмен период, са остра нужда от съвременен инструментариум за подобряване на управлението и недостига на квалифициран персонал, отговарящ на реалните потребности на бизнеса.

Важно е да се отразяват потребностите на работодателите и пазарната среда, а не просто да се вземат чисто политически и административни решения. Практиката на процедурите, насочени към бизнеса до момента е, да се поставят множество, често неприложими и дори абсурдни лимити и ставки за стойността на услугите, за които бизнесът търси финансиране. Поставянето на подобни изкуствени рамки, далеч от реалната пазарна среда демотивират бизнеса да участва по програмата, тъй като тя не предоставя възможност за решаване на неговите проблеми, а по-скоро би го обременила с неприсъщи дейности. Така подобни мерки привличат повече изкуствено създадени формирования с основна цел източване на средства чрез безсмислени проекти и не се превръщат в реален лост за намаляване на безработицата.

По-малко бюрокрация

Важно е и да се има предвид, че бизнесът не иска да си губи времето в бюрокрация, но пък би приветствал повече възможностите за използване на електронни услуги.

Въвеждането на ваучерния механизъм за финансиране на обучения на заети и безработни беше нов подход, който намали административното бреме пред кандидатите. Интересът към ваучерните схеми беше огромен, а механизмът - оценен като пример за добра практика и от ЕК. За съжаление, начина на прилагане на мерките се оказа твърде нецеленасочен и като краен резултат освен общата статистика за броя преминали успешно обучение, не може да се отчете значителен реален положителен резултат върху пазара на труда. В същото време бюрократичната тежест се прехвърли от ползвателя на услугата към обучителните организации, а огромните забавяния на плащания им подействаха силно демотивиращо.

Какво да очакваме за новия програмен период

Новата програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) все още е в процес на подготовка, но вече е в почти финализиран вариант. През новия програмен период програмата отново ще се финансира от Европейския социален фонд. Тя ще продължи да подпомага широк кръг от бенефициенти чрез "меки" мерки насочени към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институците на пазара на труда и т.н.

Новост ще е използването и по тази програма на финансови инструменти, използвани в настоящия период в Оперативна програма "Регионално развитие" и Оперативна програма "Конкурентоспособност". Чрез финансови инструменти ще се подпомагат проекти за самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия и облекчаване на достъпа до финансов ресурс за стартиращи предприятия.

 

Визитка

Деница Николова е партньор и мениджър "Европейски проекти" в консултантската компания "ИЮ консулт" ООД. Тя има над 10-годишен опит в предприсъединителните и оперативните програми на ЕС и други международни донорски програми. В практиката си има над 50 успешно финансирани и реализирани проекта в различни области. Тя е вицепрезидент на Европейска асоциация за образование за устойчиво развитие, член на УС на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП), ръководител на експертни работни групи по програмите "Развитие на човешките ресурси" и "Регионално развитие" към асоциацията и член на работните групи по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", "Европейското териториално сътрудничество" и Програма за развитие на селските райони.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) е един от важните инструменти за подобряването на качеството на живот в Бългатия, постигане на по-висока заетост и повишаване на производителността. През годините на работата й обаче бенефициентите се сблъскаха с редица проблеми. Затова и към юни общият размер на договорените средства е 93.5%, но извършените плащания са едва около 44% от общия бюджет на програмата. Тези числа показват, че и към момента има реален риск от загуба на субсидии. Какви бяха проблемите досега и как можем да се поучим от тях?


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    tily_lily avatar :-|
    tily_lily

    Да да, и като се опростят процедурите, какво ще прави тая сбирщина от некадърници в МТСП ив АЗ?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.