Новите тенденции на трудовия пазар през 2014 г.

Все повече компании използват безплатни онлайн обучения или създават вътрешнофирмени академии, за да развиват служителите си

Ваня Богданова е старши консултант в Hill International Bulgaria от януари 2013 г. В компанията отговаря за управлението на проекти, свързани с подбор на персонал. Тя има над 8 години опит в сферата на човешките ресурси. Преди да се присъедини към екипа на Hill, е работила като мениджър подбор и вътрешни комуникации в една от водещите пивоварни в България, била е и мениджър човешки ресурси в голяма холдингова структура и част от HR екипа на телекомуникационна компания.

Богданова има бакалавърска степен по психология и магистърска по трудова и организационна психология от СУ "Св. Климент Охридски". Притежава професионален сертификат по мениджмънт от Open University UK и Училище по мениджмънт към НБУ.
Работодателите ценят все повече умението за управление на проекти, адаптивността и широкия профил на кандидатите.

Вече е добре позната фразата, че след кризата трудовият пазар няма да е същият, както преди нея, и че бизнес ще се прави по-предпазливо и обмислено. Предходните няколко години допринесоха за каляване в битката на много мениджъри и за усъвършенстване в начините за справяне с предизвикателната среда. И тъй като успехът на компаниите зависи от хората, работещи в тях, тенденциите и за 2014 г. са свързани основно с наемане и задържане на правилните професионалисти, с баланс между отделяне на средства за мотивация и внимателно управление на бюджетите, както и с интелигентното използване на пазарните ниши за бизнес инвестиции.

Ще се търсят широкоспектърни и бързо адаптиращи се кадри

Все по-трудният пазар и по-силната конкуренция между компаниите увеличават динамиката на бизнеса, скоростта на вземане на решение и необходимостта от успешни трансформации. Това предопределя нуждата от наемане или вътрефирмено развитие на широкоспектърни и бързо адаптиращи се професионалисти, които биха се включили успешно в непрекъснатите промени и биха допринесли за добрия краен резултат.

Допреди няколко години да се привлече човек с по-висока квалификация от нужната за позицията се считаше за грешен подход при подбора с оглед на риска от по-ниска мотивация. Понастоящем се случва все по-често да бъдат наемани хора с повече опит, които лесно биха могли да го приложат в случай на нужда. Тази тенденция се благоприятства от наличието на такива професионалисти на свободния пазар на труда, но е хубаво, че и фирмите се възползват максимално от тази ситуация.

Освен това умението за управление на проекти става все по-високо ценено с оглед въвеждането на новите практики и начинания на бизнеса. То е пример за посока на развитие, която  успоредно с изучаването на чужди езици може само да помогне на кандидата за работа.

Нужно е да се инвестира в задържането на ключовите служители

Във време, когато  все повече компании се борят за най-добрите професионалисти в съответната област, е нормално да се усъвършенстват системите за задържане мотивацията и лоялността на хората в една организация. През 2014 г. ще се увеличи прилагането на системи, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки, вместо досега използваните общи социални практики и пакети за служителите. По този начин ще се постигне висока удовлетвореност от страна на хората, а от друга страна, ще се таргетират по-точно парите в това перо на бюджета и ще се спестяват общи разноски.

Някои от фирмите в най-оспорваните браншове, като IT например, вече са приложили на практика тези системи за мотивация. Вероятно е този подход да се разпространи и сред останалите дружества с различни сфери на дейност.

Повече творчество срещу липсата на големи бюджети за човешките ресурси

През последните няколко години фокусът на повечето компании в България е върху управлението на наличните ресурси – правят се оценки на статуквото, търсят се начини да се намалят разходите и да се увеличи ефективността при използването им. Освен това се обръща внимание и на нуждата от пренасочване на средствата към жизненоважните точки в организацията, от които зависят стабилизирането й и постигането на успех. В такива предизвикателни времена се раждат и най-добрите идеи как с по-малко средства и повече креативност да се компенсират областите и отделите с намалени бюджети.

В сферата на управление на човешките ресурси все повече компании започват да използват безплатни онлайн обучения или уеб базирани платформи, свободен за употреба софтуер за дистанционна работа, социални тиймбилдинги, вътрешнофирмени проекти и академии, с които да развиват хората си и да споделят знанието помежду им. Освен това все повече маркетингови специалисти залагат на динамичната комуникация с таргетните си групи чрез социалните мрежи вместо чрез по-скъпите ATL канали. Бизнесът се възползва от нарастващия обем на информация в мрежата и възможност безплатно да се предават знания от бизнес гурута и професори от най-уважаваните университети. И тази година тенденцията ще продължи, като ще нарасне и степента на използване на творческия подход в работата.

Фокус върху желанието за баланс между личния живот и работата

Високата заплата и възможността за кариерно развитие, обикновено придружени от големи отговорности и многобройни часове в офиса, в последно време не са основният фактор за вземането на решение относно смяна на работното място, при това не само при най-търсените професионалисти. Все по-често при възможност за нова работа кандидатите преценяват и отражението й върху качеството си на живот. Случвало се е да отказват оферта заради отдалеченост на работното място от дома, липса на гъвкавост на работодателя за излизане от работа при необходимост от личен характер или недостатъчно добре развита социална политика на компанията. Макар и парадоксална в условията на несигурност и безработица, тази тенденция показва фокус върху желанието на хората да поддържат нормални взаимоотношения и извън работната си среда.

Разрастване на предприемачеството в нишите с ниска инвестиция

В последните няколко години много хора останаха без работа, като някои от тях бяха висококвалифицирани. Една част от търговски ориентираните професионалисти реши да предприеме крачка към  собствен бизнес с нисък риск и малка първоначална инвестиция – и се развиха онлайн магазините. Все по-голям процент от стоките се купуват по този начин, като успоредно с повишеното потребление се увеличава и доверието в удобството на пазаруване, сигурността на транзакциите и качеството на продуктите, купувани чрез този канал за продажби.

Други се върнаха от чужбина с добри идеи, заимствани от по-развитите страни, и ги приложиха на практика. Примери за това са хъбовете за работещи на свободна практика и новите системи за обмяна на опит и за придобиване на квалификация. Очакванията за 2014 г. са да се търсят и реализират все повече възможности за предприемачество в различни сфери, субсидирано от фондове или реализиращо бизнес модел с малка първоначална инвестиция.

През 2014 г. ще ни се случва все по-често да примиряваме противоположни тенденции и да търсим пресечни точки между компании, кандидати, държавни структури, европейски изисквания. Дали излизаме от кризата, или влизаме в нова такава, подлежи на дискусия, но най-важното за бизнеса е да търси работещи решения на предизвикателствата чрез точните хора. По всичко изглежда, че такава ще е стратегията, към която ще се придържа мнозинството от успешните компании, и този подход би подобрил общата тенденция за следващите няколко години.

Ваня Богданова, старши консултант в Hill International Bulgaria

Още от Капитал