Какво представлява търпимостта на строежите

Въпросът за статута на незаконните сгради отново е актуален

Тези строежи не подлежат на премахване и на забрана на ползването им
Тези строежи не подлежат на премахване и на забрана на ползването им    ©  Мария Съботинова
Тези строежи не подлежат на премахване и на забрана на ползването им
Тези строежи не подлежат на премахване и на забрана на ползването им    ©  Мария Съботинова

След изтичане на срока по § 127, ал. 14 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията[1] ("ПЗР на ЗИД на ЗУТ") за узаконяване на незаконно изградените строежи с издаване на акт за узаконяване, отново актуален е въпросът относно удостоверяването на строежи, изградени без строителни книжа, като "търпими строежи".

Търпимите строежи са регламентирани в § 16, ал. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУТ и с измененията на ЗУТ от 2015 г. – в § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ. Интересен е статутът на "търпимите строежи" – законодателят ги е приравнил към законните, но в същото време удостоверението за търпимост не узаконява строежа. Търпимият строеж си остава незаконен, но той не може да бъде премахван и да бъде забранено ползването му. Той може да бъде предмет на разпоредителна сделка - такъв строеж е търпим по силата на закона, а удостоверението за търпимост служи само за извършване на разпоредителна сделка. Кои строежи са търпими
Съгласно законовите разпоредби, за да бъде един строеж определен като "търпим", следва да бъдат удовлетворени кумулативно изискванията: - Строежът да е изграден преди 31.03.2001 г. - Да е изграден без строителни книжа – одобрени проекти, издадено разрешение за строеж/акт за узаконяване, протокол за определяне на строителна линия и ниво

- Да е допустим по разпоредбите, действали по време на изграждането му или по сега действащите разпоредби на ЗУТ.

Съществуват противоречиви мнения и практики относно процедурата и, по-точно, относно необходимите документи за издаване на удостоверението за търпимост. Законодателят е решил само начина на доказване на времето на изграждане на строежа – всички доказателствени средства, допустими по Гражданско процесуалния кодекс, включително и декларации. Но и тук възникват въпроси:

1. При наследствен имот (незаконен строеж) – кой подписва тази декларация (или как наследник ще декларира времето на изграждане на този строеж)? 2. Ако за строежа е наличен нотариален акт, издаден преди 31.03.2001 г., следва ли да се подписва декларация? И в тази връзка възниква още по-генералният въпрос – следва ли да се издава изрично удостоверение за търпимост за строеж, за който има нотариален акт преди 31.03.2001 г. и вече е бил предмет на разпоредителна сделка? Що се касае до допустимостта на строежа, законодателят изрично не е указал необходимите действия и документи за извършване на тази преценка. А за да бъде извършено едно такова изчерпателно изследване, е необходимо:
- Геодезическо заснемане, което да докаже законоустановените отстояния до имотни граници, до сгради в съседни имоти и сгради през улица - Архитектурно заснемане, което да покаже котата на средното ниво на прилежащия терен, кота корниз, кота било и издатините на сградите, регламентирани в закона и Наредба No. 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. По отношение на собствеността на строежа – съгласно Закона за собствеността по силата на приращението всичко построено върху една земя е собственост на собственика на земята. От тази гледна точка възниква въпросът относно удостоверяването на търпимост на строеж, изграден в съсобствен имот, без да е учредено право на строеж на един от съсобствениците. В такива случаи е невъзможно изпълнението на изискванията на чл. 183 от ЗУТ, съгласно които: - Ал. 1 - в съсобствен урегулиран поземлен имот може да се извърши нов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор в нотариална форма с останалите собственици
- Ал. 3 - когато държавата или общината е съсобственик на урегулиран поземлен имот, договорите по ал. 1 и 2 се сключват в писмена форма. Когато държавата или общината е собственик на имот в сграда - етажна собственост, съгласието по ал. 2 е в писмена форма. Условията и редът за сключване на договорите от държавата и общините по ал. 1 и 2, както и за даване на съгласие по ал. 2, се определят съответно с Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и с наредбата по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Няма как да се подпише договор в писмена форма за учредяване право на строеж за вече изграден строеж – постройката е вече факт, а отношенията на съсобственост и върху построеното вече възникнали по силата на приращение. Тази съсобственост може да бъде преодоляна единствено чрез допълнителна сделка/делба между съсобствениците. Т.е. въпросът за собствеността е отделен от статута на установената търпимост. Какво позволява установената търпимост на строежаТези строежи не подлежат на премахване и на забрана на ползването им. С измененията на ЗУТ от 2015 г. в § 53 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ търпимите строежи с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план могат да се пристрояват, надстрояват, да се извършват основни ремонти, реконструкция и преустройство, да се променя тяхното предназначение и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план. От друга страна, търпимите строежи без постоянен устройствен статут по действащия подробен устройствен план могат (при спазване на изискванията на ЗУТ) да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им, да се ремонтират, без да се изменят външните им очертания в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции.
Важно е да се отбележи, че издаването на удостоверението за търпимост е административна услуга. Самото удостоверение не е административен акт и не подлежи на обжалване. На обжалване подлежи единствено отказът за издаване на удостоверение за търпимост.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация можете да се обърнете към автора на E-mail: [email protected]

[1] ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., доп., бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм., бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 101 от 2015 г.)

Още от Капитал