ЕС готви по-строги екоправила и за ферми за млечни продукти, свинско и говеждо месо

До 2024 г. Брюксел иска да ограничи вредните емисии от промишлените инсталации и от най-големите животновъдни стопанства в Европа

Европейската комисия иска да затегне и разшири европейските правила за замърсяването от промишлеността, включително от едрото животновъдство, като част от пакета за индустриалните емисии в зеленото си законодателство. Предложението, излязло по-рано тази седмица, ще обхване над 50 000 промишлени инсталации в ЕС, включително добива на някои минерали, електроцентралите, съоръженията за третиране на отпадъци и циментовите фабрики. За първи път вече съществуващото законодателство ще включва и животновъдните ферми за млечни продукти и говеждо месо. Новите изисквания биха задължили държавите да издават разрешителни само на съоръжения, които отговарят напълно на стандартите от директивата за индустриални емисии на ЕС, включително за изхвърляне на отпадъци и ограничения за емисии на газове (серен диоксид, азотни оксиди и др.).

Планът е да се разшири сега съществуващата система за разрешителни за големи свиневъдни ферми и ферми за домашни птици. От една страна, предложението е тя да обхване и по-големи предприятия за рогат добитък (включително млечни предприятия), а от друга - да се увеличи броят на свиневъдните и птицевъдните ферми, които са обект на системата, като се намали прагът на животновъдните единици, над който се изисква разрешително.

По време на представянето на проектозаконодателството Франс Тимерманс, зам.-председател на ЕК и отговарящ за Зелената сделка, каза, че "предложенията ще дадат възможност за значително намаляване на вредните емисии от промишлените инсталации и от най-големите животновъдни стопанства в Европа. С модернизирането на европейската рамка за емисиите от промишлеността ще се осигури сигурност относно дългосрочните инвестиции, повишаване на енергийната, ресурсната независимост на Европа и насърчаване на иновациите".

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави, че "ползите за човешкото здраве само от предприемането на действия в животновъдните стопанства биха възлезли на най-малко 5,5 милиарда евро годишно".

Регулациите се очаква да влязат в сила до 2024 г., след което промишлените оператори ще разполагат с четири години, а земеделските стопани - с три години, за да започнат да прилагат новите правила. Те обаче ще бюрократизират още сектора и ще оскъпят производството и предложението вече е обект на солидни критики.

Поредният удар за европейските фермери

Съгласно новите правила постепенно ще бъдат обхванати най-големите стопанства за едър рогат добитък, свине и птици: около 13% от стопанствата с търговска цел в Европа, на които общо се падат 60% от емисиите на амоняк от селскостопански животни и 43% от метана в ЕС. Ще бъдат засегнати свинеферми с най-малко 125 животински единици. За сравнение - досега законодателството обхващаше ферми с повече от 40 000 места за домашни птици, 20 000 за производствени свине или 750 за свине майки. Промени ще има и при лицензите за опазване на околната среда за по-мащабно отглеждане на едър рогат добитък (включително и за мляко).

"Във време, когато земеделските производители са изправени пред огромни увеличения на цената на горивото, торовете и фуражите, моментът на това предложение е зле преценен", каза ирландският евродепутат Колм Марки (ЕНП) и член на комисията до земеделие в Европейския парламент. "Директивата за промишлените емисии е насочена към селско стопанство в индустриален стил като едромащабни свиневъдни и домашни птици, но тези промени означават, че за типичната млечна ферма също ще има подобни изисквания. Изглежда, че решението на комисията за нашето екологично предизвикателство е още по-голяма бюрокрация", добавя той, като обяснява, че в Ирландия лицензите отнемат до 9 месеца за издаване и струват 2500 евро като разходи.

Ирландската асоциация на фермерите (IFA) също изрази несъгласие с предложението на комисията пред Agriland.ie: "Възмутително е да се включва добитък в обхвата на тази директива", каза Тим Кулинан, председателят на организацията. Земеделските производители вече изпълняват целите, заложени в редица национални политики и европейски политики за зеления преход, включително стратегията "От фермата до трапезата", Директивата за нитратите и Общата селскостопанска политика (ОСП).

Трудности и пред индустрията

Новите изисквания ще обхванат също и минерали, включително кобалт, никел и литий, а компаниите, чиито инсталации нарушават правилата, ще бъдат изправени пред по-строги наказания, включително глоби от най-малко 5% до 8% от техния годишен оборот в съответната държава, докато правителствата ще бъдат законово задължени да гарантират, че гражданите могат да поискат обезщетение за вреди, претърпени от такива нарушения.

Предложението също така дава на националните органи правомощие да преустановят дейността на инсталация, която нарушава условията на разрешението си, докато не изпълни изискванията.

И накрая, новите правила имат за цел повече прозрачност в ЕС чрез портал за емисиите от промишлеността, на който гражданите ще могат по опростен начин да получават достъп до данни за издадените навсякъде в Европа разрешителни и да получат информация за замърсяващи дейности в непосредствено заобикалящата ги среда.

Комисията предвижда държавите членки да разполагат с 18 месеца, за да транспонират тази директива в националното си законодателство, след като предложението бъде окончателно прието от Европейския парламент и от съвета. След това ще бъдат разработени най-добрите налични техники и след като бъдат приети от комисията, промишлените оператори ще разполагат с четири години, а земеделските стопани - с три години, за да започнат да ги прилагат.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар