Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 21 април 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 21 април 2010 г.

Елена Старидолска
6428 прочитания

© Асен Тонев


На заседанието си в сряда, 21 април 2010 г. Министерският съвет обсъди и прие общо 40 точки.

Правителството предлага допълнение в Наказателния кодекс, което предвижда да се инкриминира проявата на особена жестокост към животните. За умишлено и противозаконното им умъртвяване, или причиняване на тежко и трайно увреждане да се налага наказание лишаване от свобода от една до три години, и глоба от 5 000 до 15 000 лв. Ако деянието е извършено с особена жестокост, на публично място и в присъствието на деца, затворът може да бъде за пет  години, а глобата от 10 000 до 30 000 лв.

Кабинетът прие още и план за действие за намаляване на "административната тежест с 20 % до  края на 2012 г.", който съдържа мерки за подаване на сведения по електронен път, веднъж подадени данните пред някой държавен орган, няма да се подават отново пред друг, опростява се терминологията и др.

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

21 април 2010 г.

Заседанието започна в 10.40 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото "Шейтанов срещу Република България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба №5131/06)

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за одобряване на едностранни декларации по делата "Герен срещу България" (жалба №22437/05) и "Димитров (ІІ) срещу България" (жалба №31952/05) пред Европейския съд по правата на човека

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социална осигуряване

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на Софийския университет "Свети Климент Охридски" на имоти, намиращи се в с. Жеравна, община Котел, област Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на Варненска и Великопреславска Света Митрополия

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Република България и Европейския център за средносрочни прогнози на времето

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, подписано на 19 ноември 2009 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Португалската република.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване проект на протокол към Международната конвенция за отговорност и обезщетение на щети, свързани с превоза на опасни и вредни вещества по море, 1996 г., и на състава на Българската делегация за участие в Международната конференция на Международната морска организация (IMO) за преглед на Международната конвенция за отговорност и обезщетение на щети, свързани с превоза на опасни и вредни вещества по море, която ще се проведе от 26 до 30 април 2010 г. в Лондон

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Точка 10

Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 18 януари 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 22 февруари 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Доклад относно участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 16 февруари 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.

Точка 13

Доклад относно участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 16 март 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за едностранно прекратяване на Договор от 14 октомври 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – метални полезни изкопаеми по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства – полиметални златосъдържащи руди от участък "Юрта" на находище "Зидарово", област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за приемане на класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерство на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за приемане на План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2010 – 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Постановление за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Чили

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Предлагам в проекта на Постановление на Министерския съвет да бъдат направени изменения – чл. 2, ал. 2 да добие редакцията "средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените по централния бюджет за 2010 година средства за официална помощ за развитие". Член 3 също да придобие нова редакция: "Министърът на финансите, по предложение на министъра на вътрешните работи, да извърши налагащи се промени по бюджета на Министерство на вътрешните работи по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет. В §1 от Заключителните разпоредби да отпадне чл. 11, ал. 4 и в Заключителните разпоредби да бъдат създадени две нови алинеи 2 и 3, като в §2 се запише на кого се възлага изпълнението на Постановлението, а в §3 – от кога влиза в сила.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на вътрешните работи на Република България и Департамента за гражданска защита на Италианската република

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Точка 19

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в 3008-ото заседание на Съвета на Европейския съюз "Правосъдие и вътрешни работи", част "Правосъдие", което ще се проведе на 22 и 23 април 2010 г. в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за придобиване от държавата на акции и на вземане от търговско дружество

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Става въпрос за решение от 12 март, което взехме на Министерския съвет и възложихме на заместник-министър председателя и министър на финансите да координира участието на България в Проекта "Бургас – Александруполис". След това на 26 март с ПМС №36 взехме решение да бъдат предоставени 50 хиляди лева от републиканския бюджет, за да придобием по номинал 500 броя акции, съставляващи 100% от капитала на "Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис – БГ" ЕАД. Възложихме на министъра на финансите да извърши това действие. Необходимо е това решение, което днес внасям, относно безвъзмездно прехвърляне на вземането, тъй като "Техноекспортстрой" има вземане от 6 641 000 лева от проектната компания, да вземем решение, че министърът на финансите може да подпише договор за цесия в полза на държавата.

Окончателната сума – обект на договор за цесия, ще бъде установена към датата на подписването на договора. Тази сума, която казах, е ориентировъчна. Няма да има абсолютно никакви допълнителни въздействия върху държавния бюджет. Купуваме на номинал за 50 хиляди лева, а останалото задължение от 6,6 милиона ориентировъчно, която окончателно към датата на подписване на договора ще се фиксира, се изчиства с този договор за цесия в полза на държавата.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за приемане на План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това е един план от 136 мерки, чиято цел е бизнесът да има по-малко разходи, свързани с администрацията. Мерките са разделени в 5 групи: подаване на сведения по електронен и мрежов път; събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса; премахване на задълженията за информиране; разработване на инструкции; опростяване на терминологията; намаляване на сложността на нормативните разпоредби.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за приемане на План за 2010 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (206-2010 г.)

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Проектът е съгласуван и с Министерство на вътрешните работи, дали сме своите възражения. В таблицата на вносителя е отбелязано, че са взети предвид предложенията на Министерство на вътрешните работи, но те не са отразени в проекта, който е внесен и обсъждаме в Министерския съвет. Може би е техническа грешка, но искам министър Тотю Младенов, ако може да уточни – приемат ли това, което е в таблицата.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Приемаме, не е отразено.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на Националния осигурителен институт

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на инициативата JEREMIE в България и проект на Споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: В последните няколко месеца предоговаряхме активно това споразумение, което вече беше подписано от предишното правителство, със съгласието на всички въвлечени министерства. Какво успяхме да постигнем?

Първо, намалихме разходите за управление с 4 милиона лева за периода. Това са пари, които ще отидат в бизнеса, вместо в управляващия фонд. В същото време постигнахме много по-голям ангажимент от управляващия фонд за инвестиции директно в бизнеса и фирмите, вместо кредитни линии за търговските банки. Двеста милиона евро, които бяха предвидени да бъдат държани в чужбина, постигнахме да бъдат държани в България. Конкретизирахме трансфера на ноу-хау, така че след като свърши фонда, вече ние да можем да го правим сами, без да плащаме 1,7% на година. Избегнахме възможността за евентуална държавна помощ чрез Българската банка за развитие като акционер. Но пък в същото време постигнахме ние да имаме участие и контрол в Управителния съвет на фонда, което преди това не беше предвидено.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №236 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за приемане на Наредба за медицинската експертиза

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Министерство на вътрешните работи при съгласуването е дало своите бележки, които са приети от вносителя, молбата ми е да бъдат прецизирани текстовете по чл. 45, ал. 1 и ал. 4 от проекта. Ще помоля експертите от двете ведомства да се чуят и тогава вече да бъде взето окончателно решение, за да отпаднат всякакви съмнения за прецизирането на текстовете.

БОЙКО БОРИСОВ: Точка 26, по искане на министър Цветанов, се приема на вносител. Експертите на двете министерства това да го отрегулират.

Точка 27

Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление №125 на Министерския съвет от 2004 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа №3 за таксите, които се събират в системата на Министерство на външните работи по Закона за държавните такси

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Става въпрос за промяна на Постановлението за тарифата за таксите, които се събират за консулско обслужване от Министерство на външните работи. Тя се прави във връзка с оценката на Работна група на Шенген, която препоръчва да се приведе българското законодателство в съответствие с Шенгенския кодекс. Един от критериите е премахването на т. нар. двоен размер за издаването на бързи български визи, който не съответства на изискванията на визовия кодекс, както и въвеждането на нови категории, за които се облекчава режима за получаване на български визи, а именно – ученици, студенти, следдипломни специализанти и придружаващите ги учители.

Има направени няколко бележки. Бележката на Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в Министерския съвет не се приема, тъй като не отговаря на изискванията на Визовия кодекс на Шенген. Има и три препоръки от Министерство на правосъдието, които също не следва да бъдат приемани от вносителя. Двете от тях са чисто принципни, тоест – нямат юридически последствия за текста. Първата е именно отново по отношение на категориите, които са ясно фиксирани в Европейския визов кодекс и ние трябва да се съобразим с тях.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за определяне състава на обществения съвет към център "Фонд за трансплантация"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася Министерство на здравеопазването.

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА: Министерство на здравеопазването предлага състава на център "Фонд за трансплантация" и обществения съвет към него. Съставът е от 7 члена: проф. Генчо Начев – Университетска национална специализирана болница за активно лечение "Св. Екатерина", проф. Петър Панчев – Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска", доц. д-р Добрин Константинов – Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания, доц. Никола Владов – Военномедицинска академия, доц. д-р Любомир Спасов – Университетска болница "Лозенец", Росица Маврова – Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, член на Българския пациентски форум, и Стоянка Ананиева – Български съюз на трансплантираните – член на Националната пациентска организация.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за оттегляне на предложения до Народното събрание

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Точка 32

Доклад относно утвърждаване на Актуализирана национална методология за изготвяне на анализа на разходите и ползите за проекти, представени за финансиране със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие в периода 2007-2013 г., приета с решението по т. 20 от Протокол №24 от заседанието на Министерския съвет на 17 юни 2009 г.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Анализът на разходи и ползи е инструмент за оценка на социално-икономическото въздействие. Той е задължителна част от всеки голям инвестиционен проект. Настоящата методика е подготвена с активното съдействие на Програма JASPERS. Целта е при подготовката на всеки проект да се ползва синхронен подход.

Обръщам внимание, че в първоначалния вариант методиката е приета на 17 юни 2009 година, след което е имало възражение от страна на Министерство на околната среда и водите – основно свързани със социалната поносимост. Тези възражения са взети предвид, отразени са във варианта, който е представен в момента на вашето внимание.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 33.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване на участието, позицията и мандата за представяне на позицията в неформалната среща на министрите на здравеопазването на Европейския съюз, която ще се проведе на 22 и 23 април 2010 г. в Мадрид

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 33.

Точка 34

Доклад относно одобряване позициите на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 22 и 23 април 2010 г. в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за изменение на Решение №214 на Министерския съвет от 2009 г. за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Държавната агенция за младежта и спорта на Република България и Генералната федерация за спорт на Сирийската арабска република

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за утвърждаване размера, вида и условията за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн сортови групи "Басми" (ориенталски), "Каба кулак" (полуориенталски), "Бърлей" и "Виржиния" – реколта 2009 г.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Съгласно разпоредбата на чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, Фонд "Тютюн" предоставя на тютюнопроизводителите парична премия за регулиране производството на тютюн, както и допълнително парична премия за подобряване качеството на тютюна. Чрез премията се формира крайната реализационна или фермерска цена и се осигурява определено равнище на доходите на тютюнопроизводителите.

Анализът на данните за изкупените количества тютюн за реколта 2009 г. показват, че количеството на произведения и изкупен тютюн и за четирите сортови групи се е променило спрямо реколта 2008 г.

В тази връзка на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника на Управителния съвет на Фонд "Тютюн" предлагам на Министерския съвет да утвърди премията в следните размери: за сортова група "Басми" – 3,20 лева на килограм; за сортова група "Каба Кулак" – 2,08 лева на килограм; сортова група "Виржиния – 1,46 лева на килограм; сортова група "Бърлей" – 1,45 лева на килограм.

Извън доклада ще добавя, че това решение като цяло беше консултирано и в Комисията по земеделие и гори в Народното събрание, където единодушно, което може би е прецедент, народните представители от всички политически сили подкрепиха това предложение. Доколкото разбирам, днес някои от сортовите групи, по всяка вероятност провокирани от определени политически сили протестират, но мисля, че този начин на искане на мандата на Народното събрание и на Министерския съвет е най-правилен.

Моля да подкрепите това мое предложение.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Не възразяваме срещу начина, по който е определено съотношението на премирането между отделните сортови групи тютюни, но сме длъжни да отбележим, че в Закона за държавния бюджет за 2010 година подобни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните няма разчетени.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Съгласен съм със становището на Министерство на финансите, но ще уточня, че когато беше приет Законът за бюджета за 2010 година нямаше настъпили някои определени обстоятелства. След възражения от страна на тютюнопроизводителите на мен ми беше даден мандат да проведа преговори с Европейската комисия за разрешаване на отпускане на максималната помощ от 116 милиона, която да бъде изплатена за 2010 година. В този смисъл разрешението дойде след като беше приет Законът за бюджета и настина тези средства към момента не са осигурени по разчета на Министерството на земеделието и храните.

В този смисъл наистина се налага, може би корекция, допълнителни мерки, но за това е Министерският съвет, за да реши.

БОЙКО БОРИСОВ: Много ясно казахме на тютюнопроизводителите и на всички, че в средата на годината актуализираме бюджета и при тази актуализация ще търсим тези пари да им бъдат платени.

За съжаление, в предишните години не са създадени тези буфери за тютюнопроизводителите. Не случайно в момента и ДПС, и БСП се опитват да яхнат тази вълна, прекрасно знаейки финансовото състояние на държавата. Така че с тютюнопроизводителите трябва да се проведат тези разговори и да им се каже ясно и точно така, както сме поели ангажименти при актуализацията на бюджета, да търсим тези пари, дори те да ни донесат допълнителен дефицит. Така че – чакат до тогава, просто няма пари.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ние, приемайки постановлението, правим разпределение върху сумата от 116 милиона, тоест – това, което максимално ни е разрешено. В самото постановление е записано, че това се случва при осигуряване на средства в разчета на Министерството на земеделието и храните. Мисля, че те го знаят добре.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 36. Приемаме и аргументите на Министерство на финансите, но приемаме и аргумента, че това е една огромна група от хора, която с нищо друго не може да се занимава към днешния момент и ако не осигурим тези средства, ги обричаме на гибел. Ръководени от това, сме длъжни да намерим парите. Но да им се обясни, че дефицитът – тези безумни договори…!? Защото ако бяхме купили и втория правителствен "Ербъс", са точно толкова пари. На тези хора трябва да им се обясни кои са им донесли проблемите и сега пред какви рискове сме поставени. И ако отидем на този по-голям дефицит, ще направим лоша услуга на държавата в тяхно име. А не сега от ДПС да се изтъкват пред тях и да им обясняват едва ли не, че кабинетът е против тях. Те са били против тях, когато безумно са харчели парите за "Цанков камък", когато са правили път за 240 милиона лева и той половината не е направен. На тези хора това трябва да им се обясни. А ние сега ще чудим от къде да им дадем пари да оцелеят. Това трябва да се обясни на тези хора.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Според мен нашата основна задача е да направим това, в което предишното правителство се е провалило, а именно – не да се търси откъде да се дават пари постоянно на тези хора, а да им се даде друг поминък. Затова министерствата, които имат отношение по въпроса, разбира се на първо място Министерството на земеделието и храните, мисля че това трябва да ни е основна задача за алтернативен поминък.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, точно така е. Аз не случайно и публично много пъти съм го казвал – четири години Европейският съюз е отпускал пари, съседна Гърция, която е взимала по 750 милиона български лева, за да преминат плавно тютюнопроизводителите на друг вид работа, да се осигури алтернативно производство. Тук умишлено не са го правили. И сега излизат и казват, че са синове или дъщери на хора, които са произвеждали тютюн. Да, и като сте били синове и дъщери, защо сте били лоши синове и дъщери, а не сте обяснили на родителите си, че това не може да бъде и трябва да се премине на друг вид поминък?!

Но, министър Трайков, това е постфактум. Ние за тези месеци не можем да им дадем друг поминък, така че алтернатива за плащането няма. А с плащането трябва да им се каже, че било каквото било, оттук нататък няма как да бъде по друг начин. И съответно Министерството на земеделието и храните трябва да подготви точно такъв план, за да може догодина да не се изправим пак пред същата дилема - откъде да намерим или кого друг да глобим от българските граждани, за да дадем точно на тази прослойка от хора. Защото утре ще излязат още 5 съсловия, които ще кажат, че и техните родители са били такива, ще искат и те, щом държавата е толкава щедра и добра да дотира.

Абсолютно сте прави, това решение го взимаме само, защото аз съм убеден и всички, които са били по тези краища знаят, че това е политическа атака точно на тези, които са ги провалили.

В момента тютюнопроизводители протестират и са блокирали Дунав мост.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: По информация от вчера протестират в момента не заради това, а това са представители на една от сортовите групи, които смятат, че по този начин разпределението не е справедливо. То е основано на базата на решение на Фонд "Тютюн" и препоръка на Комисията по земеделие и гори в Народното събрание. Провокирани са да излязат тези неколкостотин човека, но мисля че това е най-справедливото решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние, като кабинет, съзнаваме тежкото положение на тези хора и затова търсим, при актуализацията на бюджета, възможност за тази година да им дадем поминък. Това е максималната добрина, която можем да направим.

Приемаме точка 36.

Точка 37

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

СИМЕОН ДЯНКОВ: С тази точка предлагаме увеличение на щатната бройка на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" с 20 одитора. На тези 20 одитора заплатите ще им се плащат със средства от Европейския съюз. Идеята тук е, която бяхме вече обявили на среща с Националното сдружение на общините в Република България, е да засилим одитната и контролната функция и да може да се помага повече на общините при разработката на проекти по европейските програми.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 37.

Точка 38

Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Министър Младенов ме помоли да направя едно уточнение. В становището на Министерство на външните работи, в текста на т. 2, след думите "правителството на Република България" да се добави "при условията на последваща ратификация", тъй като става въпрос за международен договор.

Предлагам с тази редакционна бележка да бъде прието решението.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 38 с редакционната бележка, която беше направена от заместник-министъра на външните работи.

Точка 39

Проект на Постановление за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за Данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: По Ваше поръчение работихме заедно с Министерството на земеделието и храните, за да се осигури допълнителен бюджетен ресурс от до 70 милиона лева за финансиране на разходите по ДДС на общините. По този начин могат много повече финанси от Европейската програма за развитие на селските райони да влязат като нов финансов ресурс за нашето селско стопанство.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря за разбирането, тъй като с този акт ние ще позволим наистина да могат малките селски общини да се възползват максимално от възможностите на Европейската програма за развитие на селските райони.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е поредното доказателство за упреците, които вчера от Кърджали ДПС, а и БСП, отправят към нас. Че едва ли не техните кметове, които са преди всичко на малки населени места, биват едва ли не тормозени от правителството. С днешното решение, на малките населени места, на селските райони, даваме възможност там, където има 100% европейско финансиране, примерно една община ползва 1 милион, общината трябва да плати 200 хиляди лева ДДС върху тези пари. Общините нямат тези пари, защото и те са били лъгани от предишното правителство, но тогава са си мълчали заради партийния и квотен принцип. Като ги нямат тези пари, те не могат да участват и всъщност се губят 100% европейски пари.

С днешното решение ние това ДДС го поема държавата и фактически общината кандидатства за 1 милион или за 10 милиона и си получава 10 милиона без да внася пари в държавата. Примерно, това е един инструмент, с който им даваме възможност да усвояват европейски пари.

Точка 40

Проект на Решение за одобряване на Закон за допълнение на Наказателния кодекс

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Приемането на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се налага с цел превенция срещу проявите на особена жестокост към животни и тяхното инкриминиране, предвид увеличения брой на случай на публично и демонстративно упражняване на насилие върху животни.

Със закона за защита на животните са забранени проявите на жестокост към животни и за тях е предвидена административно-наказателна отговорност.

С проекта на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предвижда лицата, които умишлено и противозаконно умъртвяват или причиняват тежко или трайно увреждане на животни да се наказват с лишаване от свобода от 1 до 3 години и налагане на глоба от 5000 до 15 000 лева. За квалифицираните състави на престъплението лишаването от свобода е от 1 до 5 години, а глобата от 10 000 до 30 000 лева.

Предложеният проект е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Направените целесъобразни бележки са приети и отразени.

Допълвам, че късно снощи обсъдихме последните предложения на Министерство на правосъдието, затова предлагам този законопроект да бъде приет на вносител и те ще бъдат отразени.

БОЙКО БОРИСОВ: Още преди няколко седмици взехме решение да направим тези промени. В парламента онзи ден изтичаха група депутати да се опитат да яхнат тази вълна след нас, защото ние, за разлика от тях – пишем, гледаме и искаме да мине на съгласуване през министерствата. Затова именно с днешното решение мисля че всички хора, които обичат животните, а би трябвало това да са огромната част, внасяме проектозакон, който ще се дебатира в парламента, ще се обогатява или изчиства като текстове, който да защити тези Божи твари.

Приемаме точка 40.

На заседанието си в сряда, 21 април 2010 г. Министерският съвет обсъди и прие общо 40 точки.

Правителството предлага допълнение в Наказателния кодекс, което предвижда да се инкриминира проявата на особена жестокост към животните. За умишлено и противозаконното им умъртвяване, или причиняване на тежко и трайно увреждане да се налага наказание лишаване от свобода от една до три години, и глоба от 5 000 до 15 000 лв. Ако деянието е извършено с особена жестокост, на публично място и в присъствието на деца, затворът може да бъде за пет  години, а глобата от 10 000 до 30 000 лв.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


11 коментара
 • 1
  enterfornone avatar :-|
  enterfornone

  Безценно:
  40 точки. Една почти дискусия по т.36 и 39 минавания. Защо са се събирали изобщо?

 • 2
  mak1951 avatar :-|
  mak1951

  интересно преминават заседанията на МС!
  Да гониш крадците с по-голяма или по-малка патардия е необходимо, но не и достатъчно условие управление на държавата!

 • 3
  k_ avatar :-|
  k_
 • 4
  mto avatar :-P
  mto

  Не разбирам каква е тази стенограма - то има само "Приемаме точка еди коя си."
  В този дух, предлагам "Приемаме точка" да бъде съкратено на "ПрТ" за да не се хабят клавиши и хартия в тези кризисни времена. Примерно вместо "Приемаме точка 19" да бъде "ПрТ 19".
  Може и направо - "ПрВсТ" - "Приемаме всички точки". Така на един ред ще става ясно всичко.

 • 6
  black_dragon avatar :-(
  Black Dragon

  Изобщо не разбирам смисъла на тази статия....
  А вие кой очаквате да приема точките? Галка ли?
  Точките се приемат от министър-председателя... затова тук не виждам новина.

 • 7
  troub avatar :-|
  troub

  ХАхаАХаха
  Браво!
  Доволна съм, че приехте точките! Е, и? Някой друг изобщо изказва ли се там? Една дискусийка, само една! Ама няма! Една партия си приема някакви точки, ми браво! И ние какво да направим?

 • 8
  enterfornone avatar :-|
  enterfornone

  До коментар [#6] от "Black Dragon":

  Ми да му ги пратят по мейла. За какво се събират? За по кафе ли?
  Къде са дискусиите и гледните точки?

 • 9
  antonofff avatar :-|
  antonofff

  Даа, доста хора нямат и най-малка идея каква е техниката и реда на тези заседания. Какво очаквате, тепърва да пишат текстовете на международни спогодби, решения, правилници, постановления, доклади, законопроекти и какво ли още не. Имате ли идея колко много хора са работили преди това, за да се стигне дотук.

 • 10
  mto avatar :-?
  mto

  До коментар [#9] от "antonofff":

  Мда-а-а, винаги е добре да има някой, като теб, който да е добре запознат относно техниката и реда на тези заседания. А ние ще можем да продължим да си говорим глупости съвсем спокойно, разчитайки на твоите задълбочени познания.
  Добре де, защо им е да се събират тогава? Не може ли от кабинета на ББ просто да им изпратят по мейла, кои точки Той е приел и така просто да ги уведомят?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал