Стенограма от заседание на Министерския съвет - 5 май 2010 г.

Стенограма от заседание на Министерския съвет - 5 май 2010 г.

Елена Старидолска
6898 прочитания

© Асен Тонев


Мерките за справяне с кризата са една от любопитните теми в последното заседание на правителството миналата сряда. Първо обаче, в точка 18 министрите разглеждат доклад на вицепремиера Симеон Дянков за състоянието на бюджета от началото на годината. Той казва, че "една голяма част от анализите, които ние имаме, показват, че трябва да се презастраховаме с допълнителни мерки към края на тази година. Така, че България да покаже още веднъж, че владеем икономическата ситуация и съживяването на икономиката ще продължи. От тази гледна точка в оценките, които ние даваме, казваме, че първото тримесечие беше трудно. Вече има сигнали за повишаване и на промишлената продукция и на някои други продукции до края на това тримесечие. Оттам нататък очакваме трудна година, но малко по-благоприятна". Премиерът Бойко Борисов обявява, че в Народното събрание ще бъде внесен проект за актуализация на бюджета - "незабавна". Предпоследната, 36-та точка е по съдържанието на самата актуализация.

"През последните няколко седмици нашият екип работи много по мерките за тази стабилност. Най-общо казано се достигна до два варианта или да се вдигне рязко ДДС до 25 на сто, за да могат да се напълнят публичните финанси до края на годината. Това от своя страна ще може да се окаже много неблагоприятен ефект върху развитието на икономиката, или да се приемат, от една страна, активни икономически политики за повече финансиране в инфраструктурата. Например, по-рязко намаляване и редуциране на парите в публичния сектор. Един вид допълнително съкращаване на разходите и големи структурни реформи в големите публични сектори като здравеопазване, пенсионна система, образование и държавна администрация", аргументира се Симеон Дянков. В пълни детайли проектът трябва да е готов до 12 май и изпратен на главния секретар на Министерски съвет.

Може би в духа на прецизирането на всички държавни разходи, е оттеглена т.24. Вносител е МВР и става дума за постановление за "предоставяне на финансови средства от бюджета по бюджетите на министерството, ДАНС и комисията по сигурността на информацията.

Друга интересна тема е обсъжданата като точка 30 в дневния ред на правителството - прехвърлянето на столичната "Топлификация" във владение на София. Коментарът на министър-председателя повдига завесата за бъдещето на дружеството. "Сега като прехвърлим цялата собственост на общината ние оставаме с всичките си ангажименти да подпомагаме процесите, които те след решение на общинския съвет ще вземат – дали ще продават или дали ще правят когенерации. В зависимост от решението на общината ние ще подпомагаме този процес, който изберат", казва Бойко Борисов.

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

5 май 2010 г.

Заседанието започна в 10.30 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2010-2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за предоставяне на имоти – публична държавна собственост, безвъзмездно за управление на областния управител на област Плевен и на Министерството на вътрешните работи

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията – Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за одобряване проект на писмо до Международната банка за възстановяване и развитие относно изменение на заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 18 ноември 2008 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за одобряване решение на Съвета на Европейския съюз относно подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на Рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 5.

Точка 6

Доклад относно одобряване на Рамкова позиция на Република България относно двустранни консултации по националните цели във връзка със стратегията "Европа 2020"

БОЙКО БОРИСОВ: Вносител съм аз и заместник министър-председателят и министър на финансите.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Господин премиер, предлагаме по тази точка кратка дискусия, тъй като някои неща трябва да се прецизират на ниво министри, ако не възразявате.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, става дума за това, че ние не виждаме как до 2020 г. парите за наука могат да нараснат на повече от 0,6 на сто. КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Министерството на икономиката и енергетиката казват, че могат да постигнат и до 2 на сто. Министерството на образованието и науката, казват 0,6 на сто. Европейската комисия споменава според нейни изчисления цифри 1,2 на сто и 1,4 на сто. Така че, това е един от въпросите, които на министерско ниво би трябвало да бъде уточнен от наша гледна точка.
СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Имам предвид, че България е на последно място по иновации и конкурентоспособност в Европа. Предвид финансовата криза и практиката през последните години, смятам, че повече от 0,6 на сто ние няма да достигнем. Ако достигнем, е добре, ще ни похвалят. Обаче, ако достигнем до 0,7 на сто и 0,8 на сто, а сме обещали едно и нещо или два, отново няма да сме постигнали нищо. Не виждам как ще се увеличат частните вложения за стимулиране на науката. Държавата поема определен ангажимент, но в страните, където има много пари за наука, те се дължат преди всичко на частната подкрепа. Това означава при нас да очакваме да навлезе нова култура, но не виждам как за тези десет години ще има такава драстична промяна, която ще доведе до това. Мечтая да съм министърът, който да има тези проценти за наука, но не е реалистично. Ако от нивото сега отидем към 0,6 на сто – това е двойно увеличение. БОЙКО БОРИСОВ: Искам да кажа, че ако България е била управлявана правилно, ако не е направена тази разбойническа приватизация, ако не са източвани по такъв безобразен начин държавните предприятия, бюджетите и не се ширила тази корупция, не двойно, а тройно е можело да бъдат вдигнати парите за образование и за култура. С програмата и с действията си това правителство, надявам се истински хората да го оценят и този процес да продължи, така че спокойно през 2020 година да даваме повече пари за наука и то така, както е европейската тенденция. За това ние сме в Европейския съюз и искаме да сме и в доброто и в лошото съизмерими с другите европейски държави. Така, че не приемам аргументът ви, че от сега трябва да си мислим, че ние не можем да осигурим пари – точно обратното.
Убеден съм, че държавата може да работи много по-добре, правим го и действаме. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин министър-председател, въпросът е, че в тази точка са заложени за иновации от 0,6 на сто, с което ние твърдо не сме съгласни. Според Европейската комисия минималното за България би трябвало да е 1,4 на сто. Европейската цел 2020 е 3 на сто. Ние смятаме,че трябва да е между 1,4 на сто и 2 на сто. Също така смятаме, че трябва да бъде заложено като минимална цел, защото много добре знаем как винаги се намира кауза, която да мобилизира повече обществен ентусиазъм за харчене на пари, ако ние искаме да развиваме иновации, а това е целта ни, защото имаме конкурентноспособна икономика.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6 с предложението на Трайчо Трайков.

Точка 7

Проект на Решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от блок 1-8 "Алтимир", разположен на територията на областите Враца и Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от блок 1-5 "Деветаки" разположен на територията на областите Ловеч, Плевен и Габрово

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от блок 1-9 "Мизия", разположен на територията на област Враца

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от блок 1-6 "Пелово", разположен на територията на област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за прекратяване на процедурата за предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, от блок 1-10 "Ботево", разположен на територията на областите Враца и Монтана

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за едностранно прекратяване на Договора от 29 май 2002 г. за предоставяне на концесия за добив на въглища, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства, от находище "Лев", разположен на територията на област Габрово, сключен между министъра на енергетиката и енергийните ресурси и Мина Лев" ООД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за удължаване срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в блок "В1-Голица", разположен на територията на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 13.

Точка 14

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Грънчара", разположена в землищата на гр. Царево, с. Изгрев и с. Велика, община Царево, област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 14.

Точка 15

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали и подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Орехите", разположена в землището на с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 15.

Точка 16

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали и подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Мадана", разположена в землищата на с. Боздуганово и с. Землен, община Раднево, област Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за утвърждаване на Меморандума за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния за сътрудничество по въпроси на аеронавигационното обслужване и за установяване н а функционален блок въздушно пространство, състоящ се от националното въздушно пространство на Република България, националното въздушно пространство на Румъния и въздушното пространство, включено в обхвата на международноправните ангажименти на Република България и Румъния (DANUBEFAB), подписан на 26 февруари 2010 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 17.

Точка 18

Доклад относно информация за изпълнението на Републиканския бюджет за първото тримесечие на 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, в последния месец получихме поредица добри сигнали за съживяване на икономиката, безработицата вече втори месец се стабилизира, дори малко спадна. Стопанската конюнктура за месец април за първи път показва положителни сигнали не само в производството, където износът вече нараства пети месец, а и в някои от другите сектори. В банките влизат повече депозити, като от началото на годината са влезли близо 4,5 милиарда повече и предварителните данни за месец април показват, че особено от Агенция "Митници" добрата борба с контрабандата на цигари и особено на алкохол и на други успешни промени, започват да дават добър резултат.
Трябва да се има предвид, че икономическата ситуация в България и в цяла Европа в същност продължава да бъде доста трудна, за разлика от някои други региони като Латинска Америка, Азия и САЩ, които вече твърдо излизат от кризата. В Европа кризата все още продължава. От тази гледна точка една голяма част от анализите, които ние имаме, показват, че трябва да се презастраховаме с допълнителни мерки към края на тази година. Така, че България да покаже още веднъж, че владеем икономическата ситуация и съживяването на икономиката ще продължи. От тази гледна точка в оценките, които ние даваме, казваме, че първото тримесечие беше трудно. Вече има сигнали за повишаване и на промишлената продукция и на някои други продукции до края на това тримесечие. Оттам нататък очакваме трудна година, но малко по-благоприятна, и основната тема, която ще засегнем малко по-късно в това заседание, е как ние, правителството, можем да подпомогнем икономиката до края на тази година. Това ще стана ясно с мерките, които ще обсъждаме след малко. Благодаря ви. БОЙКО БОРИСОВ: Ще входираме в парламента след Министерски съвет актуализация на бюджета – незабавна, за да можем да направим така, че освен да изпълним нашите приоритети и обещания и няколко социални мерки, които сме поели също като ангажимент. Това са тютюнопроизводителите, това са парите за здраве и парите за социално слабите хора и тези, които нямат трудова заетост.

Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Тунизийската Република

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване с орден "Стара Планина" първа степен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, става въпрос за Атанас Ванчев дьо Траси, който е един от водещите съвременни преводачи и поети. Името му стана известно в България преди всичко с неговите преводи на френски език на един от най-големите български класици, каквито са Ботев и Вапцаров. Това е един човек, който много сериозно е работил за България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за предложение до президента на Република България на награждаване с орден "Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Колеги, става въпрос за една много известна наша балерина, хореограф и балетен педагог Фео Димитрова Мустакова, която е учила в Париж. Това е една жена, която въведе високото ниво на българския балет и години наред е работила за просперитета на българската опера и балет. Една жена, която има много ярка диря в изграждането на съвременна България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Постановление за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Предлагам на вашето внимание проект на Постановление за определяне на първостепенните и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието. С това постановление намаляваме бройките щатна заетост в съзвучие с политиката ни за финансова дисциплина.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на инициативата JEREMIE в България и на Споразумението за изменение и допълнение на финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Европейския инвестиционен фонд

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, както ме упълномощихте преди две заседания на Министерския съвет, подписах споразумението с редица подобрения, които бяхме направили в сравнение с предишния проект и сега предлагаме да отиде за ратификация в Народното събрание вече подписано.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Постановление за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, на Държавната комисия по сигурността на информацията и на Държавна агенция "Национална сигурност"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ПАВЛИН ДИМИТРОВ: Господин министър-председател, оттегляме проекта на постановление. В процес е уточняването по проекта на постановление и параметрите за неговото финансиране.

БОЙКО БОРИСОВ: Оттегляме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозята и виното, приета с Постановление №337 на Министерския съвет от 2006 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване правото на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд, приета с Постановление №252 на Министерския съвет от 2003 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

ГЕОРГИ КОСТОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа министри, с настоящата наредба, която не е актуализирана фактически от 2004 година насам, се правят промени в Наредбата за оценка на земи и гори и територия от горския фонд, за която знаете, много добре, че беше използвана много успешно от тройната коалиция, за т. нар. заменки и други сделки с горския фонд. Предложената наредба води до увеличаване средно на цените на горските имоти четири пъти. По територията на морето и около планинските курорти увеличението е между шест и осем пъти, което доближава пазарните стойности на тези имоти. Като Преходни и заключителни разпоредби на наредбата са включени, че всички подадени процедури до 31 декември 2009 година ще продължат по предишната оценка, по досегашната наредба, а след 31-ви ще бъде по нови процедури.
БОЙКО БОРИСОВ: Господин Костов, нали това не дава по никакъв начин шанс някой да изсича гора? ГЕОРГИ КОСТОВ: Изказвам лично мое мнение, че шанс няма, но дори малко сме закъснели с този проект.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Постановление за приемане на Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения ("Училищен плод")

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Столична община на притежаваните от държавата акции от капитала на "Топлофикация София" ЕАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги "Топлофикация София" ЕАД е търговско дружество, което в момента е 100% собственост на държавата, в размер на 107 милиона 648 хиляди 905 лева. Съответно в акции с номинална стойност един лев. Основните мотиви за това прехвърляне са следните: Първо, инфраструктурата на "Топлофикация София" ЕАД е част от инженерната инфраструктура на столицата.
Второ, ще се създадат условия за по-гъвката и ефективна енергийна политика за снабдяване на населението с енергия от различни източници и доставчици. Трето, ще се улесни изпълнението на решения за прилагане на различни форми за оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци на столицата. Четвърто, Столична община може да получи по-лесен достъп като бенефициент до европейските фондове за прилагане на мерки за енергийна ефективност при крайния потребител.
Предлага се акциите да бъдат прехвърлени с всички активи и пасиви на Столична община, под условие, че Столичният общински съвет вземе решение за даване на съгласие за безвъзмездното им придобиване. БОЙКО БОРИСОВ: Знаете, че процентите на общината бяха насилствено взети от предишното правителство от общината с рекет. Сега като прехвърлим цялата собственост на общината ние оставаме с всичките си ангажименти да подпомагаме процесите, които те след решение на общинския съвет ще вземат – дали ще продават или дали ще правят когенерации. В зависимост от решението на общината ние ще подпомагаме този процес, който изберат. Нормално е, и ние считаме за правилно, за реална децентрализация на местната власт топлофикацията, която обслужва 450–500 хиляди души в града, да се ръководи от кмета на града.

Приема се точка 30.

Точка 31

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за действие по заетостта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

В условията на криза социално слабите хора трябва да бъдат подпомогнати, за да преживяват. С това решение ние даваме 10 милиона лева за гарантиране на временната заетост. Плюс допълнително 148 милиона лева за социално подпомагане с актуализацията на бюджета.

Приема се точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за определяне на национален ръководител и ръководител на разплащателния орган

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В тази точка предлагам Анна Михайлова – заместник-министър на финансите за национален ръководител, който да отговаря за финансовото управление на средствата по програма ФАР, САПАРД и за ръководител на разплащателния орган по Кохезионния фонд, което е предишната програма ИСПА. Това се прави, за да се изравни нивото на ръководителя с това в другите страни от Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, в последните няколко месеца сме свидетели на много несъответствия и липса на достатъчно финансово управление и контрол в публичния сектор. За това по поръчение на премиера, аз направих анализ и се оказа, че малко над 10 на сто от различните структури в публичния сектор не спазват сегашните нормативни изисквания на закона за извършване на самооценка и докладване. Преди това в новия проект се въвежда административно наказателна отговорност за първи път на тези ръководители и на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които в срок до 31 март не са изпълнили задължението си за представяне на информация за функциониране, адекватността, ефективността и ефикасността на техните системи. Тук идеята е да имаме повече контрол от сега нататък и не в последния момент ние министрите да разбираме, че има някакъв проблем, а всички останали ръководители в публичния сектор също да носят административно наказателна отговорност. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, тази точка е в същото направление и така, като целим да увеличим контрола в публичния сектор, по същия начин искаме да засилим ролята на независимия финансов одит. Тук се предлага една реорганизация по начина, по който е структуриран, включително намаляване, редуциране на възнаграждението на членовете на сегашната Комисия за публичен надзор от 90 на сто на 50 на сто от основното месечно възнаграждение. Целта тук е по-силен независим финансов контрол, така че проблемите, които възникват да се хващат по-рано. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин министър-председател, ние изцяло приветстваме философията и духа на закона. Имаме сериозни съображения по повод на отпадането на регулациите на възнагражденията на регистрираните одитори. По този начин се създават условия за нерегламентирано високи такива, за които знаем какви са отношенията одитиращ-одитиран и биха могли да послужат като някаква форма на подразбиращ се рекет: "Ще те одобря и ще те одитирам, ако възнаграждението ми е еди какво си".
БОЙКО БОРИСОВ: Какво предлагате? ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Предлагам да останат регулациите за възнагражденията на независимите одитори. СИМЕОН ДЯНКОВ: Предлагам точката да се приеме на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 34 на вносител с предложението на Трайчо Трайков да останат регулациите за възнагражденията на независимите одитори.

Точка 35

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България за участие в редовното заседание на Съвета за образование, младеж и култура на Европейския съюз, който ще проведе на 10 – 11 май 2010 година в Брюксел, Кралство Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта

Приема се точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Колеги, вече споменах, че в последния месец имаме поредица добри сигнали за съживяване на икономиката. Втори месец безработицата спада. Стопанската конюнктура се подобрява. В същото време около нас в Гърция и Румъния, въобще в Европейския съюз икономическата криза продължава. От тази гледна точка в мнението си по българската конвергентна програма, а в същност и във всички конвергентни програми на всички страни членки, Европейската комисия предложи допълнителни мерки, един вид презастраховане до края на тази година, с цел стабилност и на икономическото развитие на държавите и на публичните финанси. През последните няколко седмици нашият екип работи много по мерките за тази стабилност. Най-общо казано се достигна до два варианта или да се вдигне рязко ДДС до 25 на сто, за да могат да се напълнят публичните финанси до края на годината. Това от своя страна ще може да се окаже много неблагоприятен ефект върху развитието на икономиката, или да се приемат, от една страна, активни икономически политики за повече финансиране в инфраструктурата. Например, по-рязко намаляване и редуциране на парите в публичния сектор. Един вид допълнително съкращаване на разходите и големи структурни реформи в големите публични сектори като здравеопазване, пенсионна система, образование и държавна администрация.
След разговори с всички вас в последните няколко дни се реши, за разлика от нашите съседки, където ситуацията вече е и много по-тревожна, ние да не вдигаме данъци до края на годината - нито ДДС, нито някакви други данъци, и по този начин допълнително да въведем повече сигурност и стабилност на икономиката, така че българската икономика да има добър ръст през тази година. Да въведем някои допълнително активни икономически политики, повече финансиране на инфраструктурни проекти главно в пътищата, а също така и в железопътната инфраструктура, а също и някои допълнителни социални разплащания. Вече се спомена за повече пари за социалното министерство за социално слабите и за временната работоспособност. В здравната каса да влязат 220 милиона лева и по този начин да се подпомогне реформата в здравеопазването. Предлагаме за тютюнопроизводителите да се отпуснат 116 милиона лева и т. н. Това наложи и допълнителната редукция в държавната администрация с до 20 на сто, както и реформите, които ще бъдат описани след малко. Във връзка с произтичащите от проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България, изменения в част "Разходи" по бюджетите на държавни органи, министерства и ведомства, предлагам Министерският съвет да възложи на главния секретар на Министерски съвет, на министрите и на председателите на Държавната агенция "Държавен резерв" и на Държавната агенция "Национална сигурност" да подготвят и представят в Министерството на финансите в срок до 11 май 2010 година разпределение на разходите по политики, по други програми непопадащи в рамките на провеждащите се политики и по програма "Администрация" за 2010 година, съгласно приложения проект за Приложение №2 към чл. 6, ал. 3 към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година. Предлагам на Министерския съвет да приеме министърът на финансите да изготви окончателното оформяне на Приложение №2 на чл. 6, ал. 3 от законопроекта и в срок до 12 май 2010 година да го изпрати на главния секретар на Министерски съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за приемане на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е третото проектопредложение, което е съгласувано със съответните комисии в Парламента, което цели засилване на одитната функция във всички министерства и в цялата държавната администрация. Целта е повече контрол, по-бърз и по-навременен контрол и в случая ние засилваме функцията, включително с допълнително финансиране, така че да имат възможност съответните одиторски единици във вашите министерства и администрации да разполагат и с повече кадри.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 25 - връщане

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин министър-председател, тъй като сте приели т. 25, а аз бях със социалните партньори, предлагам да се приеме на вносител за промените в Кодекса за социално осигуряване, тъй като се споразумяхме със синдикатите и с работодателите първите три дни от болничните да се поемат на 70% от работодателите, от четвъртия ден от Националния осигурителен институт на 80%, така че предлагам точката да се приеме на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме на вносител точката така, както е в подписаното споразумение.

Мерките за справяне с кризата са една от любопитните теми в последното заседание на правителството миналата сряда. Първо обаче, в точка 18 министрите разглеждат доклад на вицепремиера Симеон Дянков за състоянието на бюджета от началото на годината. Той казва, че "една голяма част от анализите, които ние имаме, показват, че трябва да се презастраховаме с допълнителни мерки към края на тази година. Така, че България да покаже още веднъж, че владеем икономическата ситуация и съживяването на икономиката ще продължи. От тази гледна точка в оценките, които ние даваме, казваме, че първото тримесечие беше трудно. Вече има сигнали за повишаване и на промишлената продукция и на някои други продукции до края на това тримесечие. Оттам нататък очакваме трудна година, но малко по-благоприятна". Премиерът Бойко Борисов обявява, че в Народното събрание ще бъде внесен проект за актуализация на бюджета - "незабавна". Предпоследната, 36-та точка е по съдържанието на самата актуализация.

"През последните няколко седмици нашият екип работи много по мерките за тази стабилност. Най-общо казано се достигна до два варианта или да се вдигне рязко ДДС до 25 на сто, за да могат да се напълнят публичните финанси до края на годината. Това от своя страна ще може да се окаже много неблагоприятен ефект върху развитието на икономиката, или да се приемат, от една страна, активни икономически политики за повече финансиране в инфраструктурата. Например, по-рязко намаляване и редуциране на парите в публичния сектор. Един вид допълнително съкращаване на разходите и големи структурни реформи в големите публични сектори като здравеопазване, пенсионна система, образование и държавна администрация", аргументира се Симеон Дянков. В пълни детайли проектът трябва да е готов до 12 май и изпратен на главния секретар на Министерски съвет.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


3 коментара
 • 1
  meanmoonshiner avatar :-|
  meanmoonshiner

  Много любопитно как министърът на образованието, младежта и науката се противи срещу предвиждането на повече средства за наука в дългосрочен период. Все ми се струва, че ситуацията е някак обърната.

 • 2
  uriah avatar :-|
  uriah

  Хаха , какво тук значи някакъв си Бег брадър Фемъли.......Аматьори!

 • 3
  malama avatar :-|
  Malama

  Предложение: Трайчо Трайков - министър И на образованието.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал