Новият национален счетоводен стандарт (част II)

Новият национален счетоводен стандарт (част II)

Насоки и какво трябва да имаме предвид при прилагането му

4758 прочитания

Продължение от 26 януари

В предходната статия, касаеща новоприетия СС № 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти, бяха разгледани обхватът на стандарта и част от процедурите за съставяне на встъпителния баланс.

В настоящата статия ще представя:

- останалата част от процедурите за съставяне на встъпителен баланс, включително отчетните обекти, за които не се променя ретроспективно им счетоводното отчитане

- възможните хипотези за промяна на отчетна база като време и момент на прехода по съответни видове предприятия.

При съставянето на встъпителния баланс следва да се имат предвид следните насоки на стандарта:

- Финансови активи и финансови пасиви - не следва да се признават във встъпителния баланс отписаните към датата на преминаване към НСС финансови активи и пасиви по правилата на предходната счетоводна база. По избор на предприятието могат да се отпишат или да се признаят във встъпителния баланс финансови активи и пасиви, които биха били отписани съгласно НСС в сделка, която е осъществена преди датата на преминаване, но които не са отписани по правилата на предходната счетоводна база.

- Хеджиране - не се променя счетоводното отчитане на хеджирането преди датата на преминаване към НСС на хеджиращите взаимоотношения, които вече не съществуват към датата на прехода. По СС 32 Финансови инструменти се отчитат хеджиращи взаимоотношения, които съществуват към датата на преминаване към НСС.

- Приблизителните оценки - тези счетоводни оценки на датата на преминаване към НСС трябва да са със същата стойност, която е определена съгласно досегашната счетоводна база за същата дата, освен ако има доказателства, че тези оценки не са били определени правилно. Като некоригиращо събитие след датата на баланса в съответствие със СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет се третира допълнително получената информация, касаеща приблизителните оценки след датата на прехода към НСС.

- Не се променя ретроспективно счетоводното отчитане на преустановени дейности и преквалифицирането на активи като държани за продажба съгласно МСФО 5.

- Перспективно от датата на преминаване към НСС се изисква приходите от дялови участия да се посочват в отчета за приходите и разходите отделно за неконтролиращото участие и за собствениците на предприятието майка.

- Предприятията могат да не извършват преизчисления в съответствие с изискванията на НСС при съставянето на първите си отчети по НСС в следните случаи:

А) Бизнес комбинации, които са осъществени преди датата на прехода.

Б) Сделки с плащане на базата на акции, които са възникнали и уредени преди датата на преминаване на прехода. В) Предприятие, което за първи път прилага НСС, може да избере да оцени по справедливата им стойност към датата на преминаване към НСС активи, за които това е разрешено по НСС.
Г) При наличие на активи, които са били преоценявани по реда на МСС/МСФО, преоценената им стойност може да бъде приета в баланса към датата на преминаване към НСС. Д) Възникналите курсови разлики от преизчисляване на всички чуждестранни дейности в чуждестранна валута се приемат за нула към датата на преминаване към НСС. Е) Инвестициите в дъщерните и асоциираните предприятия се оценяват в индивидуалния встъпителен баланс: по цена на придобиване (в съответствие със СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия) или по балансовата стойност на отчетите, съставени по МСС.
Ж) Могат да не признават активи или пасиви по отсрочени данъци, свързани с разликата между данъчната основа и балансовата стойност на всеки актив или пасив, по отношение на който признаването на тези активи и пасиви по отсрочени данъци би довело до неоправдани разходи или усилия. З) Финансовите и нематериалните активи, възникнали във връзка с договори за концесия, сключени преди датата на преминаване към НСС, се признават във встъпителния баланс по балансовите им стойности към датата на преминаването. И) Предприятието следва да прецени дали договорът за лизинг, съществуващ към датата на преминаване към НСС, отговаря на критериите за лизинг към тази дата, а не към датата на сключване на договора. Ако определените стойности по договора, които са достигнати като резултат при преминаването по НСС, съвпадат с тези като по МСС, то няма нужда същите да бъдат преоценявани.

Й) Когато в първоначалната цена на придобиване на имоти, машини и съоръжения е включена първоначална приблизителна оценка на разходите по демонтаж и отстраняване на обекта и възстановяване на площадката, на която той е разположен, предприятие, прилагащо за първи път НСС, може да избере да извърши нова оценка на тези предполагаеми разходи към датата на преминаване към НСС.

Във връзка с практическото приложение на стандарта ще разгледам възможните хипотези за промяна на приложимата счетоводна база:

Микро-, малки и средни предприятия:

Ако дружеството прилага МСС (независимо от това дали винаги е прилагало МСС, или е извършен в миналото преход от НСФОМСП към МСС) и се възползва от възможността да премине към НСС от 01.01.2016 г., то това ще бъде негов окончателен избор и няма да може да прилага отново МСС, освен ако не се превърне в дружество от обществен интерес и съответно попадне в обхвата на чл. 34, ал. 1 от ЗС. Дружествата могат да се възползват от този избор само към 01.01.2016 г. и нямат право да извършат прехода, независимо че отговарят на условията, през друг, последващ период.

Ако дружеството прилага МСС (независимо от това дали винаги е прилагало МСС, или е извършен в миналото преход от НСФОМСП към МСС) и не се възползва от възможността да премине към НСС от 01.01.2016 г. (т.е. продължи да прилага МСС), то това ще бъде негов окончателен избор и няма да може да започне прилагане на НСС в никой по-късен момент.

Ако дружеството прилага НСФОМСП, то същото има право да премине към МСС, но това ще бъде негов окончателен избор и няма да може да се върне за прилагане към НСС в никой по-късен момент.

Големите предприятия:

Ако дружеството прилага МСС (независимо от това дали винаги е прилагало МСС, или е извършен в миналото преход от НСФОМСП към МСС) и се възползва от възможността да премине към НСС от 01.01.2017 г., то това ще бъде негов окончателен избор и няма да може да прилага отново МСС, освен ако не е се превърне в дружество от обществен интерес и съответно попадне в обхвата на чл. 34, ал. 1 от ЗС. Дружествата могат да се възползват от този избор само към 01.01.2017 г. и нямат право да извършат прехода, независимо че отговарят на условията, през друг, последващ или съответно по-ранен период.

Ако дружеството прилага МСС (независимо от това дали винаги е прилагало МСС, или е извършен в миналото преход от НСФОМСП към МСС) и не се възползва от възможността да премине към НСС от 01.01.2017 г. (т.е. продължи да прилага МСС), то това ще бъде негов окончателен избор и няма да може да започне прилагане на НСС в никой по-късен момент.

Предприятията от обществен интерес:

Когато този вид дружества престанат да отговарят на критериите и съответно престанат да бъдат дружества от обществен интерес, същите могат да извършат преминаване от МСС към НСС. Този техен избор ще бъде еднократен както за всички цитирани по-горе видове дружества. Ако бъде избран този преход (от МСС към НСС), той задължително се извършва в първия отчетен период, следващ периода, в който дружеството е престанало да бъде от обществен интерес. След прехода от МСС към НСС дружеството отново може да премине към МСС, ако отново стане публично.

Продължение от 26 януари

В предходната статия, касаеща новоприетия СС № 42 Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти, бяха разгледани обхватът на стандарта и част от процедурите за съставяне на встъпителния баланс.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал