Новостите при еврофинансирането за енергийната ефективност
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Новостите при еврофинансирането за енергийната ефективност

Компании от секторите търговия и услуги няма да се подкрепят с безвъзмездна финансова помощ по тази схема, като сред тях попадат тези за ремонт автомобили.

Новостите при еврофинансирането за енергийната ефективност

Първата процедура за "зелена икономика" по програмата "Иновации и конкурентоспособност" се очаква да бъде открита през декември

Компании от секторите търговия и услуги няма да се подкрепят с безвъзмездна финансова помощ по тази схема, като сред тях попадат тези за ремонт автомобили.

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


311 млн. евро са предвидени за такива мерки по оперативната програма.

По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" отново се предвижда безвъзмездно финансиране на бизнеса по една от най-актуалните схеми – за енергийна ефективност. Подкрепа ще се предоставя за повишаване ефективността на използваната енергия в предприятията – в това число изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки.

Средствата

От общия бюджет на програмата близо 311 млн. евро (607 млн. лева), или 22.35%, са разпределени за оста "Енергийна и ресурсна ефективност". През декември е планирано отваряне на процедурата "Енергийна ефективност в МСП". Заложените средства по схемата за тази година са 97.791 млн. лв., или 50 млн. евро, което е три пъти по-малко от старата "Енергийна ефективност и зелена икономика" от предишния програмен период, по която бяха заложени 150 млн. евро.

Отново ще се финансират дейности за: придобиване на активи, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията; извършване на строителни дейности, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

Дори и да се спази индикативният период на отваряне на процедурата, тъй като последната е предвидена в края на годината, договорите с класираните кандидати ще бъдат подписани през 2016 г. Това означава, че за "Енергийна и ресурсна ефективност" ще има втора нулева година без усвояване на средства, допринасящи за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Какво ново при кандидатстването?

В новата програма има съществена промяна кои могат да кандидатстват за финансиране. Компании от секторите търговия и услуги няма да се подкрепят с безвъзмездна финансова помощ. Според Класификацията на икономическите дейности 2008 това засяга фирмите от сектор G "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети"; Сектор J "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" или Сектор M "Професионални дейности и научни изследвания" вече няма да могат да се финансират.

Старата схема в тази насока беше доста по-широкообхватна, като допускаше кандидати, изпълняващи дейността си в посочените сектори. Това е ограничение, заложено на ниво оперативна програма, и не подлежи на промяна, но добрата новина е, че все пак е помислено за търговията и услугите, които ще се подпомагат чрез финансов инструмент по инвестиционния приоритет. Подкрепата ще бъде предоставяна чрез дългов инструмент за мерки за енергийната ефективност (например гаранции, покриващи загуби по портфейл от дългове), осигуряващ инвестиционни кредити/лизинги за повишаване на енергийната ефективност на предприятията. Все още обаче не е ясно какъв ще е механизмът, по който ще работи този инструмент, и кога ще стартира подкрепата по него.

Има краен срок за кандидатстване по процедурата

В предишната процедура за енергийна ефективност се подбираха проекти, покриващи определени изисквания за качество, и нямаше определен срок за кандидатстване. Тогава кандидатите имаха близо 16 месеца, за да подготвят своето проектно предложение. Това от своя страна беше съобразено с обстоятелството, че за пръв път имаше условие за кандидатстване, при което процедурите за избор на изпълнител се провеждаха предварително, преди подаване в министерството, а договорите с избраните фирми се сключваха под т.нар. отлагателно условие.

Опитът, който придобихме всички при старата енергийна ефективност, показа, че такъв механизъм не работи добре в условията на страната, и ние типично "по български" подавахме проектите си буквално в последния момент. В новата схема е предвиден краен срок за кандидатстване, който е не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Ще има заложен минимален брой точки за класиране на кандидатите

Другият много важен нов момент е, че предлаганите проекти трябва да покриват определени изисквания за качество, като ще се класират само онези, чиято оценка е по-голяма или равна на 60% от максималния брой точки. Това означава, че за разлика от предишната схема, при която нямаше ограничителни минимални изисквания към качеството на проектите, през новия програмен период всички проекти ще преминават през познатата ни финансова и техническа оценка с минимален праг на получения брой точки, необходими за класиране на кандидатите. Все още е твърде рано и няма яснота какви точно ще са новите критерии за оценка по схемата за енергийна ефективност в МСП през 2015 г., но предвид посоката, която ни показва първата процедура по програмата - "Подобряване на производствения капацитет в МСП", най-вероятно и тук критериите ще са основно обективни, което може само да ни радва.

Ще има и минимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Той ще започва от 50 хил. лв. и вероятно ще нараства пропорционално според категорията на кандидатстващото предприятие. При предишната схема нямаше минимална стойност на търсеното от фирмите финансиране, което не ограничаваше и общия размер на всички разходи, заложени в даден проект. Намален е и максималният размер на исканата безвъзмездна финансова помощ (и не само по схемата за енергийна ефективност). При старата процедура беше до 2 млн. лв. за всички проекти независимо от категорията на кандидатстващото предприятие, а при новата вече е до 1.5 млн.

В старата схема максимално допустимият размер на безвъзмездна помощ беше до 50% от общите допустими разходи по даден проект без значение от категорията на предприятието кандидат. В новата т.нар. интензитет на помощта варира от 35 и до 70%. В индикативната годишна работна програма за 2015 г. на програмата няма ясно определени условия според какви обстоятелства ще варира размерът на помощта. Това ще се разбере със сигурност при публикуването на насоките за кандидатстване по процедурата.

Най-вероятно този път ще се вземе предвид категорията на фирмите (микро, малки или средни предприятия), като най-нисък процент ще се полага на средните предприятия. По отношение на процента отпускана безвъзмездна помощ ще има както "ощетени" кандидати спрямо старата схема, така и "привилегировани" – за едни помощта ще бъде по-малко, а за други с до 20% повече. По неофициална информация има вероятност да се предоставя възможност на фирмите да избират дали да кандидатстват за финансиране на своите инвестиции под режим на регионална инвестиционна помощ или под режим de minimis. В този случай, ако дадена фирма избере режим на регионална инвестиционна помощ, кандидатите от Югозападни регион ще бъдат ощетени (както е по схемата "Подобряване производствения капацитет в МСП"), тъй като интензитетът за тях ще бъде по-нисък.

Какви бяха основните проблеми на старата схема по "Конкурентоспособност" 2007 - 2013 г.

Механизмът на кандидатстване и изпълнение. На първо място възлагането на дейностите по проверката на техническото съответствие на проектите по процедурата доведе до ситуация, в която имаше фирми, кандидатствали с проектно предложение през 2012 г. и подписали договор през 2014 г. Дългият и сложен процес, съдържащ редица стъпки преди подаването на проектите, който не гарантираше 100% получаването на безвъзмездната помощ, костваше много усилия и ресурси на кандидатите. Механизмът изглеждаше обмислен и функциониращ, но не беше предвидено, че кандидатите ще подадат проектите си в последния момент и така цялата работа по проверката им се струпа в последните няколко месеца от крайния срок.

Имаше и редица забавяния, свързани с многократно връщане на подготвения пакет документи от кандидатите, и допълнителни различни промени (част от тях неоснователни), които трябваше да се отразяват както в енергийните одити, така и във формулярите за кандидатстване и бюджетите на проектните предложения.

Съществуваха и проблеми, свързани с дейностите по мониторинга и верификацията на проектите, които също се осъществяваха от външна фирма. По проектите на практика нямаше индивидуален "координатор", както е обичайно при другите процедури по програма "Конкурентоспособност". Така по време на изпълнението на проектите бенефициентите нямаше към кого да отправят своите въпроси и да получат необходимото им съдействие при възникнал проблем. Проверките "на място" след подаване на финалните отчети бяха изключително неорганизирани. Документалната проверка, която би следвало да се е извършила преди посещението на място, всъщност се извършваше при бенефициента, което е различен механизъм на проверка, неефективен и губещ допълнително време.

Остава само да се надяваме, че при новата схема "Енергийна ефективност в МСП" участващите страни в процеса на подготовка, управление и верификация на проектите – както управляващият орган, така и кандидатстващите фирми – ще се поучат от грешките, допуснати при стария програмен период.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

311 млн. евро са предвидени за такива мерки по оперативната програма.

По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" отново се предвижда безвъзмездно финансиране на бизнеса по една от най-актуалните схеми – за енергийна ефективност. Подкрепа ще се предоставя за повишаване ефективността на използваната енергия в предприятията – в това число изготвяне и провеждане на обследвания за енергийна ефективност, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.