Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 17 юни 2008 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ на Министерския съвет Сряда, 17 юни 2008 г.

Заседанието започна в 10.10 часа и се ръководи от министър-председателя Сергей Станишев.

Точка 1

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "За гражданска заслуга" първа степен

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма. Приема се.

Проект на Решение за възлагане на задължение за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 3

Проект на Решение за приемане на Българска "пътека" за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда, 2009-2011 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Поради непровеждане на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който вероятно ще се проведе в началото на следващата седмица предлагам да отложим точката.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Отлага се точката.

Точка 4

Проект на Постановление за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. със средства от техническата помощ на програмата

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Искам да се извиня на министъра на земеделието и горите, че още от март месец не сме изпратили становище, но не сме очаквали, че точката ще бъде внасяна. Така, че пропускът е и наш.
От друга страна - виждаме, че с мотиви, подобни на нашите и Министерството на финансите не съгласува тази точка. Всъщност имаме няколко големи проблема с това. Смятаме, че това, което се прави не е много редно и законно, защото се възнамерява да се назначат до 200 човека в 2 части от системата на Министерството на земеделието и горите, които са по трудово правоотношение, но по този начин се нарушават разпоредбите на Постановление № 66, което казва само до 8% от щатната численост да могат да бъдат по трудово правоотношение. Освен това няма никаква горна граница за заплатата, а тя трябва да се определи от Министерството на земеделието и горите, което общо взето не е много добра идея - тя може да бъде безкрайно голяма, както сигурно ще бъде. В същото време, както е казал и министърът на финансите има хиляда и няколко незаети бройки в системата на земеделието. Не виждаме защо изобщо се налага да се прави това. Би могло например да се промени устройственият правилник, като се заменят едни бройки с други и така да се постигне целта. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Господин Цветанов, след като две министерства не съгласуват няма да влизаме в такива дискусии в Част А от Дневния ред на заседанието. Сядате с министър Орешарски и г-н Василев и го дискутирате за следващата седмица.

Отлага се точката.

Точка 5

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за

прекратяване

на правоотношението
по

изпълнение на военна служба и освобождаване от военна служба на офицер с висше военно звание от Министерството на отбраната

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма.

Приема се.

Точка 6

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма.

Приема се.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно предоста­вяне за управление на част от имот - пуб­лична държавна собственост, на Изпълнител­ната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката за нуждите на локален офис - Търговище

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма. Приема се.

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България, правителството на Румъния и правителството на Република Сърбия за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 9

■■ —

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Станеви ниви", разположено в землището на с. Върбеш-ница, община Мездра, област Враца, на "НИИ геологоия и геофизика" АД - София

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 10

Проект на Решение за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?
Няма.

Приема се.

Точка 11

Проект на Решение за възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Варна-Буните", за привеждането му в съответствие със Закона за устройството на черноморското крайбрежие и със Закона за концесиите

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма.

Приема се.

Точка 12

Проект на Решение за възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Рибарски", за привеждането му в съответствие със Закона за устройството на черноморското крайбрежие и със Закона за концесиите

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли? Няма.

Приема се.

Точка 13

Проект на Решение за възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Офицерски плаж", за привеждането му в съответствие със Закона за устройството на черноморското крайбрежие и със Закона за концесиите

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки?

Няма.

Приема се.

Точка 14

Проект на Решение за възлагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Буните II", за привеждането му в съответствие със Закона за устройството на черноморското крайбрежие и със Закона за концесиите

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки?

Няма.
Приема се.

Проект на Постановление за изменение и до­пълнение на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Мини­стерството на земеделието и горите, по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, одобрена с Постановление № 21 на Министерския съвет от 1999 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. - Приема се.

Точка 16

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Черковна", разположена в землището на с. Черковна, община Търговище, област Търговище

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма.

Приема се.

Точка 17

Проект на Решение за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - доломити и доломитни варовици, от находище "Студена", участък "Благоустройствени строежи", разполо­жено в землището на с. Студена, община Перник, област Перник

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки?

Няма.

Приема се.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на Административно споразумение за прила­гане на Договора между Република Бълга­рия и Република Молдова за социално осигуряване

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли към МТСП?

Няма.

Приема се.

Точка 19

Проект на Решение за обявяване на имоти -публична държавна собственост, за имоти -частна държавна собственост и за безвъз­мездно прехвърляне правото на собстве­ност, на община Русе и на община Силистра

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

ЮДЖЕЛ АТИЛЛА: Понеже все още не е извършено обнародването в Държавен вестник, което очакваме да бъде на 23 юни 2009 г. приемаме становището на икономическия екип на Министерския съвет и моля да отложим точката, тъй като все още нямаме юридическо основание да извършим това. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре. Оттегля се. Точка 20

Проект на Решение за утвърждаване на Национална методология за изготвяне на анализа на разходите и ползите за проекти, представени за финансиране със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие в периода 2007-2013 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Бих помолил от Министерството на финансите точката да бъде приета на вносител. Уточнихме се с г-н Ананиев. Има някои бележки, които бих искал да ги уточним.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре. На вносител.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение допълнение на Закона за защита срещу домашното насилие

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Аз докладвам точката поради отсъствието на г-жа Тачева.

Госпожо Райчинова, пояснете законопроекта.
ИЛОНКА РАЙЧИНОВА: Тази точка няма да я докладвам в подробности, тъй като тя е гледана веднъж на оперативно заседание, два пъти е оттегляна на заседание на Министерския съвет. Бих могла да обърна внимание само на неприетите бележки и аргументите за това, тъй като има неприети бележки. Основният въпрос и основния спор е създаването на Фонда за управление на средства за финансиране на програмите за превенция и защита срещу домашно насилие, по което възразяват няколко министерства. След обсъждания на проведените срещи с Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и неправителствени организации, в същност преработили сме варианта и поддържаме последната му редакция, което означава, че всяка година но 31 март - Министерски съвет да приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие. Средствата за финансиране на изпълнението на тази програма ще се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет. Всяка година със Закона за държавния бюджет за съответната година ще се определят и средствата за юридическите лица с нестопанска цел, които разбира се отговарят на определени изисквания, които са заложени в законопроекта. Тези организации могат да имат своята субсидия съобразно правила и ред определени с Правилника към прилагане на закона, който е предвиден да бъде изработен в 3-месечен срок след влизането в сила на закона. Предвидено е изрично и това е съгласувано с Министерството на финансите, средства за такава програма да се отпускат от 2010 година. Тази година няма да има влияние върху бюджета.
По отношение на конкретни бележки на министерствата с предложения да се увеличат глобите, като предложенията са за драстично завишение, Министерството на правосъдието не приема тази бележка, защото счита, че ако се увеличат прекомерно размерите на глобите, би се отразило отрицателно върху финансовото състояние на семейството, което в повечето случаи е едно за пострадалия и извършителя. Основната цел на закона е да се защити пострадали, а не да се наказва извършителя. От други министерства имаме предложения, като алтернатива на глобата да се предвиди полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото от извършителя на домашно насилие. Ние не приемаме тази бележка по съображение, че ако би била предвидена, тя би била в противоречие на член 48 от Конституцията на Република България, чиято разпоредба гарантира правото на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа. В случая ние не говорим за престъпления и за предвидена санкция за него. Освен това, би била и в противоречие съгласно чл. 2 от Конвенцията за Международната организация на труда, относно принудителния или задължителен труд, като мярка. Имаме бележки по отношение на дефиницията за домашно насилие, с предложение да се разшири или да се намали определението като дефиниция. Ние се придържаме в законопроекта, поради което не, приемаме тази бележка, тъй като дефиницията, която предлагаме за, понятието "домашно насилие" е изцяло в съответствие с препоръка № 5 от 2002 година, на Комитета на министрите към държавите членки и тя ^ изготвена и по предложение на представителите на органите на съдебната власт.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Какво включва тази дефиниция? ИЛОНКА РАЙЧИНОВА: "Домашно насилие е всеки акт щ физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическа насилие, както и опита за такова насилие, принудителното ограничаван^ на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрям^ лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейн^ връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Домашното насилие извършено в присъствието на дете се счита за психическо и емоционално насилие и върху него". СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря ви.
ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Господин премиер, не искам да навлизам в детайли, но искам да задам един чисто процедурен въпрос - защо приемаме този законопроект, след като Народното събрание не работи? СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: За да се отчете Министерството на правосъдието, че е внесло този законопроект. ИЛОНКА РАЙЧИНОВА: Съображението ни е, че напоследък е регистрирано увеличение на тези случаи в това число спрямо деца. Предложението на Министерството на правосъдието не е от днес. Казах вече - един път е гледана точката на оперативно заседание и два пъти е отлагана на заседание. Просто сме по-упорити.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли други бележки? Няма.

Приема се.

Точка 22

Проект на Постановление за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 23

Проект на Решение за определяне на концесионер за добив на част от минерална вода от район "Североизточна България" - подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 С - област Варна, област Добрич и област Шумен - участък "Варна", изключителна държавна собственост, разкрита чрез Сондажа № Р-82Х, с. Константиново, община Варна, област Варна.
'I ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Уважаеми господи премиер, колеги, в откритата процедура при спазването на всички процедури съобразно всички закони, най-вече Закона за концесиите и правилника за неговото прилагане се проведе процедурата. В конкретната процедура участва само един участник. Очаквахме по-голяма активност. Разгледа се подробно офертата представена от единствения участник. Параметрите, които се предлагат са много добри. Бих могъл да ги представя подробно, но това което предлагам е Министерският съвет да приеме решение, с което да определи "Аквабул" ЕАД за концесионер и да конкретизира условията на концесията, правата и задълженията на страните посочени в границите на Решене № 241 на Министерския съвет от 7 април 2009 година, в съответствие с офертата на "Аквабул" ЕАД, както следва: годишният експлоатационен обем да бъде 94 608 кубически метра. Размерите и заплащанията са съответно при експлоатационен дебит 3 литра в секунда. Еднократно парично плащане в размер на 80 000 лева дължимо. В последствие цената за 1 кубически метър е 3.27 щатски долара. Срокът на концесията е 25 години. Концесионерът е задължен в рамките на 24 месеца да направи инвестиции от 1 милион 094 хиляди 52 лева. Предлагам на Министерския съвет да приеме решението, което беше представено. Ако има въпроси, готов съм да отговоря. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма.
Приема се.

Проект на Решение за продажба на недвижим имот - собственост на "Летище Пловдив" ЕАД -Пловдив.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма.

Приема се.

Точка 25

Проект на Решение за намаляване капитала на "Напоителни системи" ЕАД - София, и безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху недвижими имоти - частна държавна собственост, на община Правец.

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми госпожи и господа министри, този материал се разглежда за втори път. Имаше допусната грешка, а сега докладвам от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството и от мое име. По принцип става въпрос за вземане на решение за напоителната система в Правец, която не работи от 90-те години. От петнадесет години помпената станция не работи. Поради пропуски не е обезопасена електрическата инсталация. От страна на електроразпределителното дружество е прекъснато захранването на обекта. На тръбопроводите е изградена картонена защита, която в последствие напълно е компрометирана и в момента тръбопроводите са в лошо състояние.

С оглед на това, че в момента язовира и съоръженията не се ползват за напояване заинтересованата страна от провеждане на реконструкциите е само община Правец, която след прехвърляне на правото на собственост следва да финансира тези дейности. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предлагам на Министерския съвет да приеме предложения проект за решение. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?
Няма.

Приема се.

Точка 26

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 18 и 19 юни 2009 година в Брюксел.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Аз докладвам точката. Господин Кючуков, заповядайте да разясните!

ЛЮБОМИР КЮЧУКОВ: Става дума за заседанието, което ще се проведе на 18 и 19 юни 2009 година. Това е последно заседание за Чешкото председателство. Това са българските позиции по основните теми, които ще се разглеждат на това заседание. Основните въпроси най-вече са свързани с по-нататъшната институционална уредба, съдбата на Лисабонския договор и през тази призма и изборът на комисари, включително председател на Европейската комисия. След това: икономическите и финансовите въпроси през призмата на кризата, т.е. създаване на нов ред за финансовите пазари, създаване на Европейски борд за системен риск и Европейска система на финансовите надзорници; увеличаване на усилията в подкрепа на заетостта. Останалите теми са: климатът и устойчивото развитие; нелегалната миграция; и външните отношения, по които предлагаме позициите предложени в приложението.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Институционално бъркотията е пълна. Не знаем по кои правила ще се избира комисията, до кога ще действа сегашната. Има вероятност чак през октомври - след германските избори, да се избира комисията. Ирландският референдум евентуално ще бъде в края на септември. Ще видим дали ще имаме Лисабонски договор. Имате ли въпроси? Няма.

Приема се.

Точка 27

Проект на Решение за одобряване на част от имот -публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота в полза на "Асоциация развъждане на българската родопска порода" - Смолян.

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предложеният проект за решение предвижда част от имот публична държавна собственост да бъде обявен за имот частна държавна собственост и да бъде дадено съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота в полза на Асоциация развъждане на българската родопска порода в град Смолян.

В момента имота се управлява от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерството на земеделието и храните.
С проекта на решение се предлага по реда на чл. 110-6 от Закона за животновъдството да бъде учредено право на ползване върху част от имота за срок от десет години на Асоциацията за развъждане на българската родопска порода. Приемането на решението ще даде възможност за ефективно използване на имота, който в момента е в лошо състояние. Проектът е съгласуван предварително с министрите. Всички бележки са приети и отразени. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа, предлагам на Министерски съвет да приеме предложения проект за решение.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Точка 28

Проект на Решение за продажба на недвижим имот - собственост на "Напоителни системи" ЕАД -София. ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, проектът предвижда Министерският съвет да даде съгласие "Напоителни системи" ЕАД - София, да извърши продажба на имот представляващ поземлен имот с площ от 5334 квадратни метра, ведно с построената върху имота двуетажна масивна сграда със застроена площ от 188 квадратни метра, кантон "Поляница" и съоръжения - басейн, с площ от 137 квадратни метра. За имота е съставен акт за частна държавна собственост, одобрен от областния управител на област Търговище. Съветът на директорите на "Напоителни системи" ЕАД - гр. София е взел решение за продажба на недвижимия имот.
Към настоящият момент имотът не е необходим за дейността на "Напоителни системи" ЕАД - клон Търговище. Стопанисването и поддръжката са икономически неизгодни за дружеството. За ремонтирането на сградата и обновяването й са необходими сериозни инвестиции, разходите, за които биха били не целесъобразни. Имотът не е отдаван под наем от 2001 година поради липса на интерес от потенциални наематели. Проектът е съгласуван с министрите. Направените целесъобразни бележки и предложения са приети. Във връзка с гореизложеното предлагам на Министерския съвет да приеме предложението.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин премиер, видях в съгласувателната таблица, че ние сме против, поради същото съображение каквото сме имали и преди, че се предлага да се продаде без търг или конкурс. Защо се прави това? ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Това са напълно рухнали съоръжения, които не можем да стопанисваме. Всичко е изкраднато и никой не проявява интерес - нито да го вземе, нито да го ремонтира, нито да го вземе под наем. Има много такива съоръжения на "Напоителни системи". Това са нашите съображения.
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Според мен - пускате го на търг на цената, на която сте се договорили с някой и, ако се яви някой с по-висока цена - ще плаща повече, ако не се яви - се взема го същият на тази цена, но става с търг или конкурс. Като се направите без търг или конкурс ще имаме скандал - защо ни трябва това точно преди избори?

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Отлага се точката.

Точка 29

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22 и 23 юни 2009 година в Люксембург.

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Уважаеми дами и господа, на заседанието в Люксембург, ще се потърси политическо съгласие по препоръките на комисията към съвета за упълномощаване на комисията за започване и водене на преговори с Международната организация по лозарство и винарство, относно условията и начина за присъединяване на европейската общност, както и предложения за регламента на Съвета за изменение на няколко регламента относно финансирането на обща селскостопанска политика и най-важният регламент 1234.

Политическо съгласие ще се потърси също така и по предложение на регламента на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни и предложение за регламент на Съвета относно защита на животните по време на умъртвяване. Във фитосанитарната област се предвижда приемане на заключение на Съвета, за отмяна на директива 2006/91 и 74647 по отношение на определени паразити и т.н.
Ще бъдат разгледани заключения на Съвета и Европейския парламент относно устойчивото развитие на аквакултурите в общността, която представлява основен интерес за България. Предвижда се провеждането на политически дебат по предложение за регламент на съвета за създаване на системи на контрол на общността и за гарантиране спазването на правилата на обща политика в областта на рибарството. Комисията ще представи изготвено от нея съобщение във връзка с консултациите относно възможностите за риболов през 2010 година. Очаква се обмен на мнения, основните интереси на България касаят по принцип кандидатстване за увеличаване квотата за калкан, която да се приближи до исторически възможен капацитет в рамките на 100 тона годишно. Вторият много важен въпрос по отношение на аквакултурите е свързан с възможността да се открие специфична организация, която да се занимава с акваторията на Черно море. ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Господин Цветанов, каква е нашата позиция по въпроса на директива 91/2006 за Калифорнийската щитоносна въшка "Сан Хосе" и листозавивачките по карамфила? Виждам, че се търси политическо съгласие.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Тези, които са за по-близки трансатлантически отношения между Европейския съюз и САЩ е против ограничението за Калифорнийската въшка, а останалите искат да наложат ембарго, по-консервативните проевропейци. Предполагам, че това е разделението? ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Всички такива детайли, които действително звучат екзотично са предмет на задължително уточняване. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате бележки или въпроси? Няма. Приема се.

Проект на Решение за одобряване на проект на договори и за упълномощаване министъра на икономиката и енергетиката да сключи договорите с община Аврен и със „Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия" ЕАД за изграждане на общинска техническа инфраструктура - магистрален водопровод и за изпълнението на два инвестиционни проекта на „Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия" ЕАД и проект на Постановление за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на общинска техническа инфраструктура - магистрален водопровод до к.к. „Камчия", с. Близнаци, община Аврен

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Господин Димитров, заповядайте.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин премиер. Решението е изключително важно, тъй като ще определи развитието на курорта Камчия. Там интензивно се изгражда вътрешната водопроводна мрежа и канализацията. Няма го довеждащия водопровод, който е около 10 километра, през труден терен, заблатен терен. По искане на СОК „Камчия", това е дружеството на община Москва. Много важен е за населението в региона, създава и заетост през този период. Разбирате, че развитието на Камчия зависи от това. Капацитета според мен е по-голям от този на Златни пясъци и това е една от пречките да не се развиват с добри темпове. Затова предлагам да го одобрим.
Има някои въпроси с Министерството на финансите, технически въпроси, които трябва да уточним. Говорихме с господин Ананиев да е на вносител, за да можем да ги внесем тези корекции. Принципно имаме съгласие и смятам, че този проект може да бъде огласен в близките дни като един добър резултат за региона. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря, господин Димитров. Ние с господин Василев го подкрепяме. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Имам съгласието на госпожа Плугчиева, на госпожа Тачева и на госпожа Паси.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси? Приема се на вносител, за да се уточните с Министерството на финансите.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване на становище по конституционно дело № 6 за 2009 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Колеги, става дума за жалба до Конституционния съд от народни представители от опозицията по Конституционно дело № 6 за 2009 г. във връзка с приети законодателни промени от Народното събрание. Накратко казано става дума за следствието. Знаете от дълги години, мисля че от 2003 г. практически заради ангажименти, които бяха поети пред Европейския съюз, периметърът на дела на Националната следствена служба беше рязко стеснен поради прехвърляне на основната дейност по досъдебното производство и разследването към Министерство на вътрешните работи. В момента вече в продължение на повече от пет години около 500 високо квалифицирани магистрати, които получават изключително високи заплати, да са живи и здрави, работят максимум по едно дело на година. Тук ние се сблъскваме със ситуация, когато от една страна ни говорят от европейските страни, а и от българското общество за необходимост от ускоряване на целия процес, започвайки от досъдебното производство и разследването през самия процес и същевременно не могат да се ползват ефективно магистрати, които имат този капацитет, които цял живот с това са се занимавали. Затова бяха направени промени в закона, чието съдържание най-общо казано предвижда Националната следствена служба като автономна структура да бъде прехвърлена към прокуратурата. Нейният ръководител вече беше избран за заместник-главен прокурор. По този начин да бъдат натоварени с работа, да могат да не загубят своята професионална квалификация, да се ускори разследващата дейност в България. Знаете предишни опити за решение бяха блокирани заради това, че имаше решение на Конституционния съд затова че местенето на следствието от едно в друго, извън съдебната система беше на един етап, би изисквало Велико Народно събрание. Тъй като тези законови промени са в рамките на съдебната система, не смятам че има основание за подобно тълкувание. Мисля, госпожо Райчинова, че обобщих достатъчно коректно. Затова предлагам Министерски съвет да излезе със становище пред Конституционния съд в подкрепа на законодателната промяна и против жалбата на депутати от опозицията.

Имате ли въпроси? Няма.

Приема се.

Точка 32

Проект на Решение за определяне на областни управители

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Това решение е за определяне на редица областни управители. Свързано е с изборите, тъй като много от областните управители са кандидати за народни представители.

Имате ли въпроси по това решение ? ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: За областния в Русе? ГАЛИНА МАРИНСКА: За областния на Русе, доколкото разбрах предложението е да бъде назначен временно изпълняващ заместник-областен управител и затова не е необходим акт на Министерски съвет, а е достатъчна заповед на министър-председателя. Моята информация е, че такава вече е подготвена от Дирекция „Човешки ресурси". Не знам защо там предлагат да бъде заместник-областен, временно изпълняващ, който фактически ще изпълнява функциите и на областен.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: По това решение имате ли въпроси? Няма. Приема се.

Преминаваме към оперативно заседание.

Още от Капитал