Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 7 октомври 2009 г.
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 7 октомври 2009 г.

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 7 октомври 2009 г.

Момчил Милев
6097 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

на 7 октомври 2009 г.

Заседанието започна в 10,20 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване проект на Изменение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT)

БОЙКО БОРИСОВ: Докладва министърът на образованието, младежта и науката. Това е споразумение. Приема ли се?

Приема се.

Точка 2

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Таджикистан за икономическо и научно-техническо сътрудничество

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: В споразумението се определят целите на двустранното икономическо сътрудничество и се посочват конкретни области на сътрудничество – промишленост, енергетика, селско стопанство, строителство, транспорт, туризъм, банково дело, застраховане и финансови услуги, науки и управленско обучение и технологии. Споразумението предвижда и страните да предприемат необходимите усилия за създаване на благоприятен инвестиционен климат за сътрудничество, обмен на икономическа информация и установяване на преки контакти между стопанските субекти на двете страни. Разпоредбите не засягат международните задължения на двете страни, както и задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Благодаря, господин министър-председател. Този меморандум предвижда мерки и форми на сътрудничество между двете министерства в областта на търговията и инвестициите.
Меморандумът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от една година с автоматично продължаване от една година след изтичането на срока. Предвижда се той да бъде подписан по време на официалното посещение в България на вицепрезидента на Китайската народна република Си Дзипин на 14 и 15 октомври т.г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2009-2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Благодаря, господин министър-председател. Предлагам на вашето внимание проект на Програма за сътрудничество с Република Кипър в областта на науката, образованието и културата. Той трябва да послужи за основа за воденето на преговори с кипърската страна с цел подписването на програма за периода 2009-2011 г. Периодът на действие на програмата е 2009-2011 г. Чрез подновяване на програмата за този период даваме един ясен сигнал към Република Кипър за ново динамично и ефективно развитие на културния, научния и образователния обмен между двете страни. Очакваме положителният ефект от периодичното подновяване на програмата между двете страни да бъде оценен положително.
Предлагам на вашето внимание пет проекта за решение: Първо, да одобрим проекта за програма. Второ, да упълномощим заместник-министъра на външните работи Милен Люцканов да проведе преговорите и да подпише програмата от името на българското правителство.
Трето, да дадем съгласие програмата по точка 1 да влезе в сила от датата на подписването й без последващо утвърждаване. Четвърто, разходите, произтичащи от дейността по Програмата по т. 1, да бъдат осигурени в рамките на одобрения бюджет на заинтересованите ведомства и министерства за съответната година. Пето, министърът на външните работи да обнародва в „Държавен вестник” програмата по т. 1 в 15-дневен срок от влизане в сила на решението. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 4.

Точка 5

Доклад относно одобряване на резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 7 септември 2009 г. в гр. Брюксел, Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, на 7 септември 2009 г. в Брюксел се проведе 2959-ото редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. Европейската комисия представи съобщение относно състоянието на пазара на млечни продукти през 2009 г., по което държавите-членки обмениха мнения на базата на формулирани от председателството въпроси. Разгледани бяха резултатите от работата на Групата на високо равнище по въпросите на конкурентоспособността на земеделието и хранително-вкусовата промишленост.
Делегациите на няколко държави-членки се обърнаха към Европейската комисия с искания, свързани с транспортирането на живи животни и приемането на мерки за стабилизиране на пазара на зърнени култури, опростяване на общата селскостопанска политика, състоянието на пазара на фуражите, кризисното положение в сектора на свинско месо и други. Подробна информация относно проведените дискусии на заседанието на съвета е дадена от предоставения от мен доклад. С оглед на гореизложеното на основание член 3, алинея 4 от ПМС №85 от 2007 г. за организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз и член 9, алинея 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме за сведение моя доклад от проведеното заседание. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 5.

Точка 6

Доклад относно одобряване резултатите и взетите решения на заседанията на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 13-15 септември 2009 г. в гр. Векшьо, Швеция

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря, господин министър-председател. В периода от 13 до 15 септември 2009 г. в Швеция се проведе неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. На заседанието беше проведена дискусия на тема „Изменението на климата и земеделието”. В рамките на дискусията държавите членки се обединиха около идеята за необходимостта от повече научни изследвания, резултатите от които да се обменят в рамките на Европейския съюз. Подчертано беше, че земеделието е силно засегнато от изменението на климата, като териториалните проявления варират в отделните региони на Европейския съюз. Отбелязана беше необходимостта от повишаване на конкурентоспособността на земеделието и функционирането му в съответствие с принципите на устойчивото развитие.
Подробна информация относно проведените дискусии на заседанието на съвета е дадена в предоставения от мен доклад. С оглед на гореизложеното, на основание цитираните преди малко членове от Постановление на Министерски съвет и Устройствения правилник на Министерски съвет и неговата администрация, предлагам да приемете за сведение моя доклад. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, точка 3 от Закона за подземните богатства, от блок 1-14 Силистар, разположен в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, и за уведомление за предоставяне на разрешение чрез конкурс

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Колеги, обектът на разрешението представлява площ с размер 6935 кв. км, за която титулярът на разрешението ще заплаща годишна такса от 208 067 лева.
През срока на разрешението титулярът ще има право да извърши всички необходими дейности по търсене, проучване, оценяване и добив за технологични изпитвания с цел откриване на ново находище. В случай на търговско откритие титулярът за търсене и проучване се определя пряко за концесионер за добив при условията на член 29 от Закона за природните богатства. Срокът на разрешението е 5 години с право на две продължения от по две години. Минималната задължителна работна програма в 5-годишния период ще бъде определена в сключения договор.
Конкурсът да се проведе на сто и петдесетия ден от датата на обнародване на решението в Официалния вестник на Европейския съюз. Депозит за участие в конкурса 10 000 лева. Предвидена е пълна забрана за извършване на полеви търсещи и проучвателни дейности, защитени от действащото законодателство територии, места, местности и зони.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площта „Иглика”, разположена на територията на общините Елхово и Болярово, област Ямбол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предлагам на Министерския съвет да приеме проект на разрешение за предоставяне на права за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства съгласно Закона за подземните богатства в площ „Иглика” с размер 100 кв. км, разположена на територията на община Елхово и община Болярово, област Ямбол, на „Каракал Кеймбрид България” ЕАД – гр. Костинброд. Предложението е съгласувано с министерствата и всички законосъобразни бележки са приети.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване на резултатите и Протокола от Четвъртата сесия на Междуправителствената българо-венецуелска комисия за търговско, икономическо, промишлено, научно-техническо и културно сътрудничество, проведена в периода 15 до 17 април 2009 г. в Каракас, Боливарска република Венецуела

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, в рамките на сесията са били обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в следните области: двустранни отношения, транспорт, енергетика, търговия, икономика, финанси, инвестиции, туризъм, образование, правосъдие и др. Двете страни са извършили преглед на съществуващата нормативна база между България и Венецуела и са обсъдили възможностите за нейното усъвършенстване, като са се договорили Петата сесия на комисията да се проведе в София през първата половина на 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване на Заключителните резолюции и резултатите от участието на българската делегация в седмото годишно заседание на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА, проведено на 16 юни 2009 г. в Иссик-Кул, Киргизка република

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Благодаря Ви. Седмото редовно годишно заседание е проведено в Иссик-Кул, Киргизка република, на 16 юни 2009 г. и е избран господин Жанторо Сатилбалдиев за генерален секретар за периода на председателството на Киргизката република. Размерът на годишната членска вноска на Република България за 2010 г. не се променя спрямо годишния размер през 2009 г. и ще бъде в рамките на бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Точка 10 се приема.

Точка 11

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това решение на Министерски съвет ще осигури на Министерство на вътрешните работи подходящ и необходим терен с площ от 52 хил. кв. м, находящ се на урегулиран поземлен имот по плана на местност „Летищен комплекс - София”, район „Слатина”. Този имот е необходим във връзка с Шенгенското осигуряване на терен, който е необходим за съответните ремонтни дейности на хеликоптерите, които ще могат да кацат, които ще бъдат на Министерство на вътрешните работи и ще спомогне за изпълнението на функциите на Министерство на вътрешните работи по наблюдение и охрана на външна граница на Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Уганда в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие Ивайло Ангелов Йотов – български гражданин, да бъде допуснат да изпълнява функциите на почетен консул

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Благодаря, господин министър-председател.
Уважаеми госпожи и господа министри, с вербална нота от 22 май 2008 г. Министерството на външните работи на Република Уганда чрез посолството на Република България в Берлин поиска съгласие от българската страна като приемаща държава за откриване на консулство на Република Уганда в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България. Второто искане е Ивайло Ангелов Йотов – български гражданин, да бъде допуснат да изпълнява функциите на почетен консул. Въз основа на гореизложеното и на основата на член 105, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 4, точка 1 и 2 и член 10, точка 1 от Виенската конвенция за консулските отношения, и член 12, алинея 1 от Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни, тоест нещатни консулски длъжностни лица, предлагаме Министерски съвет да вземе решение да даде съгласие за откриване на консулство на Република Уганда в нашата страна и да даде съгласието си Ивайло Ангелов Йотов, който е български гражданин, да бъде допуснат да изпълнява тези функции на почетен консул. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Спогодбата беше подписана на 30 октомври 2008 г. в Сеул от министъра на труда и социалната политика. В материалния обхват от българска страна са включени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии от горните видове, както и определянето на приложимо законодателство с оглед включване в българското държавно обществено осигуряване. С оглед да се насърчи установяването на корейски компании в България, в спогодбата беше предвидено специално изключение – при изпращането на работници от работодател от една държава да работят за него в друга държава за срок от 3 години с възможност за продължение до 5 години, техните осигурителни задължения да продължат да се регулират в законодателството на изпращащата страна. Подобен дълъг период е договорен към момента само с Корея и с Израел, с което България изрази своето желание за по-нататъшно развитие на корейски инвестиции в България.
В спогодбата са включени разпоредби за административно сътрудничество, които да бъдат доразвити чрез Административно споразумение за прилагането на тази спогодба, което ще бъде сключено между компетентните министри. Проект за такова споразумение е вече разработен и министърът на труда и социалната политика е упълномощен за неговото подписване, което ще се състои в края на месец октомври в рамките на посещението на президента Първанов в Република Корея. В тази връзка предлагаме Министерски съвет да одобри спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея.
Второ, предлага на Народно събрание на основание член 85, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 8 от Конституцията да ратифицира със закон спогодбата по точка 1. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на участието, позицията и състава на правителствената делегация на Република България и мандата за представяне на позицията в извънредното заседание на формалния съвет на Европейския съюз по здравеопазване, което ще се проведе на 12 октомври 2009 година в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, внасям за разглеждане в Министерски съвет проект на позиция на Република България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по здравеопазване, което ще се проведе на 12 октомври 2009 година в Люксембург. Три месеца след обявяването на пандемия, новият вирус А/H1N1 продължава да е основният грипен щам, разпространяващ се в света. Бързото разрастване на епидемията наложи спешно изготвяне на проекта на заключение на Съвета относно грип А/H1N1.
Проектът предлага стратегически подход за ваксинация във всички държави-членки. Този подход включва общи, координирани действия в рамките на Европейския съюз за установяване на целеви и приоритетни групи за ваксинация срещу грип. Приоритетните групи са следните: всички лица над 6 месеца с хронични заболявания, бременни жени и здравни работници. Проектът на заключения бе разгледан и одобрен на заседание на Работна група „Приятели на председателството – грипна пандемия” с представители от държавите-членки на Европейския съюз. Делегациите на държавите-членки се съгласиха, че Европейският съюз следва да работи в рамките на системата на ООН за справяне с грип А/H1N1. Проектът на заключение на Съвета е разгледан и одобрен на заседание на КОРЕПЕР на 1 и 2 октомври. Окончателното приемане на проекта на заключение ще се състои на срещата на Съвета по здравеопазване на 12 октомври 2009 година в Люксембург. Основният въпрос, стоящ за решаване пред лицата, които са отговорни за вземането на решения, е достъпът до ваксина, който ще бъде силно затруднен поради интереса на всички засегнати страни. Държавите-членки, които нямат действащо споразумение с производителя на ваксини, трябва да разгледат възможността за използване на механизъм или провеждане на търг като най-ефективен начин за получаване на ваксина.
Република България подкрепя текста на заключенията на съвета, като отчита, че търсенето на ваксина може би ще надхвърли производствения капацитет в краткосрочен план и ще има ефект върху финансовите ресурси на някои държави. България е на мнение, че предложеният стратегически подход документа е най-доброто, което може да бъде предложено до момента и ще спомогне за бързото започване на ваксиниране на населението в държавите-членки. По отношение на темата за наличието на ваксини България приветства инициативата на Европейската комисия за подпомагане на страните-членки, които до момента нямат сключени споразумения за доставка на ваксина. Експерти от Министерството на здравеопазването участват в работна група организирана от Европейската комисия за обсъждане на възможностите за осигуряване на пандемична ваксина чрез колективен договор или едновременно обявяване на обществена поръчка за доставка на пандемична ваксина, която да се проведе по реда на националното законодателство на всяка страна-членка. Същевременно Министерството на здравеопазването предприе действия за преодоляване на законодателните пречки с цел сключване на договори с притежателите на разрешенията за употреба на пандемичните ваксини, съгласно които се запазва определено количество от ваксината до провеждане на обществена поръчка, за осигуряване на финансов ресурс и за закупува на пандемична ваксина по максимално съкратена процедура.
Сформирана е работна група на експертно ниво, която да изготви проект на технически спецификации за пандемичната ваксина. По отношение на въпроса за развитието на стратегията за ваксиниране Република България е разработила Национална ваксинационна стратегия при грипна пандемия. По отношение на регулаторния процес българската страна има изградена и добре работеща система за надзор на ваксиналните реакции.
За да се гарантира последователност при предаването на информация и предоставяне на точни данни на обществеността, в Министерството на здравеопазването е изградена система за обмен на информация по важни за обществото въпроси: регулярна седмична информация на сайтовете на Министерството на здравеопазването и на Националния център по заразни и паразитни болести, изготвяне на спешни съобщения за пресата и свикване на пресконференции при възникване на ситуации, участие на експерти в телевизионни и радиопредавания. По отношение на темата за глобален подход при справяне с този вид грипен вирус под егидата на ООН и в тясно сътрудничество със Световната здравна организация Република България ще продължава да следи развитието на ситуацията и да въвежда в действие необходимите процедури съгласно решенията на Европейския съюз и Световната здравна организация. Следва координация между различните сектори в позицията. Проектът на позиция е съгласуван в Съвета по европейските въпроси в съответствие със съответните разпоредби от Постановление №85 на Министерския съвет от 17 април 2007 година за организация и координация по въпросите на Европейския съюз.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 1, ал. 1, т. 3 от Постановление №85 на Министерския съвет от 17 април 2007 година за организация и координация на въпросите предлагам на Министерския съвет да приеме решение, с което одобрява позицията на Република България за участие в извънредното заседание в Люксембург на 12 октомври 2009 година и да одобри състава на българската делегация за участие в същото заседание. Участниците са заместник-министър, национален консултант по епидемиология, заместник-постоянен представител на Република България към Европейския съюз в Брюксел и първи секретар - постоянен представител на Министерството на здравеопазването в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за даване на съгласие за намаляване капитала на „Национална компания индустриални зони” ЕАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, тъй като политика на кабинета за преодоляване на негативните ефекти от кризата е премахването на неефективните държавни разходи, Министерството на финансите, мотивирано от това, изпрати писмо до нас с предложение за обсъждане на възможностите за намаляване на капитала на „Национална компания индустриални зони” ЕАД, която има капитал от 100 милиона лева. Обсъждаха се различни варианти. В крайна сметка достигнахме компанията да върне 70 милиона лева в държавния бюджет и да задържи 30 милиона лева. За тази цел предлагаме капиталът да се намали със 70 милиона лева. СИМЕОН ДЯНКОВ: Макар, че наистина сме достигнали до това съгласие, според чл. 232 от Търговския закон не е необходим акт на правителството, а това може да се направи и е директно от изключителната компетентност на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Предлагам това решение да не се приема тук, а министърът да го направи по друг начин. С други думи, не е необходимо да има решение на Министерския съвет, за да стане това намаляване на капитала. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Приемам забележката на министър Дянков, знам че не бяхме длъжни да минаваме през Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Не се приема точка 15, министър Трайков да регулира въпроса с „Национална компания индустриални зони” ЕАД, тъй като това е в неговата компетентност.

Точка 16

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Уважаеми госпожи и господа министри, на основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане и приемане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на съвета.
В проекта се предлагат изменения в Устройствения правилник на Министерството на външните работи, свързани с отпадане на министъра по европейските въпроси от структурата на правителството съгласно решение на Народното събрание от 27 юни 2009 година за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, обнародвано в Държавен вестник, бр. 60. С проекта се предлага досегашните функции на министъра на европейските въпроси да бъдат записани като функции на министъра на външните работи и на определения от него заместник-министър, изпълняващ функциите на председател на Съвета по европейските въпроси. Това е една от поправките, които се налагат в нашия устройствен правилник. Втората предвижда Държавната агенция за българите в чужбина, която е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на външните работи, да премине като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет, както се казва в израза: „Комуто ползите, нему и вредите”.
С предлаганите изменения в Устройствения правилник на Министерството на външните работи се отразява преминаването от администрацията на Министерския съвет към Министерството на външните работи на дейността по процесуалното представителство в съдебни институции на Европейския съюз, като това е третата поправка. В тази връзка се предлагат и съответните изменения в Постановление №85 на Министерския съвет от 2007 година, касаещи организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз, в Единния класификатор на длъжностите в администрацията и в Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията приета с Постановление №47 на Министерския съвет от 2004 година. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да обсъди и приеме представени проект на постановление.
Благодаря ви. БОЙКО БОРИСОВ: Имате ли забележки? Няма.

Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе на 9 октомври 2009 година в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми колеги, на Съвета се очаква да се проведе политически дебат по съобщения на Комисията, за устойчиво бъдеще на транспорта, интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система. Споделяйки по принцип заложените в съобщението стратегически виждания считаме, че е важно Съветът да обсъди и възможността за мобилизирането на финансови ресурси за въвеждането на интелигентни транспортни системи и базирани на високите технологии.
В тази връзка българската страна подкрепя съобщението на Комисията и счита, че представените в съобщението идеи представляват добра основа за разработването на Бяла книга 2010-2020 година. Очаква се да бъде приет и проект на решение на Съвета относно допълващи директиви за преговори в рамките на преговорите за договор, за транспортна общност между Европейската общност и страните от Западните Балкани. Също така се очаква да бъде постигнато и политическо споразумение по предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно правата на пътниците пътуващи по море или по вътрешен воден път. България подкрепя идеята на Европейската комисия за създаване на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, което ще предостави по-ефективна правна защита в целия Европейски съюз и ще доведе до подобряване правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища по принцип и специално такива с увреждания или с намалена подвижност.
Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №27 на Министерския съвет от 2009 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Уважаеми господин Борисов, уважаеми колеги, с това предложение бихме искали нашето правителство да възстанови една нарушена справедливост от предишното правителство по отношение на спазването на ангажиментите на държавата към нейните деца в солидарност с общините. С постановление от 9 февруари 2009 година за изпълнение на държавния бюджет на Република България се въведе ограничение за финансиране на разкритите след 1 януари места в детските гради от държавния бюджет до края на бюджетната година.
По принцип финансирането на трудовите възнаграждения и осигурителните плащания на персонала в детските градини е определено като делегирана от държавата дейност, но с това постановление общините бяха задължени да финансират тези разходи за сметка на собствените си приходи, което обрече общините, които разкриват допълнителни групи, ясно е кои са те, да се справят съвсем сами както със строителството и издръжката, също така и с осигуряване плащанията към персонала. По този начин държавата се отказа да участва в процеса на увеличаване обхвата на децата в предучилищна възраст в противоречие с всички европейски практики за увеличаване на този обхват, включително и чрез задължителен обхват на децата в детските градини. В същото време искам да ви обърна внимание, че с инвестиционната програма за подпомагане на общините бяха отделени доста сериозни средства за ремонти на детски градини, включително в малки общини. Всички си дават сметка за какво точно става дума. Нашето предложение е, макар и късно, нашето правителство да възстанови тази несправедливост, като сумата от 2 милиона и 600 хиляди лева да бъде осигурена за сметка на бюджета, предвиден за функция „Образование” за 2009 година, т. е. за сметка на нашия бюджет, и това няма да затрудни функционирането на всички останали сектори. Благодаря ви.
БОЙКО БОРИСОВ: За да бъдем по-силни в подкрепа на тази точка и на това предложение, само информирам колегите, че въпреки декларираното от тройната коалиция и лично от Станишев като приоритет детските градини и образованието, всъщност това беше един изключителен популизъм, лъжа – точно обратното Столична община, понеже изграждаше над 30 детски градини, на практика държавата не помагаше при назначаването или не си изпълняваше ангажимента при назначаването на личния състав като лелките, учителките и целия персонал на детските градини, само и само, за да източва единствено и само бюджета на Столична община. Аз не знам в другите градове дали са правили това или поне не съм чул, но това беше целенасочено срещу София. ДИМИТЪР НИКОЛОВ: И в Бургас. БОЙКО БОРИСОВ: Днес съм поканил и кмета на Бургас да присъства. Само напомням, че по закон имам право да каня кметове или заместник-министри, а вие нямате. Тези, които си го позволяват без да ме питат, да им е за последен път.

За това, колкото и да ни е тежко финансовото положение, аз считам, че нашият основен ангажимент или един от приоритетите ни е именно да дадем възможност на малките деца да отидат в детските градини и по този начин да стимулираме и общините да работят в тази посока. Така че, повтарям, колкото и тежка да е ситуацията, надявам се, че тези пари трябва да ги осигурим. Дянков кима одобрително с глава, което означава, че приемаме безусловно тази точка.

Точка 19

Проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, съгласно точка 4 от решението на Народното събрание от 27 юли 2009 година за приемане структурата на Министерския съвет, Министерството на транспорта се преобразува в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а с Постановление №232 на Министерския съвет от 2009 година се закрива Държавната агенция за информационни технологии и съобщенията. Съгласно чл. 15, ал. 4 от Закона за електронните съобщения председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщенията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя. Предвид гореизложеното предлагам проект на Решение на Министерския съвет за освобождаване на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщенията.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване на Заявление и за кандидатстване на Република България за предоставяне на средства от Европейския фонд за приспособяване на глобализацията за финансиране на специфични действия за ре-интеграция на пазара на труда на работници и служители от „Кремиковци” АД и „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД, съкратени при масови уволнения.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това заявление за кандидатстване по Глобализационния фонд от Република България е във връзка с преструктурирането и масовите уволнения в „Кремиковци” АД и „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД. Мотивационно обучение осигурено за 1000 лица, включено в проекта до 100 лева на самото лице. Осъвременяване или придобиване на нова квалификация. Стажуване в продължение на шест месеца. Стимулиране на възрастните над 50 години и лица с увреждания да останат на работа. Предоставяне на грантове за стартиране на самостоятелна стопанска дейност на 230 лица. Външни консултантски услуги. Предоставяне на средства за транспортни разходи, като всичко това са мерки, които имат за цел да подпомогнат съкратените от масовите уволнения в „Кремиковци” АД и в „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД. В тази връзка предлагаме на Министерския съвет да одобри заявлението за кандидатстване на Република България за предоставяне на тези средства от фонда. Упълномощава министъра на труда и социалната политика да внесе заявлението от името на Република България в Европейската комисия. Одобрява изразходването на средства в размер на 5 066 410 лева за финансирането на дейности, включени в самото заявление, от които 1 773 244 лева – осигурени от Република България, и финансово участие от 3 293 167 лева – от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.
Средствата по точка 3 са за национално финансиране и се осигуряват от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на пазара на труда за 2009 година – 500 000 лева и за 2010 година 1 273 244 лева. Средствата по точка 3 от финансовото участие от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се осигуряват и изразходват авансово от бюджета за активна политика на пазара на труда за 2010 година и се включват в Националния план за действие по заетостта за 2010 година. Възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта изпълнението на дейности, включени по заявлението по точка 1.
Възлага на министъра на труда и социалната политика методическо ръководство за контрол и изпълнение на ангажиментите, заложени по точка първа. Този документ е разгледан в Националния съвет по насърчаване на заетостта и в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Обсъден е със синдикатите и работодателите и има пълен консенсус по него. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предложението за това решение е отново в духа на намаляването на неефективните държавни разходи или по-скоро оптимизиране на държавните разходи. В случая става дума за редуциране на общия брой на ръководните органи на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол, като бъде намелен броят на членовете на надзорните съвети. Към настоящия момент Агенцията за приватизация се управлява от седемчленен надзорен съвет и тричленен изпълнителен съвет, а Агенцията за следприватизационен контрол – от петчленен надзорен съвет и тричленен изпълнителен съвет. С оглед на редуциране на разходите от системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма с около 240 хиляди лева годишно и постигане на по-висока ефективност от изразходването на държавни средства е предвидено надзорните съвети на двете агенции да се състоят от по трима членове.
Считаме, че е необходимо запазването на надзорните съвети като такива, но с намалена численост, с оглед на факта да не бъдат прехвърлени функции по одобряването на приватизационни сделки на Министерския съвет. Назначаването на надзорните съвети ще се осъществява по досегашния ред, а именно – чрез избиране и освобождаване от Народното събрание. Благодаря ви.
БОЙКО БОРИСОВ: Фактически, с тази точка целим да спестим и пари от надзорните съвети и Министерски съвет на практика да е съпричастен и наблюдава тези процеси. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да, но одобрението на сделките остава при надзорните съвети, както е досега. Министерският съвет не поема нови функции. БОЙКО БОРИСОВ: Става въпрос за това, че средно държавата прави по три, четири или пет големи сделки максимум през годината. В последствие Министерският съвет дезертира от контрола и наблюдението, особено при следприватизационния контрол, и за това и държавата е на това дередже.
Ние искаме веднъж да намалим бордовете и втори път по-активно Министерски съвет да съблюдава, в лицето на ресорните министри, които са по тези сделки, а и най-вече отговаряйки на заявената откритост и публичност да можем да вземаме решенията съвместно. Това е идеята.

Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за определяне на председател на Държавната агенция за закрила на детето

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

Избираме за председател госпожа Надя Шабани, която е предложена от господин Младенов и е съгласувана с останалите министри.

Приема се точка 22.

Заседанието завърши в 11,05 часа

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

9 коментара
 • 1
  Avatar :-|
  Скандинавец

  Народеее, защо не гласува за партията на папагалите?!
  Те също могат да казват: Приема се т-ка ....

 • 2
  Avatar :-|
  Mois

  За 45 минути са приети 22 решения! Всички от тях са внимателно обмислени, съместно обсъдени и демократично гласувани, разбира се.

 • 3
  Avatar :-|
  antropolog

  Дали само на мен ми се струва, че откакто занат, че протоколите се публикуват, участниците започнаха да говорят със шаблонни бюрократични фрази и не казват нищо по същество. Историците един ден ще има много да се мъчат да намерят документи с автентични дискусии.

  Освен това, Р. Желева не белше ли външен м-р, какво предлага сътръдничествос Кипър в областта на "науката, образованието и културата".

 • 4
  Avatar :-|
  re

  Вечните критикари. Кога сте чели през живота си стенограми на български министерски съвет? Ама важното е да критикарстваме, както се казваше в доброто старо комунистическо време.

 • 5
  Avatar :-|
  keipax

  До коментар [#2] от "Mois":

  Иронията ти е неоснователна.

  На заседанията на мин. съвет само се гласува дали се приема дадено постановление или не.

  Разглеждането му трябва да се извърши предварително от съответния ресор.

 • 6
  Avatar :-|
  РОТШИЕЛД

  АМИ ХУБАВО ЕДА ОБЬРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА БЬЛГАРСКИЯ ГЕРБ- ГОЛЯМ ЧЕРВЕН ЩИТ дьржан от 2 льва.в превод от немски-РОТ ШИЕЛД-ЧЕРВЕН ЩИТ -НА ПОЗНАЛИТЕ ЧЕСТИТО

 • 7
  Avatar :-|
  -

  ВПЕЧАТЛЕН СЬМ ДОСЕГА НЕ БЯХ ВИЖДАЛ ТОЛКОВА ИНФОРМАЦИЯ И СТЕНОГРАМИ ИЗНЕСЕНИ ЗА ПРОЧИТ ПРЕД ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ -ДАНО ПРОДЬЛЖИТЕ ВСЬЩИЯ ДУХ НА ПРОЗРАЧНОСТ ВПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

 • 9
  Avatar :-?
  samora mashel

  10.20 - 11.05 ?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK