Как ще се случи финансирането за градско развитие

През следващите две години общините и изпълнителите ще трябва да работят с много високи темпове за реализирането на проектите, тъй като през 2018 г. предстои междинна оценка за изпълнението.

Как ще се случи финансирането за градско развитие

Общините ще оценяват и подбират проектите

11138 прочитания

През следващите две години общините и изпълнителите ще трябва да работят с много високи темпове за реализирането на проектите, тъй като през 2018 г. предстои междинна оценка за изпълнението.

© АНЕЛИЯ НИКОЛОВА


Рисковете ще бъдат свързани най-вече с късното обявяване на тръжните процедури от общините или на обжалването им, с което ще се забави изпълнението.

В контекста на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и Декларацията от Толедо Министерството на регионалното развитие инициира разработването на т.нар интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), с което въведе нов инструмент за градско планиране. В рамките на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж 2014-2020 г." са включени 39 града от първо до трето йерархично ниво, а общият бюджет на помощта за тях възлиза на 1.3 млрд. лв. При разработването на интегрирани планове известни трудности се пораждаха от ранния етап на структуриране и все още неясните финансови параметри на бъдещата оперативна програма. Към онзи момент не бяха определени финансовите лимити за градовете от всяко ниво, което направи изключително трудно изготвянето на реалистични и разумни бюджети. Все още не бяха ясни минималните и максимални процентни ограничения за различните типове допустими инвестиции. Имаше неясноти и по отношение на финансовия принос на общините за различните проекти, което се отрази на обхвата на планирането. Не бяха напълно ясни допустимите за финансиране дейности от програмата. Такъв беше случаят с допустимостта на социалните обекти. Всичко това впоследствие наложи изменението на голяма част от интегрираните планове.

През 2013 г. общините получиха финансова подкрепа по линия на техническата помощ за разработване на готови инвестиционни проекти, като с приетия окончателен вариант на програмата голяма част от тях се наложи да бъдат преработвани. Имаше случаи и на готови инвестиционни проекти, които се оказаха недопустими за финансиране по "Региони в растеж", което наложи промени в първоначалния им замисъл и в бюджета.
През 2015 г. беше публикувана схема "Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие". Целта на процедурата е да се подкрепи реализацията на интегрираните планове, а конкретни бенефициенти са общините на именно тези 39 града от първо до трето ниво. Основните предизвикателства, пред които местните власти са изправени през следващите години в изпълнение на своите интегрирани планове, са свързани главно с: Правомощия и роля на общините На първо място, това е новият подход за финансиране, който се прилага за първи път в България, при който ролята на общините ще е фундаментална. Управляващият орган на оперативната програма определи 39-те общини за междинни звена (МЗ), като им делегира права за избор на операции и по-специално подбора на проектите за финансиране. Така на практика на общините се даде цялата отговорност за оценката на проектните предложения. Основното предизвикателство на този етап пред общините е да извършат проверки в специфични области като държавните помощи, като удостоверят доколко съответната услуга правилно е дефинирана като услуга от общ икономически интерес и че проектното предложение е в съответствие с изискванията на приложимия режим на държавна помощ, да извършат оценка на анализи разходи-ползи и/или финансови анализи, както и да осигурят експертиза по конкретни специфични въпроси във връзка с оценката на проектните предложения.
Междинна оценка – юни 2018 г. Предвид значението и тежестта на приоритетната ос се предвиждат специализирани оценки на градското развитие, като на база резултатите от оценките за 2018 г. и 2022 г. управляващият орган ще може да пренасочва финансов ресурс от по-неактивните към по-активните градове с размера на резерва за изпълнение (85 млн. лв.). Важно е да се подчертае, че общините следва да постигнат към 30 юни 2018 г. своите индивидуални етапни цели – най-малко 85% от заложените индикатори и 20% верифицирани средства от определения ресурс за всеки град. През 2019 г. ще се направи оценка на изпълнението на инвестиционните програми на градовете и на приоритетната ос като цяло, като управляващият орган си запазва правото да преразпредели ресурса между общините. Основното предизвикателство тук, което стои пред общините, е, че през следващите две години общините и изпълнителите ще трябва да работят с много високи темпове за реализирането на проектите във връзка с предстоящата междинна оценка. Разходите, които следва да бъдат верифицирани към края юни 2018 г., за да не бъде налице загуба на средства от градовете, са в размер на 274 млн. лв.
Финансови инструменти Съществена ще бъде ролята на финансовите инструменти, които ще бъдат инвестирани в сферата на енергийната ефективност, зоните с потенциал за икономическо развитие, градската среда, спортната и културната инфраструктура, интегрирания градски транспорт и туризма. Към момента няма структурирани фондове и избрани фонд мениджъри, които ще управляват ресурса в посочените области. Предвиждат се три фонда за градско развитие. Фондовете са за София, за Северна България, за Южна България и отделен фонд за инвестиции в туризма. Избраните фонд посредници ще определят какъв да бъде необходимият размер на безвъзмездна финансова помощ и каква да бъде подкрепата по линия на финансовия инструмент въз основа на бизнес планове, които ще трябва да демонстрират финансовата жизнеспособност на отделните проекти. Голямо предизвикателство тук се очертава пред обектите на културната инфраструктура (особено библиотеки и читалища), които трудно биха могли да се издържат и които са с ниска норма на възвращаемост.
Нов Закон за обществените поръчки С приетия нов Закон за обществените поръчки поради обяснимата липса на практика по прилагане към настоящия момент се очаква преходът от стария към новия закон да породи известни рискове за общините като възложители. Рисковете при проектите ще се основават най-вече на късно обявяване на тръжните процедури от страна на общините или на обжалването им, с което ще се забави изпълнението на проекта. За да успеят да постигнат своите индивидуални етапни цели, общините ще трябва да наваксат и с търговете, и с избора на изпълнител, за да имат достатъчно време за изпълнение на проектните дейности. 2016-а трябва да бъде годината, в която да се проведат търговете и да бъдат избрани изпълнителите. Забавянето в изпълнението на проектите, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки, е предпоставка и сериозен риск за неизпълнението им, което от своя страна би могло да доведе до непостигане на заложените цели на ниво ос и програма. Интегриран подход
Възможността за предоставянето на финансова помощ с т.нар. интегрирани проектни предложения, които да съдържат допълващи се компоненти, финансирани по повече от една програма, което беше основното послание на интегрираните планове при тяхното стартиране през 2011 г., като че ли остана на заден план. Предизвикателство пред общините, а и пред управляващия орган е възможността да синхронизират обявяване и изпълнение на отделните операции и схеми по различните оперативни програми за координирано изпълнение на инвестициите. Например на база изградената по програмата "Региони в растеж" инфраструктура с подкрепата на ОП "Развитие на човешките ресурси" поетапно следва да се разкриват социалните услуги.

Безспорно е, че местните власти ще бъдат отговорни за успешното прилагане на местно равнище на политиките на ЕС, имащи отношение към интегрираното градско развитие. От друга страна, те са изправени пред различни предизвикателства, които могат да имат значителни последици за качеството на живота в региона.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Рисковете ще бъдат свързани най-вече с късното обявяване на тръжните процедури от общините или на обжалването им, с което ще се забави изпълнението.

В контекста на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и Декларацията от Толедо Министерството на регионалното развитие инициира разработването на т.нар интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), с което въведе нов инструмент за градско планиране. В рамките на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж 2014-2020 г." са включени 39 града от първо до трето йерархично ниво, а общият бюджет на помощта за тях възлиза на 1.3 млрд. лв. При разработването на интегрирани планове известни трудности се пораждаха от ранния етап на структуриране и все още неясните финансови параметри на бъдещата оперативна програма. Към онзи момент не бяха определени финансовите лимити за градовете от всяко ниво, което направи изключително трудно изготвянето на реалистични и разумни бюджети. Все още не бяха ясни минималните и максимални процентни ограничения за различните типове допустими инвестиции. Имаше неясноти и по отношение на финансовия принос на общините за различните проекти, което се отрази на обхвата на планирането. Не бяха напълно ясни допустимите за финансиране дейности от програмата. Такъв беше случаят с допустимостта на социалните обекти. Всичко това впоследствие наложи изменението на голяма част от интегрираните планове.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал