ЕС затяга митническия контрол срещу фалшификатите

Нов Регламент осигурява по-надеждна защита срещу вноса на пиратски стоки и по-облекчени процедури за унищожаването им

След продължително обществено обсъждане през юни тази година най-сетне беше  одобрен новият Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи. Той ще се прилага от 01.01.2014 г., като отменя сега действащия Регламент (ЕО) № 1383/2003. Целта на новата правна уредба е да преодолее редица недостатъци на сегашния режим, като разшири правомощията на митническите органи да задържат на външните граници на ЕС стоки, за които се подозира, че са фалшиви или пиратски. Регламентът създава доста по-детайлна правна рамка, като тук ще отбележим по-важните изменения в сравнение със стария режим.

По-широк обхват

Промените разширяват кръга на правата, за които може да се иска предприемане на мерки за граничен контрол - добавени са права върху търговско наименование, полезен модел и др. Регламентът обаче запазва досегашното правило, че няма да се прилага по отношение на стоки, предмет на "незаконна паралелна търговия" (оригинални стоки, които се пускат за пръв път на пазара в ЕС без съгласието на правопритежателя), както и във връзка с оригинални стоки, произведени от лице, упълномощено от притежателя на правото, но в превишение  на договорените количествени ограничения. Мотивите за това решение са свързани с ограничените ресурси - приема се, че не е целесъобразно митническите органи да съсредоточават усилията си за борба с тези нарушения. Остава непроменено и положението, че стоки с нетърговски характер, съдържащи се в личния багаж на пътниците, са изключени от системата на граничен контрол.

Новият регламент разширява и кръга на лицата, които могат да подадат молба за намеса на митническите органи. Това вече са не само притежателите на права на интелектуална собственост, но и лица, получили разрешение да ги ползват и да водят дела за защитата им (напр. лицензополучател на изключителна лицензия за използване на дадена марка на територията на България).

Опростена процедура

Най-добрата новина за притежателите на права на интелектуална собственост, които търсят намеса на митниците в България, е задължителното въвеждане на т.нар. опростена процедура за бързо унищожаване на задържани стоки. Подобна процедура се предвиждаше и от отменения Регламент 1383/2003 г., но въвеждането й в националните законодателства беше предоставено на преценката на отделните държави членки. До този момент България беше една от малкото членки на ЕС, чието законодателство не предвиждаше опростена процедура за унищожаване. Поради това във връзка с всяко задържане на фалшиви стоки правопритежателите бяха задължени в кратък срок да започнат гражданско или наказателно производство с цел да се установи, че правата им са нарушени. Този процедурен ред значително забавяше унищожаването и беше изключително неизгоден икономически в случаите на задържания на малки количества фалшиви стоки. Това стана и основната причина органите на прокуратурата да бъдат ненужно засипвани със сигнали за разследване на престъпления срещу интелектуалната собственост по повод задържането и на най-малките пратки, а митническите складове от години да са препълнени с фалшиви стоки, които чакат издаването на съответните актове за унищожаване.

Нововъведената задължителна опростена процедура е значително по-бърза и икономична, защото предвижда, че задържаните стоки могат да бъдат унищожени и без да се започва съдебно производство за установяване на нарушение, ако притежателят на правото е потвърдил, че стоките са фалшиви и желае да бъдат унищожени, и деклараторът или държателят на стоките е съгласен с унищожаването. Съгласието на декларатора или държателя на стоките за тяхното унищожаване ще се предполага винаги когато той изрично не се е противопоставил на унищожаването в определения в регламента срок от десет работни дни. Несъмнено тази законова презумпция за съгласие представлява огромно облекчение за притежателите на правата, тъй като вече няма да им се налага да водят дела, за да обосноват унищожаването на задържани фалшиви стоки, които и без това са изоставени от собствениците им. Само ако собственикът на стоките изрично се противопостави на унищожаването, титулярят на правата ще трябва да установи нарушението по предвидения в закона ред.

Специален подход към малките пратки

Отново с цел свеждане до минимум на административната тежест, новият регламент предвижда и специална процедура за унищожаване на стоки в малки пратки. Става въпрос за пощенски или куриерски пратки, които съдържат най-много три артикула или имат общо тегло, по-малко от два килограма. Идеята на тази нова мярка е по ефективен начин да се обхване и разрастващата се интернет търговия с фалшиви и пиратски стоки. Процедурата дава възможност митническите органи, дори без участието на титуляря на правата, да унищожават стоки, транспортирани в малки пратки, за които подозират, че са фалшиви, ако собственикът на стоките не се противопостави в определения за това срок. Тази процедура ще се прилага само ако притежателят на правата е направил предварително общо искане в такъв смисъл в заявлението за митническа намеса. 

Запазва се правилото, че всички митнически разходи, свързани със задържането, съхранението и унищожаването на стоките, включително във връзка с малките пратки, са за сметка на титулярите на правата. Очаква се обаче тези разходи да останат в разумни рамки с оглед новите по-облекчени и икономични процедури за унищожаване.

Електронна база данни

Регламентът предвижда и създаването на нова централна електронна база данни (най-късно до 01.01.2015 г.) за обмяна на информация и подобряване на комуникацията между митническите органи на всички държави - членки на ЕС. Макар новата правна уредба да не оправдава изцяло очакванията на правопритежателите (извън обхвата на граничен контрол остават паралелният внос и стоките, преминаващи транзитно през ЕС), като цяло се очаква новият регламент да осигури по-надеждна защита срещу вноса на фалшификати в ЕС, и то при облекчени и бързи административни производства. По отношение на България се очаква в резултат на задължителната опростена процедура задържаните фалшификати да бъдат унищожавани в кратки срокове, а правораздавателните органи да бъдат разтоварени от разследването и установяването на такива нарушения.

Още от Капитал