Прехвърляне на вземане по сметка в банка под специален надзор и прихващане на заем с такова задължение
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал
Новият брой: Новите визи

Прехвърляне на вземане по сметка в банка под специален надзор и прихващане на заем с такова задължение

Прехвърляне на вземане по сметка в банка под специален надзор и прихващане на заем с такова задължение

Дори в производство по несъстоятелност на банка прихващане по принцип е допустимо

© АНЕЛИЯ НИКОЛОВА


Вземания по влогове в банка, поставена под специален надзор, може да се прехвърлят, докато БНБ отнеме лиценза на банката.

 

Когато банка бъде поставена под специален надзор, БНБ има право да спре за срока на специалния надзор изпълнението на всички или на някои от задълженията на банката. Това означава, че, освен ако БНБ разреши това, вложителите в банката не могат да използват парите по сметките си в банката за никакви цели, дори и за да изплащат свои задължения към банката на друго основание, например, ако същевременно са изтеглили заем от банката, който трябва да продължат да погасяват. Това повдига редица въпроси, един от които е дали вложител в банката може да прехвърли вземането си по сметките си в банката на друго лице, което е теглило заем от банката, и това друго лице да прихване прехвърленото му вземане по сметката срещу задължението си по кредита?

Пример

Лицето Х има сметка в банката, поставена под специален надзор, в размер на 300 хил. лв. Лицето Y е теглило заем от същата банка преди поставянето й под специален надзор с остатъчен размер 400 хил. лв. Х прехвърля вземането си по сметката срещу банката на Y (с договор за т.нар. цесия). Y отправя до банката изявление за прихващане на задължението си по кредита с цедираното му от Х вземане до 300 хил. лв. и остава да дължи на банката само 100 хил. лв.

Валидно ли е прехвърлянето на вземането от Х на Y?

По закон за прехвърляне на вземане не се изисква съгласието на длъжника – той само се уведомява. Ако кредиторът по едно вземане прецени, той може да прехвърли вземането си на друго лице и длъжникът по вземането е длъжен да изпълни на това лице (новия кредитор), след като бъде уведомен за прехвърлянето. Законът не забранява прехвърлянето на вземане по сметка в банка, поставена под специален надзор. Законът за гарантирането на влоговете в банки само постановява, че не се гарантират влогове, ако правата по влога са придобити след вземане на решение от БНБ за отнемане на лиценза на банката. Прехвърленото вземане обаче си остава валидно, независимо дали част от него е гарантирана по Закона за гарантиране на влоговете в банки (ЗГВБ) или не. Освен това разпоредбата касае цедиране на вземане по влог, направено след решение на БНБ за отнемане на лиценза на банката. Следователно цедиране на вземания по влогове по време на специалния надзор на банка не засяга гаранцията на вземанията по тях.

При условие че законът изрично урежда какви са последиците от цедиране на вземане по сметка в банка, и то само по отношение на гаранцията на влога, и в тези последици не се включва нищожност, не може да се говори за заобикаляне на закона и недействителност на основание общата разпоредба на чл. 26 ЗЗД, съгласно която са нищожни договорите, които противоречат на закона или го заобикалят.

Следователно вземания по влогове в банка, поставена под специален надзор, може да се прехвърлят до момента, в който БНБ отнеме лиценза на банката, и това нито засяга действителността на вземанията, нито гаранцията по Закона за гарантиране на влоговете в банки за тези вземания.

Следователно в нашия пример прехвърлянето на вземането от Х на Y е валидно, както и самото прехвърлено вземане.

Валидно ли е погасен кредитът до 300 хил. лв.?

Следва въпросът дали прихващането от Y на задължението му по кредита с прехвърленото му вземане е валидно.

По закон, за да бъде валидно едно прихващане, вземането на прихващащия трябва да е изискуемо. Какво означава това? Едно вземане е изискуемо, когато падежът му е настъпил и кредиторът има право да изисква плащането му от длъжника, включително, ако се наложи, по реда на принудителното изпълнение. Законът за кредитните институции дава право на БНБ, когато постави банка под специален надзор, да спре за определен срок изпълнението на всички или някои от задълженията й. Ако с решението си поставяне на банката под специален надзор БНБ е спряла изпълнението на всички задължения на банката или поне само на тези по откритите в нея сметки за срока на специалния надзор, то в този срок банката няма задължение да плаща вземания по сметките, открити при нея. Законът изрично постановява, че в този случай не може да се изпълнява принудително срещу банката, нито тя се счита в забава по спрените задължения, нито носи отговорност за тяхното неизпълнение. Според правната теория прихващането е способ на принудително изпълнение.

Следователно в такъв случай никой депозант няма изискуемо вземане срещу банката, поставена под специален надзор, докато тече срокът, в който БНБ е разпоредила спиране на задълженията на банката по сметките в нея, и съответно не може да прави прихващане с вземанията си по депозити в банката.

При това положение в нашия пример не е налице едно от изискванията за валидно изявление за прихващане от страна на Y, а именно цедираното му от Х вземане да е изискуемо.

След като изтече обаче срокът на специалния надзор (или ако той е по-кратък, срокът за който БНБ е спряла задълженията на банката по открити при нея сметки), вземането веднага и автоматично ще стане изискуемо и следователно в този момент Y ще има право да направи валидно изявление за прихващане. Нещо повече - Y би могъл да направи изявлението за прихващане и преди изтичане на този срок под отлагателно условие – изтичането на срока. В такъв случай с изтичането на срока на спиране на задълженията на банката по откритите при нея сметки прихващането автоматично ще се счита за направено.

Дотогава обаче Y ще се счита в забава на плащането на задълженията си по договора за кредит, чийто падеж е настъпил преди момента на прихващането. Съответно банката може да му начисли лихви и неустойки за забава или да предприеме други санкции по договора за кредит, включително да обяви целия заем за предсрочно и незабавно изискуем.

Ще бъде ли засегнато прихващането, ако банката бъде впоследствие обявена в несъстоятелност?

Ако банката, поставена под специален надзор, не бъде оздравена и за нея бъде открито производство по несъстоятелност, ще бъде ли засегнато (отменено прехвърлянето на вземането и прихващането)?

Не. Дори в производство по несъстоятелност на банка прихващане по принцип е допустимо съгласно Закона за банковата несъстоятелност. Той изрично урежда възможността кредитор на банката да извърши прихващане със свое задължение към банката, дори ако вземането му срещу банката е станало изискуемо по време на или в резултат на откриването на производството за нейната несъстоятелност. Следователно в нашия пример изявлението за прихващане на Y, направено още по време на специалния надзор на банката под отлагателно условие, ще произведе действие автоматично и незабавно, след като специалният надзор бъде прекратен или най-късно в момента на откриване на производството по несъстоятелност на банката.

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност едно прихващане може да бъде обявено за недействително само ако направилият прихващането е придобил и вземането си от банката и задължението си към нея (кумулативно) преди откриването на производството по несъстоятелност на банката, но ако към момента на придобиване на вземането или задължението е знаел, че е настъпила неплатежоспособност на банката или че е поискано откриване на производство по нейната несъстоятелност.

Съгласно закона знанието, че е настъпила неплатежоспособност, се презюмира, ако вземането или задължението на направилия прихващането са придобити след вписване в Търговския регистър на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката поради неплатежоспособност.

В нашия пример следователно законът изисква както вземането на Y срещу банката, така и задължението на Y към нея да са били придобити от Y, след като Y е знаел, че е настъпила неплатежоспособност на банката. В нашия пример това не е така, доколкото Y e придобил само вземането си срещу банката, но не и задължението си към нея.

Освен това законовата презумпция за знание за настъпилата неплатежоспособност на банката не важи в нашия пример, защото Y придобива вземането си срещу банката от Х, преди БНБ да е взела решение да отнеме лиценза на банката поради неплатежоспособност.

Както обяснихме преди, по принцип поставянето на банка под специален надзор цели именно нейното евентуално оздравяване и не означава, че банката е неплатежоспособна, а, напротив, предполага обратното очакване – че банката ще бъде оздравена и спасена. Особеност при банковата несъстоятелност е, че БНБ е единственият орган, който по закон има право да прецени дали е настъпила неплатежоспособност на банка. Неплатежоспособност на банка е налице, когато банката не само не изпълнява повече от 7 дни свое изискуемо парично задължение, но и ако това е пряко свързано с финансовото състояние на банката и по преценка на БНБ не може да се очаква изплащане на изискуемите парични задължения в приемлив период от време. По закон БНБ е длъжна да отнеме лиценза на банка и да поиска откриване на производство по несъстоятелност до 5 работни дни след като установи неплатежоспособността й.

При това положение не може да се очаква от Y да установи и да знае, че е настъпила неплатежоспособност на банката, преди БНБ да е установила това. Следователно не би следвало прихващането в нашия пример да бъде обявено за недействително в евентуално производство по несъстоятелност на банката.

------

Анализът в тази статия предполага, че в договора за откриване на сметката на Х в банката, както и в общите условия на банката, приложими към него, няма забрана за цесия на вземания по сметката, както и че няма забрана за прихващане в договора за кредит между банката и Y. Анализът е общ и хипотетичен и авторът не носи отговорност за конкретни действия и сделки по конкретни договори на базата само на настоящия анализ.

Фотограф: Капитал

Вземания по влогове в банка, поставена под специален надзор, може да се прехвърлят, докато БНБ отнеме лиценза на банката.

 

Когато банка бъде поставена под специален надзор, БНБ има право да спре за срока на специалния надзор изпълнението на всички или на някои от задълженията на банката. Това означава, че, освен ако БНБ разреши това, вложителите в банката не могат да използват парите по сметките си в банката за никакви цели, дори и за да изплащат свои задължения към банката на друго основание, например, ако същевременно са изтеглили заем от банката, който трябва да продължат да погасяват. Това повдига редица въпроси, един от които е дали вложител в банката може да прехвърли вземането си по сметките си в банката на друго лице, което е теглило заем от банката, и това друго лице да прихване прехвърленото му вземане по сметката срещу задължението си по кредита?


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK