План за акционерно участие на служителите

Или как да ги стимулираме да постигнат по-добри резултати

В интерес на служителите е да се запознаят с документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Мотивацията на служителите има решаващо значение за успеха и резултатите на всяка компания.  Включването на служителите в по-голяма степен в процеса на вземане на решения в дружеството работодател е инструмент за дългосрочно стимулиране, правейки служителите съпричастни към успехите на компанията и повишавайки тяхната ангажираност. Една от възможностите служителите да споделят финансовите резултати на компанията е именно т.нар план за акционерно участие на служителите. Планът за участие на служителите включва предложение за придобиване на акции от служители от капитала на публично дружество (емитент), което в повечето случаи контролира международни групи от дружества или местните им дъщерни дружества.

В случаите, когато на регулиран пазар в ЕС се осъществява публично предлагане на прехвърляеми ценни книжа или се разрешава търговия с тях, за публичното дружество (емитент)

възниква задължението за публикуването на проспект

Съдържанието и начинът на публикуването на проспектите са регламентирани в Директивата за проспектите и са транспонирани във вътрешното ни законодателство, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му. Проспектът за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар може да се публикува само ако компетентният орган в държава членка, за България такъв орган е Комисията за финансов надзор, е издал писмено потвърждение на проспекта. Следователно едно публично дружество (емитент) може да предложи ценни книжа на физически лица само въз основа на одобрен проспект, освен ако емитентът се освободи от задължението за публикуването му.

В тази връзка е предвидено, че задължението за публикуване на проспект не се отнася за ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени между настоящи и/или бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от техния работодател или от свързано с него лице, при условие че адресът на управление или седалището на дружеството работодател се намира в Европейския съюз. Освен това на лицата следва да се предостави документ, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането. Такъв документ следва да бъде изготвен в съответствие с насоките, дадени от Европейският орган за ценни книжа и пазари.

В допълнение, задължението за публикуване на проспект не се отнася за ценните книжа, които се предлагат на по-малко от 150 физически или юридически лица във всяка отделна държава членка, които не са квалифицирани инвеститори. Квалифицираните инвеститори са изрично изброени в закона (инвестиционен консултант, инвестиционен брокер и др.)

Редица местни, както и чужди компании, действащи на територията на България, въвеждат практиката техни служители да получават акции на компанията в България и да станат акционери. В интерес на служителите е да се запознаят с документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират. По-долу ще разгледаме практически някои от въпросите, които могат да възникнат при реализирането на един такъв план за служителите.

Планът за придобиване на акции може да включва различни начини и критерии за финансово участие на служителите. Практиката сочи, че компаниите правят предложения за възмездно прехвърляне на акциите, тоест

служителите ги придобиват срещу заплащане най-често при преференциални условия

друга част от системата за управление на компаниите са предоставянето на стимули на служителите под формата на така наречената бонус схеми. Например плановете за стимулиране на висшето мениджърско управление могат да включват възможността процент от годишния бонус на служителя да бъде изплатен под формата на акции или в началото на всяка година да се предоставят определен брой акции, зависещ от нивото на постигнатите годишни цели и др. И двата цитирани примера обаче не попадат под обхвата на задължението за публикуване на проспект, тъй като се предоставят безвъзмездно, докато публичното предлагане на ценни книжа е налице, когато има едно или повече предложения за възмездно прехвърляне и/или една или повече покани за отправяне на предложение за възмездно придобиване на ценни книжа. Възможност за служителите е да придобият акциите на отделни вноски след определен период от време (месеци или години), като по този начин се цели компаниите да задържат квалифицираните служители в дългосрочен план. Придобиването на акции

не се счита за част от трудовото възнаграждение на служителите

За тази цел компаниите трябва да гарантират, че придобиването на акции не фигурира в документите, касаещи трудовото правоотношение (например предложения за работа, трудов договор, и т.н.). Практиката показва, че често стойността на акциите бива удържана от трудовото им възнаграждение. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда без съгласието на служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за изрично изброени случаи, между които не попадат финансови стимули (придобиваните акции). В тази връзка е препоръчително при удържане от трудовото възнаграждение компаниите да изискват предварителното писмено съгласие на служителя. Следва да се има предвид, че размерът на месечните удръжки не може да надвишава установените в ГПК размери.

Много често компаниите налагат критерии за допустимост за участието на служители в определени планове. Съществуват изисквания служителите да имат минимален стаж в компанията, за да се възползва от това право. Така например често в планове за придобиване на акции компаниите дават предимство и преференциални условия на служители на пълно работно време, както и на такива, назначени на безсрочен трудов договор. Действащото трудово законодателство обаче изрично посочва, че при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на различия в срока на договора и продължителността на работното време.

Повечето държави - членки на ЕС, както и България са въвели законодателство, забраняващо дискриминацията основана на критерия "възраст". Компаниите следва да са внимателни към по-благоприятно третиране на служителите, които достигат определена възраст. Такова по-благоприятно третиране може да нарушава законите на ЕС. Практиката на европейските съдилища показва, че трябва да е налице обективно и разумно оправдание за направения избор в полза на по-възрастните служители и да се основава на легитимна цел. Все по-широкото се използват методите за придобиване на акции, като финансовото участие на служителите в компаниите увеличава конкурентоспособността и цели да събори бариерите между работодатели и служители.

Още от Капитал