Последно повикване за младите фермери

От 18 ноември до 20 декември те отново могат да кандидатстват за субсидии за създаване на стопанства

Бюджетът на мярката е 10 млн. евро, а финансовата помощ за всеки кандидат-бенефициент - до 25 000 евро.

Ива Иванова е експерт в дирекция "Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони" в Държавен фонд "Земеделие". Тя започва работа в институцията през януари 2011 г. Завършила е бакалавърска степен по "Икономика и управление на търговията" в Икономическия университет – Варна. Има и магистърска степен по "Международен бизнес" и "Право на Европейския съюз" от Софийския университет "Климент Охридски".

Младите фермери имат последен шанс да кандидатстват за евросубсидии, с които да направят първите си стъпки в земеделието преди официалното приключване на сегашния програмен период за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). От 18 ноември до 20 декември те могат да подават документите си по Мярка 112, която им дава възможност да получат финансова подкрепа, за да изградят модерни стопанства, отговарящи на изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

 

Какво да очакват накратко

Общият бюджет, който се отпуска в рамките на този прием по мярката, е 10 млн. евро, а финансовата помощ за всеки кандидат-бенефициент - до 25 000 евро. Той може да използва средствата за увеличаване на обработваемата земеделска площ на стопанството си, създаване и възстановяване на трайни насаждения, подобряване на сградния фонд чрез покупка на сгради, покупка на техника, машини, съоръжения и оборудване, строителство, пряко свързано с дейността на стопанството, увеличаване броя на животните, придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието, преминаване към биологично производство и др.

Кандидатстването става с подаване на заявление за подпомагане по образец в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) по постоянен адрес и прилагане на необходимите документи.

Профилът на младия фермер

  Кандидатите по мярката са на възраст между 18 и 40 години. Те трябва да бъдат регистрирани за първи път като земеделски производители и да са започнали да отглеждат животни или да стопанисват земя с цел производство не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. С приоритет са  младите фермери, които имат завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика или притежават сертификат за завършен 150-часов курс в тези области. Предимство имат и кандидатите, които са сертифицирани за биологично производство в процес на преход или с намерение за развиване на биологично земеделие, както и такива, които вече са подали заявление или искат да кандидатстват по Мярка 214 "Агроекологични плащания".

Приоритетни са фермерите, които искат да се занимават с животновъдство, както и тези от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник.

Чисти сметки, добри бенефициенти

 

Едно от най-важните изисквания към кандидатите е общият икономически размер на земеделското им стопанството да е не по-малко от 4 икономически единици (ИЕ). Например, ако бенефициентът иска да развива ферма за калифорнийски червеи (бел. авт. – даваме този пример, понеже този тип проекти се оказаха доста популярни сред кандидатите при кандидатстванията, които бяха отворени досега), той трябва да има минимална площ на фермата от поне 230 кв.м (т.е. 4.12 ИЕ). Това изчисляване на икономическия размер на стопанството, изразен в ИЕ, се извършва с помощта на "Таблици за изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството", които са приложения към съответните наредби по прилагане на конкретните мерки, публикувани в Държавен вестник. Формирането на ИЕ може да се извърши с различни култури и животни.

Изплащането на помощта се извършва на два етапа: първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след одобрение на заявлението за подпомагане и второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка 1.5 икономически единици увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана. Това за младия фермер означава, че ще бъде проверен най-рано на третата година и не по-късно от четвъртата година от стартиране на дейността. Дотогава бизнес планът му трябва да показва увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с най-малко 4.5 икономически единици. Освен това планът трябва да доказва, че кандидатът е инвестирал поне левовата равностойност на 5000 евро от полученото плащане за нуждите на земеделското стопанство към избрания период за проверка (т.е. третата или четвъртата година) и още поне левовата равностойност на 2000 евро - не по-късно от шест месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана.

Бенефициентите подлежат и на текущи проверки, където се следи най-вече дали спазват размера на минималните 4 ИЕ, налични при стартиране на дейността, и дали е достигнато минималното увеличение на земеделското стопанство с минимум 4.5 ИЕ в сравнение с първоначалното състояние. Ако се върнем на случая с фермата за червеи, то бенефициентът трябва да е разширил стопанството си до 475 кв.м.

Най-често допусканите грешки

Мярката, която много хора познават като "Млад фермер", се оказа една от най-популярните по ПРСР (виж карето). За новите бенефициенти ще е полезно да обърнат внимание и на грешките, които бяха допускани най-често от кандидатите досега: 1. При подаване на заявления за подпомагане младите фермери не са описали пълния размер на стопанисваната от тях земя или броя на отглежданите животни. 2. При проверка на заявените площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и национални доплащания за животни (НДЖ) се установяват заявени площи и животни, които не са посочени в заявлението за подпомагане по м. 112.
3. Заявената земя, участваща в изчисляването на началния икономически размер на стопанството и за която са представени документи за собственост/наем, не се обработва в реални граници. 4. Установяват се стопанства с повече от един ръководител, като вторият ръководител не отговаря на изискванията на Наредба №9/03.04.2008 г. 5. При кандидатстване с намерение за създаване на трайни насаждения се заявяват срокове извън утвърдените технологични срокове – т.е. от 15 ноември до 15 април. 6. В минималния начален икономически размер се включват имоти, които се явяват съсобствени на кандидата и други лица, различни от съпруг/съпруга.
7. След извършени от ДФЗ проверки се установява, че кандидатът е започнал да отглежда животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисва земя с цел производство на земеделска и животинска продукция по-рано от допустимия 14-месечен срок преди подаване на заявлението.

8. Подават се заявления за подпомагане, в които минималният начален икономически размер се формира с разсадници, за които кандидатите нямат издадени разрешения по съответния ред.

Резултатите досега

Към момента по Мярка 112, популярна като "Млад фермер", са сключени 5375 договора на стойност близо 134.4 млн. евро. От тези проекти 4024, или 75%, са насочени към сектор "Растениевъдство", други 1040 (19% от одобрените за плащане заявления) – към животновъдството, и 311 са за смесени дейности. Ако може да се говори за модерни сред младите фермери бизнес инвестиции, то те са свързани с отглеждането на калифорнийски червеи, създаването на овощни градини, отглеждането на зеленчуци и др.

За младите фермери, които не са успели да кандидатстват в рамките на този програмен период, с новата ПРСР 2014-2020 са предвидени още възможности за подкрепа на техните бизнес начинания.

Още от Капитал