Успех за ВЕИ производителите пред ВКС, а какво следва нататък?
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Успех за ВЕИ производителите пред ВКС, а какво следва нататък?

През 2012 г. и 2013 г. мрежовите компании събраха от ВЕИ производители около 300 млн. лв. чрез спорната мярка "временна цена за достъп"

Успех за ВЕИ производителите пред ВКС, а какво следва нататък?

Върховният касационен съд се произнесе по спорния въпрос за цената за достъп и обратното действие на решение на регулатора от 2012 г.

През 2012 г. и 2013 г. мрежовите компании събраха от ВЕИ производители около 300 млн. лв. чрез спорната мярка "временна цена за достъп"

© АНЕЛИЯ НИКОЛОВА


Казусът "такса достъп" за ВЕИ излага на показ недостатъци на българската съдебна система.

На 20 май 2015г. Върховният касационен съд постанови определение по дело, образувано от производител от възобновяем енергиен източник (ВЕИ) срещу електроразпределително дружество (ЕРП) за връщане на платената цена за достъп, определена с Решение № Ц-33 от 14 септември 2012 г. (Решение Ц-33) на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията). С определението си ВКС отговори на въпрос, който е в основата на вече няколкогодишни съдебни битки между ВЕИ производителите и мрежовите оператори, а именно ВКС зае позицията, че решението за отмяна на индивидуален административен акт, какъвто е Решение № Ц-33, има обратно действие, тоест правните му последици отпадат с обратна сила.

През 2012 г. и 2013 г. мрежовите компании събраха от ВЕИ производители около 300 млн. лв.* чрез спорната мярка "временна цена за достъп", въведена с Решение № Ц-33. Определението на ВКС от 20 май 2015 г. подкрепя становището, че платената цена за достъп от ВЕИ на отпаднало основание – отмененото Решение № Ц-33, следва да им бъде върната от мрежовите оператори.

Как се стигна дотук

С Решение № Ц-33 регулаторът определи, считано от 18 септември 2012 г., временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи на "Електроенергийния системен оператор" ЕАД (ЕСО), ЕВН ЕР (ЕВН), "Енерго-про мрежи" АД (Енерго-про) "ЧЕЗ разпределение България" АД (ЧЕЗ). Според Решението цените трябваше да бъдат заплащани ежемесечно в зависимост от присъединяването към съответната мрежа от ВЕИ производителите, които ползват преференциални цени за продаваната електрическа енергия. ВЕИ производителите обжалваха Решение № Ц-33 и с поредица влезли в сила съдебни решения през 2013 г. Върховният административен съд го отмени в повечето му раздели и точки като незаконосъобразно. В мотивите на отменителните си решения ВАС постанови, че отмяната на Решение № Ц-33 има обратно действие. На практика обаче, за да претендират връщане на недължимо платените суми за цена достъп ВЕИ, производителите трябваше да предявят граждански искове съответно срещу ЕСО, ЕВН, "Енерго-про" или ЧЕЗ.

Междувременно, докато образуваните от ВЕИ граждански дела очакваха постановяване на съдебни решения, през март 2014 г. Комисията постанови две нови Решения № КМ-1 и № Ц-6, касаещи въпросната цена за достъп. Резултатът от тях е, че за ВЕИ производителите, спрямо които цената за достъп не е отменена с Решение № Ц-33, са приложими компенсаторни мерки и мрежовите оператори следваше да им възстановят разликата между временната и окончателната цена за достъп в срок до 15 април 2014 г. За останалата част от производителите, които не попадат в обхвата на компенсаторния механизъм, остана единствено възможността да предявят искове срещу ЕРП и ЕСО съгласно действащото гражданско законодателство.

Какво се случи в гражданските съдилища

Наред с вече образуваните съдебни дела след постановяване на Решения № Ц-6 и № КМ-1 и най-вече с оглед застъпеното в Решение № КМ-1 становище на регулатора, че отмяната на Решение № Ц-33 има обратно действие, бяха заведени още множество дела срещу мрежовите оператори. Съдебната битка се разви на три фронта според седалището на ответното ЕРП или ЕСО, съответно в софийските, пловдивските и варненските съдилища. Гражданските съдилища обаче не са правно обвързани от постановеното в мотивите на ВАС и потвърдено от Комисията обратно действие на отмяната на Решение № Ц-33. Така се стигна до противоположни решения и мотиви на софийски, пловдивски и варненски съдилища в различните им състави по спорния въпрос. Докато някои състави на апелативните съдилища се съгласиха с ВАС и осъдиха мрежовите дружества да върнат недължимо платените суми за цена достъп на редица ВЕИ производители, то други проявиха коренно различно тълкуване на правните норми и принципи, касаещи отмяната на индивидуален административен акт, какъвто е Решение № Ц-33. Така например Апелативен съд - Варна, прие в свое решение, че отмяната на Решение № Ц-33 няма обратно действие, а има конститутивно действие занапред и означава само че административният акт се счита за отменен спрямо всички. Понастоящем и двете линии на решения на апелативните съдилища – едните в полза на ВЕИ, а другите – на мрежовите оператори, са предмет на касационни жалби пред Върховния касационен съд.

Определението на ВКС от 20 май 2015 г. и какво следва нататък

С Определението си ВКС изрази категорична позиция по въпроса за обратното действие на отмяната на Решение № Ц-33. ВКС не допусна касационната жалба на ЕВН, като изложи в мотивите си, че е налице практика на съдилищата в страната по въпроса за обратното действие на отмяна на индивидуален административен акт, като реферира към влязло в сила решение на окръжен съд, според което след отмяната на ИАА с обратна сила отпада основанието, на което ответникът е удържал полученото.

Според ВКС с въпроса за обратното действие на ИАА (какъвто е Решение № Ц-33) "не се обосновава нужда от изменение или осъвременяване с оглед изменения в законодателството и обществените условия, нито са налице правни разпоредби, които са непълни, неясни или противоречиви и по тях да не е налице съдебна практика".

Определението на ВКС е безспорно успех за ВЕИ производителите в битката относно спорната такса за достъп - какво обаче ще се случи по-нататък с висящите дела по сходни казуси?

Определението на ВКС не е задължително за гражданския съд и е възможно по същия въпрос относно обратната сила на Решение № Ц-33 да продължи противоречивата практика на първоинстанционните и апелативните съдилища в София, Варна и Пловдив. Не е изключена и възможността (макар и доста ограничена с оглед последователността на ВКС) друг състав на ВКС да се произнесе в противоположния смисъл по същия въпрос и по този начин да се стигне до противоречива практика на самия ВКС. От друга страна, следва да се има предвид, че в мотивите на досегашните решения на апелативните съдилища в полза на мрежовите оператори се изтъкваха и други основания освен липсата на обратно действие относно неоснователността на претенциите за връщане на цената за достъп. Предстои да разберем дали ВКС ще допусне други касационни жалби и какви ще са решенията му по тях. При всички положения това, което е възможно на теория и практика да се получи, е по сходни казуси резултатът да е противоречив, а именно да влязат в сила съдебни решения в полза на ВЕИ производителите и същевременно в полза на мрежовите оператори. Би се стигнало и до друг правен абсурд - на ВЕИ производителите, които попадат в обхвата на компенсаторния механизъм по Решение № КМ-1, да бъде върната голяма част от цената за достъп по Решение № Ц-33, докато за производителите, загубили образуваните от тях граждански дела, да не съществува правен механизъм да им бъдат възстановени недължимо платените суми по същото Решение № Ц-33, въпреки че последното е отменено и според ВКС реално не съществува в правния мир.

Казусът "такса достъп" за ВЕИ несъмнено излага на показ недостатъци на българската съдебна система. Залогът не е малък и голяма част от инвестициите в сектора са чуждестранни, което би могло да постави пред сериозно предизвикателство българската държава, в случай че чуждестранни инвеститори предявят пред международен арбитражен съд претенции за нарушаване на инвестиционни стандарти (като "честно и справедливо третиране"), които България е поела по международни двустранни инвестиционни договори и Договора за европейската енергийна харта.

-------

Определението на ВКС от 20 май 2015 г. е постановено по дело, образувано и водено от адвокатско дружество "МкГрегър и партньори" (McGregor & Partners), което е с дългогодишен опит в областта на ВЕИ в България и Румъния. Дружеството представлява свои клиенти по спорове, свързани с ВЕИ, пред гражданските съдилища, ВАС, ВКС, КЗК и Европейската комисия.

Казусът "такса достъп" за ВЕИ излага на показ недостатъци на българската съдебна система.

На 20 май 2015г. Върховният касационен съд постанови определение по дело, образувано от производител от възобновяем енергиен източник (ВЕИ) срещу електроразпределително дружество (ЕРП) за връщане на платената цена за достъп, определена с Решение № Ц-33 от 14 септември 2012 г. (Решение Ц-33) на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията). С определението си ВКС отговори на въпрос, който е в основата на вече няколкогодишни съдебни битки между ВЕИ производителите и мрежовите оператори, а именно ВКС зае позицията, че решението за отмяна на индивидуален административен акт, какъвто е Решение № Ц-33, има обратно действие, тоест правните му последици отпадат с обратна сила.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

8 коментара
 • 2
  cinik avatar :-|
  cinik

  Тея още хранят адвокати и пишат писма до султана. Колко пъти да им смятам с калкулатора на мобилния си телефон, че няма правителство, което да изкопч 2-3 хиляди лева на домакинство годишно, за да им плаща схемите. Дали ще е такса достъп, дали ще е такса пренос, дали ще е такса "балансираща група", това е само и единствено техническо оформление на да

 • 3
  cinik avatar :-|
  cinik

  Пък това с разочарованите западни инвеститори отдавна не хваща дикиш. Такива ще има, когато скъпият ток им затвори фабриките. Посланиците отдавна износиха по 3 чифта обувки, да обикалят и да "скланят към отстъпки", само че насрещният аргумент е много железен: "Ако вашите фирми са вътре с 1, ние само от бивши депутати правим 230 души тематична коалиция, която губи 50. Но ха сме барнали тока, хората още си пазят транспарантите от зимния протест по къщите. Ще загубим пълни 100%"

 • 4
  npw1432307466431506 avatar :-?
  Vladimir St Radoslavov

  Докога ще бъдат изнудвани потребителите да плащат в пъти по скъпият ток на ВЕИ-тата и защо държавата позволява това безобразие

 • 5
  cinik avatar :-|
  cinik

  До коментар [#4] от "Vladimir St Radoslavov":

  Коя "държава" имаш предвид? Онази на 210 ли бяха, 230 ли бяха депутатини, лично съдружници в слънчеви централи, повечето от които и днес са в парламента, натопорчени за следващите подвизи?

 • 6
  lz73 avatar :-|
  lz73

  И нека плюенето по ВЕИ започне сега!

 • 7
  npw1432307466431506 avatar :-P
  Vladimir St Radoslavov

  До коментар [#6] от "mrx10354190":

  Въпреки "плюенето" кервана си върви и господата изкарват парите си от нищото за сметка на крайните потребители и виползват всички възможности да си защитават зелената далавера

 • 8
  lz73 avatar :-|
  lz73

  До коментар [#7] от "Vladimir St Radoslavov":
  Ами ти що не го правиш това???


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.