С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
4 15 дек 2009, 14:11, 4716 прочитания

Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 9 декември 2009 г.

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Правителството прие проект на Закон за развитието на академичния състав.На последното си заседание Министерски съвет прие проект на Закон за развитието на академичния състав, който предвижда научната степен в България да бъде "доктор". Тя ще се присъжда от висшите училища, Българска академия на науките, Селскостопанската академия и другите научни организации, получили акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация и ще се признава между тях. Според проекта академичните длъжности са "асистент", "доцент" и "професор" - във висшите училища и "изследовател", "старши изследовател" и "главен изследовател" - в БАН, Селскостопанската академия и другите научни организации.

Със свое постановление правителството утвърди новия числен състав на Националната агенция за приходите. От 1 януари 2010 г. щатът на приходната агенция ще бъде намален с 641 щатни бройки, с която числеността на администрацията на НАП ще намалее от 7976 на 7335 души. Правителството одобри промени в устройствения правилник на Министерството на финансите, с които числеността на администрацията му се намалява с 24 щатни бройки или 14.5 % от 1 януари 2010 г.


На второ поредно заседание кабинетът прекратява концесия на плаж. Министрите решиха да се прекрати едностранно концесията за "Малък плаж-Лозенец". Договорът, сключен с "Тема 2" през декември 2004 г., се преустановява поради неизпълнение на основни задължения и условия по концесията.

Стенографски запис

ЗАСЕДАНИЕна Министерски съвет

на 9 декември 2009 г.


Заседанието започна в 10,10 часа и се ръководи от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, започваме заседанието на Министерски съвет. Днес за първи път то се провежда в отсъствието на министър-председателя, затова ще разчитам на вашата подкрепа и най-вече на подкрепата на главния секретар.

Точка 1

Проект на Решение за приемане на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги, проектът е разработен от междуведомствена работна група към Министерството на труда и социалната политика. Планът има за цел да постигне съответствие с европейските стандарти в областта на насърчаване равните възможности на жените и мъжете и добрите практики в страните членки на Европейската общност. Като се спомогне за провеждането на единна политика на равнопоставеност.

Проектопланът е разработен в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на половете в периода 2009-2015 г., Европейската пътна карта за равенство на жените и мъжете 2006-2010 г. и Европейският пакт за равенство между половете.

Мерките от плана ще спомогнат за изпълнението на редица международни ангажименти поети от Република България за насърчаване равното третиране на жените и мъжете за изпълнение на целите на Хилядолетието на ООН.

Действията са структурирани в няколко раздела, покриващи почти всички идентифицирани области на действие на Европейската пътна карта за равенството на жените и мъжете до 2010 г., а именно:

- държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;

- насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете в икономическите дейности;

- насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решение ;

- ограничаване и премахване на всички форми на насилие и трафик на хора;

- насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в образованието, здравеопазването и културата;

- премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация. Благодаря за вниманието.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря.

Има ли коментари?

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 125 на Министерски съвет от 2005 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на вътрешните работи.

ПАВЛИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа министри, през 2005 г. с Постановление № 125 на Министерски съвет беше създадена Държавно обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността като колективен орган за широко обществено представителство по въпросите на превенцията.

Комисията дава насоки, наблюдава и осигурява координацията в дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление, неправителствените организации и други структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността.

В процеса на неговото прилагане се очерта необходимостта от подобряване на създадения механизъм и привеждане на дейността на комисията в съответствие с промяната в обществените отношения. В качеството си на държава членка на Европейския съюз страната е изправена пред отговорности, свързани с осигуряване на част от европейското пространство по въпросите на правосъдие, свобода и сигурност, в съответствие със стандартите и нормите на Европейския съюз. Гарантирането на правовия ред в страната и борбата с престъпността е ключов елемент от политиката на правителството.

Необходимо е разширяване на състава на комисията и допълване на нейните функции. В представения проект задачите на комисията са разписани в три аспекта – аналитични, консултативни и координационни.

Предлага се председател на комисията да бъде заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи, а заместник-председател на комисията да бъде определен от председателя на комисията.

Съставът на комисията е дефиниран широко, за да се даде възможност за адекватно представителство на всички държавни органи и неправителствени организации и институции, които имат компетентност по въпросите на превенцията на престъпността, да се включат в работата на комисията или да допринесат за изпълнение на нейните задачи.

Средствата, необходими за дейността на комисията се осигуряват по ведомствата на институциите, представени в нея. Отделни дейности може да се финансират по нормативно установен ред от донори и по международни проекти.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари има ли?

Точка 2 се приема.

Точка 3

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на вътрешните работи.

ПАВЛИН ДИМИТРОВ: Към настоящия момент дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол е блокирана, тъй като на основание член 3 от действащия правилник за дейността и устройството на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол за негов председател е бил определен министърът на държавната администрация и административната реформа. С приемането на структурата на настоящия Министерски съвет Министерство на държавната администрация и административната реформа беше закрито. Същевременно като членове на Междуведомствения съвет са освободени всички поименно определени заместник-министри от представените министерства, съгласно приложение към чл. 3, алинея 1 от Правилника. Липсата на легитимен състав на Междуведомствения съвет води до невъзможност за неговото функциониране. Съгласно Правилника председателят на съвета се определя от министър-председателя, а с проекта се предлага председател и секретар да се определят от него по предложение на министъра на вътрешните работи. Изрично се разписва, че председател на Работната група за подпомагане работата на Междуведомствения съвет е директорът на Главна дирекция "Гранична полиция".

Предложените промени са необходими с оглед обезпечаване нормалното функциониране на Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол като колективен орган, изпълняващ основни координационни функции върху дейността на органите за граничен контрол, както и върху тяхното взаимодействие на национално равнище.

Предложените промени в Правилника за устройството и дейността на междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол налагат и съответната промяна в Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове с цел синхронизиране на разпоредбите им.

Освен това с измененията в Закона за пътищата, обнародвани в ДВ, бр. 75 от 2009 г. се вменяват нови функционални компетенции и се разширяват правомощията на митническата администрация на ГКПП. На служителите на Агенцията "Митници" се възлага да контролират общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства. Благодаря.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Има ли коментари?

Точка 3 се приема.

Точка 4

Доклад относно възлагане на заместник-министър-председателя и министър на финансите да проучи и изготви анализ за състоянието на работата за събиране на вземания на Република България от Сирийската арабска република с оглед бъдещо уреждане на отношенията със Сирийската страна по събиране на вземанията

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тази точка я внася министърът на финансите.

Става въпрос за вземания около 75 млн.щ.долара. Сирийската страна е прекратила плащанията преди 20 г. и през това време не е имало сериозни опити за връщане на тези вземания.

С този доклад Министерството на финансите предлага предвид кризата, а и защото ни се дължат пари, да започне работа по събирането на този дълг.

Има ли коментари? Няма.

Точка 4 се приема.

Точка 5

Проект на Решение за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в състава на Полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на отбраната.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин Дянков. Става въпрос за включването на България в Европейската полицейска мисия. Към момента в нея участват 287 човека международен персонал от 21 страни членки на Европейския съюз. Целта на мисията е да подпомага изграждането на афганистанската полиция и въвеждането на система за правов ред и сигурност чрез предоставяне на експертиза във формите на обучение, мониторинг и съветнически дейности.

Предлагам на Министерски съвет да приеме решение до пет български военнослужещи от 1 януари 2010 г. да могат да се включат в мисията на базата на нуждите.

Предложението е съгласувано с Министерството на външните работи, с нашите партньори в Европейския съюз. Бюджетно ще бъде осигурено от Министерство на отбраната, но най-голямата част от тяхната издръжка се поема от бюджета на Европейския съюз.

Имаше две бележки от Министерството на външните работи и от Министерство на правосъдието, които ги приемаме. Благодаря.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма.

Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за определяне на постоянен представител на Република България в Международната морска организация /ИМО/ и в Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения /ИМСО/

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на външните работи.

МИЛЕН ЛЮЦКАНОВ: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, предлагам проект на Решение на Министерски съвет за определяне на наш постоянен представител в международната морска организация и в международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения.

Практиката е такава, че обикновено посланикът ни, който е акредитиран в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е човекът, който поема тези длъжности. Така че предлагам нашият посланик, който в момента е акредитиран за Великобритания, господин Любомир Кючуков, да бъде акредитиран и за двете организации. Благодаря.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма.

Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за определяне на постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на външните работи.

МИЛЕН ЛЮЦКАНОВ: Процедурата е подобна, предлагаме нашият посланик в Испания – господин Иван Христов, да бъде акредитиран за постоянен представител, тъй като седалището на Световната организация по туризъм се намира в Мадрид, а и международната практика е такава.. Благодаря.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Украйна в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в Пловдив и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора и за допускане на Димитър Атанасов Георгиев да изпълнява функциите на почетен консул.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на външните работи.

МИЛЕН ЛЮЦКАНОВ: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, посланикът на Украйна в България е човекът, който обикновено предлага назначаването на почетни консули. Той се е обърнал към нас с нота и предлага господин Димитър Атанасов Георгиев да бъде назначен за почетен консул на Украйна в посочената територия. Проведохме среща с господин Георгиев, запознати сме неговите виждания по работата, както и с виждането на украинската страна, и предлагаме той да бъде одобрен за почетен консул на Украйна. Благодаря.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Приема се точка 8

Точка 9

Проект на Решение за изпълнение на Европейския съд по правата на човека по делата "Юрукова и Самунджи срещу България" /жалба № 19162/03/, "Киркова и др. срещу България /жалба № 31836/04/""Цонкови срещу България /жалба № 27213/04/, "Панайотова срещу България /жалба № 27636/04/" и "Ненов срещу България /жалба № 33738/02"

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на правосъдието.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, изготвила съм предложение, което се отнася до четири дела на Европейския съюз по правата на човека, които имуществени производства по реституционни закони и нарушени във връзка с тях права за справедливи обезщетения на ответниците по делата. Още едно дело, по което имаме задължение да платим обезщетение, става дума за български гражданин, който е участвал в гражданско производство и при констатирано психично заболяване му е било отказано да му назначена служебна защита по граждански процес. Решенията на Европейския съд по правата на човека са задължителни за нашата държава. Предлагам да приемете решение, с което да се задължим да изплатим така определените обезщетения на българските граждани. Благодаря.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Има ли коментари?

Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, сключването на споразумение за икономическо сътрудничество бе предложено от наша страна с оглед прекратяването на действието на дългосрочната търговска спогодба от 2000 г. В резултат на поетите задължения на България като член на Европейския съюз, това е модел, който сме виждали с други страни.

Проектът на споразумение предвижда създаването на българо-сирийска комисия за икономическо сътрудничество, конкретизира перспективните области за двустранно сътрудничество и посочва мерки за разширяване и интензифициране на икономическото сътрудничество.

Предвижда се споразумението да е с тригодишен срок на действие, който да се продължава автоматично за една година, освен ако една от страните не поиска прекратяването му. Благодаря.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря.

Приема се точка 10.

Точка 11

Доклад относно резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси/Бюджет /ЕКОФИН/Бюджет/, проведено на 18 ноември 2009 г. в Брюксел

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на финансите.

На това заседание бяха взети две важни решения за България. Първото е, че единодушно на второ четене се одобри проектът на общия бюджет за Европейския съюз за 2010 г. и като част от това продължението на подкрепата за АЕЦ "Козлодуй" в размер на 75 млн.евро също беше прието.

Коментари? Няма.

Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за прекратяване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица – морски плаж "Малък плаж-Лозенец", община Царево, област Бургас

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги, предлагам прекратяване на концесионния договор за морски плаж "Малък плаж-Лозенец" , община Царево, област Бургас, на основание член 76, алинея 2 и 3, член 77, член 78 от Закона за концесиите, във връзка с член 7, т. 5, член 33, алинея 1 и член 37, алинея 2 от концесионния договор.

Договорът се прекратява във връзка със следните нарушения: монтирани са дървени заведения без разрешение за поставяне от главния архитект на общ ината, без одобрена схема по реда чл. 56 от ЗУТ, чиито площи значително надвишават допустимите 2 % от територията на плажа з преместваеми обекти, съгласно член 10, алинея 5, т. 1 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Неразкрит втори спасителен плаж, липсва информационно табло, неосигурена е 50 % свободна зона за разполагане на собствени принадлежности на посетителите на плажа. Посочените нарушения са установени при системни проверки. Представители на министерството направиха многократни проверки по цялата зона на Черноморието, и аз смея да твърдя, че такова нещо досега не е правено. От тази гледна точка това е системно нарушаване и затова предлагаме да се приеме решение на Министерски съвет за прекратяване на посочения концесионен договор.

Всички забележки от министерствата са отразени.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване на резултатите и взетите решения от заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което се проведе на 23 ноември 2009 г. в Брюксел

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Този съвет беше извънреден. Целта беше комисарят по околна среда, председателят на секретариата на конвенцията и министрите на околната среда на Дания, Норвегия и Франция да ни информират за проведени разговори с трети страни и резултатите. В резултат на дискусиите се обобщиха следните резултати:

Европейския съюз потвърждава позицията си за преговорите в Копенхаген, формулирана в Заключенията на Европейския съвет и на съвета по околна среда през октомври и подчертава необходимостта да поддържа водещата си роля по време на конференцията.

ЕС продължава да се стреми към правно обвързващо споразумение което да влезе в сила през 2013 г.

Министрите се обединиха около становището, че най-важните решения трябва да се вземат в Копенхаген, включително конкретни ангажименти за намаляване на емисиите и график, не по-дълъг от 6 месеца, за изготвяне на ратификационен правен текст.

Решенията да бъдат последвани от незабавни действия, включително осигуряване на финансова помощ за развиващите се страни до 2012 г. и мерки за предотвратяване на обезлесяването в тропическите гори.

Освен конкретните ангажименти на отделните страни, също така се прие, че следва да се отстоява позицията, механизмите за мониторинг, отчитане и проверка на изпълнението да бъдат договорени в Копенхаген.

Решението на СОР 15 да включва ясно разписана архитектура за управление на средствата за финансиране на дейности по климата.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма.

Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на финансите.

Целта на това Постановление е да се одобрят допълнителни разходи в размер на 50 млн.лв., които да се използват целево за изплащане на дължими данъци, осигурителни вноски и лихви от страна на министерствата и ведомствата към техните доставчици. Това е идея, която говорихме преди три заседания. По този начин да се раздвижи пазара, някои от доставчиците, които дължат ДДС и осигуровки, от друга страна държавата им дължи пари, по този начин да се изчистят всички тези задължения.

Второ, с Постановлението се одобрява и предоставяне на допълнителен трансфер в размер на 850 млн.лева от централния бюджет за бюджета на държавното обществено осигуряване, необходим за покриване на очаквания допълнителен недостиг от средства за 2009 г.

Трето, одобрява се предоставянето на допълнителен капиталов трансфер от централния бюджет за "Български държавни железници" ЕАД в размер до 8 млн.лева за модернизация.

Четвърто, предвижда се предоставянето на допълнителен трансфер от централния бюджет към Националния фонд към министъра на финансите в размер на 75 млн.лв. за целите за осигуряване на национално съфинансиране по програмите на Европейския съюз. Това също беше тема от преди две заседания. Целта тук е да се подпомогне българското земеделие главно и по някои други програми.

Коментари? Няма.

Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Постановление за допълнение на Постановление № 247 на Министерски съвет от 2009 г. за внасяне на допълнителни средства в републиканския бюджет за 2009 г. от търговски дружества с държавно участие в капитала

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на финансите.

С предложения проект на Постановление се създава нов източник на допълнителни средства за държавния бюджет, като се разширява обхватът на вносителите на такива средства, създадени по реда на чл. 62, алинея 3 от Търговския закон. Това продължава нашата политика от самото начало на мандата ни, държавата като добър стопанин да прибира средствата, дължими на държавата от държавни търговски предприятия.

Коментари?

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Господин вицепремиер, бих искал да отбележа, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не е подготвило анализ за въздействието на това Постановление върху съответно държавните предприятия, тъй като материалът не е изпращан за предварително съгласуване. В тази връзка считам за целесъобразно и предлагам в бъдеще такива решения да бъдат изпращани за предварително съгласуване с оглед да могат своевременно да се подготвят анализите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря.

Други коментари?

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Подкрепям министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по точка 15, а и по точка 14 е същото положение.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Министерството на финансите има ли коментари?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин вицепремиер, госпожи и господа министри, спешността на предложенията и липсата на възможност за предварително съгласуване са свързани със стратегията на правителството да бъде приет Законът за държавния бюджет със съответните параметри, с които той беше защитаван и чак след това правителството да предприеме стратегия, с която трябва да приключи 2009 г. в съответствие с предварително набелязаните фискални цели. Подобно Постановление с параметрите, с които е подготвено, не засяга почти нито едно държавно предприятие по чл. 62, алинея 3, с изключение на едно, което е подведомствено на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Със сигурност има аргументи в това, което казва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, че много внимателно трябва да се прави анализ, когато се предприемат такива стъпки, но ситуацията изисква решителни действия с оглед постигане на заложените фискални цели. В противен случай, всички тези точки, които си позволихме без предварително съгласуване да предложим на правителството, за една от тях мога да кажа, че до голяма степен е съгласувана, дотолкова, доколкото предварително на ниво експерти и главни секретари са водени консултации и събирана информация по отношение на просрочените задължения на първостепенните разпоредители към доставчици, които същевременно имат публични задължения към националната агенцията за приходите, било то за осигурителни вноски или за данъци. По този начин, без да влошаваме фискалната цел, ще успеем да премахнем напрежението, което държавата заради ограничените си възможност създава от една страна като възложител, от друга страна – НАП като публичен взискател трябва да предприеме съответните действия по данъчното законодателство, за да събере дължимото от фирмите доставчици. В този смисъл тук приемаме, че е било предварително съгласувано с повечето министерства и това не е изненада за тях, а е и добро за всички.

По отношение на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет споменах, че решението да го внесем в последния момент и то точно след приемането на Закона за държавния бюджет е свързано с това, че ние не искахме в парламента да смесваме дебата за 2009 и за 2010 г. В този смисъл решихме, че първо трябва да затворим 2010 г. като законопроект и в последствие да предложим на Народно събрание актуализация на бюджета за 2009 г. с параметрите, които са описани в материалите.

Що се касае до ПМС № 247, балансът, тоест фискалната цел, така както е предвидена в актуализацията на 2009 г., до голяма степен е обвързана параметрично с този нормативен акт и трябва да бъдат разглеждани като система от мерки и действия за успешно приключване на 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Други коментари? Няма. Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин вицепремиер, дами и господа министри, на основание чл. 31, алинея 2 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация представям проект на Решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.

С цел бързо стартиране на реформата в областта на физическото възпитание и спорта възниква необходимостта от изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта като основен нормативен акт, регламентиращ обществените отношения в тази област. Основните промени в проекта предвиждат законовата база в съответствие с решението на Народно събрание за приемане на структура на Министерски съвет - създаването на Министерство на физическото възпитание и спорта.

Предвижда се създаването на Експертен съвет като консултативно звено към министъра.

В съответствие с резултатите от практическото прилагане на закона се усъвършенства правната уредба, регламентираща статута на спортните организации.

С предложените изменения в глава четвърта относно физическото възпитание и спорт в училищата се детайлизира уредбата във връзка с държавните и общински спортни училища, преобразуването, закриването и финансирането им, условията и реда за приемане на ученици и назначаването на директорите.

Усъвършенства се регламентацията на представителството при договаряне за придобиване или трансфер на състезателни права.

Предлагат се и други промени.

Предложените промени не оказват пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет за 2009 г.

Предлагам Министерски съвет да одобри предложения проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта и да определи министъра на физическото възпитание и спорта като отговорен член на Министерски съвет за представяне на законопроекта в Народно събрание.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари?

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Министерство на образованието, младежта и науката има определени претенции към този законопроект. Ние смятаме, че спортните училища все пак трябва да бъдат по Закона за народната просвета, тъй като има образователно ведомство, което урежда придобиването на общото и професионалното образование, нищо не пречи там да се включат и тези изисквания за спорт. В чл. 23, който урежда реда за откриване, преобразуване и закриване на държавните спортни училища, виждам че не се приема.

Регламентацията на управлението чрез директорите, които излизат от основната нормативна разпоредба и при вас са с една мандатност. Така че моя апел е, подкрепям тази идея, но все пак тези училища да бъдат към Закона за народната просвета. Така че, както и да ги обучаваме, каквато и да е крайната цел, тези деца трябва да има основно образование, което се регламентира от закона.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Това да имат образование не противоречи на изискванията. Министерството на физическото възпитание и спорта ще се съобрази изцяло с изискванията на народната просвета. Тук става въпрос така да се направи програмата на спортните училища, че те да могат два пъти да тренират на ден и часовете така да бъдат разпределени, че да се получи изцяло обучението. В момента се получава така, че се пренебрегва изцяло спортната дейност и това пречи на един завършващ цикъл, става въпрос за профилиране на спорта, за елитните ни състезатели. В цялата държава почти всички искат да имат спортни училища, за да могат децата да се профилират от пети клас нагоре и да разчитаме на една по-широка маса от хора, тъй като нашата държава в момента е с изключително малък брой спортни клубове. Надяваме се на спортните училища по този начин да може да изградим тази система за олимпийска подготовка. В много спортни училища, няма да ви казвам, че часовете по физическо възпитание се провеждат на високи токчета от учителите. Вчера съм присъствал на такова водене на часове. Тоест ние не можем да си обхванем специалистите. Да не говорим, че от първи до четвърти клас се водят от други специалисти. Мисля, че изцяло трябва да минат към нас.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря.

Други коментари?

МАРГАРИТА ПОПОВА: Един съвсем детайлен коментар, който засяга структурата на закона. Ние сме го отразили в нашите бележки, не знам дали господин Нейков сте го взели предвид. За този Експертен съвет трябва, съобразно с Конституцията, да кажете с какъв акт ще го скрепите и как ще функционира този съвет. Защото иначе ние правим закони, казваме, че ще направим някакви структурни звена, но след това не ги подкрепяме с правилници, инструкции, наредби или каквото се вменява в задължение на министъра и те остават мъртви разпоредби. За да имате сигурност, че ще функционира този Експертен съвет, а е и конституционно задължение, да кажете какъв акт ще издадете, в този закон трябва да го упоменете.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Благодаря. Приемам това и ще го направим. Това консултативно звено ще очертава общото движение на министерството като посока и там ще се включат по един представител от всички министерства и ведомства, които ще бъдат членове на това консултативно звено.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Други коментари?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Министър Нейков, по повод на предложения от Вас законопроект Министерството на финансите е изразило становище по § 37, а в окончателния текст § 39. От таблицата за становищата е видно, че вашите експерти са приели бележката на Министерството на финансите и са я отразили, обаче това не е съвсем така. Защото ние сме предложили в алинея 4 – събраните от служители на Министерство на физическото възпитание и спорта глоби и имуществени санкции за нарушения по този закон и дължимите по тях лихви, които е предвидено да постъпват като собствени приходи в бюджета на министерството и се изразходват по ред, определен от министъра на физическото възпитание и спорта за капитални вложения, за подобряване на материалната база на министерството, за повишаване квалификацията и за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите на министерството, да бъдат определени до определен размер. Законодателната практика в други закони е, че определен размер от тези средства може да се използва целево за това, за което е предвидено в тази норма. В този смисъл и в съответствие с член 2, алинея 9 от Закона за устройство на държавния бюджет предлагаме да се предвиди някакъв размер на ограничение, тъй като приходите по принцип не са целеви, а служат за финансиране на разходите. Това е записано в цитираната норма на Закона за устройство на държавния бюджет. Предлагам да предвидите някакъв процент от постъпленията от глоби и санкции, които да може да използвате за целта на нормата.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Други коментари?

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Извинявам се, че за втори път взимам думата, относно § 22 във връзка с § 46 – става дума за това, че медалистите от олимпийски и световни първенства да се приемат във висшите училища без изпит по предложение на министъра. Когато една власт издава някакви разпоредби, които не може да проконтролира, тя е слаба власт. Висшите училища са автономни и никой не може да им каже "приемете еди кой си или не го приемайте". Ето ние от години не можем да разпоредим матурите да бъдат входен изпит. Така че това може да има само пожелателен характер, това трябва да го имаме предвид.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: В САЩ е така, уникалните спортисти, тези, които повдигат престижа на държавата, в колежите и в определените институти има такава практика. А оттам нататък, ако те не могат да си вземат изпитите, вече е съвсем различно. Но принципно това са една много малка бройка хора. Съгласен съм, че институтите са автономни. Ще има препоръчителен характер.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Извинете, това, което можем да направим и наистина да се разгърне, е да създадем система от стипендии за тези елитни спортисти, за да ги стимулираме. Тогава вече по съвсем друг ред те ще влизат във висшите училища. Но така както е написано, ректорите ще кажат "не".

СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз предлагам това решение да се отложи, за да има още време за коментари и с МОМН, и с Министерството на финансите , може би и с Министерство на правосъдието и да се внесе за следващото заседание, след като тези коментари са изчистени.

Отлага се.

Точка 17

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2002 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Докладва министър Трайков

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми г-н вицепремиер, уважаеми колеги, с предложения проект се изменя и допълня наредбата за условията и реда за разпределяне и разходване средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация. Измененията се налагат от промени в някои нормативни актове и касаят въпроси, свързани със сроковете за изготвяне на годишния план за работата на агенцията, прогнозните разчети и месечните отчети.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари?

Няма коментари.

Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми колеги, целта на законопроекта е усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите правоотношения.

Предложени са промени, с които се поставя нормативна основа за осъществяване на социалния диалог на областно равнище, което не беше регламентирано до този момент.

За срока на заемането на длъжност в Европейския съюз трудовото правоотношение на работника или на служителя се запазва и работодателят му дължи основното трудово възнаграждение, а в Преходните и заключителни разпоредби е предложена аналогична промяна за Закона за държавния служител. Това се налага, тъй като има решение на съда в тази посока.

В случай, че срокът на командироване в рамките на предоставяне на услуги в друга държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария е по-дълъг от 30 календарни дни страните трябва да уговарят за срока на командировката поне същите минимални условия за работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

Следващата промяна - Велики Петък се обявява за официален празник. Министерският съвет има право да обявява и дни за оказване на признателност се предлага допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация, с което да се уредят нормативно правомощията на органите на местно самоуправление - общински съвети, да обявяват по предложение на кмета на общината определени дни за празнични и неприсъствени на територията на общината, района, кметството или на конкретни населени места след съгласуване с областния управител.

Предвижда се, че трудовия стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, както и времето за заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване или за прекратяване на трудовото правоотношение.

Предлага се изменение в определянето за масови уволнения с цел да се отстрани допуснатата неточност при въвеждането му в българското законодателство да се прилагат едновременно двата варианта за изчисляване на броя на уволнените работници.

Прецизират се и други действащи разпоредби в Кодекса на труда.

Съобразяваме се напълно със становището на Министерството на правосъдието и Министерството на отбраната да отпадне това, което предвиждахме в Преходните и заключителни разпоредби - на § 3г, относно това да не се изплащат обезщетения на работници и служители, които са работили по оперативни програми, финансирани от държавния бюджет или от бюджета на оперативната програма, тъй като с това се нарушава Конституцията.

Благодаря!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари по точката?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господин Младенов, не знам доколко е съгласуван с бизнеса това предложение за промени в закона. Има неща, които според мен - на първо четене - изискват по-задълбочен анализ.

Първо. Областни и общински съвети за тристранно сътрудничество. Предполагам, че това би могло да е платформа за такива дискусии на местно ниво, но направен ли е анализ доколко това ще помогне за оперативността на взимане на решенията, как се отнася бизнесът към тази идея.

Второ. "За срока на изпълнение на длъжности в институции на Европейския съюз работникът или служителят запазва трудовото си правоотношение…" - до тук добре. Но в момента, когато служители от министерствата работят по срочен договор в европейски институции те подават молба за неплатен отпуск и министърът преценява дали да я удовлетвори или не - да кажем, че това би могло да се регламентира. Но "…да продължават да получават от работодателя основното си трудово възнаграждение." - не виждам основанието и оправданието за такова нещо.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин Дянков, уважаеми господин Трайков, искам да кажа, че тези промени са съгласувани в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ със синдикатите и с работодателите.

По първия ви въпрос. И в момента съществуват и навсякъде са изградени областни съвети за тристранно сътрудничество, но въпросът е, че до сега това не беше регламентирано в Кодекса на труда. Бяха регламентирани НСТС и общинските съвети за тристранно сътрудничество. Така, че тук има пълен консенсус по този въпрос. И те работят в момента в 28-те областни центъра.

По втория ви въпрос. Има решение на съда, в което се казва, че на работника в тези случаи, когато отива да работи в европейска институция му се полага цялото трудово възнаграждение. До сега беше половината от възнаграждението, но сега трябва да е цялото възнаграждение. И точно поради тази причина сме го дали този текст. Има решение на съда в тази посока.

СИМЕОН ДЯНКОВ: На българския съд или на кой съд?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: На български съд - да.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: До сега служители от нашето министерство са отивали да работят по срочни договори в европейски институции и те си подават молба за неплатен отпуск или, ако тя не се удовлетвори - за напускане, ако така преценят.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Други коментари по тази точка?

Аз също не виждам смисъл да се плаща на хора, които по собствено желание отиват да работят на друго място.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Зависи за какво отиват. Защото, ако отиват, като секонд аднешъл експерт тогава се дължи заплащането, което имат в България, а разликата се покрива от Комисията. Но това е друг случай.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Тук не става дума за хора, които сами отиват да работят в европейски институции. Става въпрос за хора, които са изпратени от българското правителство да работят в европейска институция.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Нека да остане на вносител - да се направи съответната проверка през следващите дни и, ако се установят тези неща или да се разгледа наново или да се приеме с корекциите, които са си направени от вносителя.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Добре - така да се разберем.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: По принцип що се отнася до промени в Кодекса на труда има палитра от виждания за това какви промени са необходими. Аз например смятам, че бихме могли да работим в посока за повишаване на гъвкавостта и адаптивността на пазара на труда и това би било от полза и за работодателите, и за хората, които работят. Ако това са промени, които приемаме под някакъв натиск на времето или да изпълним някакви изисквания - ОК, но при всички положения трябва промените в Кодекса на труда да ги разгледаме в по-комплексен план.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Съгласен съм. Има комисия в НСТС, която работи по тези въпроси със синдикатите и с работодателите и там е мястото да се гледат тези промени и това ще стане от началото на следващата година.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Конкретният въпрос беше пресирани ли сме от време? Имаме ли някакво изискване - директива на Европейския съюз? Ако няма такава - аз съм съгласен с министър Трайков, че е хубаво да се помисли, ако се правят и други промени в Кодекса на труда да се правят заедно.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Има някои неща, които са спешни и за това предлагам да се приеме на вносител, а в началото на следващата година да се работи по цялостна промяна в Кодекса на труда.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Министерството на икономиката какво мисли по тази тема?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Да, ако това е така - нямам нищо против. Със сигурност обаче трябва да го разгледаме, както предлага г-н Младенов - комплексно.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз предлагам да се отложи тази точка вместо да я приемаме на вносител, защото Кодексът на труда е един от най-сериозните ни закони и, ако се променя - да не се променя сега и след три месеца да го променяме пак, а да обмислим какви са нещата и от гледна точка на гъвкавост и може би някои други промени - да се види дали това може да стане в рамките на няколко допълнителни седмици. Ако не - тогава да минат тези промени и след това да мислим. Ако се окаже, че има някои неща, които вече са мислени преди нас, или с наше участие по-добре да влязат наведнъж, а да не правим на парче промени.

Така, че предлагам тази точка да се отложи до допълнително съгласуване особено с Министерството на икономиката.

Точка 18 се отлага.

Точка 19

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда на издаване, отказ и отнемане на решения за работа на чужденци в Република България, приета с Постановление № 77 на Министерския съвет от 2002 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря!

Няколко пъти се гледа тази точка. Ние сме се съобразили с всички становища от работодателски организации и от отделните министерства и по-точно:

По въпроса за присъствието на трудов посредник по време на интервю с насочени от дирекция "Бюро по труда" лица на предишен етап е добавен текст, че такъв посредник ще присъства само за неръководни длъжности, каквото беше изискването на работодателски организации и на Министерството на финансите.

П втора точка - в последната редакция от 30 ноември 2009 г. предлагаме да има възможност след обсъждане в рамките на Националния съвет по трудова миграция министърът на труда и социалната политика да решава дали да ограничава достъпа на чужденци до определени професии или браншове.

Националният съвет за трудова миграция е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика. В него участват заместник-министри на външните работи, на вътрешните работи, на икономиката, енергетиката и туризма, на регионалното развитие и благоустройство, на правосъдието, на образованието, младежта и науката, представители на ръководно ниво на социалните партньори и на Националното сдружение на общините.

По третия въпрос - за изготвяне на становище относно обектите с национално значение на местно ниво е удовлетворено искането създаване на местни екипи, състоящи се от представители на бюрата по труда, синдикати и работодатели, общинска или областна администрация, които да подпомагат изготвянето на мотивирано становище на Агенцията по заетостта относно обектите с национално значение.

Четвърто. По отношение на ограниченията в случай на подадени уведомление за масово уволнение на работници и служители предложеният текст, с който е уточнено, че ограниченията важат при искане за издаване на разрешение за издаване на разрешение за работа на същите категории професия и квалификационно ниво, на които към съответния момент работодателят кандидатства за издаване на разрешение за работа. С това са удовлетворени исканията на КРИБ и на АИКБ.

По въпросите за споменатите в една от дискусиите по проекта на ПМС държави Швейцария и САЩ - обръщаме внимание, че гражданите на Швейцария, както и на всички държави от европейското икономическо пространство включително от държави-членки на Европейския съюз са освободени от изискванията за притежаване на съответното разрешение за работа. Колкото до гражданите на САЩ практиката до сега показва, че за тях се кандидатства за позиции, които са освободени от изискването за притежаването на съответното разрешение за работа или позиции, за които се издава разрешение за работа по по-облекчен режим, тоест за такива, за които не е необходим пазарен тест.

Шесто. По въпроса за срока на действие на промените ние предлагаме срокът да действа само в условия на криза, тоест до края на 2010 г. По този начин удовлетворяваме исканията на Министерството на финансите, на АИКБ, на КРИБ, на "Възраждане".

Всички други неща са съобразени.

По този начин ние не забраняваме достъпа на работници и служители от трети страни извън Европейския съюз на българския пазар, а само допълваме някои тестове, с които затягаме контрола. И сме се съобразили с всички изразени становища до този момент и предлагам да се приемат тези промени в наредбата.

Благодаря!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари?

МИЛЕН ЛЮЦКАНОВ: Уважаеми госпожи и господа министри, според Министерството на външните работи настоящият проект на постановление, като част от предлаганите антикризисни мерки на правителството не отчита текущите промени в правната рамка на Европейския съюз, касаеща приема на високо квалифицирани граждани на трети страни. Видно от становището на Работна група 2 "Свободно движение на хора" и на Работна група 23 "Сътрудничество в областта на правосъдие и вътрешни работи" към Съвета по европейския въпроси на Министерския съвет с влязлата в сила през настоящата година директива в тази област се цели либерализиране на достъпа на висококвалифицирани чужденци до пазара на труда на всички държави-членки на Европейския съюз. Мерки в тази посока са залегнали и в Плана за 2009 г. с мерките по изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: И двете работни групи към Съвета по европейски въпроси - "Свободно движение на хора" и "Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи", подчертават, че промените могат да влязат в сила без да са в ущърб на постигнатото в процеса на транспониране правото на Европейския съюз в тази област. Тоест няма да доведат до неговото нарушаване.

И двете работни групи, както и Министерството на външните работи в свое становище обръщат внимание, че следва да се имат предвид задължението за промени през следващите две години в нормативната уредба в тази област. Самият факт, че ние предлагаме тази мярка да е в сила до края на 2010 г., тоест за срок от една година показва, че няма да нарушим тези директиви.

Така, че в тази връзка мисля, че удовлетворяваме искането на Министерството на външните работи.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Други коментари?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Аз мисля,ч е няма нужда да бързаме с приемането на това постановление и е редно още веднъж внимателно да се огледа съвместно с Министерството на външните работи и Министерството на финансите предложения проект.

Има аргументи в това, което казва Министерството на външните работи, вероятно и Министерството на образованието, младежта и науката е имало коментари - по-специално за някои категории специалисти.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Моят въпрос се отнася до разпоредбата, че министърът на труда и социалната политика може да ограничи достъпа на чужденци до определени професии или браншове, когато е налице намаляване на заетостта в страната с повече 0,5 пункта за съответната икономическа дейност за месеца, предхождащ искането за разрешение за работа.

Първо - за чужденци от трети страни ли става дума или и от Европейския съюз?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Само от трети страни. Тези, които са от Европейския съюз, нямат никакви ограничения за достъпа до пазара.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: И другият ми въпрос е доколко надеждни са данните за особено за предходния месец за 0,5% намаляване в определена икономическа дейност или отрасъл, за да ни дадат възможност да направим изводи каква е динамиката в съответния сектор?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Тъй като няколко пъти въпросът е гледан и в Националния съвет за насърчаване на заетостта, и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, и в Министерския съвет искам да обърна внимание на следния въпрос. Тъй като в Националния съвет за тристранно сътрудничество приехме с консенсус още преди два месеца, че това е антикризисна мярка и се прие в Плана на правителството на Република България до 2013 г. - за това го вкарваме този текст. Изчистваме всички забележки, които са постъпили до този момент.

Искам да ви уведомя, че има голямо напрежение по отношение на работещите работници и служители от трети страни в инфраструктурни обекти. Нашата цел не е да ги изгоним, а нашата цел е да дадем по-голяма възможност на българските работници и служители, които са безработни и, които са освободени от работа по време на кризата с предимство те да се ползват при наемането на работа - със съответната квалификация естествено, и чак тогава да се прибягва до тази мярка. Това е философията на тези промени, които да важат само в състояние на криза от една година.

Така че ние повече няма да внасяме тази точка. Исках да обърна внимание на този въпрос. Ние бяхме длъжни да се съобразим с всички мнения от съответните министерства и от социалните партньори и да отговорим на очакванията към нас в тази посока.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Наистина за трети път вече говорим по тази тема, а и в тристранния съвет също сме говорили по тази тема. Аз продължавам да имам резерви по нея дали е наистина необходима, защото коментарите за инфраструктурните проекти са главно за законови нарушения. Така, че не виждам как точно тази промяна за изменение и допълнение на наредбата ще помогне с това. Ние просто трябва по-активно, по-стриктно да спазваме законите и да сме убедени, че в инфраструктурните, а всъщност и във всички проекти, където има чужденци, а и във всички други проекти се спазват законите. Така, че аз продължавам да не виждам как това може да ни помогне в тези проекти.

А също предвид и малкият брой хора от трети страни, които работят в България се опасявам за външния ефект, който ще има приемането на това изменение. Външно министерство виждам продължава да има коментари по тази тема и явно според тях не е изчистена. За това предлагам да не приемаме това постановление. явно коментарите продължават да са там.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Искам да напомня, че, откакто България е член на Европейския съюз все още една трета от държавите-членки за затворили пазарите за българи в страни от Европейския съюз. България е отворила пазарите си за работна ръка на всички страни-членки от Европейския съюз. А тук говорим за трети страни.

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Да си го кажем откровено! На "Люлин" работят 1200 турски работници и 200 български. Предполагам, че министър Младенов иска съотношението да бъде обратното.

И не са само в инфраструктурните проекти - вчера на един МОЛ е паднал един работник и се установи, че е турски гражданин. Турски граждани работят и по МОЛ-ове, и по други строящи се огромни сгради. Турски граждани, а нямам предвид български граждани с турски произход!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз разбирам тази тема, но, както сме говорили за някои конкретни заводи в миналото тя опира до законови нарушения. Тя не опира до това ние с допълнителни регулации - в случая аз съм убеден, че, ако се провери ще се окаже, че има законово нарушение. Така, че според мен ние трябва да сме много по-стриктни как законите на страната се прилагат в действие, а не винаги да реагираме с още повече регулации. Ако в момента законите не се спазват добре, допълнителната регулация едва ли ще се спазва кой знае колко по-добре.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Според мен това, което предлага министър Младенов не е лишено от логика особено, ако се вземе предвид, че това дава възможност, но не и задължение да се реагира точно по този начин.

Аз не знам - може би вие знаете - каква е практиката в други страни от Европейския съюз, има ли други страни с подобни разпоредби, за да сме сигурни, че ние не сме единствените?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Всяка една държава, независимо дали е членка на Европейския съюз в състояние на криза защитава своя национален трудов пазар. И аз не случайно казах, че има страни - членки на Европейския съюз, които все още са затворили пазарите за български работници в техните страни. Пресният случай беше Великобритания от преди един месец до края на 2011 г. във връзка с икономическата криза.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Само факти искам да дам.

По отношение на магистрала "Люлин" - там държавата е поела ангажимент по силата на подписания договор в края на 2006 г. Въпреки това две неща са много важни: от магистралата от 1200 човека в момента работят около малко над 300 турски работника. Като тук искам да благодаря на министър Младенов, защото той успя в едни много добре проведени преговори да убеди турския консорциум въпреки договора, който те имат, който е признат и подписан от правителството и много ясно са контролира и от Брюксел, техният брой да бъде намален до 200 човека. Тоест 200 човека, а не 1200 турски работника на магистрала "Люлин".

Другото, което е по-важно обаче е, че по моя информация общият брой легално работещи граждани в България от трети държави - тук министър Младенов също може да потвърди тази цифра - е малко над 1000 човека. За тази цифра говорим - малко над 1000 човека! И тук има обаче много голям микс - има топ мениджъри, каквито се сетите, има и турски работници на магистрала "Люлин".

Това са двата факта, които исках да знаем.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Други коментари по темата?

Предвид и особено на тези факти аз се опасявам пак казвам, а и външно министерство явно се опасява какъв ще бъде откликът в трети страни извън Европейския съюз - по-добре обучени кадри. На нас ни трябват нови инвестиции!

Отлагаме решението за допълнително съгласуване с Министерството на външните работи и Министерството на финансите.

Точка 20

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: С настоящия проект на постановление предлагам във връзка с предложение на местното население и местните власти и пълен консенсус на всички заинтересовани страни две регионални бюра - Регионално бюро Перник към РИОС-София, и Регионално бюро Враца - към РИОС-Монтана да бъдат възстановени, като самостоятелни регионални инспекции по околна среда и водите.

С това не се променя общата численост на регионалните инспекции по околна среда, а само се преразпределят бройките. С предишно постановление общата численост беше намалена.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Само дребен детайл. Допусната е малка техническа грешка, като в калкулирането на бройките Самоков е калкулиран към Перник, а всъщност той трябва да бъде към София-област. От тази гледна точка предлагам бройките за София да се увеличат от 42 на 45, а пък бройките за Перник от 29 да се намалят на 26.

НОНА КАРАДЖОВА: Абсолютно приемам предложението - напълно резонно е.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Други коментари? Няма.

Приема се точка 20 с тази забележка.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася Министерството на финансите.

Тук е моментът за малко добри финансови новини от Министерството на финансите. Обикновено чуваме колко е тежко положението. То продължава да е тежко, но вече има някои положителни сигнали. Този проект на решение всъщност е базиран на два от тези сигнали.

Първо. За месец ноември по предварителни данни сме постигнали малък излишък в размер на около 48 милиона лева. Знаете, че в началото на мандата ни предишното правителство за месец юли беше направило дефицит от близо 600 милиона, ние в първите 2-3 месеца смалявахме дефицитите всеки месец и в месец октомври стигнахме до балансиран бюджет на месечна основа. В месец ноември сме малко над това - имаме съвсем малък излишък - 48 милиона лева, както казах, което е много добър резултат особено в условие на кризата. защото ноември до март-април прогнозите - нашите и на останалите анализатори, са, че са всъщност най-тежките месеци на кризата. За месец декември очакваме по нашите предварителни данни подобен резултат също.

С други думи може да се каже, че в процес на 4-5 месеца нашето правителство е успяло да овладее фискалния дефицит на страната, а от там вече е допринесло или по-скоро донесло стабилизация в цялата финансова политика на държавата. Към това се прибавят и първите успешни стъпки в борбата с нелегалния бизнес, с контрабандата - вече почти всеки ден аз поне получавам - и по медиите предполагам четете - по няколко сигнала за хванати контрабандни цигари, алкохол, месо, зеленчуци, гориво и т.н. И тези стъпки - пак казвам първоначални - започват да дават резултат. И от гледна точка на по-добра събираемост и НАП, и "Митници" имат по-добра събираемост от предишния месец. Ноември по принцип по исторически данни е най-слабият месец на годината от събираемост така, че това показва, че нещата започват да работят добре и нашите мерки започват да дават добри резултати.

Единият резултат е, че поради бързото овладяване на фискалната криза и поради първите успешни стъпки в борбата с нелегалния бизнес падът на БВП в България за тази година - за 2009 г., който бе до днес прогнозиран за бъде 6.3% спад на икономиката новата ни прогноза от днес е за по-малък спад - 4.9%. В смисъл с 1.4% сме успели в тези няколко месеца да намалим спада на производството, което за мен е много добър резултат. Разбира се пак подчертавам - все още сме в криза, не само сме в криза, а сме в 4-5-те месеца най-дълбока криза.

И от фискална гледна точка, както казах, имаме положителни резултати. И това пък се отразява на увеличаването и на нашия износ. От месец септември-октомври вече имаме по-голям износ в няколко от нашите индустриални сектори. Както казах - от днес официалната прогноза на правителството е за икономически спад за 2009 г. не от 6.3%, а от 4.9%. Или с други думи имаме малко над 1 милиард лева допълнително производство, допълнителен вътрешен продукт.

Заради това, а и заради това, че е декември и, че е добре да раздвижим някои от разплащанията - за земеделци, за социални, за здравни, за инфраструктурни проекти - в тази точка с това проекторешение предлагаме България или Министерският съвет да вземе решение за влизане в до края на годината на малък дефицит от до 500 милиона лева - всъщност това, което ни беше завещано един вид от преди. И макар, че и за ноември, както казах - и за декември, на месечна основа ние ще стигнем до балансирани бюджети. Вместо да се опитваме да балансираме бюджета за годината с тези допълнителни близо 500 милиона, които сега можехме да балансираме, но пък от друга страна ще продължи да е трудно за изплащанията - да се използват за някои от разплащанията, които вече сме говорили по някои други основни точки - инфраструктура, социални, здравни, земеделие. За това с това проекторешене ние предлагаме промяна в Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., където да се внесе нов текст за влизане на малък дефицит от до 500 милиона лева. И с този дефицит това ще отговаря на 0.756, значи 3/4 от процент от БВП България ще бъде и ще остане на първо място с най-малкия дефицит в Европейския съюз. С други думи - можем да си го позволим и да помогнем на бизнеса и на хората, а и по този начин ние сме първенци в Европейския съюз, което ще ни помогне за влизане в ERM 2.

Предлагам да приемете тази промяна в Закона за държавния бюджет.

Коментари?

МАРГАРИТА ПОПОВА: Искам да кажа "Браво!" на цялото правителство. Всички колеги сигурно се радват да чуят такива неща. Това е хубаво и се дължи на усилията на всички нас абсолютно - за постигане на добра финансова дисциплина, добра стратегия. Така, че това е добре. Дано да сте предвидили и малко пари за издръжката на затворите!

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря и аз!

Други коментари?

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Мисля, че имаме различно тълкуване на думата "радостна новина", но да не дебатираме това!

Все пак мисля, че фактът, че се запази финансовата стабилност през тази година е едно изключително важно постижение за правителството. Моят въпрос е в рамките на тези грубо 0.8% по какъв начин финансовото министерство стигна до анализа, че е допустим до 0.8 и до каква степен това ще покрие неразплатени разходи в държавата, които фактически, ако в момента не бъдат разплатени ще се прехвърлят към следващата година или ще има по-неприятният ефект - че ще блокират определени сектори в икономиката и ще допринесат за забавяне на ускоряването на бъдещия икономически растеж на България, защото голям част от тези неразплатени разходи, които висят в момента в системите на всички министерства са към български доставчици.

За това аз разбирам, че искаме да сме с най-малък дефицит в Европейския съюз - това е логично от гледна точка на влизането ни в ERM-2 и от гледна точка на борда, но какви са размерите на дефицита, до който можем да си позволим до рамките на тази година, за да ограничим потенциалния негативен ефект за следващата година - мисля, че трябва да бъде дискутиран тук.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Самата цифра беше достигната по следния начин: прогнозите и на Европейската комисия, и на Международния валутен фонд за България последните прогнози са дефицит до 0.8% в смисъл те това очакваха от нас до сега. Пак подчертавам - ние имахме възможност с фискалната ни политика за месеците ноември и декември да стигнем до балансиран бюджет, което означаваше, че още 500 милиона щяхме да имаме излишък. Това беше възможно и това всъщност е и коментарът, че ние в срок на 4-5 месеца успяхме да въдворим такава дисциплина, че това да е възможно.

Но, както казахте и вие, и ние, както вече мислим - не е необходимо особено понеже с тези 500 милиона ние можем да си позволим да раздвижим още през месец декември с такава сума разплащанията по някои от основните ни проекти.

Та цифрата под 0.8% - 0.756%, дойде по този начин. Така, че да се вместим - малко по-добри да сме от това, което очаква от нас Международният валутен фонд и Европейската комисия. Което няма да позволи всичките разплащания да станат, но една голяма част от тях - особено за земеделския сектор ще станат, а също и една голяма част от строителството по този начин ще се раздвижи.

От там нататък какво правим или по-скоро какво смятаме да правим? - това е извън точката по дневния ред, която обсъждаме.

Януари е месецът, когато държавата получава най-големите си постъпления. Това е заради данъците, които се плащат. Традиционно в минали по-добри години държавата е имала излишък за месец януари от рода на милиард - милиард и половина. Ние сме в криза така, че излишъкът, а съответно и заплащането на данъците ще бъде по-малко, но в месец януари, като правителство можем да си позволим една такава примерна сума за разплащания така, че още в януари - това, което говорихме със Строителната камара, но това важи и за всичките ни разплащания, които вече са проверени, има договори и са фактурирани и т.н. Нашата цел е до края на месец февруари всички разплащания, които пак казвам са легитимни - имаме договори, фактури, работата е свършена (защото се оказва, че по някои договори имаме фактури, а пътят липсва), ние смятаме по този начин - от този месец, ударно през месец януари и след това през февруари да направим всички разплащания, които дължим.

По този начин от една страна облекчаваме министерствата и агенциите, от друга страна облекчаваме българския бизнес и всъщност всички българи. А това всъщност е и една допълнителна антикризисна мярка - нещо, което ние не сме говорили, не знаехме до сега дали можем да си го позволим. Знаете, че говорехме за различни финансови схеми как да отлагаме да мислим за външен ресурс. По начина, по който поне сега изглеждат нещата - надявам се да няма неприятни изненади - изглежда, че ние всъщност имаме възможността в рамките на следващите 2-3 месеца да си разплатим всичките легитимни разплащания, ако продължим да държим тази стриктна фискална политика, която явно до сега ни носи успех и наистина е успех на всички нас. Не е само успех на Министерството на финансите, а на всички, които стягахте коланите.

От икономическа гледна точка - пак казвам - и нашият анализ, и анализът на външните анализатори е, че ни предстоят още около 3-4 месеца до април-май трудни месеци от икономическа гледна точка. Но веднъж, като се овладее фискалната политика - смятам, че ние вече можем да кажем, че това е станало - става по-лесно и да се прогнозира, и да се планира и това са сегашните ни планове за следващите няколко месеца.

Други коментари има ли?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добрата новина безспорно е, че спадът е по-малко от очакваният. Предвиденият дефицит при тази презумпция ли е - при 4.9 или 6.3?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Да. Предвиденият дефицит вече сме го изчислили на тази презумпция. И начинът, по който да се мисли всъщност спадът е, че с България има БВП с милиард и 200 милиона повече, отколкото очаквахме вчера примерно. Значи днес един вид заедно с българския народ смятаме, че ще произведем с над милиард повече, което наистина ще ни помогне за по-доброто излизане от кризата.

Други коментари? Няма.

Точката се приема.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми колеги, господин Дянков,

В разстояние на няколко месеца с участието на социалните партньори и националните съвети за хората с увреждания се подготвиха тези промени с цел усъвършенстване на нормативната уредба в областта на предоставянето на социални помощи и социални услуги и изпълнение на Решение на Европейският комитет за социални права по констатирано несъответствие по чл. 13, ал. 1 и чл. Е от европейската социална харта.

С проекта се предлагат:

Отпадане на ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст от 1 януари 2011 г.

Тази промяна се налага с оглед предотвратяване на негативните последици за нашата страна, които могат да произтекат от приетото решение по същество на Европейският комитет за социални права по колективна жалба № 48/2008 до Европейския център за правата на ромите срещу България, с която се атакува изменението на Закона за социално подпомагане от февруари 2006 г., с което се въведе ограничение за получаване на месечни социални помощи непрекъснато за срок от 18 месеца от безработните лица в трудоспособна възраст от 1 юли 2008 г., съответно намален на 12 месеца. Въпреки това в подзаконовата нормативна уредба, която подготвяме, която е свързана с прилагането на Закона за социално подпомагане ще дадем доста рестриктивен режим по отношение на хората, които получават социални помощи.

Целевата помощ за хората с трайни увреждания. С цел по-добрата целенасоченост на подкрепата на най-уязвимите сред хората с увреждания се въвежда целева социална помощ за лица с трайни увреждания, с която да бъде заменена отпусканата до момента месечна интеграционна добавка по Закона за интеграция на хората с увреждания. Помощта ще се отпуска при прилагането на доходен критерий, но ще се вземат предвид и степента на намалена работоспособност или вида и степента на самото увреждане.

В Правилника за прилагане на закона размерът на целевата помощ за хора с трайни увреждания ще се диференцира така, че да гарантира по-добра защита на хората, при които рискът от изпадане в бедност е най-голям. За да не бъдат накърнени правата на целевите групи се предвижда много кратък срок от приемането на подзаконовата уредба - един месец от датата на влизане в сила на закона.

Целевата помощ за многодетни майки. Целевата помощ за железопътен и автобусен транспорт за многодетните майки се трансформира, като нов вид помощ в Закона за семейните помощи за деца. По своята същност този вид помощ няма характера на социално подпомагане по смисъла на Закона за социалното подпомагане. Това право е част от мерките, които държавата прилага по отношение на многодетните майки, като израз на признателност и помощ към тях.

Съветът за социално подпомагане. Другата съществена промяна е свързана с прекратяването на дейността на Съвета за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика. Стремежът ни е да се оптимизира диалогът по въпросите на социалното подпомагане и той да заеме своето място, като част от политиката по социално включване. Взаимодействието със социалните партньори ще се концентрира в Национален съвет по въпросите на социално включване и, както до сега - в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Социални услуги. Увеличаването на броя на социалните услуги в последните години показва необходимостта от правилно планиране с цел постигане на равномерно и географско покритие на мрежата от социални услуги в съответствие с реалните нужди на местните общности. Поради това се въвежда качествено нов подход в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги.

Във връзка с това се регламентират задълженията на областния управител и на общинските съвети за приемане на стратегии за развитието на социалните услуги на регионално и на общинско ниво. Общинските съвети се предлага да приемат и годишните планове за развитието на социалните услуги на общинско ниво.

С оглед отговорностите на Агенцията за социално подпомагане и териториалните й структури се регламентират техните функции в планирането и развитието на социалните услуги. Освен координиращи функции на централно ниво териториалните структури се предлага да бъдат водещ партньор при разработването на съответните стратегии и планове на областно и общинско ниво.

Създават се нормативни условия за участието на гражданското общество във формиране общинската политика за планиране на социални услуги, както се регламентират функциите на обществените съвети по този процес.

За да се стимулира развитието на социалното предприемачество и създаването на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги се усъвършенства нормативната уредба, регламентираща правомощията на кмета на общината по управлението на социалните услуги, делегирана от държавата дейност и местна дейност.

Контрол. С оглед подобряването на контрола върху отпусканите социални помощи се прецизират текстовете, касаещи недобросъвестното поведение от страна на бенефициентите, включително и при ползването на отпуснатите помощи.

Прецизират се също така текстове, които уреждат цялостната дейност по отпускането на социални помощи и проверка на декларирани обстоятелства в сътрудничество с други държавни институции.

С цел подобряване на социалната работа и предоставянето на възможност за упражняване правата на лицата се прецизира срокът на уведомлението им за взетите решения по подадените от тях молби и декларации за отпускането на социални помощи.

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хора с увреждания не се предвижда влияние върху държавния бюджет.

В тази връзка смятаме, че от няколко месеца тези промени, които подготвяме ще дадат една по-голяма сигурност за това социални помощи в Република България да получават действително крайно нуждаещите се. ще се затегне контролът.

Това, което сме подготвили, го консултирахме и с президента, с неправителствените организации на хората с увреждания, в националния съвет за хората с увреждания. Има някои неща, които касаят примерно подоходния критерий, по който има някои спорове за получаването на интеграционните добавки, но ние сме се съобразили и с това, което е предвидено в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, въпреки икономическата криза за 2010 г. Но въпреки това смятаме, че ще бъдат защитени най-уязвимите групи от българското общество.

Благодаря?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари по тази точка?

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Мен ме притеснява предложението да отпадне ограничението, срокът за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст. Това е точно обратното на тенденциите в почти всички европейски страни, които осъзнават, че не могат да си позволят да финансират за цял живот, поне за времето в което са в трудоспособна възраст безработните.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Това сме принудени да го направим, тъй като сме сезирани от Европейския комитет за социални права по констатирано несъответствие - по жалба от ромски организации.

Но аз смятам, че мястото не е в закона на това ограничение, което се счита за дискриминационно, а в разписването в поднормативната уредба на закона и ние това ще направим.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Добре.

Точка 22 се приема.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Основната цел на предлагания законопроект е усъвършенстване на нормативната уредба в областта на интеграцията на хора с увреждания. Към ключовите области, чрез които се осъществява интеграцията на хора с увреждания, се включва и професионалната реализация. Създават се условия за по-активно участие на гражданското общество в политиката на хора с увреждания. На тези организации се предоставя възможност за участие в Националния съвет за интеграция на хора с увреждания по критерии и затова ще бъдат разписани в подзаконовата нормативна уредба.

Засилва се значението на социалната оценка в предмета и се включват потребности и възможности за рехабилитация, възможности за обучение, възможности за трудова заетост и за професионална реализация, потребности от социални услуги, възможности за социално включване. По този начин се цели оценката да не се базира само на медицинската експертиза. Предлага се в социалната оценка да се прави мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения на медицински изделия. По този начин предоставянето на тази помощ няма да зависи единствено от лекарските консултативни комисии и от чисто медицински подход спрямо уврежданията. За първи път се предвижда сред членовете на комисията в извършването на социална оценка да участват лекар, психолог и педагог. Целта е експертният характер на комисията да гарантира качество на самата оценка. Прилага се интегриран и универсален подход в областта на социалната защита на хората с увреждания чрез парично подпомагане, като за тази цел се предвиждат две промени.

Първата промяна е свързана с трансформирането на месечната добавка за интеграция на хора с увреждания в месечна целева помощ за лица с трайни увреждания, по смисъла на Закона за социалното подпомагане. Предоставянето на този вид целева социална помощ ще доведе до по-добра целенасоченост на подкрепата за най-уязвимите сред хората с увреждания. Целевата помощ за хората с трайни увреждания ще почива на принципа на прилагане на доходен критерий, но ще се вземат предвид и степента на намалената работоспособност или видът и степента на самото увреждане. Освен това ще се въведе по-висок праг за достъп до тези помощи, в сравнение с месечните социални помощи за хората с трайни увреждания.

Втората промяна е свързана с месечната добавка за деца с трайни увреждания. Предлага се тази добавка да бъде част от семейното подпомагане, тъй като по своята същност тя именно е материална помощ за семействата с деца с увреждания. Предлага се запазване на настоящия характер на добавката по отношение на липсата на доходен критерий, размера, достъпа и семействата, начина на тяхното изплащане.

От 1 януари 2011 г. се въвежда нов подход и вид финансова подкрепа за хората с трайни увреждания. Тя ще е предназначена за ползване на социални услуги, услуги за социална медицинска рехабилитация, услуги за участие в трудовата заетост и професионалната квалификация, услуги за достъп до интегрирано образование и обучение, услуги за осигуряване на достъпна среда, подобряване на механизма за осъществяване на контрола. Въвеждат се нови глоби, въвежда се контрол от страна на Агенцията за хората с увреждания по отношение на спазването на изискванията. Това са накратко нещата, които предлагам.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Министър Нанев, след това министър Николай Младенов.

БОЖИДАР НАНЕВ: Единствено една терминологична забележка. Навсякъде в закона е посочено, че лекарските консултативни комисии освидетелстват лица с цел снабдяване с помощни средства и т.н. Да бъдат заменени "медицински протоколи" с "експертни решения", тъй като мотивът е, че по своето естество актовете, с които ЛКК освидетелстват лицата с цел снабдяване на тези средства, представляват решения на органите за медицинска експертиза.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Министър Нанев, явно вероятно Вашите експерти са гледали стари проекти, тъй като никъде в текстовете на действащия Закон за интеграция на хора с увреждания не се използва изразът "медицински протоколи". Това е изчистено, ако го е имало като забележка. Изчистено е, така че не съществува.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Добре, ако може, за всеки случай пак да се провери.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Искам само да поздравя министър Тотю Младенов за предложенията, които внася, защото това е една промяна, която трябваше да се случи много отдавна в България и е крайно време ние да започнем да гледаме на проблема на хората с увреждания не като на медицински, а като на социален проблем. Наистина приветствам и мисля, че всички в правителството и в Народното събрание трябва да му дадем пълна подкрепа, защото няма да бъде лесно налагането на тези промени, но те са много нужни. Това е тема, която от години се дискутира в неправителствените организации и си заслужава усилието. Коментарът ми не е по същество, а понеже познавам темата отблизо.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Точка 23 се приема. Моля пак, за всеки случай да проверите коментара на министър Нанев. Приемам, че вече е изчистен текстът.

Точка 24

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министър Тотю Младенов.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ние сме готови с проекта за Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

С предлагания проект на постановление се синхронизират разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания с разпоредбите на Закона за здравето.

В проекта на постановление са отразени въведени промени със Закона за здравето в системата на медицинската експертиза, а именно, за лицата в работоспособна възраст, както и за лицата, придобили правото на пенсия, но упражняващи трудова дейност, да се извършва експертиза на трайно намалена работоспособност, а на децата до 16 години и на лицата, които са пенсионери, да се извършва експертиза на вида и степента на уврежданията.

В проекта е отразен и новосъздаденият орган на медицинска експертиза за деца до 16 годишна възраст – Детската експертна лекарска комисия.

Прецизират се и разпоредбите, даващи право на лицата с увреждания да ползват целеви помощи за жестомимични услуги и за придружители по отношение на местата, където могат да ползват тези услуги.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма.

Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за утвърждаване на позициите и определяне на състава на правителствената делегация на Република България за участие в 15-ата конференция за страните към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и петата сесия на срещата на страните към Протокола от Киото, които ще се проведат от 7 до 18 декември 2009 г. в Копенхаген

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министър Нона Караджова.

НОНА КАРАДЖОВА: Предлагам Министерски съвет да одобри проекта на решение, с който се утвърждават позициите, от които да се ръководи правителствената делегация на Република България по време на Конференцията на страните към Рамковата конвенция на Обединените нации по климата, Дания, 7 – 18 декември 2009 г. Запознати сте с позициите и няма да ги повтарям отново. Във връзка с одобрение на позициите на Министерски съвет, свързани със заключението на Съвета по околна среда от 21 октомври 2009 г. и в заключение – от Европейския съвет от 30 октомври 2009 г. Предлагам също да се одобри правителствената делегация на Република България.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2009 г. на "Български държавни железници"

СИМЕОН ДЯНКОВ: С предишно прието наше предложение тези средства вече е възможно да се предоставят.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: С Постановление № 27 на Министерския съвет от 2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2009 г. разчетените средства за "БДЖ" за цялата година са в размер на 180 милиона, или 162, при прилагане на чл. 17, ал. 1 от Закона за държавния бюджет. Същевременно превозените пътници с бързите и пътническите влакове за деветте месеца на 2009 г. са намалели близо с 10% и това определя и необходимостта от отпускането на тази допълнителна субсидия, която като цяло е одобрена и попада в рамките на съгласуваната с Европейската комисия.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Точка 26 се приема.

Точка 27

Проект на Решение за приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България 2008-2010 г. за 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тук сме направили някои изменения от гледна точка на доклада, който току що ви дадох, за подобряване на фискалната стабилност на държавата, а оттам - и на икономическата ситуация.

Коментари? Няма. Точка 27 се приема.

Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася Министерството на финансите. Тази точка също е свързана с точки, които приехме по-рано днес, да има възможност някои от промените във фискалната ни политика да се отразят в съответни постановления и законови промени.

Коментари? Няма.

Точка 28 се приема.

Точка 29

Доклад относно одобряване на писмо до Европейската банка за възстановяване и развитие във връзка с чл. 20.1., ал. (í)(a) и ал. (í)(b) от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие

СИМЕОН ДЯНКОВ: Европейската банка за възстановяване и развитие прави някои промени в основните си документи, които като страна членка ние одобряваме.

Няма коментари.

Точка 29 се приема.

Точка 30

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася Министерството на финансите. Това е втората част от промените на Министерството на финансите с цел оптимизация на състава, броя на дирекциите. По този начин Министерството на финансите стига до целта си за 14,5% оптимизация на броя експерти, броя хора в Министерството на финансите и намаляване на броя на дирекциите с четири.

Коментари по точка 30? Няма.

Приема се.

Точка 31

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници"

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася Министерството на финансите. Това също е втората част от работата в Агенция "Митници" за оптимизация на броя на митническите бюра и дирекции и на персонала. С този проект Агенция "Митници" се намалява до 3370 щатни бройки. Общото съкращение е 633 щ.бр., или се постига оптимизация на 17% от персонала. С тази и предходните промени в Устройствения правилник се премахват и регионалните дирекции на Агенция "Митници".

Коментари няма.

Точка 31 се приема.

Точка 32

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е свързано с предишната точка 31, която налага някои промени в закона относно новото регионално или по-скоро организационно разделение на Агенция "Митници".

Коментари по точка 32? Няма.

Приема се.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за развитието на академичния състав в Република България

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася Сергей Игнатов.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: С този проект започва серията от промени в управлението на науката и висшето образование в България. Основното в този законопроект е следното.

Първо, преминава се от управление на системата от централизирана бюрократична система в управление чрез конкурентоспособност. За целта предлагаме да се закрие Висшата атестационна комисия с всичките й подразделения – специализирани научни съвети, комисии и президиум.

Висшата атестационна комисия е творение на Сталин от 30-те години във времето, когато започва милитаризация на науката. В България се появява през 1949 г. Първият вариант на закона, по който сега работим, с правилника за приложение е от 1952 г. Виждате с какъв привкус е всичко. След това е осъвременено през 1972 г. Специализираните научни съвети ги няма дори и в закона. Те са по решение на Политбюро от 1978 г. Всъщност това е една форма за поддържане на една тежка номенклатура и едновременно с това в миналото е бил репресивен политически орган. Сега не бихме могли да кажем докрай, че е репресивен, но е достатъчно политизиран. Факт е, че предишният министър-председател една седмица преди да сдаде властта подписа за президиума в нарушение на закона, като добави 29 човека. Така че правим първата крачка да върнем автономията на висшите учебни заведения и научните организации в България.

Обикновено казват, че България е особена и не може да се прави такава промяна. Особеността на българите не е ментална. Тя е в устройството, в нормативните актове, по които живеем. Затова аз предлагам да направим тази решителна крачка, за да може България да стане като света - връщаме всички процедури в университетите и научните организации.

На мястото на тези тежки научни съвети, които са, между другото, едно средновековно устройство, когато има малка група знаещи и голяма група незнаещи и те допускат някои във висшите селения, на тяхно място се появяват динамични, създавани ад хок, журита по конкретната специалност в момента, по конкретната тема.

Приемам всички забележки от съгласувателната процедура, включително и тези на Министерството на финансите. Сутринта се събрахме отново колегиумът на министерството. Затова предлагаме да отпадне ненужната втора научна степен "хабилитиран доктор" и да остане "доктор" – така, както е по целия свят. Дори Франция е една традиционна тежка държава с мощна култура. Мисля, че за последен път човек можеше да стане там държавен доктор на 7 септември 1993 г. Дотогава можеше и вече – не. Има "хабилитиран доктор" в Германия, но те от пет години се опитват да се освободят от тази научна степен и те правят просто така: ставай професор, пък после защитавай, всъщност – не защитавай никога, за да не разтърсят системата.

В момента ние предлагаме една смесица от англосаксонски и германски модел, отчитайки тази особеност, че българското образование все пак има такава германска традиция, но Булонският процес, глобализацията като идеология, са англосаксонски.

Моля ви да ни подкрепите, защото всъщност ние не предлагаме просто законопроект, а цивилизационна промяна или антропологична, както я нарече Андрей Райчев. Всъщност ако това нещо се приеме от Народното събрание 20 години след прехода, Берлинската стена ще падне в сферата на образованието и науката и ще се отпушат възможности за промени в Българската академия на науките, за да може тя наистина от национална ценност да не бъде музеен експонат, а да стане една динамично развиваща се структура, за да може тези наши университети в България, които имат еднакъв облик, след пет-шест години да станат различни.

Съзнавам трудността, защото всъщност ние, няколко човека държим ноу-хауто в момента на тази промяна и ще се наложи цяла година изпадналата в стрес академична общност да й бъде помагано, да бъдат обучавани, защото ще се случи същото както през 1989-1990 г., когато хората изведнъж, като се оттегли тоталитарната грижа, те не знаеха какво да правят. Ние сме готови и това е подготвено в законопроекта – да помагаме, докато тръгнат първите процедури. Взети са мерки. Има контролна комисия към министерството, която ще следи да не се случи това, което се е било случило в Румъния. Не зная какво се е случило там, но твърдят, че се е случило, така че много хора са станали професори, а тази контролна комисия ще следи този процес и ще го спира.

Ще ви кажа обаче, че в Румъния се е случило нещо хубаво, което предстои да се случи и при нас. Всъщност там е разделена академичната власт от финансово-стопанското управление на университетите. Това е много важно да се случи и при нас и то ще бъде обявено в края на януари в рамките на новия Закон за висше образование, който подготвяме. Моля ви да ме подкрепите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари?

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Веднага получава подкрепата, господин Сергей Игнатов, поне от мен.

СИМЕОН ДЯНКОВ: И аз предлагам да го подкрепим. Това е една от причините, поради която той прие поста.

/Ръкопляскания в залата./

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Особено за "хабилитиран доктор". Да, доктор трябва да си е "доктор".

МАРГАРИТА ПОПОВА: Моето изказване ще бъде в този дух, естествено. След решителните реформаторски крачки на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи с изготвянето на проектите - с изменение на Наказателно-процесуалния кодекс, на Наказателния кодекс и в близко бъдеще и на Закона за отнемане на имущество, придобито по незаконен начин (който се работи в момента и вие ще имате възможност да подкрепите след много кратък срок), с които законопроекти ние спечелихме симпатията и одобрението на демократична Европа, в момента имаме на бюрата си още една реформаторска стъпка от страна на господин Игнатов. Така че аз с готовност ще подкрепя тази стъпка, защото нашето правителство дойде с тази идея, с тази мотивация – реформи, посока към Европа, а не назад или на място.

Така че подкрепям господин Игнатов и всяка реформаторска стъпка от Вас занапред ще бъде подкрепяна в тази насока.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Също изразявам подкрепата си към тази нова реформа. Действително, тя ще даде един нов път, а и това, което е регламентирано в бъдеще като проект, тоест да има трима външни и двама вътрешни в комисията, които ще защитават, напълно е достатъчно, за да може да се случват нещата към добро. Още веднъж: поздравления!

СИМЕОН ДЯНКОВ: И от мен поздравления! Това наистина е една голяма стъпка да се възстанови българската наука, да се възстановят традициите и да бъде такава, каквато е била преди последните двадесет години разруха.

Точка 33 се приема.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството

СИМЕОН ДЯНКОВ: Докладва министър Найденов.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Промените в действащия закон са наложени от новите обществени, структурни и пазарни условия в страната, установени с членството ни в Европейската общност и са инициирани от неправителствения сектор в животновъдството. В тази връзка се предлагат изменения относно реда за признаване на развъдните организации в съответствие с правото на Европейския съюз, пренасочване на продуктовите бордове за регламентиране към проекта на Закона за браншовите организации, препращане на окачествяването, класификацията и предлагането на пазара на месо и яйца към Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделските продукти на Европейския съюз, актуализация на изискванията във връзка с организацията на производствения процес в животновъдството и свързания с това контрол, допълнения, свързани с управлението на генетичните ресурси в страната.

Очаква се новият закон да осигури по-добра пазарна, институционална и правна среда в направление животновъдство. Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът е съгласуван в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Във връзка с гореизложеното, предлагам Министерски съвет да приеме предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма.

Точка 34 се приема.

Точка 35

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе от 14 до 16 декември 2009 г. в Брюксел.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министър Найденов.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Съгласно предварителния дневен ред на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, ще се търси политическо споразумение по предложението за директива относно защитата на животните, използвани за научни цели и по предложението за регламент за определяне на задълженията на оператори, предлагащи дървесина и продукти от дървесина на пазара. Предвижда се министрите да обменят мнения във връзка с опростяването на общата селскостопанска политика, като за структуриране на дискусията председателството е формулирало няколко въпроса.

Очаква се провеждането на политически дебат относно бъдещето на общата селскостопанска политика от гледна точка на развитието на селските райони, като и по този въпрос председателството е подготвило информационен документ, съдържащ въпроси, които да насочат министрите при предварителните разисквания.

На предстоящото заседание отново ще бъдат разгледани исканията на Литва, Латвия, Италия и Унгария за държавна помощ за закупуване на земеделска земя, като целта е те да бъдат приети. Европейската комисия ще представи тримесечен доклад относно пазара на мляко, съобщения за по-добре функционираща верига за предлагане на храни в Европа и доклад относно варианти за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните и създаване на европейска мрежа за референтни центрове за защита и хуманно отношение към животните.

В областта на рибарството политическото споразумение ще се търси по предложение за регламент на Съвета за установяване на възможностите за риболов за определени рибни запаси и групи вот рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничение на улова. \в предварителният дневен ред са включени няколко информативни точки, като – по искане на Полша – за премахване на производствената такса за производителите на захар.

Проектът на позиция е съгласуван на заседанието на Съвета по европейските въпроси. Предлагам Министерски съвет да приеме предложения проект на решение.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Точка 35 се приема.

Точка 36

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Европейския съвет, който ще се проведе на 10 и 11 декември 2009 г. в Брюксел

СИМЕОН ДЯНКОВ: Докладва господин Люцканов!

МИЛЕН ЛЮЦКАНОВ: Както знаете, заседанието ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 10 и 11 декември т.г. Предвидените за дискусия теми са свързани с:

 • Институционални въпроси;
   
 • Икономическо и финансово положение и състояние на пазара на труда, Стокхолмска програма – отворена и сигурна Европа в полза на гражданите,;
   
 • Към постигане на споразумение на Конференцията в Копенхаген по промените в климата ;
   
 • Външни отношения.
   
Всички наши позиции са били дискутирани и обсъдени със съответните министерства и институции, както и в съвета по Европейските въпроси.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря. Точка 36 се приема.

Точка 37

Проект на Решение за извършване на промени в план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Докладва министър Найденов.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Предлагам на вниманието ви предложение за вътрешни компенсирани промени в план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2009 г. Параметрите в проекта за вътрешни компенсирани промени на план-сметката са в съответствие с приходната и разходната част на план-сметката на фонд "Земеделие". Включени са и в Консолидираната финансова програма за 2009 г. и тяхното утвърждаване от Министерски съвет няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет за 2009 г.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 14, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители, моля Министерски съвет да приеме предложението за вътрешни компенсирани промени в план-сметката на Държавен фонд "Земеделие" за 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма

Точка 37 се приема.

Точка 38

Проект на Решение за изменение на Решение № 775 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне състава на Комисията по позитивния лекарствен списък

СИМЕОН ДЯНКОВ: Докладва министър Нанев.

БОЖИДАР НАНЕВ: На основание чл. 261, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти и хуманната медицина, съставът на комисията се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Председателят на комисията доц. Димитров е подал на министъра предложение за предсрочно освобождаване на двама от членовете поради молба за предсрочно освобождаване и поради неявяване на повече поредни заседания на другия. Други двама от членовете на комисията са депозирали молби за предсрочното им освобождаване като членове, на основание на чл. 22, ал. 3, т. 2 от Наредбата за условията, правилата и критериите.

Във връзка с гореизложеното, бяха предложени нови представители на Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, съобразно квотите, посочени в чл. 261 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предложенията за нови членове на комисията имат постижения и практически опит в областта на лекарствените продукти и съответните сфери за прилагането им.

От страна на Националната здравноосигурителна каса са предложени д-р Албена Златарева и доц. Росанка Ковачева, от страна на Българския лекарски съюз – д-р Кирил Еленски и от страна на Българския зъболекарски съюз – д-р Николай Шарков.

Моля за решение да бъдат освободени посочените и приети нови членове.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Коментари? Няма.

Точка 38 се приема.

Точка 39

Доклад относно изменение на Решение № 870 от 10 ноември 2009 г. на Министерски съвет за одобряване на доклада на заместник министър-председателя и министър на финансите и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи

СИМЕОН ДЯНКОВ: Преди няколко заседания приехме решение до 15 декември 2009 г. да се изготвят и внесат предложения за законодателни промени за изпълнение на предложените в тогавашния доклад мерки. Понеже смятам, че е необходимо малко повече време това да се направи, внасяме тази точка. Ще ви прочета мотивите.

На 10 ноември 2009 г. Министерски съвет взе Решение № 870, с което одобри доклада на заместник министър-председателя и министър на финансите и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи.

В точка 2 на решението се възложи на членовете на Министерския съвет в съответствие с тяхната компетентност до 15 декември 2009 г. да изготвят и внесат предложение за законодателни промени за изпълнение на предложените в доклада мерки. Изпълнението на това решение предполага преструктуриране на осем независими регулаторни органи.

Прилагането на предложените в доклада мерки изисква изготвяне на цялостна концепция за реформиране на съответните органи и за интервенция в областта на обществените отношения, които те регулират. При разработването й е необходимо да се отчетат спецификите на структурата на регулаторния орган, принципите, които ръководят неговата дейност и обществените нагласи в съответния сектор.

Предвид това приетият срок за внасяне на законодателните промени до 15 декември 2009 г. се оказва изключително кратък. Нормативните основания за създаването и функционирането на всеки един от регулативните органи са разработени в съответния закон, уреждащ обществените отношения в сферата на регулация. С цел осигуряване на стабилност на нормативния акт е желателно в проекта за изменение и допълнение да бъдат представени както текстове, необходими за законово дефиниране на преструктурирането на органа, така и всички реформи в съответната сфера. Този процес предполага задълбочен анализ и подготовка. Ето защо предлагам определеният в решението срок да бъде променен, като в срок до 15 февруари 2010 г. министрите, отчитайки спецификата на съответния регулаторен орган, да представят план за изменение на мерките по доклада на заместник министър-председателя и министър на финансите и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи.

Предлагам тази точка да се приеме на вносител, за да има възможност някои от коментарите, ако има такива, да се прибавят към този доклад.

Коментари има ли? Няма.

Точка 39 се приема.

Точка 40

Доклад относно недопускане разходването на неусвоените средства за работна заплата за 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В последния момент влезе доклад от заместник министър-председателя и министър на финансите относно проект на протоколно решение на Министерския съвет за недопускане разходването на неусвоените средства за работна заплата през 2009 г.

За какво става въпрос? Отнякъде трябва или се опитваме да намерим известно количество пари, за да можем евентуално да направим т.нар. коледни или ние ще ги наречем новогодишни надбавки за пенсионерите. Макар че сме успели да стабилизираме финансовата политика, все пак сме в криза и е трудно да се намерят допълнителни извънредни пари извън това, което вече говорихме и в разговора с премиера от вчера и тази сутрин. Предлагам Министерски съвет да приеме следното протоколно решение:

Препоръчва на министрите да вземат решения за недопускане на разходи за допълнително материално стимулиране по техните бюджети за 2009 г., включително и по бюджетите на разпоредителите от по-ниска степен към тях, и за възстановяването на неусвоените средства към държавния бюджет, за да могат евентуално да се използват по начина, по който току що споменах. Какво означава това?

Всички вие в министерствата си имате някакви неусвоени средства от работни заплати, примерно в Министерството на финансите е около 7 милиона този ресурс. Това е или от факта, че имате свободни бройки, от които се начисляват заплатите, а там няма хора, или по други причини. Обикновено в предишни години това се е раздавало под формата на тринадесета, четиринадесета заплата. Видяхме, че съдилищата се опитват да си раздават по този начин 24 милиона. Идеята е да се направи бързо анализ. Това ще стане от моето министерство. Още днес ще поискат такъв анализ вече какво сте правили министерство по министерство. В Министерството на финансите аз държа тези пари. Част от тях поне, може би и всичките, могат да излязат в държавния бюджет и да станат един фонд, така да се каже, от който евентуално да можем да направим надбавки.

Така че молбата ми е следната. Моето министерство ще звъни по всички министерства от днес – да видим дали вече сте приели някакви решения за тринадесета заплата евентуално или за някакви други бонуси и т.н. извън това, което по принцип е нормалното ДМС. Това са фонд "Работна заплата", която накрая на годината просто или се разпределя, или се връща в държавния бюджет и да видим с колко средства разполагаме. Министерски съвет има около 3,5 милиона, така че току виж сме събрали достатъчна сума, за да можем да зарадваме социално слабите.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Какво означава нормално ДМС? В Министерството на финансите има такова, но в другите министерства няма. Например, в нашето не бяха раздадени ДМС от месец март и след като няколко пъти питах "Колеги, какво става?", реших с оглед идването на края на годината да раздам една част от тях, не всички, но една част.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Да, разбирам. Молбата ми е да видим всички във фонд "Работна заплата", извън заплати и други форми на заплащане, които така или иначе стават, какво остава - винаги е оставало – и оттам вече да видим дали можем да съберем достатъчна сума, за да платим на някакви надбавки за социално слабите.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Искам да поставя принципно въпроса. Не може в едно министерство да се раздават тринадесети заплати или допълнително стимулиране в края на годината, в друго – да не се прави. Това деморализира хората в системата и създава много голямо напрежение, което после се отразява върху всички нас. Не знам как трябва да се формулира решението, но или навсякъде се спират всякакви допълнителни материални стимулирания до края на годината и след това се решава какво се прави с парите, или навсякъде се разрешава и всеки да си носи отговорността за това, което прави. Но това, което видяхме и по време на дебата в парламента за бюджета, тук има място, където да бъдем уязвими и не трябва да го допускаме.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Точно така, и затова искаме да съберем тази информация и до следващото ни заседание на Министерски съвет трябва с тази информация ние да докладваме и да кажем "Толкова пари има в момента, какво решаваме, с тези пари какво може да се направи?"

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Аз приветствам идеята, че се мисли в тази посока и се надявам да се намерят средства за добавката за пенсии в края на годината. Но искам да попитам няколко неща.

Първо, този трансфер, който приехме от 850 милиона на Държавното обществено осигуряване на 15 декември – тук ли ще влезе тази сума, или не?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Не, това е извън тази сума.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Имам предвид следното. Самите срокове кога ще се преведат тези средства на Националния осигурителен институт, кога те ще имат възможност техническа да изплатят тази добавка, каквато и да е била?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Говорим за 90-те милиона, или говорим може би за тези извънредни средства?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: За допълнителните средства.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Ако има решение на Министерски съвет за допълнителните средства – аз ще докладвам следващата сряда, ако има решение на Министерския съвет, те могат да са заложени реално в края на месеца, няма да станат коледни, защото ни трябва някакъв срок, но ние можем да ги обявим преди Коледа и да кажем, че това ще влезе в последното ви плащане за годината, в смисъл, че ще стане месец декември, а кога точно, вече зависи колко бързо ние можем да го организираме и решим.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Въпросът е, че няма да могат да ги получат до края на годината, това е проблемът.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Ако ние знаем колко пари ще можем да съберем и по какъв начин да ги раздадем, защото едва ли ще има за всички пенсионери, според мен, може би трябва да помислим за най-бедните.

Ако се приеме такова принципно решение, ние вече можем да помислим как от пари, които вече имаме, да отпуснем, а след това ние до края на годината да си ги съберем от всички тези пари. Но е добър въпрос, трябва да помислим.

/Заседанието завърши в 13.30 часа./

 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Бойко Борисов: Инвеститорите разчитат в следващите 20 г. да управляваме ние 2 Бойко Борисов: Инвеститорите разчитат в следващите 20 г. да управляваме ние

"Минутки за реклама" по дълга, много поздрави от Ердоган и Нетаняху и други откъси от днешната стенограма на Министерски съвет

25 мар 2015, 4854 прочитания

Стенограма от обсъждането на правителствената управленската програма за периода 2014 - 2018 г. 4 Стенограма от обсъждането на правителствената управленската програма за периода 2014 - 2018 г.

Един от най-важните документи за правителството беше одобрен на редовното заседание на Министерски съвет в сряда, но не беше публикуван.

21 яну 2015, 4174 прочитания

24 часа 7 дни

28 фев 2020, 14401 прочитания

28 фев 2020, 4812 прочитания

28 фев 2020, 2805 прочитания

28 фев 2020, 2452 прочитания

28 фев 2020, 2044 прочитания

Всички новини
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "От Дондуков 1" Затваряне
Стенограма от заседанието на Министерски съвет - 16 декември 2009 г.

Още от Капитал
Еднопосочен билет към енергийната борса

Новото поетапно освобождаване на пазара повдига много въпроси и дава малко отговори

"Уча.се" с лекота

Дарин Маджаров започва с любителски безплатни видеоуроци, днес регистрираните в платформата потребители са над 650 000

Тол-системата: Гафове вместо милиони

Тол-системата ще заработи на 1 март, но до 27 март има "гратисен период" без глоби

Къде изчезна вносът

Данните от статистиката за 2019 г. се оказаха непълни, но вместо НСИ да реагира навреме, остави поле за политически спекулации

Произходът на видовете според Сабина Радева

Детската книга за труда на Чарлз Дарвин, която стана хит във Великобритания и по света, излиза на български

20 въпроса: Капка Тодорова

От журналистите, които успяват да си изковат име независимо от или въпреки медията, в която работят

X Остават ви 0 свободни статии
0 / 10