Възобновяема противоконституционност
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Възобновяема противоконституционност

Създадената абсурдна ситуация, при която една противоконституционна разпоредба се тълкува и прилага по различни начини, доведе и до първите успешни обезпечения на бъдещите осъдителни искове на производители на електроенергия от ВЕИ

Възобновяема противоконституционност

Текст от Закона за енергията от ВЕИ обезсмисля стимулирането на производството в сектора

5623 прочитания

Създадената абсурдна ситуация, при която една противоконституционна разпоредба се тълкува и прилага по различни начини, доведе и до първите успешни обезпечения на бъдещите осъдителни искове на производители на електроенергия от ВЕИ

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


След като Конституционният съд реши на 31 юли 2014 г. (по дело №1/2014 г., обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.) по искане на президента на страната Росен Плевнелиев и обяви за противоконституционни точки 2 и 3 от § 6 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г., с които бяха създадени чл. 35а, ал. 1, 2 и 3, чл. 35б, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 35, ал. 1, 2 и 3, и чл. 73, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), или така наречената "такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия", поради липсата на сезиране остана неразгледан въпросът за евентуалното съответствие с разпоредбите на конституцията на първата част от законодателната промяна от началото на тази година, отнасяща се до чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ (1).

Обезсмисляне на модела

На практика промяната в чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ цели обезсмислянето на стимулирането на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) чрез най-успешния модел в световен мащаб – този на Feed-In Tariff (преференциалната цена на задължително изкупуване) (2), който е въведен в законодателството ни от 2007 г. насам чрез промяната на заварените договори за изкупуване на електроенергия. В литературата правилно се счита, че този модел е "най-подходящ за стимулирането на производството от ВЕИ", като кумулативните мерки, които съдържа, са свързани със: "задължително изкупуване на цялото количество произведена електроенергия", "методологично определени цени съгласно особеностите на източниците и мащабите на проектите", "гаранция за задължително изкупуване за определен период", "установяване на приоритетно и задължително присъединяване" и други (3).

С промяната в чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ се прави опит за намаляване на преференциалната цена чрез въвеждането в българското законодателство на разпоредба, която противоречи на редица такива в основния ни закон, както и на духа на ЗЕВИ и на няколко негови разпоредби.

Считам, че най-съществено е противоречието на сегашната редакция на чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ с чл. 19, ал. 2 от конституцията, която постановява, че "законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност …". Това е така, защото преференциалната цена на изкупуване е поставена в зависимост от "размера на определената средногодишна продължителност на работа съгласно решението на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител", а за интересуващите се от тази материя не е тайна, че в част от съответните решения на ДКЕВР определяне на средногодишната продължителност липсва и в резултат на това законодателят с последващо противоконституционна промяна на ЗЕВИ поставя нееднакви правни условия за стопанска дейност на различните ВЕИ производители. (4)

Бързането от ДКЕВР

Вероятно, осъзнавайки несъвършенствата на създадената уредба и с цел постигането на целта на закона относно противоконституционното засягане на правата и законните интереси на производителите на ВЕИ, още на 1 април 2014 г. ДКЕВР побърза с опита да дописва законодателството, като в т. 6 от изискванията си относно вида, формата и съдържанието на справките по чл. 35б, ал. 2 от ЗЕВИ (5) посочи несъществуващи в "решенията на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител" стойности на средногодишната продължителност на работа, при това само по отношение на фотоволтаичните и вятърните централи. Объркването стана още по-голямо, когато се оказа, че импровизирайки върху противоконституционния законодателен текст, отделните електроразпределителни дружества прилагат различни стойности на "размера на определената средногодишна продължителност на работа съгласно решението на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител" по отношение на производители, присъединени при действието на едно и също ценово решение на ДКЕВР и при прилагането на една и съща технология (6).

Стигна се до абсурдното твърдение, изразено официално от някои от електроразпределителните дружества, и непряко подкрепено от ДКЕВР, че "размерът на определената средногодишна продължителност на работа съгласно решението на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител" всъщност следва да се извежда по тълкувателен път от съдържанието на предходни решения на ДКЕВР!

Нека припомним, че чл. 46 от Закона за нормативните актове казва, че "разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл", като в случая точният смисъл (заради който не се налага тълкуване), макар и да води до противоконституционен резултат, е, че размерът на определената средногодишна продължителност на работа следва да се съдържа в решението на ДКЕВР за определяне на цената на конкретния производител. Създадената абсурдна ситуация, при която една противоконституционна разпоредба се тълкува и прилага по различни начини, доведе и до първите успешни обезпечения на бъдещите осъдителни искове на производители на електроенергия от ВЕИ, спрямо които са наложени ограниченията на чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ. (7)

Освен това следва да се има предвид, че чл. 19, ал. 3 от конституцията постановява, че "инвестициите и стопанската дейност… се закрилят от закона" (8). Както посочва Конституционният съд, законодателят насърчава инвестициите и стопанската дейност и трябва да създаде режим, който да защитава легитимно инвестициите, които се правят или са направени, за да функционира нормално икономическата система. Текстът на чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ постига точно обратния правен ефект. Чл. 17 от Закона за нормативните актове посочва, че след влизане в сила на всеки нормативен акт следва да се проверяват резултатите от неговото прилагане. Въз основа на проверката Народното събрание отменя, изменя или допълва нормативния акт.

В случая подходящата мярка е отмяна на сегашната редакция на чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ, която освен че е противоконституционна, противоречи на принципите и разпоредбите на цялата уредба на ВЕИ в България и в страните, приели стимулиране чрез преференциалната цена на задължително изкупуване. Възможна алтернатива е и сезирането на Конституционния съд и произнасянето му, което ВЕИ производителите се надяват да стане възможно най-скоро.

----------------

(1) Разпоредбата, която е част от законодателния пакет срещу производителите на електроенергия от фотоволтаици и вятърни централи, предвижда, че: "Общественият доставчик, съответно крайните снабдители изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници при следните условия: 1. по преференциална цена за количествата електрическа енергия до размера на определената средногодишна продължителност на работа съгласно решението на ДКЕВР за определяне на цена на конкретния производител; 2. по утвърдената от ДКЕВР цена, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители и електроразпределителните дружества, за количествата, надхвърлящи производството по т. 1; 3. количествата по т. 1 и 2 се намаляват с количествата, които производителите ползват за собствени нужди, за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и които продават по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар."

(2) http://www.pv-tech.org/tariff_watch/list

(3) Николай Кискинов, "Възобновяеми енергийни източници", "Сиела Норма" АД, София 2012, стр. 171-172.

(4) Такива са например решение № Ц-010/30.03.2011 г., както и следните решения на ДКЕВР, приети преди него: решение № Ц-033/29.12.2006 г., решение №Ц-015/31.03.2008 г., решение №Ц-04/30.03.2009 г. и решение № Ц-018/31.03.2010 г.

(5) http://www.dker.bg/newsbg.php?n=208

(6) Така например, ако сте производител, който е присъединен към мрежата на ЧЕЗ и спрямо цените на изкупуване на фотоволтаичната ви централа се прилага решение № Ц-010/30.03.2011 г. на ДКЕВР, ще бъдете ограничен и ще получавате пет пъти по-ниска цена след достигането на 1250 часа средногодишна продължителност на работа. При абсолютно същите условия щастливите производители, присъединени към мрежата на ЕВН, ще бъдат ограничени и ще получават пет пъти по-ниска цена след достигането на 1387 часа средногодишна продължителност на работа, които много малко от производителите ще достигнат на практика.

(7) Така с определение от 02.12.2014 г. Софийският районен съд допусна обезпечение на бъдещия осъдителен иск чрез налагане на обезпечителната мярка "запор на банкови сметки" поради допустимостта и вероятната основателност на бъдещите искове за връщането на сумите във връзка с неправилното прилагане на ограниченията на чл. 31, ал. 5 ЗЕВИ по отношение на производител, спрямо когото се прилага Решение № Ц-010/30.03.2011 г. на ДКЕВР.

(8) Както посочва и Конституционният съд в цитираното по-горе решение: "Последната разпоредба е с характер на конституционно установена гаранция на инвестициите и на свободната стопанска дейност в страната."

След като Конституционният съд реши на 31 юли 2014 г. (по дело №1/2014 г., обн., ДВ, бр. 65 от 06.08.2014 г.) по искане на президента на страната Росен Плевнелиев и обяви за противоконституционни точки 2 и 3 от § 6 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2014 г., с които бяха създадени чл. 35а, ал. 1, 2 и 3, чл. 35б, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 35, ал. 1, 2 и 3, и чл. 73, ал. 1, 2, 3 и 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), или така наречената "такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия", поради липсата на сезиране остана неразгледан въпросът за евентуалното съответствие с разпоредбите на конституцията на първата част от законодателната промяна от началото на тази година, отнасяща се до чл. 31, ал. 5 от ЗЕВИ (1).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK