Новият брой: Да си посееш бъдеще

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 9 юни 2010 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 9 юни 2010 г.

Елена Старидолска
4238 прочитания

© Асен Тонев


Разгледани са 39 точки в дневния ред. Първият по-сериозен разговор е по точка 25, която се отнася за Държавната консолидационна компания. Министърът на икономиката Трайчо Трайков обяснява, че засега мерките по създаването й ще засегнат само акционерните дружества, в които държавата има под 50 % от собствеността, но не и дружествата с ограничена отговорност. В крайна сметка постъпленията от приватизацията през борсата ще остават в консолидирания държавен бюджет. Министърът на отбраната Аню Ангелов обаче настоява и се приема министерството на финансите да намери механизъм да компенсира съответните ведомства, които няма да могат да разчитат на вече заложени постъпления от фирмите, на които са принципал.

Взимат се решения да се предложи на президента награждаването с ордени на Астор, на Мария Гроздева и др.

Правителството одобри и промени в Закона за държавната собственост, които позволяват и на международни организации, както и на неправителствени да взимат под наем държавни имоти за срок до 10 години. Те обаче няма да може дасеползват в съсобственост, нито да се преодават. Доскоро това беше масова практика за някои от партийните клубове, предоставени от държавата. С промени в закона, но "изчистени" в Народното събрание ще се регламентира статутът на газохранилището в Чирен по настояване на министър Трайчо Трайков.

На същото заседание е одобрено и решението децата на 5-годишна възраст задължително да посещават предучилищно обучение в детски градини или училища.

Става ясно, че секретарят на Съвета по административна реформа е напуснал работата си в държавната администрация. На негово място е избрана Пролетина Драгоева. В точка 34 са интересни разясненията на министъра на финансите Симеон Дянков за новия ред за заплащане на държавните служители. Той ще влезе в сила 2012 г. и не важи за Министерството на вътрешните работи. Ето част от разясненията на Дянков:

"Предлага се брутното възнаграждение на всеки служител в системата на държавната администрация да се състои от две части – постоянна и променлива. Постоянната част да включва основни заплати и допълнителни възнаграждения с постоянен характер и да зависи само от отработеното време. В момента e така, че дори да си във отпуск примерно цяла година, продължаваш да получаваш допълнително материално стимулиране, което е средното за съответното министерство или дирекция.

Съотношението между постоянната и променливата част да бъде 75% към 25%, като общият размер ще се определя от нивото - средства за заплати, а не на отделен служител, както е в момента. Предвижда се още въвеждане на допълнително възнаграждение навсякъде, в момента го има само в някои министерства и агенции, с постоянен характер.

Предвижда се премахване на допълнителното възнаграждение за прослужено време – това се добавя към основната заплата на служителя.

В променливата част да съществуват два вида бонуси за постигнати резултати – текущи и целеви. Текущите да се изплащат периодично – на годишна база или на 6 месеца, на 3 месеца, в зависимост от оценката на съответните началници на отдели, директори, зам.-министри и т. н., а целевите бонуси, които в момента липсват в голяма част от министерствата и агенциите, да поощряват индивидуални посещения по определена задача и за зависят от личния принос на човека, а не от заеманата длъжност." Според вицепремиера "матричната скала" ще стимулира младещите и работещите да правят кариера в държавната администрация. Моделът се прилага в Холандия, Великобритания и др.

Стенографски запис

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

9 юни 2010 г.

Заседанието започна в 10.07 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване на доклад за дейността на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейската общност (АФКОС) за 2009 г., Отчет на Плана за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейската общност за 2009 г. и проект на План за действие за изпълнение на Актуализираната стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейската общност за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Валентин Йорданов Димитров с орден "Стара планина" първа степен

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Мария Здравкова Гроздева-Григорова с орден "Стара планина" първа степен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Валери Христов Григоров с орден "Стара планина" първа степен

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото "Великин и други срещу Република България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба №28936/03)

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото "Енчо Ефтимов Петков срещу Република България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба №30506/04)

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за одобряване на приятелско споразумение по делото "Георгиев срещу България" пред Европейския съд по правата на човека (жалба №38066/06)

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за отменяне на Решение №620 на Министерския съвет от 2005 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за апортиране в капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД – София, на недвижими имоти – частна държавна собственост

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, бих искал да благодаря на министъра на отбраната за изключителното съдействие по тази тема. Става дума за един парцел - те са няколко парцела близо до Божурище, който ще направим на индустриална зона. Имаме вече заявени интерес, включително от китайски инвеститори, и смятаме, че това е начинание с голям потенциал.

БОЙКО БОРИСОВ: Поздравявам ви за откриването вчера на Паметника на Военна академия. За съжаление, докато аз бях кмет, не искаха да го направят, но мисля, че сега паркът е точно като в Европа – ограден, отключва се, заключва се вечерта, прекрасен парк, да го ползват хората, чудесно сте го направили.

Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Проектът на решение се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на областния управител на област Търговище. Имотът, предмет на предложението, се намира в област Търговище, община Търговище, село Голямо Ново, което представлява УПИ с площ от 6550 кв. м заедно с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 400 кв. м.

Според областния управител имотът не се използва по предназначение, не е в добро физическо състояние - фурнир и дървени врати, пропаднало дюшеме и т. н. и поради голямата му отдалеченост от град Търговище, с оглед на което областният управител счита, че същият е загубил качествата си на имот - публична държавна собственост, и предлага да се обяви за частна държавна собственост с оглед на по-доброто му управление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на образованието, младежта и науката

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, става дума за Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури. Банката е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието. В момента се намира в сграда на Софийския университет - Биологичният факултет, и създава редица проблеми. Академичният съвет на Химикотехнологичния и металургичен университет, София, е дал съгласие част от управлявания от него имот, находящ се в град София, бул. "Климент Охридски" №49 – това представлява сграда, учебен корпус, да бъде предоставен за нуждите на Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури. Така се решава в крайна сметка един дългогодишен проблем.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за насърчаване на двустранното икономическо и търговско сътрудничество между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Департамента по търговия на провинция Джъдзян, Китайската народна република

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, провинция Джъдзян е тази провинция, на която столица е Шанхай, с 50 милиона души население. Аз ще бъда в Шанхай за българския ден на ЕКСПО-то, част от следващата седмица, включително и сряда, когато ще е следващото заседание на Министерски съвет, и се надяваме заедно с директора на Българската агенция за инвестиции да свържем нещата с проектите за инвестиции на китайски фирми в България.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на анекс към Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам в областта на подготовката на кадри

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за определяне състава на българската делегация за участие в 15-ата сесия на Смесения българо-индийски комитет за сътрудничество в областта на отбраната, която ще се проведе 2010 г. в Република Индия

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване на резултатите и утвърждаване на протокола от първата сесия на Смесената българо-черногорска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 1 март 2010 г. в Подгорица, Черна гора

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 15.

Точка 16

Доклад относно приемане на годишен доклад на комисиите за контрол по предоставените концесии за морски плажове – части от крайбрежната плажна ивица, за извършения през 2009 г. контрол за спазване на задълженията по концесионните договори

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Настоящият доклад се внася на основание чл. 110, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите. В годишния доклад на Комисията за контрол, който е приложение към доклада на министъра на регионалното развитие и благоустройството, са представени обобщените резултати от завършените през 2009 г. проверки и контрол по сключените концесионни договори.

Може да се каже най-кратко, че приходите от концесионните плащания по концесионните договори към 2009 г. са в размер на 8077868 лв., като освен това и 255716 лв. неустойки. Общо приходите като цяло от 71 броя концесионни договори (подчертавам, че това са приходите само от концесионните договори, а не от договорите за наем) са в размер на 8333584 лв. В сравнение с предходния период - 2008 г., от 70 броя концесионни договори, приходите са били в размер на 5937000 лв., или за 2009 г. сме събрали с 40% повече, отколкото за 2008 г.

Като цяло, най-често срещаните нарушения от проверките на място, които са били три, които за някои от плажовете миналото лято сме организирали, са непредставяне на работна инвестиционна програма за 2009 г., непредставяне на екологични гаранции, непредставяне на банкова гаранция, неосигуряване на спасителна дейност, необезопасяване на подлежащата акватория, неосигуряване на санитарно-хигиенно поддържане. В резултат на това са налагани неустойки и са отправяни официални предупреждения, че при последващо неизпълнение на същите задължения ще бъдат предприети действия по прекратяване. През миналата година в резултат на системни нарушенията бяха предложени за прекратяване три концесионни договора, които бяха приети с решение на Министерския съвет. Настоящият доклад е съгласуван с министерствата. Всички становища, които сме получили, са съгласувани без бележки, с една единствена забележка от Министерството на финансите, която е приета.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в блок 1-3 Ъглен, разположен в землищата на с. Ъглен, община Луковит, област Ловеч, и с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 17.

Точка 18

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Четалеч-север", разположена в землището на с. Мирково, община Мирково, Софийска област

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за допълнение на Решение №835 на Министерския съвет от 2006 г. за утвърждаване списък на стоките, услугите и строителството, чието производство или извършване се възлага на специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване проект на меморандум между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията за въвеждането на многогодишна програма за обучение по френски език на служители на българската администрация

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ: Това е една програма, която ще доведе до обучение по френски език на около 1500 служители на българската администрация. От това не произтичат финансови ангажименти за българската страна. Министерство на външните работи ще съдейства в най-добрия случай с помещения, където да се реализира този важен проект за ограмотяване.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Артеник Агоп Арабаджиан с орден "Стара планина" втора степен

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 21.

Точка 22

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Киселото", разположена в землището на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 11 юни 2010 г. в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 23.

Точка 24

Проект на Постановление за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират

СИМЕОН ДЯНКОВ: С проекта се предлага нов механизъм за наблюдение и контрол на оперативните резултати на стопанските субекти с държавно участие. Този проект излиза от решение на МС от 1 април 2010 г., а и тук неколкократно от началото на годината сме говорили, че при министрите и съответните ръководители на агенции е хубаво различните държавни предприятия всяко тримесечие да дават повече информация относно това как вървят работите им – става въпрос за оперативните им резултати, така че всички ние да имаме по-добра информация относно състоянието не само в края на годината, както е сега, а и на тримесечия.

Предлагам да приемем това постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за прехвърляне на пакети от акции на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала чрез внасяне на непарични вноски в капитала на "Държавна консолидационна компания" ЕАД - София

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Става дума за компанията, която създадохме като средство за приватизация на държавни пакети по начин, който да разреши чрез даването на дивидент от компанията средствата да влязат по-бързо директно в държавния бюджет. Това е в изпълнение на одобрените от нас мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция и конкретно мярка 3 от раздел "Мерки за подкрепа на фиска", предвиждаща приватизация на всички миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса. Предлагам държавата да прехвърли правото си на собственост върху акциите в търговските дружества с под 50 на сто държавно участие, като конкретните действия по извършване на апорта да бъдат извършени от съответните министри, съобразно отрасловата им компетентност.

Увеличението на капитала на ДКК с непаричната вноска по номинала чрез издаване на нови поименни акции, които да бъдат придобити от държавата чрез министъра на икономиката, енергетиката и туризма, следва да бъде реализирано с решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, упражняващ правата на държавата в ДКК при спазване разпоредбите на Търговския закон. Продажбата на акциите, които ще бъдат апортирани в капитала на Държавната консолидационна компания, ще бъде осъществена от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, като паричните постъпления ще бъдат превеждани по сметка на ДКК, с оглед реализиране на печалба и изплащане на дивидент на държавата.

Имаме бележки от Министерството на финансите и Министерство на труда и социалната политика, в които по същество въпросът е защо само акционерни дружества, а не и ООД-та. Съображението е това, че когато се прехвърля дял от ООД, фактически в компанията влиза нов съдружник, с който старите съдружници трябва да се съгласят и е по-трудно и може би понякога и невъзможно. Нека да свършим работата с АД-тата.

АНЮ АНГЕЛОВ: Подкрепям по принцип това, което се предлага, но имам една забележка. Виждам, че всички парични постъпления досега постъпваха чрез Министерство на отбраната в държавния бюджет. Сега ще постъпват в Държавната консолидационна компания, те ще реализират печалба и всъщност тези приходи, които имаме от тези дружества, заложени сега в държавния бюджет, няма да бъдат осъществени. Те трябва да се приспаднат тогава от приходите и съответно да се увеличи субсидията за отделното министерство, което на практика губи от цялата тази операция.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз мисля, че това е нормално и Министерството на финансите трябва да засече разликата. Образно казано, ако имаш 5 милиона дивидент от това дружество и то ти е в баланса, когато отиде в Държавната консолидационна компания, това означава, че след това Министерството на финансите трябва да ви преведе обратно 5 милиона.

АНЮ АНГЕЛОВ: Само тази забележка имам, нищо повече.

БОЙКО БОРИСОВ: Така че тук това разплащане го контролира Министерството на финансите.

Приемаме точка 25.

Точка 26

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Това е проект на закон, който наистина е дълго чакан и доста дълго време беше разработван. Беше съгласуван два пъти междуведомствено, тъй като в резултат на първото съгласуване постъпиха много бележки и предложения за текстове, които не бяха включени при първото съгласуване.

Измененията са в няколко посоки. Някои от тях са чисто редакционни, други от тях са свързани с така чаканите разпоредби относно отчуждаването и трети, най-образно казано, са такива, които във връзка с деконцентрацията засилват ролята на областните управители по управление на държавната собственост.

На първо място, нещо, което е новост и дойде по предложение на министерства, се предвижда и в решения на Министерския съвет и върху имоти – публична държавна собственост, с изключение на имотите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната и изключителната държавна собственост, в случаите и при условията, предвидени със закон, да могат да могат да бъдат обременявани с право на строеж и на преминаване. Това е така, защото е възможно да се наложи право на преминаване. Не е необходимо да се променя статутът на публичната държавна собственост. Дойдоха искания от няколко министерства за задоволяване на обществени нужди и считаме, че това следва да бъде подкрепено. Няма бележки в тази насока от другите министерства.

Също така, с оглед защита на държавния интерес, в чл. 16 се предлага създаване на ал. 6, която предвижда възможност отделни имоти или части от имоти – публична държавна собственост, да могат да се отдават под наем за срок до десет години на международни организации, тоест, разширява се кръгът на лицата и в момента са и за неправителствени организации за обществено полезна дейност да могат също да взимат такива имоти.

Също така се създава нова алинея 7 на същия член, която предвижда, че отдадените под наем имоти – публична държавна собственост, не могат да се ползват не по предназначението им, да се предоставят и да се ползват съвместно с договор по трети лица. При нарушаване на тези разпоредби договорът ще бъде прекратен.

В главата за принудително отчуждаване при спазване на разпоредбите на Конституцията и с балансиране на държавния и частния интерес се предвиждат изменения, свързани с това, отчуждението да може да започне тогава, когато става дума за национални обекти въз основа на одобрен ПУП с допуснато предварително изпълнение за него, което е влязло в сила. Така ще се спести време за извършване на процедурата по отчуждаването, като разрешението за строеж ще може да бъде издадено само когато подробният устройствен план влезе в сила.

В унисон с разпоредбите на Закона за общинската собственост, приети 2008 г., се конкретизира и тогава, когато обжалването е само по отношение на размера на отчуждението, отчуждението да влиза в сила от датата на заплащате на обезщетенията по сметки.

БОЙКО БОРИСОВ: Със Столична община коментиран ли е този въпрос? Ние ще приемем проектозакона, но ще Ви помоля след това да го предоставите на Столична община, да го видят кметът и главният архитект, защото това касае и всички градове, особено големи. Ще дам пример с "Житница" и "Цар Борис". Знаете, че там за около 600-700 метра отсечка се блокира трафикът на няколко квартала само защото не може да се разшири улицата. От двете страни има сгради, които вероятно са на по 100 години.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Проектът на закон е изпращан за съгласуване в ДАГ, виждали са го няколко пъти, но все пак ще го изпратим отново. Той е качен и на страницата.

БОЙКО БОРИСОВ: Щом е качен на страницата, нека да го видят.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Да, той е изпращан и по имейла. Държим връзка със Столична община по този законопроект.

БОЙКО БОРИСОВ: Или, да кажем, продължението на бул. "Тодор Каблешков". Това е булевардът, който е перпендикулярен на бул. "България". Асфалтирахме го в четири платна до преди Зоопарка, образно казано, и там спряхме по простата причина, че текат тези процедури. Ако бул. "Тодор Каблешков", който е най-важният булевард в София, се продължи и се закачи след Зоопарка за булевард "Насър", той отива директно до аерогарата и става втори пръстен под Околовръстното шосе. Но тези две точки вече шеста-седма година не могат да се пуснат именно поради това, че се обжалва в съда и чаканията са безкрайни.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Законът за общинската собственост наистина е по-добър от Закона за държавната собственост, въпреки че, така или иначе, всички знаем, че е голям и съществен проблемът с отчужденията.

БОЙКО БОРИСОВ: Идеята ми е да има възможност с решения да се вкарват обекти, които на практика са от национално значение.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Наистина сме мислили точно за национални обекти, за такива с регионално значение е предвидена и възможност, точно за да не се спира с години и усвояването на средства, и изграждането на наистина важни и значими обществени обекти заради една или две жалби в съда…

БОЙКО БОРИСОВ: Тези които касаят размера на обезщетението.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Точно в тази посока е променен законът.

БОЙКО БОРИСОВ: Дали, образно казано, ще се плати 1000 лева или 1100, или 1200, които ще отсъди съдът, или дори 2000 - двойно повече, няколко години само от загубите от време, човекочаса и гориво стават сигурно милиарди.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Точно заради такива проблеми, освен за обжалване на размера, а и за други, когато, примерно, е посочен погрешно собственик и наистина се губят милиони и милиарди, е предвидена възможност за влизане след като има влязла в сила разрешение за строеж и влязъл в сила ПУП, който определено казва, че по този начин само може да бъде задоволен интересът пак след плащане на предварително равностойно обезщетение да може инвеститорът, в случая органът или общината, да влезе да строи в този имот. Описан е много подробно редът, разбира се, при балансиране на частния интерес. Ще го изпратим пак за съгласуване.

Постъпиха доста бележки и предложения. Има промени, свързани с деактуването. Има промени, които се правят в ЗУТ, комуникирани с всички по облекчаване на процедури, съкращаване на сроковете с Ѕ за национални обекти по ЗУТ. Така че се надяваме наистина този закон да облекчи процедурите и да бъде приет.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Първо, благодаря и приветствам колегите от МРРБ за тази инициатива. Имам само една неприета забележка за внасяне на един текст в чл. 7, който ще позволи да се регламентира нормативно статутът на газохранилището Чирен, за което Законът за концесиите е неприложим и не следва да се прилага редът, предвиден в чл. 7, ал. 4. Предложението е: изискванията по чл. 7, ал. 4 (5) не се прилагат по отношение на вещното право на ползване, правото на строеж и свързаните с тях сервитутни права, които се считат предоставени по силата на закона при влизането му в сила в полза на лицензианта за дейността съхранение на природен газ за срока на лицензията..

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 26. В парламента имаме възможност чрез депутатите да доизчистим даден текст, така че да е в унисон.

Точка 27

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Става дума за вече поет ангажимент, това е част от предизборната програма на политическа партия ГЕРБ. Със законопроекта се предлага подготовката на децата за училище да е задължителна от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст и да се осъществява в подготвителни групи в детските градини или училищата. Причините, които налагат предложените изменения, произтичат от работната програма "Образование и обучение 2020" за изпълнение решенията на Лисабонската стратегия. Между другото, един от индикаторите там за включване още на 4-годишните, но ние, естествено, нямаме все още тази възможност.

Какво произтича от това? Във връзка със задължителното въвеждане на предучилищната подготовка от навършване на 5-годишна възраст, с преходната разпоредба на §9 се предвижда едногодишен срок, в който общините са длъжни да създадат условия за обхващане на всички деца, подлежащи на задължителна подготовка в училище. Предложението е свързано с приема, който организират общините и който вече е проведен за предстоящата учебна година.

Със законопроекта се предлага да се уреди изрично възможността за осигуряване на безплатен транспорт за детските градини или училище в най-близкото населено място на територията на общината или на съседна община, ако на съответното заселено място няма такива условия, тоест, с този законопроект се прецизира и понятието за средищно училище.

Предлагаме увеличаване размера на глобите за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствие на децата в детските градини и в училище, като съществуващата от 20 до 100 лева се увеличава на от 100 до 1000 лева, а при повторно нарушение глобата от 50 до 250 се увеличава на от 250 до 2500 лв.

Финансовите средства са разчетени със Закона за държавния бюджет за 2010 г. за тази мярка и необходимите средства за тази година от 15 септември до края на годината са 9 млн. лв. Имаме нужда обаче от подкрепа за следващата година, защото наистина тук става дума за провеждане на политика и това вече е ангажимент, който наистина е поет и ако забелязвате, от края на миналата седмица различни сили вече се упражняват на тази тема. Освен това, подобен текст е залегнал и в новия проектозакон за училищното образование, който е в процес на обсъждане и доработване. Той ще бъде приет до края на годината. За да може от 15 септември тази година да стартира тази политика, ние правим изменения в действащия закон. Моля да ме подкрепите.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

АННА-МАРИЯ БОРИСОВА: Става дума за превеждане на нашите изисквания в съгласие с Регламент 41 на Европейския съюз и Регламент 415 също на Европейския съюз, касаещо въвеждане на единни обозначения относно съдържание на глутен в храните в две степени – по едната директива, и по другата директива – въвеждане и удължаване на срока, през който етикетирано вино може да се продава до изчерпване на складовите наличности.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Постановление за изменение на Правилника за организацията и дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление №283 на Министерския съвет от 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тук става въпрос за предложение за една главна промяна, а именно, че досегашният секретар на Съвета за административна реформа напусна държавната администрация и ние предлагаме нейна заместничка - Пролетина Драгоева, която е работила от началото на създаването на Съвета за административна реформа, за секретар на съвета. Работила е преди това в Холандия и във Великобритания по същите теми и в момента води екипа, който се занимава с новия модел за заплащане, така че е голяма специалистка в тази област. Предлагам просто тази промяна да се приеме от Министерски съвет.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29.

Точка 30

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление №239 на Министерския съвет от 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Министерството на културата

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Основните неща, които залягат, са разширяване на възможностите за финансиране на активната политика по заетостта, подобряване на нормативните условия за предоставяне на качествени услуги по заетост, насърчаване на партньорствата и регионалния подход при разработването на програми и проекти и повишаване на ефективността на контролната дейност на Инспекцията по труда по мерките и програмите. Обсъдени са нещата в Националния съвет по заетостта и в Националния съвет за тристранно сътрудничество и смятам, че по този начин ще има един по-гъвкав пазар на труда.

Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 32.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване на Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 33.

Точка 34

Доклад относно Концепция за нов модел на заплащане в държавната администрация

СИМЕОН ДЯНКОВ: Този доклад вече е разглеждан от четири заседания на Съвета за административна реформа, където са участвали всички главни секретари и заместник-министри от всички министерства. Целта днес е просто да се формализира решението на Съвета за административна реформа, който е отговорният орган за административната реформа в държавата. Там се вземат всички решения с мнозинство, така че на Министерски съвет просто се предлага за информация и гласуване.

Какви са основните теми в така предложения нов модел за заплащане? Ще спомена най-главните.

Предлага се брутното възнаграждение на всеки служител в системата на държавната администрация да се състои от две части – постоянна и променлива. Постоянната част да включва основни заплати и допълнителни възнаграждения с постоянен характер и да зависи само от отработеното време. В момента e така, че дори да си във отпуск примерно цяла година, продължаваш да получаваш допълнително материално стимулиране, което е средното за съответното министерство или дирекция.

Съотношението между постоянната и променливата част да бъде 75% към 25%, като общият размер ще се определя от нивото - средства за заплати, а не на отделен служител, както е в момента. Предвижда се още въвеждане на допълнително възнаграждение навсякъде, в момента го има само в някои министерства и агенции, с постоянен характер.

Предвижда се премахване на допълнителното възнаграждение за прослужено време – това се добавя към основната заплата на служителя.

В променливата част да съществуват два вида бонуси за постигнати резултати – текущи и целеви. Текущите да се изплащат периодично – на годишна база или на 6 месеца, на 3 месеца, в зависимост от оценката на съответните началници на отдели, директори, зам.-министри и т. н., а целевите бонуси, които в момента липсват в голяма част от министерствата и агенциите, да поощряват индивидуални посещения по определена задача и за зависят от личния принос на човека, а не от заеманата длъжност.

Последната тема, която от няколко години се обсъжда особено от асоциациите на бизнеса в България, допълнителното материално стимулиране на всяка агенция и министерство да не се определя на база какви глоби те са взели или такси, а тези глоби и такси да отиват в държавния бюджет и оттам да се разпределят пак към министерствата и агенциите, по този начин да няма стимула – ноември и декември примерно да има много глоби, така че в края на декември служителите на някои министерства да имат повече бонуси за Коледа. Това са главните теми.

От няколко министерства има забележки. Министерството на вътрешните работи има забележка относно модела като цяло. Но както ние сме разписали в Съвета за административна реформа този модел не важи за Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, не влиза в сила 2011 година, а през 2012 година, вече като видим как работи за другите министерства съответно и там можем да мислим.

От Министерство на външните работи също има няколко коментара, главният от които са аргументи за и против матричната скала. Ние сме проверили как това работи в други държави и главно използваме германския, холандския и английския опит от тази гледна точка. Смятаме че с матрична скала експертите, които работят по-добре, имат възможност по-бързо да се издигат в съответните министерства и агенции и по този начин ще дадем повече възможност на по-младите и по-кадърните. Това е смисъла на матричната скала.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 34.

Точка 35

Проект на Постановление за закриване на Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това е продължение на оптимизацията в администрацията на Министерството на финансите. Планираме допълнително съкращение с 47 щатни бройки. Заедно с 94 щатни бройки вече съкратени от ноември – стават 141 щатни бройки, или по този начин минаваме над 20% съкращения – оптимизация, която бяхме обещали.

Тук има и още една промяна – предлагаме Агенцията за икономически анализи и прогнози да се слее с министерството. По този начин от началото на нашия мандат от 7 агенции към Министерство на финансите чрез сливания сме стигнали до 5 агенции. Помните, че Агенцията за държавни вземания от 1 януари се сля с НАП, така че по този начин ние съкращаваме и административния състав съответно в министерството.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Към кой отдел в Министерство на финансите да се обръщаме сега, ако ни трябват данни, които се даваха от агенцията?

СИМЕОН ДЯНКОВ: Създава се Дирекция "Анализи", която ще има 5 отдела – макроикономика, микроикономика, външни финанси и т. н. Тази дирекция ще отговаря за всички анализи на държавата. Между другото и за данъчните и за митническите анализи, които до момента се водят от съответните агенции и където работата може да се засили. Това е главната причина за създаването на тази Дирекция "Анализи".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 35.

Точка 36

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие", приет с Постановление №255 на Министерския съвет от 2009 г.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Предложените промени в Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие" са с цел оптимизиране на дейността на разплащателната агенция с цел подобряване съществено процеса на обработка на приетите заявления за подпомагане и гарантиране коректно провеждане на всички заложени в акредитивните процеси административни проверки.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на организацията за изпълнение на комплексния модел за борба с корупцията и организираната престъпност

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 37.

Точка 38

Доклад относно одобряване доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за възлагане на министъра на финансите да предприеме необходимите действия за предоставяне на държавна гаранция по планиран заем от "Български държавни железници" ЕАД

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Това е необходимият заем, който обсъждаме на оперативни заседания във връзка с провежданите преговори със Световната банка.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 38. Дянков няма възражения.

Точка 39

Проект на Решение за оттегляне на законопроекти, внесени за разглеждане от Народното събрание

СИМЕОН ДЯНКОВ: Заради новата схема за кризисни мерки, а също и работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество се налагат някои промени в тези два законопроекта – ЗКПО и Закона за данък върху доходите на физическите лица. Оттегляме ги, за да можем едновременно да не се повтаряме два пъти в парламента. Всички промени едновременно да влязат.

Съгласувано е с всички заинтересовани ведомства.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 39.

Закривам редовното заседание на Министерския съвет.

Разгледани са 39 точки в дневния ред. Първият по-сериозен разговор е по точка 25, която се отнася за Държавната консолидационна компания. Министърът на икономиката Трайчо Трайков обяснява, че засега мерките по създаването й ще засегнат само акционерните дружества, в които държавата има под 50 % от собствеността, но не и дружествата с ограничена отговорност. В крайна сметка постъпленията от приватизацията през борсата ще остават в консолидирания държавен бюджет. Министърът на отбраната Аню Ангелов обаче настоява и се приема министерството на финансите да намери механизъм да компенсира съответните ведомства, които няма да могат да разчитат на вече заложени постъпления от фирмите, на които са принципал.

Взимат се решения да се предложи на президента награждаването с ордени на Астор, на Мария Гроздева и др.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал