Стенограма от заседание на Министерския съвет - 12 май 2010 г.

Стенограма от заседание на Министерския съвет - 12 май 2010 г.

Елена Старидолска
4534 прочитания

© Асен Тонев


От 35 точки в дневния ред на заседанието, някакво обсъждане започва едва на 23-тата. При останалите процедурата е една и съща - изчита се заглавието на съответния проект за решение и кой министър е вносител, а премиерът Бойко Борисов казва "Приема се".

Първият разговор се провежда по доклада на министъра на транспорта за "намеренията" на министерството "за стартиране наподготвителни действия за предоставяне на концесия" на граждански летища и части от тях. Сред тях се оказва и летището в "Стара Загора", но министърът на отбраната пояснява, че то все още под разпореждане на неговото ведомство. Докато не се уреди статутът му, летището е извадено от списъка на транспортното министерство.

Интересна точка е и 27-та, която е отложена. Става дума за създаване на съвместно акционерно дружество между "Българския енергиен холдинг" и гръцката компания IGIPoseidon. Оказва се, че МВР и ДАНС имат въпроси, които трябва да се изчистят. Няма подробности.

Най-дълга и дискусията по точка 29 и от разговора става ясно, че се търсят 8,2 млн. лв. за преместването на службите и ремонт на сградите, така че ДКСИ да отиде в сградата на ДАНС на ул. "Черковна", да се предвидят места за бъдещия специализиран съд и да се направи преустройство на помещенията на бул. "Черни връх". Защото, по думите на Бойко Борисов "на "Черни връх" в половината сграда е една служба, а в другата половина е друга служба. По средата си поставят прегради, крият се, а най-вече са много уязвими. Ако се застане от другата страна на бариерата, на тротоара може да се извади всичко, което те интересува". Зам.-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков се притеснява, че средствата не са предвидени в държавния бюджет, нито и в проекта за актуализацията му.

След намесата на зам.-министъра на финансите Владислав Горанов се стига до приемане на документа по вносител, което означава, че ще бъде преработен. Аргументите на Горанов са, че е по-добре да се приеме решение на Министерския съвет, за да започнат процедурите по обществените поръчки. "Една индулгенция, каквато в случая се търси за предприемане на бъдещи действия, би могла да бъде оформена не като нормативен акт, който трудно ще бъде изпълнен днес, а като протоколно решение или решение на Министерския съвет, което не се обнародва и няма същата тежест, но има същия смисъл. Подобно решение приехме по отношение на стартиране на процедурите за Автомагистрала "Тракия", ако си спомняте", казва той.

Министър председателят накрая се обръща към представителя на МВР "И задачата, която имате - 500 милиона лева допълнително приходи в бюджета! Тогава ще ви дам и тези осем. До всяка будка полицай, всеки ден - това, за което сме се разбрали с министъра. Всеки ден районните инспектори до директорите да докладват в техния район, участък, пазар кой и как продава контрабандно цигари и алкохол и да бъде задържан".

Любопитен е разговорът и около дарението, което се прави за училище в Одеса. Трябва да замине автобус и народни носии за българите там. Бойко Борисов се интересува дали автобусът е хубав. А министърът на образованието Сергей Игнатов отговаря уклончиво "Автобусът е бил хубав, но вече две години чака. Общо взето е хубав". "Господин Игнатов, искам днес лично да отидете да го видите", нарежда Борисов и обяснява "когато правим дарения и когато нашите сънародници, защото те са истински сънародници, получат този автобус, в него ще се огледат и ще видят държавата или страната майка. Каквото им изпратите, в това ще се огледат". "От каква марка е", интересува се пак министър председателят. "Не мога да Ви кажа", отвръща министърът. "Ще вкарате автобуса в един сервиз, в който да му направят основна диагностика и преглед. Едва когато сервизът, в зависимост от марката на автобуса, даде гаранция, че това е добър автобус, още повече ще води деца, тогава ще го изпратите", категоричен е Борисов. Той нарежда "автобусът да бъде в такова състояние, че да може вашето дете да се вози в него, и тогава ще го изпратите на пиленцата там".

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

12 май 2010 г.

Заседанието започна в 10.15 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Доклад относно национален баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства на 1 януари 2010 г. и Актуализиран списък на установените находища по чл. 2, ал. 3 от Закона за подземните богатства

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за приемане на Рамкова Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на културата; министърът на образованието, младежта и науката; министърът на земеделието и храните и министърът на физическото възпитание и спорта.

Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за приемане на Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за разрешаване на проектиране на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв. "Остромила", кв. "Беломорски" – Пловдив, и изграждане на обекти с предназначение, съответстващо на предвижданията на одобрения с Решение №375 на Общинския съвет – Пловдив, от 5 септември 2007 г., общ устройствен план на Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за допълнение на Решение №707 на Министерския съвет от 2008 г. за временно изплащане на командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командировани служители в задграничните представителства на Република България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приема се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за одобряване присъединяването на Република България към инициативата ЕВРИКА и Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) относно електронната товарителница

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за полицейско сътрудничество

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Португалската република за полицейско сътрудничество

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за полицейско сътрудничество

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за кинематографска копродукция между правителството на Република България и правителството на Френската република

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Агенцията за промоция на промишлеността на Република Тунис

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, което се проведе на 4 май 2010 г. в Брюксел, Кралство Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Приема се точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на участието, позицията и състава на правителствената делегация на Република България в 63-ата сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе от 17 до 21 май 2010 г. в Женева

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за приемане на предложение за прекратяване по взаимно съгласие на концесионен договор за добив на минерална вода

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за даване на разрешение за сключване на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – пясък и чакъл, от находище "Ели Дере", община Септември, област Пазарджик, сключен на 10 ноември 2004 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 16.

Точка 17

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Св. Никола", разположена в землищата на с. Петрич, община Златица, Софийска област, и с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване на правителствената позиция и състава на Националната тристранна делегация на Република България за участие в работата на 99-ата редовна сесия на Международната конференция на труда, която ще се проведе от 2 до 18 юни 2010 г. в Женева, Швейцария

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Постановление за изплащане на обезщетения на съпругите (съпрузите) на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и на безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията за Центъра на правоприлагане в Югоизточна Европа

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Македония за смесени патрули по държавната граница

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за изменение на Решение №16 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на представителите на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 22.

Точка 23

Доклад относно намеренията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за стартиране на подготвителни действия по предоставяне на концесия на обекти – публична държавна собственост, представляващи граждански летища за обществено ползване или обособени части от тях

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предлагаме започване на подготвителни действия за концесиониране на гражданските летища за обществено ползване в гр. Русе, гр. Горна Оряховица, гр. Пловдив, гр. Стара Загора и карготерминал на Летище "София". Мотивите за това са, че икономическата целесъобразност от преминаването на тези граждански летища за бъдещо стопанисване от страна на частния сектор и на икономически субекти с доказан капацитет за управление ще постигне по-ефективно стопанисване и ускорено развитие на тези летища.

В резултат на тези подготвителни действия ще бъдат предложени на Министерски съвет съответните решения за стартиране на конкретните процедури.

БОЙКО БОРИСОВ: Каква е стратегията ви? Целите летища ли пускаме, за да могат да дойдат големи компании, или пускате отделни части от тях? Същото касае и пристанищата.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Конкретно тази точка касае разрешения за летищата, като за Летище "Русе" е цялото летище, за Летище "Горна Оряховица" и Летище "Стара Загора" също е за цялото, а за Летище "София" - карготерминала на този етап.

БОЙКО БОРИСОВ: А защо не цялото летище, каква е разликата между цялото летище и само карготерминала?

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Разликата между цялото летище и карготерминала е следната: Първо, Летище "София" работи на печалба. Второ, терминал 2 е изграден със заемни средства и съответно до неговото изплащане ние имаме ангажименти да не бъде отдавано летището на концесия. На този етап реално е отдаване на карготерминала, за да се развие тази дейност на летището.

На Летище "Пловдив" можем да отдадем съответно и цялото летище или част от него в зависимост от инвеститорския интерес. Ние ще подготвяме цялостно летището и ще бъдем по-гъвкави съобразно интереса.

БОЙКО БОРИСОВ:Летищата "Варна" и "Бургас" вече са отдадени.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ:Да, вече са отдадени на концесия.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, ние не съгласуваме точка 4 от доклада, тъй като Летище "Стара Загора" е все още на разпореждане на Министерството на отбраната. Един предварителен доклад, който се прави за намеренията е добре, но ако се приеме като протоколно решение искам да ви докладвам, че при предаването на част от летище "Пловдив" за гражданско летище с постановление на Министерския съвет, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше длъжно да преведе от неговия бюджет 4 350 000 лева, но тези пари и досега не са преведени. Това постановление е от 2008 година. Ако сега се приеме по този начин точката, има опасност отново по същия начин да се постъпи, а ние там имаме върната база за съхраняване на излишно имущество, въоръжение и техника, което не е реализирано.

Предлагам да отпадне точка 4 и след това, когато направим съответните действия по прехвърляне на това летище като гражданско летище, защото то не съответства дори на наименованието на доклада, тъй като се базира на Закона за гражданското въздухоплаване, а летище "Стара Загора" все още не е гражданско летище.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Да, това действително е така. В рамките на тези подготвителни процедури трябва да бъде уреден статутът с летателното поле на летище "Стара Загора" и именно това е мотивът ние да се съобразим с тези бележки. Разбира се, изисква се решение на Министерския съвет, за да могат тези имоти да бъдат прехвърлени, но това ще бъде част от тази подготвителна процедура, която сега ще започне да тече.

БОЙКО БОРИСОВ: Мисля, че спокойно може точка 4 да излезе, а когато станете готови с процедурите и двете министерства, ще я вкарате отделно, защото в момента ние не решаваме "да" или "не", а да започнат процедурите. Не виждам смисъл да се дискутира по нея.

Приема се точка 23, без точка 4 в нея.

Точка 24

Проект на Решение за определяне на Национален координатор на помощта и актуализиране на системата за наблюдение и оценка на програма ФАР и Преходния финансов инструмент, финансирани от Европейския съюз

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на управление на средства от Европейския съюз.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, моля точката да се приеме на вносител, тъй като колегите от Министерството на финансите имат становище, с което съм склонен да се съобразя и юристите имат определени съображения към самия текст.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Така както господин Дончев каза, ако нашите бележки бъдат приети, ние нямаме допълнителни съображения.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24 на вносител.

Точка 25

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, приета с Постановление №242 на Министерския съвет от 2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Господин премиер, ние привеждаме в действие регламенти на Европейския съюз, които са три на брой, и се съобразяваме с тях, тъй като се намираме на границата с Турция, от където идват товари, които трябва да бъдат контролирани по начин, по който Европейският съюз иска.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Решение за одобряване проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на вредното въздействие на химичните вещества и препарати

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Решение за даване на Разрешение за създаване на съвместно дружество с правноорганизационна форма акционерно дружество между "Български енергиен холдинг" ЕАД и IGIPoseidon (Гърция) с възможност за заместване на "Български енергиен холдинг" ЕАД от правоприемник от негово/и дъщерно/и дружество/а или техни обединения при учредяването на съвместното дружество или впоследствие във връзка с реализацията на проект за изграждане на газова междусистемна връзка Гърция – България

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ: Господин премиер, предлагам точката да бъде отложена за следващото заседание на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо се внася?

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ: Защото има съгласувателна процедура с МВР и ДАНС и там има редица неизчистени точки и проблеми, които трябва да бъдат досъгласувани.

БОЙКО БОРИСОВ: Именно за това питам защо се внасяте преди да са минали съгласувателните процедури?

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ: Доколкото съм запознат, коментарите дойдоха по-късно и не можа да се реагира адекватно във времето, което имаше. Опитахме се вчера да я отложим, но беше твърде късно и за това в заседанието предлагаме да бъде отложена точката за следващата седмица.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлага се точка 27.

Точка 28

Проект на Постановление за допълнение на Правилника за издаването на българските лични документи, приет с Постановление №13 на Министерския съвет от 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Господин министър-председател, имаме предложение за допълнение. Господин Вучков, обръщам се към вас като вносител, в чл. 34, заявление за подмяна на свидетелствата на МПС да могат да подават в нашите мисии както служителите в тези представителства, така и техните семейства.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Допълнението е само за семействата?

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Да.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28 с предложението на заместник-министър Константин Димитров.

Точка 30

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в 3015-ото заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 18 май 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 30

Точка 29

Проект на Постановление за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2010 г. по бюджетите на Министерството на вътрешните работи, на Държавната комисия по сигурността на информацията и на Държавна агенция "Национална сигурност"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, ние сме запознати с проблема, представен от колегите във връзка с размествания между сгради на ДАНС, ГДБОП, Комисията по сигурността на информацията, евентуално в последствие на специализирания съд, който се предвижда да бъде създаден, но имаме притеснения, че така изготвеният акт, в контекста на текущото състояние на изпълнението на бюджета, ще остане без източник и е трудно да бъде реализиран, независимо от приемането му.

Той предвижда осигуряване на средствата без да адресира точно от къде, а в централния бюджет подобни средства не са разчетени нито с първоначалния проект на Закон за държавния бюджет, нито с предвидената в момента актуализация.

Има риск приемането на подобен акт да създаде ангажимент, който да не може да бъде изпълнен.

БОЙКО БОРИСОВ: За какви средства става въпрос?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В доклада и в проекта се предвиждат около 8,2 милиона лева приблизително обща сума.

БОЙКО БОРИСОВ: За информация на колегите, в момента службите са дислоцирани в няколко сгради, като на една част, например, администрацията се намира на "Черковна", а оперативният състав е на "Черни връх". На "Черни връх" в половината сграда е една служба, а в другата половина е друга служба. По средата си поставят прегради, крият се, а най-вече са много уязвими. Ако се застане от другата страна на бариерата, на тротоара може да се извади всичко, което те интересува.

Паралелно с това знаете, че подготвяме и специализирани съдебни състави, които госпожа Попова движи в парламента. Те ще станат и за тях също трябва сграда.

В същото време ДКСИ се помещава в сграда за 500 човека, с численост 98 човека. За това идеята е да се извадят службите, всяка да си бъде в сградата и в същото време в тази, в която в момента е ДАНС, да се отворят помещения, в които да бъде ДКСИ, за да бъде защитена и в същото време там да се помещава и специализираният съд, защото е направена по всички изисквания. Това така или иначе трябва да го направим.

Какви са възможностите сега, тъй като не става въпрос за много пари, при актуализацията на бюджета, господин Вучков, за колко време ще завършите този процес?

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин премиер, няма да стане изведнъж. Много е важно да имаме съгласие, че тази дейност ще започне, защото са необходими обществени поръчки.

БОЙКО БОРИСОВ: Ще стане ли в рамките на тази година?

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: По-вероятно е да не стане до края на годината, но е хубаво да го имаме като решение на Министерския съвет, защото по този начин, както вие обяснихте, концентрираме на едно място различни служби.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Горанов, какво можем да направим в случая, ако сега мине на вносител и съответно при актуализация или при следваща актуализация да могат да вървят процедурите тогава да търсим тези пари? Защото и това е реформа в сектора за сигурност.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Както казах в началото, аз по принцип не възразявам срещу намерението да се уреди логистиката на тези няколко служби - на ГДБОП, на ДАНС, на ДКСИ, и в последствие евентуално на специализираните съдебни състави. Бихме могли да вземем подобен акт като решение на Министерския съвет, за да не е нормативен акт, който да не бъде изпълнен, и след актуализация, след като мине през Народното събрание законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, да видим каква маневреност ще имаме.

Така или иначе, тук колегите от МВР се притесняват да започнат да поемат ангажименти, за които считат, че нямат ресурс в техния бюджет. Една индулгенция, каквато в случая се търси за предприемане на бъдещи действия, би могла да бъде оформена не като нормативен акт, който трудно ще бъде изпълнен днес, а като протоколно решение или решение на Министерския съвет, което не се обнародва и няма същата тежест, но има същия смисъл. Подобно решение приехме по отношение на стартиране на процедурите за Автомагистрала "Тракия", ако си спомняте с вносител министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на финансите.

Предлагам тази точка да се вкара по друг ред, да не е постановление на Министерския съвет, а да е проект на решение, което да звучи, че дава съгласие да се започне еди какво си, а след актуализацията на бюджета да се предприемат съответните действия и да се търси ресурс.

Прието днес в този вид има риск да остане неизпълнено като нормативен акт, а има за цел да даде възможност за стартиране на процедурите.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Искам да уточня, че тук не става въпрос да започва ремонт от начало, а става дума за довършване на едни ремонти, в които досега са инвестирани не малко средства, особено от страна на ДКСИ. Всъщност, става дума само за един заключителен етап. Ние направихме съвместни работни групи, окабеляване и компютърно оборудване, за да може наистина ГДБОП да се съсредоточи в сградата, която досега е ремонтирана от ДИКСИ на бул. "Цариградско шосе".

Господин премиер, другото е, както Вие казахте, да се съберат на едно място в ДАНС и в една по-малка част ДКСИ, която е под 100 човека.

Това ни е необходимо, както каза господин Горанов, и да имаме едно обединено мнение, независимо дали под формата на решение или постановление, в момента не мога точно да преценя, но наистина да можем да стартираме някои процедури като обществени поръчки. Самото плащане наистина ще стане по-нататък във времето.

БОЙКО БОРИСОВ: Ако се приеме с уточнението, че в рамките на 2010 година няма да бъде плащано, и да пуснат това в условието на обществената поръчка?

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Да, но ако се наложи някакво плащане първоначално, притеснявам се дали няма да блокираме цялата процедура за обществената поръчка.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: От всичко казано до тук се налага впечатлението, че нямаме нужда окончателното решение да бъде взето днес. Днес се иска принципно решение, че подобен проект стартира. Евентуалните плащания или ще бъдат във второто полугодие след месеците август и септември, а някои от тях ще бъдат през следващата година. Ние сме подготвени и гледаме в момента акт, който предоставя средствата по бюджетите на съответните ведомства от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

БОЙКО БОРИСОВ: Ако се вкара като точка по начина, по който гарантирахме АМ "Тракия"?

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Ако юридически няма проблем, можем и така да го приемем.

БОЙКО БОРИСОВ: Ще ви помоля да отидете да се консултирате с юристите и се върнете, след което ще се върнем отново към разглеждане на тази точка.

Точка 31

Проект на Решение за одобряване на позиция на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 май 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 31

Точка 32

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост, на Министерството на културата за нуждите на държавния културен институт – Културен център "Двореца" – Балчик

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионалното развитие и благоустройството, и министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, през 1956 година по предложение на министъра на културата с решение на Министерския съвет е предоставена определена територия, за да се направи ботаническа градина. Години наред това е параграф 22, вечни съдилища и спорове. Това е изключителен държавен имот. Допуснат е университетът не под наем, а да копае градина. Дадено му е едно помещение, в което да си държи инструмента и в продължение на годините започват упорити действия университетът да вземе всичко това.

Дълги години, и до днес от три, четири години инвестициите са към 4 милиона лева за поддръжка. Министерството на културата непрекъснато поддържа, реновира, реставрира и ползва по целесъобразност Двореца "Балчик".

През 1967 година Дворецът "Балчик" е продаден от румънска страна и става изключителен държавен имот. Тук се водят спорове и съдилища. Нямаме нищо против, който иска да вземе Двореца в "Балчик". Това е едно място, което трябва сериозно да се финансира и обгрижва. Претенциите на университета, мисля, че веднъж завинаги трябва да се решат. Ние не изключваме и нямаме желанието да излизат навън. Ботаническата градина при едно споразумение и договаряне може да се ползва от университета, нямаме нищо против, но ние основно сме хората, които поддържаме Двореца "Балчик" и финансираме и инвестираме в него. Обгрижвали сме от 1956 година досега. Отново изтичат съдебните срокове.

Поканих ректора на университета на един разговор, за да направим договор между нас за съвместно ползване на Двореца - Балчик, но те хитруват, срокът изтича и аз съм длъжен днес да вкарам тази точка и наистина да се вземе решение, защото положението никак не е добро. Ние не можем да сменим заради тези спорове директора на Двореца - Балчик и да поставим принципно на нова основа развитието на Двореца, тъй като България вече е в Европейския съюз и имам една програма, която, ако се осъществи да направим Двореца - Балчик европейски център на културата, това би могло да бъде много полезно, тъй като и досега изпълнява културни функции. Това е едно място, в което провеждаме и плащаме много пари за балетни конкурси, за кинофестивали и за редица други неща, а имаме една база, която е във вечен съдебен спор, а можем съвсем прагматично да я ползваме за такъв тип мероприятия – чисто европейски и в бъдеще в един по-мащабен план.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 32.

Точка 33

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", приета с Постановление №97 на Министерския съвет от 2007 г. и проект на Решение за освобождаване от заплащане на пристанищни такси събирани от корабите участващи в международната ветроходна регата "TheHistoricalSeasTallShipsRegatta 2010", Пристанище "Варна", 21-24 май 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Колеги, това е една практика - когато идват такива фрегати и се провеждат подобни регати, да се освобождават от такси.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Бих искал да допълня, че такива регати се провеждат от 1956 година и тази година за първи път регатата се организира в източната част на Средиземно море и ще навлезе в Черно море. Варна е единственото пристанище в Черно море, на което ще акостират ветроходните кораби и се очаква да се съберат стотици хиляди гости във Варна в района на пристанището. Това е много голямо събитие с един много добър икономически ефект за града като цяло.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 33.

Точка 34

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с проекта на постановление предлагаме нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, целящ намаляване досегашния щатен състав с 41 бройки, както и преструктуриране на Изпълнителната агенция по хидромелиорации в дирекция към Министерството на земеделието и храните, водещо до редуциране на числеността с още 65 бройки, с което в годишен аспект се очаква да бъде постигната икономия в размер на 2 милиона 400 хиляди лева.

Тъй като има писмо от министъра на вътрешните работи господин Цветан Цветанов с опасение, че при закриването на агенцията няма кой да поеме дейността на регионалните клонове, ние оставяме служителите, които и досега са се занимавали, но те няма да бъдат под шапката на агенция, а ще бъдат в състава на областните дирекции по земеделие. Т. е. изпълнителите остават на място, няма да ги има началниците. В този смисъл няма да има проблеми с дейността досега. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Найденов, как се разви случаят с протестиращия и как решихте въпроса?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Снощи разговарях с протестиращия и с господин Тренчев. Тази сутрин парите за заплатите са преведени. Ние с господин Горанов уточнихме механизма, по който "Напоителни системи" ще може да си получи задълженията от страна на бюджета.

Проблемът с "Напоителни системи" е много голям. Има много тежки задължения от минали години. Бившият министър на земеделието е разпоредил безплатна поливка дни преди изборите на стойност 4,5 милиона лева, която не е платена. Отделно от това има задължение на "Кремиковци" към "Напоителни системи" за близо 5 милиона. Така, че дългът е над 10 милиона лева, което води до много тежко финансово състояние към момента на "Напоителни системи".

Надявам се, по този начин да могат поне част от средствата да бъдат възстановени. Стачката приключи късно снощи и стачкуващият обяви, че я прекратява.

БОЙКО БОРИСОВ: Не мога да си обясня безплатна поливка за 5 милиона лева.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Поливката се е случила през месец юни, буквално седмица преди изборите. 4,5 милиона лева е стойността.

БОЙКО БОРИСОВ: Дайте го на прокуратурата.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Даден е на прокуратурата и има предварително производство.

БОЙКО БОРИСОВ: Разбирам в някоя нива да е станало бедствие, министърът да поеме отговорност и да може да го мотивира и обясни. Значи има безплатен обяд.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: На всички е ясно, че няма как да се установи дали водата наистина е заминала през месец юни, дали е отишла там. Т. е. възможно е тези 4,5 милиона лева да не са отишли за поливане, а да са отишли за нещо друго.

БОЙКО БОРИСОВ: Сигурен съм, че и ДАНС не може да установи дали преди една година са полели. Като ги слушам как ни атакуват отвсякъде и как нямат срам тези хора! Не мога да приема вече за нормално действията им и в същото време излизат и приказват.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: По същия начин са стреляли и с ракети по градушките. Там също няма как да изчислим колко точно облаци са разбити. Очевидно е имало такива схеми за източване на средства, които водят до състоянието сега, но днес хората протестират и искат средствата от нас. Всъщност средствата, които в момента се плащат за заплати на клона в Перник, идват авансово от бюджета на Министерството на земеделието и храните.

БОЙКО БОРИСОВ: Честно да ви кажа не съм вярвал, знаех че нещо не е много наред в управлението, но не съм и предполагал дори, че такива батаци във всяко едно отношение ще заварим - дали е за финанси, дали е за здраве, дали е за транспорт, дали е за напояване или за градушки. Разбира се и при липсата на политическа класа. Защото вие виждате - в съседна Гърция излиза Дора Бакояни – бившият кмет на Атина, а след това външен министър, знае какво са направили като управляващи и в парламента подкрепя Папандреу. Да, партията я изключва, но това са морални актове на хора, които знаят какво са причинили. Казват – да, за това подкрепяме тези, които работят сега, защото ние сме виновни и сме допринесли много за това и за това подкрепяме техните реформи. Ето това е разликата между нашите БСП, ДПС и НДСВ и нас. Нямаше да кажа това, ако имаше политическа класа – президент, разбира се, който да излезе и да каже: "Вижте, тези хора се нагърбиха да ни преведат и политическа криза да няма, с малцинство. Мълчим докато минем от кризата, после ще ги атакуваме колкото искат". Няма ден, където отиде и се покаже в село и град да не се каже нещо срещу нас. Къде е бил, защо са напоявали? Нали са все негови хора?

Приема се точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за изменение на Решение №640 на Министерския съвет от 2009 година за безвъзмездно предоставяне на движими вещи – частна държавна собственост на Болградската гимназия "Г. С. Раковски" – Болград, Одеска област, Украйна, по повод на нейната 150-годишнина

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, колеги, става дума за следната промяна – предаването на вещите, това е автобус, народни носии и т. н., беше предвидено да се осъществи в гр. София за сметка на получателите, но поради финансови затруднения и пречки от логистичен характер се налага промяна на мястото на предоставяне и поемане на разходите по транспорта, митническите формалности и всички други необходими средства за изпълнение на процедурата, като всичко това трябва да стане за сметка на бюджета за 2010 година на Министерството на образованието, младежта и науката. Средствата възлизат на около 5 хиляди лева без митническите такси в Украйна.

Промяната предвижда предаването на вещите да се осъществи на място в Болград, Одеска област, Украйна.

БОЙКО БОРИСОВ: Автобусът хубав ли е?

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Автобусът е бил хубав, но вече две години чака. Общо взето е хубав.

БОЙКО БОРИСОВ: Господин Игнатов, искам днес лично да отидете да го видите.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Добре.

БОЙКО БОРИСОВ: Когато правим дарения и когато нашите сънародници, защото те са истински сънародници, получат този автобус, в него ще се огледат и ще видят държавата или страната майка. Каквото им изпратите, в това ще се огледат. Ако ние сме били евтини на брашното, а скъпи на триците и нашите предшественици са давали по 4–5 милиона лева за напояване, което не можем да докажем, че се е напоявало… Учениците, когато се качат в този автобус, трябва да знаят, че България го подарява, не го подарявам нито аз, нито ти, а България им го подарява. Трябва в него да видят грижата или отношението към 150 години наша гимназия. Представете си, ако им изпратите ръждясал или повреден автобус, с който да отидат на екскурзия и по пътя се развали, какво е нашето дарение! В случая се прави не да се отбие номер, а искаме тези деца, когато се возят, да знаят, че ние сме им го дали. Господин министър, каква марка е автобусът?

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Не мога да Ви кажа.

БОЙКО БОРИСОВ: Ще вкарате автобуса в един сервиз, в който да му направят основна диагностика и преглед. Едва когато сервизът, в зависимост от марката на автобуса, даде гаранция, че това е добър автобус, още повече ще води деца, тогава ще го изпратите.

Мисля, че единодушно Министерският съвет приема тази точка с това уточнение. Ние сме дали нашето съгласие. Автобусът трябва да бъде в такова състояние, че да може вашето дете да се вози в него, и тогава ще го изпратите на пиленцата там.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 35.

Точка 29 - връщане

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин министър-председател, обединихме се около становището да приемем постановлението на вносител и на експертно ниво ще направим една или две корекции съгласно процедурата за приемане на точката на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29 на вносител. И задачата, която имате - 500 милиона лева допълнително приходи в бюджета! Тогава ще ви дам и тези осем. До всяка будка полицай, всеки ден - това, за което сме се разбрали с министъра. Всеки ден районните инспектори до директорите да докладват в техния район, участък, пазар кой и как продава контрабандно цигари и алкохол и да бъде задържан.

Благодаря за участието, закривам заседанието на Министерския съвет.

От 35 точки в дневния ред на заседанието, някакво обсъждане започва едва на 23-тата. При останалите процедурата е една и съща - изчита се заглавието на съответния проект за решение и кой министър е вносител, а премиерът Бойко Борисов казва "Приема се".

Първият разговор се провежда по доклада на министъра на транспорта за "намеренията" на министерството "за стартиране наподготвителни действия за предоставяне на концесия" на граждански летища и части от тях. Сред тях се оказва и летището в "Стара Загора", но министърът на отбраната пояснява, че то все още под разпореждане на неговото ведомство. Докато не се уреди статутът му, летището е извадено от списъка на транспортното министерство.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал