Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 25 юни 2009 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 25 юни 2009 г.

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 25 юни 2009 г.

5110 прочитания

© Асен Тонев


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет 25 юни 2009 г.

Заседанието започна в 12.25 часа и се ръководи от министър-председателя Сергей Станишев.

Точка 1

Проект на Решение за приемане на отчет за изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2020 г. (отчетен период 2008 г.) и на План за 2009 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.)

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Към министър Масларова имате ли

въпроси? Няма. Приема се точката.

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Стара планина" първа степен

АСЕН ГАГАУЗОВ: Оттеглям точката.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре. Точката се оттегля.

Точка 3

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси към министъра на финансите

има ли? Няма.

Точката се приема.

Точка 4

Проект на Решение за приемане на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2009-2011 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли? Няма.

Точката се приема.

Проект на Решение за утвърждаване на приходната и разходната част на Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация за 2009 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 6

Проект на Решение за учредяване на сервитутни права на енергиен обект върху гори и земи от горски фонд -публична държавна собственост, в полза на "Ей И Ес Гео Енерджи" ООД, разположени в землищата на с. Българе-во, с. Свети Никола, с. Хаджи Димитър и с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич, и определяне на обезщетение във връзка с прокарване на въздушен електропровод 110 KV за присъединяване на ветро-енергиен парк "Св. Никола" към електроенергийната система и подземен електропровод 20 KV, свързващ генератори, намиращи се в имоти на "Гео Пауър" ООД

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли? няма.

Приема се.

Точка 7

Проект на Решение за одобряване проект на Анекс към Договора между Република България и "Хиитсет" ЕООД за изграждане на елементи на общинска, пътна и Ви К инфраструктура за

производствена зона в Костинброд и за реализация на инвестиционния проект на "Хиитсет" ЕООД и проект на Постановление за предоставяне на средства от Централния бюджет за 2009 г. за финансиране изграждането на елементи на общинска, пътна и В и К инфраструктура за производствена зона в Костинброд, община Костинброд

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 8

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти -публична държавна собственост, на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Регионалната дирекция за социално подпомагане - Търговище

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 9

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Айтос, област Бургас
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли? Няма.

Приема се.

Точка 10

Проект на Решение за предоставяне на част от имот - частна държавна собственост, за административните нужди на централното ръководство на политическа партия "Съюз на свободните демократи"

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 11

Проект на Решение за безвъзмездно предос­тавяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на извънредните ситуации за нуждите на териториална дирекция "Гражданска защита" - Смолян

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 12

Проект на Решение за изменение на Решение № 372 на Министерския съвет от 2008 г. за одобряване проект на протокол за сътрудни­чество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2008/2009 г., 2009/2010 г. и 2010/2011 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 13

Проект на Решение за откриване на процедура за издаване на разрешение за проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок "Килифарево", разположен на територията на Централна Северна България

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли?

ЦВЕТА КАМЕНОВА: Тъй като това е може би деветото разрешение - съгласно изменението в Закона за подземните богатства има задължение на министъра да публикува решението в официалния вестник на Европейската комисия и по този повод сме направили бележка. Има вече установена практика по такива разрешения с Министерството на икономиката и енергетиката. Предлагам да се приемат нашите предложения - те са уточняващи - с оглед да спазваме вече установената практика. Министър Чакъров предварително ми каза, че ще ги приеме. ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Да.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Други бележки има ли? Няма.

Приема се с направените бележки от дирекцията на Министерския съвет.

Точка 14

Проект на Решение за откриване на производ­ство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в блок 1-11 Вранино, разположен на територията на област Добрич, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 15

Проект на Решение за откриване на произ­водство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-17 Овча Могила, разположен на територията на областите Плевен и Велико Търново, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли бележки?

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: В посочената площ попадат 5 защитени зони. Добре е да има съобразяване при реализация на дейностите с режимите. Всичко това е предвидено в нормативната база в съответните наредби. Добре е да се има предвид и това обстоятелство, когато се реализират и проучвателните дейности, а впоследствие и експлоатационните. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Други бележки?
Няма.

Приема се.

Точка 16

Доклад относно одобряване проект на разреше­ние за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, в площта "Калиманица", разположена в землищата на с. Благово, с. Трифоново, с. Крапчене, с. Мала Кутловица, община Монтана, и с. Замфирово, община Берковица, област Монтана

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли? Не виждам. Подкрепя се.

Точка 17

Доклад относно одобряване проект на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, в площта "Круша", разположена в землищата на с. Казашка река, с. Юнак и с. Дъбравино, община Аврев, област Варна

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: въпроси към Министерството на икономиката и енергетиката имате ли? Няма. Приема се.

Точка 18

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Триъгълника", разположена в землищата на с. Негушево и с. Осоица, община горна Малина, Софийска област

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: бележки имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 19

Доклад относно одобряване проект на разре­шение за проучване на строителни материа­ли - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Кариерата", разположена в землищата на с. Черни връх и с. Полски извор, община Камено, област Бургас СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли? няма.

Приема се.

Точка 20

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Камен дол", разположена в землището на с. Смирненски, община Ветово, област Русе

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли? ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Предлагам да отложим с две седмици разглеждането на точката.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре, господин министър! Отлага се.

Точка 21

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали -подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площта, в площта "Дюлина махала", разположена в землището на с. Железино, община Ивайловград, област Хасково

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Няма.

Приема се.

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали -подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Требежа", разположена в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: имате ли въпроси?

Няма.

Приема се.

Точка 23

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали -подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Агликина поляна", разположена в землищата на с. Девесилово, с. Егрек и с. Голям девисил, община Крумовград, област Кърджали

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 24

Проект на Решение заизменениеи допълнение на Решение№ 117на

Министерския съвет от2003 г.за

приемане на списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки имате ли? няма.

Приема се.

Точка 25

Проект на Решение за изменение на т. 2 от Решение № 734 на Министерския съвет от 2007 г. за одобряване проект на Меморандум за разбирателство за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Няма.

Приема се.

Точка 26

Доклад относно изменение на протоколни решения на Министерския съвет

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Бележки към Министерството финансите имате ли? Няма.

Подкрепя се.

Доклад относно отчитане на изпълнените дейности и разходването на средствата, предоставени по силата на Меморандума за дарение, утвърден с Решение № 311 на Министерския съвет от 2006 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Няма.

Приема се.

Точка 28

Доклад относно одобряване на Доклад за текущото изпълнение на необходимите действия за осигуряване на пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото на Шенген от Република България

МИХАИЛ МИКОВ: Моля да отложим точката за следващото заседание. Днес провеждаме заседание на Комитета Шенген, за да набележим и мерките и наведнъж да приемем освен отчета, който е днес и нещо, като план за действие.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре.

Отлага се за следващото заседание.

Точка 29

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Стара планина" първа степен

СТЕФАН ДАНАИЛОВ: Оттеглям предложението. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре. Оттегля се.

Точка 30

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Стана планина" първа степен

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Става дума за акад. Ангел Ангелов. Имате ли бележки или въпроси? Няма. Приема се.

Точка 31

Доклад относно одобряване на резултатите от участието в редовното заседание на съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, проведено на 4 и 5 юни 2009 г. в Люксембург

МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Не сме се отклонявали от утвърдената позиция от Министерския съвет.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре. Приема се.

Проект на Решение за утвърждаване на Конвен­цията относно централизираното митническо оформяне във връзка с разпределянето на национални разходи по събирането, които се задържат при предоставяне на традиционни собствени ресурси на разположение на бюджета на Европейския съюз

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Подписах тази конвенция след мандат на Министерския съвет. Тя урежда разпределението на остатъка от митата, тъй като знаете, че 75 на сто от митата са приход на Общността, а останалите 25 на сто се задържат от страните-членки. В случая се урежда разпределението, когато митата влизат на територията на една страна, но при внос към друга страна.

Това е накратко.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли? Няма.

Приема се.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване позицията на България за участие в заседанията на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 25 юни 2009 г. в Люксембург ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: Позициите, които се обсъждат на срещата на министрите по околна среда в Люксембург са съгласувани. Има и санкция на Съвета по европейски въпроси. По отношение на сероочистващите инсталации, където трябва да увеличим сероочистването от 94 на 96 процента от страна на Министерството на икономиката и енергетиката е представена малко по-различна позиция, но предлагам позицията, която сме представили да бъде подкрепена с оглед на това, че бизнесът приема увеличението на процента на десулфуризация. Визирам "Марица Изток - 2", а също така и другите инсталации. Зад всяка една от сероочистките ние почти нямаме полезен ход да бъде извършен този акт. Тоест да се увеличи процентът на сероочистването би струвал близо около 1 млн. лева - те възприемат един такъв подход експлоатационните разходи не биха се увеличили, но по този начин ние ще изпълним условията на съответните директиви. В противен случай трябва да кажа, че директно бихме попаднали в инфриджмънт процедура от страна на Европейската комисия.
Благодаря. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси мате ли? няма.

Приема се.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване на концепция за наказателна политика и за разработване на нов наказателен кодекс

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Госпожо Тачева, заповядайте!

МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Благодаря, господин министър-председател! Уважаеми колеги,
Много подробно и в доклада е направено предложение за основни идеи за продължаваща наказателна политика на нашата страна, като е акцентирано обаче по-скоро върху материално-правните аспекти на наказателната политика с идеята за оставане на основни идеи за разработване на нов наказателен кодекс. Получихме становище и от немския експерт, който работи заедно с нас, който подкрепя изцяло така предложения разработен вариант на концепция. От тук нататък предстои много работа. Има конкретни бележки, които са постъпили след съгласувателната процедура и те по-скоро са от МВР, от ВКП и касаят вече конкретни текстове на Наказателния кодекс, а не основно идеите и принципите. В общите бележки на МВР не се съдържат предложения за отпадане или редакция на някои текстове от концепцията, а само извод, че тази концепция е насочена преди всичко към материално-правните аспекти, а тази е идеята, защото ние имаме нов Наказателно-процесуален кодекс от 2006 г. Разбира се в концепцията е отделено внимание и на това, че има още какво да се работи и по досъдебната фаза и по процесуалните норми. Припомням, че приехме и нов Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража така, че той е съгласуван и с тази концепция. От 2006 г. имаме и Закон за правната помощ. За това предлагам на колегите да приемем концепцията, а вече следващият кабинет да работи. Тоест като една идея, защото по-лесно е да отричаш нещо, когато го имаш, отколкото да нямаш нищо.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря, госпожо министър. Господин Миков, заповядайте! МИХАИЛ МИКОВ: Освен, че не са ни приети бележките имам още няколко аргумента, с които смятам, че не е добре да приемаме тази концепция сега.
Ние предпоставяме съществуването на концепция само по наказателно право и казваме, че едва ли не НПК и другите закони са приети. Това я прави непълна и тя не е за наказателната политика, а би била концепция само за нов Наказателен кодекс. На второ място. Тестове в концепцията водят до едно либерално отношение към осъдените и то на базата повече на чужд опит, отколкото на някаква справка на нашата криминологическа статистика. Не са приети бележките ни включително и по отношение на чл. 78а и разширяване на неговото приложение, за което знаете, че имахме критики включително в последния технически доклад на комисията - за широкото приложно поле на чл. 78а, който води до замяна на санкциите с административни наказания.
Всичко това и в чисто политически план преди изборите, ако бъде афиширано широко ще ни създаде проблем. Не мисля, че сега е моментът с тази концепция да налагаме един по-либерален подход по отношение на третиране на осъдените. Освен това в концепцията трябва да влязат и въпросите, свързани с отнемане на имуществото, като една твърде съществена част от борбата с престъпността. Имаме такъв закон и неговото по-широко прилагане също е предписано в техническия доклад от зимата на Европейската комисия. Тоест тя е частична само за наказателен кодекс, а мисля си, че концепцията ще бъде добра и очевидно няма да я решим във формат днешен кабинет и днешна коалиция. Нека да я оставим на следващия парламент, който да изясни ясно волята си накъде да върви.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Други бележки? Няма. Госпожо Танева, заповядайте!
МИГ ЛЕНА ТАЧЕВА: Не искам да влизам в този дебат, защото работим година и половина по тази концепция. Не е вярно, че нищо не сме ви приели - приели сме ви много неща. И не възприемам това, че с концепцията либерализираме наказанията. С концепцията се опитваме да направим процедура, която, ако е до три години лишаване от свобода, както е сега да няма силно участие на досъдебната фаза - прокуратура и дознание, защото така или иначе наказанието е административно наказание, което е глоба. Когато наказанието ще бъде глоба няма смисъл да се води едно пълно разследване. Ние направихме първата стъпка с промяната в Наказателно-процесуалния кодекс сега и тя вече работи и две трети от производствата не минават през пълна досъдебна фаза и се ускорява наказателното производство. Нищо ново и различно, стъпвайки на принципите!
Не съм съгласна,че наказателната политика тук е само с акцент материално-правните аспекти. Да - това е акцентът, но има един цял раздел, който използва общи и специфични средства за определяне на наказателната политика. Готова съм да възприема всяка една бележка на МВР, въпреки че имаше представител в Консултативния съвет, главният ви дознател работеше и сме възприели всичко онова, което може да се напише в една концепция. Смятам, че Министерският съвет трябва да приеме тази концепция. Оставете, че това е част от Плана за действие и графика ни, а затова, защото това е добра основа на следващия кабинет да има да работи по това. Знаете, че в следващите 4 години трябва да имаме нов Наказателен кодекс.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Госпожо Тачева, в концепцията влиза ли някаква форма на категоризация на простъпки и на престъпления с различен тип наказания? Това нееднократно се е дискутирало и мисля, че има някаква логика, защото се получава при действащия Наказателен кодекс, че всъщност хора със сравнително малки и незначителни правонарушения със строгостта на наказанията ги рецидивираме и ги превръщаме в криминален контингент, след като попадат в определена среда. Сигурно сте обсъждали тези въпроси при разработването на концепцията. Не би ли трябвало да има някаква категоризация, която прогресивно нараства, като тежест и на първите нива акцентира повече върху административните санкции, финансовите санкции и вече при по-тежките престъпления там трябва да има сериозно засилване. Това е въпросът, който принципно искам да поставя без да претендирам, че това не е засегнато в концепцията. МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Предвидено е това разширяване на приложното поле на Закона за административните нарушения и наказания. И сега по същество ние имаме разделение на административни нарушения - на леки престъпления, казано най-общо простъпки, и на тежките престъпления, за които се предвижда лишаване от свобода, въпреки че не е с тази терминология делението.
Идеята е всъщност - това, което беше много спорно - дали изрично да го въведем в Наказателния кодекс. Част от експертите казват, че няма смисъл да се връщаме по времето на царските закони, когато е имало злодеяния, престъпления и простъпки и да ги делим така, след като го имаме и това деление. Готов е и административният наказателен кодекс, който на практика прави това деление. Така, че това нещо, което питате, господин премиер, е предвидено. Предвидено е и това, което остана - не да се утвърждава, аз имам лично становище - по въпроса за пробацията. Имаше експерти, които твърдяха, че пробацията трябва да се запази, като вид наказание и това е нещото, което предлага концепцията, а други твърдяха, че нищо, че от 5 години прилагаме пробацията по-добре е тя да бъде замяна на наказанието. И тогава ни остана само едно наказание - лишаване от свобода. Не може да напълним затворите, а и не всички престъпления трябва да бъдат с наказание лишаване от свобода.
За това много ясно трябва да бъдат разработени престъпните състави, които да съответства на днешното развитие на обществено-икономическите отношения, съответното наказание, което да бъде не само санкциониращо, но и превъзпитателно и да има всъщност изградени принципи, върху които това да се случва. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Други изказвания? МИХАИЛ МИКОВ: По отношение на давностните срокове сме дали бележки. Смятам, че съкращаването на давностните срокове не е подходящо. С оглед на бавния ни процес и с оглед на това, че по 5-10 хиляди дела годишно не стигат до осъдителни присъди поради изтичане на давност. Не може при това състояние на правораздавателната ни система, на досъдебното производство, на целия комплекс ние да отиваме към скъсяване на давностните срокове. Това значи практическо освобождаване от наказателна отговорност, което не е обществено приемливо.
МИГ ЛЕНА ТАЧЕВА: Не го говори така, защото не е така. МИХАИЛ МИКОВ: Как да не е!? Защо не сте ни приели бележките тогава? СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Да чуем правната дирекция - госпожо Маринска?
ГАЛИНА МАРИНСКА: Правната дирекция няма да се намеси в този спор. Той е спор изцяло по целесъобразност. Само искам да ви обърна внимание, че концепцията е една основа, една база, на която тепърва ще се разработват кодекси. Така, че тогава тези въпроси ще бъдат обсъждани в детайли. И сега каквото и да запишете в концепцията няма никаква гаранция, че вие или друго правителство ще застане зад тези решения. Така, че по-скоро може би всеки да си остане на своето мнение. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Госпожо Димитрова?
СНЕЖАНА ДИМИТРОВА: Изобщо практиката по приемане на концепции преди разработването на сериозни закони установявате вие за първи път, което е много добре и така трябва да бъде. Но аз бих подкрепила предложението на г-н Миков по отношение на разширяване малко на концепцията особено включването на изискването за отнемане на имуществото. Защото това е част от наистина плана за действие - би следвало да се гледа малко по-разширително и е част от очакванията, които има Европейската комисия и съответно оценката в доклада, който ние чакаме. МИГЛЕНА ТАЧЕВА: То няма да е в Наказателния кодек. Там говорим за гражданско-правни аспекти. СНЕЖАНА ДИМИТРОВА: Аз ви разбирам това, но тук става въпрос все пак за концепция и би било добре може би на вносител - да се приеме концепцията, но да се види какво може да бъде отразено.
МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Защо не го видяхте до сега!? СНЕЖАНА ДИМИТРОВА: Съжалявам. МИХАИЛ МИКОВ: Ние сме дали бележки, но не ни ги приемате.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Предлагам да приемем концепцията, защото има нужда от такава концепция, като основа за работа по нов наказателен кодекс. Това няма да стане за кратък период от време, защото това е фундаментален, изключително важен закон. Но трябва да дадем добра основа за работа на следващото правителство и следващия парламент в тази насока. А освен това припомням, че е част от Плана за действие, както каза и г-ж Тачева, и е важно да покажем, че сме свършили тази част от работата. Не мога да преценя - ако може въпросите, които поставиха г-жа Димитрова и г-н Миков да бъдат вплетени - нека бъде на вносител, за да го уточните и да присъства, а окончателният вариант не се знае какъв ще бъде.

Но аз съм за засилване на превъзпитателната работа в наказателния кодекс и в концепцията за по-леките нека.

Проект на Решение за изменение и допълнение на решения на Министерския съвет

АСЕН ГАГАУЗОВ: С Решение № 815 на Министерския съвет от 24 ноември 2006 г. е прието принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи частен горски фонд за изграждането на автомагистрала Люлин от км 0 до км 19+135. С това решение е прието принудителното отчуждаване, представляващи земеделски земи за изграждане на обекта в посочения участък.

Предмет на искането сега са имоти, намиращи се в землището на с. Мало Бучино, с. Иваняне и с. Филиповци, област София. Измененията и допълненията на решения № 815 и 816 на Министерския съвет се налага, тъй като част от имотите са налице, влезли в сила съдебни решения на Върховен административен съд, постановяващи извършване на нови отчуждителни процедури. За друга част от имотите правото на собственост е възстановена след одобряването на парцеларния план на обекта.
Средствата, необходими за изплащане на паричното обезщетение на собствениците са за сметка на Национална агенция "Пътна инфраструктура" към Министерския съвет. Министерството на финансите е представило одобрена Финансова обосновка и моля да подкрепите това решение, което да обезпечи завършването на магистрала Люлин. Сами разбирате, че това са дребни неща, които са на базата на решения, взети впоследствие от Върховния административен съд.
ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Благодаря на министър Гагаузов.

Колеги, има ли възражения и въпроси към доклада? Не виждам. Приема се точката.

Точка 36^

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за резерва на въоръжените сили на Република България

НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Съгласно конституцията имаме задължение да предложим отделен специален закон за резерва на въоръжените сили. В Народното събрание беше подготвен един Закон за резерва, който не кореспондираше със Закона за отбраната и въоръжените сили. Ние взехме рационалните идеи от него и предлагаме на Министерския съвет обобщен Закон за резерва на въоръжените сили. Той предвижда да се определи съставът на въоръжените сили в мирно и военно време, държавните органи за ръководство на въоръжените сили, обществените отношения и т.н.

Има предложения от колегите - повечето са приети. Предлагам принципно да го приемем, тъй като, доколкото разбрах от г-жа Маринска няма на кого да го изпратим. ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: След това интересно уточнение, заповядайте за становища!
Не виждам желаещи да вземат думата. Приема се точката.

Проект на Постановление за приемане на Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Тази наредба се разработва въз основа на изискванията на чл. 8, ал. 3 от Закона за инспектиране на труда, съгласно закона функциите по контрол и надзор в различните области са създадени над 13 контролни институции.

Накратко мога да кажа че всъщност целта на този проект на наредба е да се определят форматът, съдържанието, редът и сроковете за предоставяне информация от органите за инспектиране на труда на министъра на труда и социалната политика, като целта е разработването и координирането на държавната политика в областта на инспектиране на труда. Предвижда се информацията да се предоставя по електронен път. Проектът е обсъден в Националния съвет по условия на труд и е съгласуван по реда на чл. 58, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Колеги, има ли въпроси, възражения и предложения?
Не виждам. Точката се приема.

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцови пясъци - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, от находище „Селски ниви", разположено в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Обръщам внимание, че концесионерът е „Девня цимент" - един от най-сериозните чужди инвеститори. Има някои бележки, които са дадени, но смятам че в наш интерес е. Взаимодействието с българската държава е прекрасно, сериозни инвестиции направиха през последните години.

Предлагам да го подкрепим. ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Добре, благодаря! Има ли възражения, предложения? МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Ако господин министърът приема бележките, защото в съгласувателната таблица пише, че не се приемат. Според нас трябва преписката да се доокомплектова с 3-4 вида документи, в които се изискани по правилника за прилагане на Закона за концесиите. Ако това е направено, не възразявам.
ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Добре, бележката е техническа. Господин Димитров, приемате ли я? ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Според мен е направена.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Нека бъде окомплектовано, както си е по действащите правила. Предлагам да го приемем.

Точка 39

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 3, ал. 1 т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище „Кошарите" - гр. Сливница, община Сливница, и с. Опицвет, община Костинброд, Софийска област, на „Кариери за чакъл и пясък - България" ЕАД -София.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Поредната концесия. Колеги, има ли възражения, въпроси? Министерство на околната среда и водите?

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ: Направили сме бележки по всички концесии, предполагам че се приемат и ще бъдат отразени в решението. ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Господин Гагаузов, приемат се бележките на Министерство на околната среда и водите?
АСЕН ГАГАУЗОВ: Да. ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: С така направените бележки се приема точка

В/6.

Точка 40

Проект на Решение за възлагане на министъра на отбраната да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната.

Точка 53

Проект на Решение за възлагане на министъра на отбраната да сключи договори за покупка на имоти в полза на държавата за нуждите на Министерство на отбраната.

(Двете точки се обсъждат едновременно.)

НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Процедурата е стандартна. Предлагам да бъде взето решение.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Има ли възражения? Не виждам. Точки 7 и 20 се приемат.

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.

МИГЛЕНА ТАЧЕВА: Промените в Наредбата за заплащане на правната помощ са наложени от практиката. Своята работа Националното бюро за правна помощ е констатирало наличие на множество неуредени хипотези в действащата наредба. Знаете, че Законът за правната помощ влезе в сила през януари 2006 година. За пръв път по този начин е уредена системата за заплащане на правната помощ и действащият модел за заплащане на правна помощ е необходимо да бъде подобрен, като се уредят неуредените до момента хипотези.

Новите разпоредби, с които се допълва и изменя наредбата ще обосноват плащания в рамките на предвидения годишен бюджет за заплащане на адвокатските възнаграждения от Националното бюро за правна помощ.
Има конкретни бележки на Дирекция „Правна", които са приети. Останало е само спорно какво значи неработен ден и посочени празнични и официални дни. Другите бележки на Министерство на здравеопазването, на Министерство на финансите, на Министерство на образованието и науката са приети.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Приема се.

Точка 42

Проект на Постановление за предоставяне на средства от републиканския бюджет за закупуване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: В края на миналата година увеличихме капитала на Банката за развитие с парична вноска от фискалния резерв, плюс прехвърляне на кредити, раздадени от Министерство на труда и социалната политика. При изчистването се оказа, че капиталът е по-голям със сумата, която е визирана - 2 399 960 лева и има два варианта - или да намалим капитала на дружеството, което не мисля че е целесъобразно, или да внесем още 2 400 000 близо от фискалния резерв, така че това да не засяга разходите по бюджета.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Добре. Колеги, има ли възражения срещу това, което министърът на финансите докладва? Не виждам.

Решението се приема.

Точка 43

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата.

ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Има една забележка от Министерство на финансите, ние сме я приели и включили в окончателния текст.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Добре. Благодаря на министъра на здравеопазването. Колеги, възражения, въпроси, предложения? Не виждам.

Приема се.

Точка 44

Проект на Решение за продажба на недвижим имот -собственост на „Напоителни системи" ЕАД - София.

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ: Докладът е пред вас. Има три забележки от Министерство на правосъдието. Приемаме забележка трета. Втората забележка има редакционен характер и я приемаме. Не приемаме само точка 1 - забележка по нея във връзка с правното основание на акта след

„недвижим имот" да се добави „частна държавна собственост", тъй като според разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Закона за държавната собственост не са държавна собственост по смисъла на този закон имоти и вещи на търговски дружества - юридически лица с нестопанска цел, дори ако държавата е единствен собственик на прехвърленото в тях имущество. Недвижимият имот е собственост на търговско дружество и няма характер на имот - частна държавна собственост. Предлаганият имот се предлага да бъде реализиран чрез търг. Моля ви да подкрепите предлаганото решение.
ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ: Благодаря на министър Цветанов. Колеги, има ли възражения по доклада? Не виждам.

Приема се.

Точка 45

Проект на Решение за одобряване сключването на извънсъдебна спогодба по търговско дело № 681/2005 г. по описа на Софийски градски съд, търговско отделение, VI - 4 състав, заведено от Агенцията за приватизация срещу „Химимпорт" АД - София, „Интер Ръбър Хеми" ЕООД - София, и „Интерком Груп" ООД -Варна.

(В залата влиза министър-председателят и продължава да ръководи заседанието.)

ИВАЙЛО КАЛФИН: Това е един правен спор, който е заведен от Агенцията за приватизация вследствие на продажбата на „Нефт и газ" Плевен на две дружества, които след това са променили собствеността и „Нефт и газ" е станал собственост на „Химипорт". Делото е заведено през 2005 година от Агенцията за приватизация, но до този момент все още съдът изисква допълнителни документи поради сложността на случая и все още не е насрочено и заседание. Това, което се предлага е сключване на споразумение извън съдебно, което временно прекратява иска на държавата. Става въпрос за една концесия, за която може би сте чували, която е имала българската държава в Либия за разработване на петрол. Там са направени съответни инвестиции, но срокът на концесията е изтекъл. Сега собствениците на дружеството казват, че съвместно с държавата могат да се направят постъпки и усилия за възвръщане и удължаване заради ембаргото върху Либия. Това са правните аргументи за възстановяване на правата върху концесията - нещо, което според юристи, които питах, е доста съмнително. Но при евентуално възстановяване в това споразумение се казва, че държавата на практика ще бъде компенсирана с тези суми, които тя е завела дело.
Дава се срок за две години. Ако това нещо не се случи или междувременно откаже либийската страна, то тогава Агенцията за приватизация си запазва правото с това споразумение да възобнови искът срещу съответните собственици пак със същите проблеми на сложността на делото, която върви в момента. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Не се приключва? ИВАЙЛО КАЛФИН: Не се приключва, има възможност в рамките на две години да се възобнови искът ако не се възстанови концесията. Няколко пъти са провеждани преговори за сключване на това споразумение. Връщани са от Министерство на икономиката и енергетиката, последното споразумение е прието от Министерство на икономиката и енергетиката, като принципал и на Агенцията за приватизация.
При съгласуването имаше някои бележки, които бяха дадени. Беше предоставена допълнително информация, включително от Министерство на финансите, от Министерство на транспорта. Доколкото разбирам, колегите са склонно да оттеглят бележките си. Предлагам да вземем подобно решение и да утвърдим това споразумение. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря, господин вицепремиер. ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Запознат съм исторически с този проблем, той е много дълъг. Подкрепям споразумението, защото докато се води дело, ние ще изгубим всякакви шансове в Либия. Това е добър баланс между възможността да опитаме нещо да направим или да продължаваме със съдебен спор, като накрая се изчерпа самият обект на спора. Ние ще се разберем междувременно, може би след 5 години, но се е изчерпал. Така че има някакъв шанс, аз не мисля, че е 100% шансът, но не е и чак толкова малък. Има шанс да извадим нещо оттам.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси или бележки? Приема се.

Аз също споделям мнението, че тъй като съм запознат с въпроса - добре е да се опита този вариант, още повече че не се отменя правото на държавата ако не се получи нищо от усилията да възобнови своите искови претенции.

Точка 46

Проект на Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол.

ИВАЙЛО КАЛФИН: Неотдавна направихме някои промени в Закона за държавния протокол, те минаха през парламента. Това, което трябва да направим, за да бъде приключен един въпрос, който от много време стои, защото просто такъв правилник нямаше и законът не работеше и създаваше хаос, е да приемем правилника. Това предложение беше съгласувано с редица от колегите. От две министерства се получиха по­сериозни възражения. Едното е от министър Цонев, другото е от министър Орешарски.

Бележките на министър Цонев на практика са включени в текстовете. Първата бележка е с това да се уреди редът, по който министърът на отбраната посреща съответни официални делегации. Ще напомня, че по Закона за държавния протокол обхватът му е президент, министър-председател, председател на Народното събрание и външен министър - така, както е във всяка една страна. Така че всеки един министър си прави церемониите по начин, по който има практика или сметне за целесъобразно. Втората бележка на министър Цонев е свързана с протоколния ред на подреждане при церемонии, в които има военни почести, в която той с основание казва, че мястото на министъра на отбраната и на началника на отбраната е по-напред, отколкото в протоколния ред без военни почести.
Този въпрос също според мен е решен в чл. 88, в който се казва, че когато има военни почести, то подреждането е съгласно Устава за войсковата служба на Въоръжените сили. Така че това, което пише в Устава за войсковата служба на Въоръжените сили, това е редът за подреждането. Ако министър Цонев се съгласи аз мисля, че и двете бележки на практика са отразени в проекта. Бележките на Министерство на финансите са свързани с един раздел, който говори за дипломатическите имунитети и освобождаването от мита и данъци. Само че единственото, което се прави е - правят се препратки. Прави се препратка към Виенската конвенция и към две наредби, които са издадени от Министерство на финансите, така че няма как да стане извън този ред. Предлагам действително да се приеме и в тези наредби, които се издават от министерството, където вече се определя конкретно начинът, по който се освобождават от мита и данъци дипломатическите представителства. Това са основните бележки.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Заповядайте за дискусия. Господин Цонев. НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Предлагам на вносител да приемем.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Господин Калфин, променя ли се по някакъв съществен начин церемонията при държавни глави, министър-председатели, които пристигат, при поднасяне на венците на „незнайния войн", почетните роти и пр.? ИВАЙЛО КАЛФИН: Тя се унифицира, защото досега бяха различни церемониите при посрещане на президент и на министър председател и то до смешни неща, че примерно единият си подреждаше официалните делегации от едната страна на улицата, а другият - от другата страна на улицата и се получаваха едни смешни неща - поднасяха се венци зад гърба на официалните гости, зад гърба им се вдигат и националните знамена. Сега по този начин се унифицира. Сега поднасянето на венците е срещу официалните гости, а с гръб е военната част.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Добре, ако няма други бележки - на вносител, за да уточните с Министерство на отбраната техните бележки.

Точка 47

Проект на Постановление за осигуряване на средства по бюджета на Министерство на транспорта за 2009 г. за сметка на предвидените по централния бюджет държавни инвестиционни заеми.

ЮДЖЕЛ АТИЛЛА: Става въпрос за временна невъзможност Пристанище Бургас да си плаща заема - т.нар. японски заем за разширение на Пристанище Бургас. Формулата е - от бюджета на Министерство на транспорта, от предвидения държавен инвестиционен заем.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря. Бележки имате ли? Проектът е важен, Пристанище Бургас изпитва затруднение и във връзка с "Кремиковци", защото те са основен контрагент и всички останали елементи. Трябва да спира, обаче.

Подкрепя се.

Точка 48

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Това е проект за Постановление за промяна на Правилника на Военномедицинска академия, съгласно Законът за лечебните заведения. Това е част от промените, които правим -нормативните документи, които се приемат от Министерския съвет следствие Закона за отбраната и въоръжените сили. Предлагам да бъде прието.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли бележки? Приема се.

Точка 49

Проект на Решение за учредяване право на строеж върху имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

ЮДЖЕЛ АТИЛЛА: Това е една от формите за усвояване на т.нар. неоперативни активи. Винаги съм бил „за" тази идея, а не продаването на един имот, върху който наистина пак се реализира това, което е трябвало да бъде реализирано - защо да не го реализираме по този начин, за което аз мисля, че по-удачният вариант е с отстъпване на право на строеж с минимум 20% защитена част от строителството. По този начин по-голям е доходът, който ще реализира НК „Железопътна инфраструктура", а пък и може и да ползва определени жилища за свои нужди по отношение на кадрите, които ги има.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси?

Приема се.

Точка 50

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 156 на Министерския съвет от 2009 г. за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия.

ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Допълваме само, не зная по каква причина, изпуснати длъжностни лица, които обсъждахме тук на заседанието. Става въпрос за зам.-министри и за областни управители и зам.-областни управители. В крайния текст на постановлението по неизвестен начин са отпаднали и в този вид постановлението е повече смущаващо, че е прекалено малък кръгът на хората, които влизат в обхвата на намалените работни заплати.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Въпроси имате ли?

Приема се.

Точка 51

Проект на Решение за приемане на Българска „пътека" за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда, 2009-20011 г.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Това е важна точка, защото става дума за ефективното използване на средствата от Европейския социален фонд в условията на световна финансова икономическа криза и подпомагане най-вече на пазара на труда и заетостта на хората. В тази посока работят и всички страни членки на Европейския съюз и това се обсъждаше и на Европейския съвет на последното заседание.

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Това, което мога да кажа като начало е, че нашата страна е една от малкото страни в Европейския съюз, която вече внася на най-високо равнище този документ, който се е обсъждал само преди дни на най-високо равнище в Европейския съюз. Българската пътека за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда е до 2011 година. Тя прилага един интегриран подход, при който двата компонента - гъвкавост и сигурност се разглеждат като взаимно подкрепящи се и допълващи се. Тя обхваща 52 мерки, като са посочени отговорните институции, които ще се включат в реализирането, както на гъвкавост, така и на сигурност на работното място и съгласувано между бизнеса, синдикатите, разбира се и органите на държавната власт.
Някои от по-важните мерки. На първо място това са гъвкави и надеждни договорни отношения. Ние приехме съвсем наскоро и създаване на Агенция за временна заетост, която е една нова институция, която ще посредничи в тези взаимоотношения. Разбира се поема се и надомният труд, както и работа от разстояние, което е ново за българската икономическа реалност. На второ място - отговарящи за потребностите стратегии за учение през целия живот - нещо, което и при нас е нов елемент. Най-напред едни стимули, които се въвеждат за ваучерно обучение, което ние може би след час ще обявим с премиера. Индивидуални сметки на базата, на които ще се обучават хората. Комплекс от мерки за работа с преждевременно напусналите образователната система - нещо, което за съжаление ни е наследство от периода на прехода, както и за превантивна работа с младежи, които имат вероятност да отпаднат. На следващо място е активна политика на пазара на труда. Разбира се разширяват се действията за активиране на продължително безработните, за публично-частно партньорство по предоставяне на услуги за заетост и за разширяване и предоставяне на социални услуги в Общността чрез ангажиране на безработни лица. Модерна система за социална сигурност, която включва по-високо равнище на защита на доходите при приемане на различни мерки, както нещо което до сега е правено много далеч в миналото, здравния статус на работната сила и превенция на трайната загуба на работоспособност, особено при по-младите възрастови граници.
Очакваните резултати са развитие на функционални системи на гъвкавост, които да ни дават възможност, когато хората работят на едно работно място да могат да се включат и на друго и така да допълват своите доходи. По-ниска загуба на обществото от непълно използване на потенциала на работещите и разбира се - подобряване на сигурността на заетите. На свое заседание днес сутринта рано Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри решението на Министерския съвет. Единствено тези, които не са одобрили в работните групи, това са КТ „Подкрепа", но ние пък имаме подкрепата на другия синдикат. Всъщност те са консултативни органи, така че ние считаме, че трябва да стартираме. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря. Имате ли бележки, колеги?
Точката се подкрепя.

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден „Стара планина" първа степен.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Става дума за господин Георги Мърков -за неговият принос за развитието на физическото възпитание и спорта. Въпроси? Приема се.

Точка 54

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на COREPER II, формат Междуправителствена конференция, което ще се проведе на 2 юли 2009 г. в Брюксел.

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Имате ли въпроси по COREPER II? Нямате. Приема се.

С това изчерпваме редовното заседание, преминаваме към закрито заседание на Министерския съвет, след това - оперативно заседание.

Точка 55

Проеки на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за назначаване на длъжност, удостояване с висши офицерски звания и за освобождаване от длъжност на офицери от висшия команден състав

НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание указите за назначаването на висшите офицери от Българската армия.

Първоначално в първите укази предлагаме да бъдат назначени на длъжността началник на Щаба по подготовката: на Военновъздушните сили - генерал Симеонов; на Военноморските сили - вицеадмирал Кавалджиев; на Сухопътните сили - генерал Добрев. Впоследствие на базата на тези укази от тях предлагам: да бъде назначен на длъжността началник на отбраната - генерал Симеойов; за заместник-началник на отбраната - вицеадмирал Кавалджиев; за командващ съвместното оперативно командване да бъде назначен генерал-майор и произведен в звание генерал-лейтенант Самандов; на Щаба на подготовката на Сухопътните войски - генерал-лейтенант Добрев; на Военновъздушните сили - генерал-майор Попов; на Военноморските сили - генерал-майор Манушев.
Това са по-важните длъжности. Ако ви интересува нещо в детайли ще ви дам и другите длъжности, които са описани в материала и, които предлагаме. Всички са съгласувани с Президента на Република България. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Благодаря, господин министър.
Имате ли въпроси? Не виждам.

Предложенията се приемат. Преминаваме към рперативно заседание.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  yurukov avatar :-|
  Боян Юруков

  Много са експедитивни бе!

 • 2
  Avatar :-|
  Александров-Сливен

  И ВСЕ ПАК-НЕ РАЗБИРАМ!!!-На това заседание лик СА РЕШИЛИ ДА КУПУВАТ ЖИЛИЩА "ЗА АРМИЯТАю,В СЛИВЕН.по 1000евро на квадрат!А там се продаваха по 350-400 на ПАЗАРА на свободното купуване!

 • 3
  leprikons avatar :-|
  leprikons

  Други въпроси ?....
  Приема се точката.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK