Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 24 ноември 2010 г.

На последното заседание на Министерски съвет са разгледани общо 32 т.

Още в първа точка се урежда последното плащане към Русия, по искане на министъра на отбраната Аню Ангелов. Става дума за пари за ремонт на военен кораб от "Терем", с които България се издължава.

В т. 17 Министерският съвет приема наредба, която регламентира "придобиване, съхраняване, отчет, транспортиране, технически прегледи, обслужване, регламентни работи, ремонт, изпитвания, снемане от употреба, утилизация, унищожаване, търговска реализация на излишните боеприпаси" и оръжия. Цитатът е от министъра на отбраната Аню Ангелов.

Разбираме още, че изкупените от Банката за развитие вземания на републиканския бюджет възлизат на 290 милиона (т.19), Цецка Цачева ще ходи в Мароко (т.15), а министърът на икономиката Трайчо Трайков в Украйна (т.12), назначен е нов почетен консул на България в Румъния, но името му не е ясно (т.24), а пък почетният консул на Монголия у нас със седалище Русе е оттеглил съгласието си - Димитър Сеизов (т.25).

В т. 27 министърът на европейските фондове Томислав Дончев говори за допълнителното възнаграждение на служителите, които работят по европейски проекти. За да подсили аргументите си, той казва "Преди половин час представител на Европейската комисия постави остро въпроса със специалното възнаграждение на тези служители и изрази надеждата си, че въпросът ще бъде решен в срок до края на годината". Точката е приета на вносител.

В т. 30 министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов предлага устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет. "Говорим за 40 човека, които ще бъдат по щат в това звено, а останалите 115 ще бъдат командировани от съответните ведомства, за да могат да се видят практиките, които се реализират в съответните ведомства и оттам вече да търсим извличането на позитиви, а дори и законодателни промени, ако има такава необходимост", обяснява той.

Последната точка от дневния ред е за създаване на смесено предприятие за изграждане на връзка с газопровода на Гърция. Представяйки проекта Бойко Борисов казва "Разбира се, с това, което много се радваме, и се гордеем, и се надяваме да станем истински конкуренти на "Газпром", те вече знаят имаме близо 20% добив на български газ. Това е също много важна диверсификация. И, ако Господ ни погледне, при тези сондажи, които се правят, да излезе някакво газово находище - да се надяваме".

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

24 ноември 2010 г.

Заседанието започна в 10.20 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерство на отбраната за 2010 г.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, става въпрос за изплащане до край на дълга на България към Руската федерация, уреден с едно споразумение от 1992 година, съгласно което Руската федерация изплаща изцяло дълга си кеш, а от българската страна се изплаща този дълг чрез ремонт на руски военни кораби. Такъв ремонт е извършен от 2006 до сега. Това е последният военен кораб, който се намира в момента. До сега за 2009 година и 2010 година средства за заплащане на този ремонт на "ТЕРЕМ" ЕАД не са отделяни от бюджета и е необходимо да се отделят, тъй като те са под черта и не влизат в конкретните разходи по бюджета. Затова ви моля да приемете този проект на постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерство на културата за 2010 година за разплащане на най-неотложните текущи разходи. Средствата ще се използват за просрочени задължения за топлоенергия, електроенергия, горива и материали.

В почти всички театри, опери, музеи има забавяне на тези плащания от няколко месеца. Освен това, от месец септември в някои културни институти има недостиг на средства за заплати, поради което, независимо че в системата бяха съкратени над 500 щатни бройки, се налага възнагражденията да се намаляват спрямо дължимия им размер. Или плащането на заплатите да се отлага за следващите месеци.

Както е известно, след продължително обсъждане започнахме преструктуриране на системата на сценичните изкуства и неплащането на заплатите на артистите, както и прекъсването на захранването на топлоенергия, електроенергия е неизбежно и ще наложи прекъсване на тяхната дейност и ще предизвика остро социално напрежение в този сектор на културата.

Проектът е съгласуван с министъра на финансите, като средствата за сметка на преструктурирането на други разходи за култура по централния бюджет.

Предлагам да подкрепите проекта за предоставяне на бюджета на Министерство на културата за 2010 година допълнителни средства в размер на милион и деветстотин хиляди лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за учредяване на сервитутни права и определяне на обезщетение за енергиен обект върху гори и земи от горския фонд – публична държавна собственост, в полза на "Национална електрическа компания" ЕАД, разположени в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, във връзка с изграждане на обект "ВЛ 110 КV П/СТ. Каварна – стълб №33"

ГЕОРГИ КОСТОВ: Господин премиер, оттеглям предложението, не е окомплектовано с акта за държавна собственост. Тази бележка трябва да бъде решена.

БОЙКО БОРИСОВ: Оттегляме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за учредяване на сервитут върху недвижим имот от държавния горски фонд – публична държавна собственост, представляващ гори и земи, разположени в землището на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, във връзка с прокарването на подземно кабелно електрозахранване 20 КV на обект "Фотоволтаични електроцентрали в поземлен имот с идентификатор 46663.52.479 в землището на гр. Малко Търново"

ГЕОРГИ КОСТОВ: Господин премиер, уважаеми дами и господа, става дума за даване на сервитут за прикачване на "АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ", собственик на фотоволтаична централа към централната енергопреносна мрежа.

Има бележка от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за енергетиката, според юристите на министерството конкретният случай не попада в тези хипотези. Затова предлагаме на Министерския съвет да приеме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот – собственост на "Напоителни системи" ЕАД – София

ГЕОРГИ КОСТОВ: Уважаеми господин министър-председател, господа министри, става дума за част от имот на "Напоителни системи", който се предоставя в полза на община Ямбол за изграждане на инфраструктурата за площадка за пречиствателна станция за отпадни води – град Ямбол.

БОЙКО БОРИСОВ: Как стои въпросът с гарантиране на дигите, на стените в "Напоителни системи"?

ГЕОРГИ КОСТОВ: Предложението е съгласувано с "Напоителни системи".

БОЙКО БОРИСОВ: Не само за това предложение, по принцип. Има ли необходимото финансиране?

ГЕОРГИ КОСТОВ: Към момента има неусвоени средства от "Напоителни системи" по отношение на средствата, отпуснати от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии поради забавяне на процедури. Ние сме докладвали съответно до Министерството на финансите и до председателя на комисията, но към момента няма обезпокоителни действия. Най-неотложните ремонти са завършени.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.

Точка 6

Доклад относно одобряване на резултатите от участието в извънредното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност в частта "Вътрешен пазар, индустрия и космос", проведено на 10 ноември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Точка 7

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Бялата скала", разположена в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен

НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми колеги, предлагам Министерският съвет да одобри проект на разрешение на "Водно строителство 2000 АД" - град Плевен за проучване на строителни материали в площ "Бялата скала", разположена в землището на село Пелишат, община Плевен, област Плевен.

Преписката е съгласувана с всички министерства. Бележките са отразени.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 7.

Точка 8

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Малката топола", разположена в землищата на с. Дедец и с. Добромирци, община Кирково, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Камилките", разположена в землището на с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за освобождаване на член на управителния съвет на Националния дарителски фонд "13 века България"

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, това е по желание на госпожа Диана Дамянова, която иска да бъде освободена като член в Управителния съвет на Фонд "13 века България".

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10. Освобождаваме Дияна Дамянова.

Точка 11

Доклад относно одобряване позиция на българската страна за участие в 3949-ото редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 25 и 26 ноември 2010 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Темите са интегриране на промишлена политика в ерата на глобализацията; фокус върху конкурентоспособността и устойчивото развитие; работен документ на Европейската комисия относно политиките за конкурентоспособност на държавите членки; доклад за конкурентоспособността за 2010 година.

От Министерство на образованието, младежта и науката имат бележка по тяхната част, която е свързана с научните изследвания.

МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Бележката е по отношение на участието в Съвета, където предлагаме по точка 2 министърът на образованието, младежта и науката да бъде заменен с Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката във връзка с ангажимента на министър Сергей Игнатов.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11 с направеното предложение на заместник-министъра на образованието, младежта и науката.

Точка 12

Проект на Решение за одобряване позицията и състава на българската делегация за участие в Шестата сесия на Междуправителствената българо-украинска комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 6 и 7 декември 2010 г. в Киев

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е една от важните сесии. Основните теми ще бъдат преодоляването на дисбаланса във взаимната ни търговия, където имаме потенциал да предложим на украинската страна стоки за износ.

В областта на туризма е значителен интересът на българската страна за запазване на положителните тенденции за нарастване броя на украински туристи.

Другите две важни точки са по изпълнението от Украйна на задълженията, произтичащи от Ямбургската спогодба от 1986 година. Там все още имаме да взимаме 200 милиона кубически метра природен газ, както и за неуредения между двете страни проблем, свързан с взаимоотношенията между България и Украйна по спогодбата от 1988 година за изграждане на минно-обогатителния комбинат в Кривой рог. Последна точка – използването на общата железопътна фериботна линия за осигуряване на превози, като по-важни акценти.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване и подписване проект на административно споразумение за взаимно признаване на служебните книжки

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, административното споразумение за взаимно признаване на служебни книжки на морските лица, с които се отчита плавателния стаж по вътрешните водни пътища на Европа ще улесни свободното придвижване на плавателните състави и ще ускори сътрудничеството с оглед либерализирането и утвърждаването на вътрешно-водния транспорт. Така че в това споразумение страни по проекта са Централната комисия за корабоплаването по Рейн и администрациите на Австрия, България, Унгария, Полша, Румъния, Чехия и Словакия.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Става въпрос за отпускането на персонални пенсии на 26 деца, ненавършили 18-годишна възраст, по отношение на които липсва законово основание за отпускане на наследствена пенсия по общия ред, тъй като починалите им родители не са имали необходимия стаж или са получавали пенсии, което не може да преминава в наследствена.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

В този ред на мисли искам да ви информирам и да поздравя министър Младенов за поредната добре свършена работа след стартирането на пенсионната реформа, която действително прави за следващите няколко десетилетия устойчива пенсионна система.

Днес в наше присъствие работодателите и синдикатите подписаха две споразумения, които са и в унисон с европейското законодателство, а и гарантират едно много добро взаимодействие между труда и капитала. Това ще бъде облечено и в закон в парламента. Но дава възможност на много категории работници, включително и надомно работещи, да си получават пенсиите, да има един много добър диалог, и което за първи път се случва – синдикати и работодатели се споразумяха, подписаха в наше присъствие споразумение. Костваше ни доста усилия и на нас, но мисля че министър Младенов заслужава да го поздравим за това, което постигна.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество в областта на индустрията между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е споразумение, за което се споразумяхме по време на междуправителствената сесия миналия месец. А сега при посещението на госпожа Цачева в Мароко моят заместник-министър ще подпише готовото споразумение.

БОЙКО БОРИСОВ: Предстои пътуване на парламентарна делегация до Мароко, така че там ще се случи това нещо.

Приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за изменение на Решение №416 на Министерския съвет от 2010 г. за назначаване на членове на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, госпожи и господа министри, изменението е предвид ротационния принцип за излъчване на представител на национално представителните организации на работодателите за член на Управителния съвет на цитирания фонд. В състава на Управителния съвет влизат: Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите; Милена Бойкова – директор на Дирекция "Държавен дълг и финансови пазари" в Министерство на финансите; Светла Костова – директор на Дирекция "Държавно съкровище" в Министерство на финансите; Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика; Ваня Борисова – представител на национално представените организации на работниците и служителите; Радослав Йорданов – представител на работодателските организации; Весела Караиванова-Начева – подуправител на НОИ.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме и тази точка.

Точка 17

Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях в и от Въоръжените сили на Република България

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлагам на основание чл. 2, ал. 2 от новоприетия Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия нова Наредба за условията и реда за осъществяване на тези дейности в рамките на Въоръжените сили.

Регламентира се придобиване, съхраняване, отчет, транспортиране, технически прегледи, обслужване, регламентни работи, ремонт, изпитвания, снемане от употреба, утилизация, унищожаване, търговска реализация на излишните боеприпаси.

Бележките на Министерството на вътрешните работи са отразени в проекта. Сега постъпи една бележка по чл. 3, ал. 2 – думите "експортна дейност" да се заменят с "лиценз за износ, трансфери и внос" от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Приемаме я. Моля да приемете това постановление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 17.

Точка 18

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с Постановление №34 на Министерския съвет от 14.02.2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Точка 19

Проект на Постановление за извършване на необходимите промени по съответните бюджети за 2010 г. във връзка с изплатените средства от Българската банка за развитие по механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Извършените поемания на дълг от Банката за развитие в хода на изпълнение на Постановление №174 на Министерския съвет изискват в последствие разходите по бюджета да бъдат разпределени между съответните първостепенни разпоредители, които са извършили цедиране на своите задължения.

Разплатените задължения по механизма са на бюджетите на Министерския съвет, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на земеделието и храните, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Изкупените от Банката за развитие вземания на републиканския бюджет възлизат на 290 милиона.

С това постановление се предвижда министърът на финансите да извърши промени по бюджетите, като завиши разходната част с извършените прехвърляния на задължения към Банката за развитие въз основа на предложения и декларации за окончателния размер на фактически разплатените от тях задължения.

Промените ще бъдат извършени за сметка на намаляване на предвидените суми за структурни реформи, допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал.2, Раздел ІІ, т. 4,.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за изменение на Решение №715 на Министерския съвет от 2010 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: С промените се предвижда отпадане на финансиране от общините на определените като делегирани от държавата дейности, преобразувани съгласно §70 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения диспансери - комплексни онкологични центрове и специализирани болници за онкологични заболявания, центрове за психично здраве, медицински центрове за пневмо-фтизиатрични заболявания и специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания, центрове за кожно-венерически заболявания, субституиращи и поддържащи програми и дневни психо-рехабилитационни програми.

Измененията са свързани с механизма на финансиране на тези заведения от началото на следващата година. Във връзка с увеличението н 1.8 на сто на осигурителните вноски за Фонд "Пенсии" се променят единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция "Здравеопазване".

БОЙКО БОРИСОВ: Министерство на здравеопазването.

МИХАИЛ ЗОРТЕВ: Предложението е разгледано и считаме, че това може да бъде осъществено. Министерство на здравеопазването ще поеме този ангажимент.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Приемаме точка 20.

Точка 21

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Става дума за промяна, така че да бъде намалена бройката в управляващия орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" от 85 на 80 щатни бройки. В същото време численият състав на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата да бъде увеличена с 2 бройки.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Няколко технически бележки, които поради бързината, с която беше предложен акта не са намерили място.

Предлагаме в чл. 30, ал. 1, т. 2, б. "г" да бъде запазен текстът, а именно – "които позволяват да следи качеството на изпълнение на оперативната програма в съответствие със специфичните й цели". Същият текст е заложен в чл. 60 от Регламент 1083 от 2006 година на Съвета.

По отношение на същата норма, само че буква "е" отбелязваме, че наименованието на Съвета е Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз така, както е определен в чл. 2, ал. 1 от ПМС №70 от 2010 година.

Има някои други технически бележки, които мога да дам на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за отразяване в окончателния вариант, те са редакционни.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не мога да ги коментирам в такъв порядък, но съм съгласен да погледнем след това.

БОЙКО БОРИСОВ: Точка 21 се приема на вносител, за да се изготви окончателният вариант.

Точка 22

Проект на Решение за приемане на план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България"

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Това е много важна реформа. Планът за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България" вече е в ход. Планът за действие е продължение от "Визия за деинституционализацията на децата в Република България", която прие Министерският съвет през месец февруари тази година.

Планът за действие за изпълнение на стратегията включва разработването и изпълнението на пет проекта: Проект за деинституционализация на деца от домовете за деца с увреждания; Проект за деинституционализация за децата от домове за медико-социални грижи за деца; Проект за деинституционализация на децата от домовете за деца, лишени от родителски грижи; Проект за развитие на приемната грижа и Проект за кариерно развитие на социалните работници.

За изпълнението на заложените в плана дейности се предвижда разработването на правна и регулаторна норма. Планирането на проекти ще бъдат реализирани основно със Средства от структурните на Европейския съюз по Оперативна програма "Регионално развитие", по Оперативна програма "Селски райони" и по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Редно е всички колеги да знаят, че това не е поредния план като пропаганден документ, става дума за Плана за действие за деинституционализацията и това не е стъпка за изпълнение на европейските стандарти по отношение на грижата за деца.

С този документ ние не изпълняваме, ние налагаме нови стандарти. Всички действия на българската държава по отношение на извеждането на деца от институции се сочат като едни от добрите примери в Европа – как трябва да се реагира по отношение на такива социално уязвими групи. За първи път България демонстрира сложно координирано действие между две оперативни програми – "Човешки ресурси" и "Регионално развитие", както и "Развитие на селските райони". Това е редно да се знае от всички.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Този проект за изменение и допълнение на закона е в следствие на разработване на изпълнението на мярка №152 от Плана за действие за тази година за транспониране на Директива 2009/38 на ЕО, на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година. Задълженията на централния орган за управление на предприятието са да събере и да предостави на членовете на специалните органи за преговори информация, необходима за започване на преговорите, както и задължението на членовете на европейските работнически съвети да информират работниците и служителите за резултатите от проведеното информиране и консултиране.

Смятам че с тези промени ще дадем една допълнителна гаранция за преговорите в мултинационалните компании между работниците, служителите и работодателите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Румъния, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище в гр. Тимишоара и с консулски окръг, обхващащ територията на окръзите Арад, Тимиш, Хенедоара и Караш-Северин и за назначаване на почетен (нещатен) консул

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за оттегляне на съгласието Димитър Георгиев Сеизов – български гражданин, да изпълнява функциите на почетен консул на Монголия в Република България със седалище в Русе

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №830 на Министерския съвет от 2010 г. за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за продажба на имот – собственост на Република България в Бон, Федерална република Германия

ДИМИТЪР ЦАНЧЕВ: Господин министър-председател, уважаеми министри, изменението на решението, което прие Министерският съвет преди две заседания, се налага поради появилите се в хода на преговорите, които се водят с купувача, допълнителни изисквания, свързани с това пълномощникът (това е нашият посланик в Германия) да е в състояние да упълномощава нотариуса за различни действия, които са необходими за прехвърляне собствеността. Това е първо.

Второ, за учредяване на заложни права върху имота, с което да се изпълни задължението на продавача да съдейства на купувача за осъществяване на сделката, в случая за получаване на необходимото финансиране. Да се даде предварително съгласие за изменение по сградите и парцела, които подлежат на задължително разрешение, съгласно местното законодателство и поземлени сервитути в полза на съответния собственик.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, искам да обърна внимание на няколко неща. Категорично се опростява редът за актуализиране на списъците, съгласно който се определят служителите, на които се плаща допълнително възнаграждение. Става дума за лицата, ангажирани в управление на средствата от Европейския съюз.

Това, което е важно – създава се правна възможност изцяло възнагражденията на категории служители, които изпълняват такива функции, да се покриват с европейско финансиране. Преди половин час представител на Европейската комисия постави остро въпроса със специалното възнаграждение на тези служители и изрази надеждата си, че въпросът ще бъде решен в срок до края на годината.

Има постъпили коментари от Министерство на труда и социалната политика и от Министерство на околната среда и водите. Направили сме възможното да отразим всички коментари, някои от тях имат по-радикален характер и ще бъдат отразени при принципното решаване на въпроса. Става дума, когато се изгради система, която да позволява отчитането на индивидуалните постижения на всеки служител, което е крайната ни цел.

С оглед отразяването на коментари, постъпили в последния момент, моля точката да бъде приета на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27.

Точка 28

Проект на Решение за утвърждаване на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за морско търговско корабоплаване

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 25 април 2010 г. в Дамаск

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 29 ноември 2010 г. в Брюксел

ГЕОРГИ КОСТОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми господа министри, няма да чета целия доклад. Ще кажа, че на следващото заседание предстои обмен на мнения между министрите по обща селскостопанска политика след 2013 г. Позицията на България по този много важен въпрос трябва да се основава на следните няколко принципа, ще прочета най-важните от тях.

Първо, че общата селскостопанска политика трябва да стане общностна политика, а не се подкрепят идеи за ренационализация и национално съфинансиране на директните плащания.

Второ по важност е може би да се запази настоящата политика, основана на два стълба – структура на ОСП, съотношение на средствата по първи и втори стълб трябва да бъде балансирано като на държавите членки се предостави по-голяма гъвкавост при избора и прилагането на мерки за подпомагане. Знаете, че има натиск от старите страни за увеличаване тежестта на втория стълб. Бюджетът на бъдещата ОСП трябва да бъде в размер не по-малък от настоящия предвид новите предизвикателства, трябва да бъдат намерени инструменти за премахване на различията между нивата на директно подпомагане между държавите членки, тъй като България е от държавите, които не може да осигури високо ниво на директно подпомагане. Принципът на солидарност трябва да се запази, разбира се бъдещата ОСП трябва да обезпечи продоволствената сигурност на ниво Европейския съюз и в световен мащаб.

Уважаеми господин министър-председател, предлагам да приемем тази политика, тя е обсъждана и по други поводи и споделяна от министър Найденов.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е реализирането на политиката, бяхме взели като решение ноември 2009 г. за интегрираната система. Поради финансови причини не успяхме да го реализираме в началото на 2010 г., но от доклада, който беше на Европейската комисия за механизма за оценка, там има препоръка да се ускори изпълнението на Плана за действие за прилагане на Националната стратегия за противодействие на корупцията. Понеже ползваме и помощта на Германия във връзка с осигуряването на експерта, за който изцяло финансовите ангажименти към него си поемат от Федералното министерство на Германия, аз смятам, че това е един приоритет на правителството и Европейската комисия при проверките, които ще се правят във връзка с напредъка ни по механизма за оценка, това ще бъде една от водещите точки, които ще бъдат в детайли преглеждани. Смятам че това ще допринесе много за подпомагане на Томислав Дончев за всички процедури, които са свързани с проектите по европейско финансиране и всички корупционни практики, които трябва да бъдат неутрализирани на база експертизата, която се дава точно от този център и това, което сме направили като възможност за връзка с възможностите на финансите към настоящия момент да минимизираме разходите ,които ще бъдат направени. Говорим за 40 човека, които ще бъдат по щат в това звено, а останалите 115 ще бъдат командировани от съответните ведомства, за да могат да се видят практиките, които се реализират в съответните ведомства и оттам вече да търсим извличането на позитиви, а дори и законодателни промени, ако има такава необходимост. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за даване на разрешение за създаване на съвместно дружество между "Български енергиен холдинг" ЕАД и IGIPoseidon (Гърция), с правноорганизационна форма "Акционерно дружество", с възможност за заместване на "БЕХ" ЕАД при учредяването на съвместното дружество или в последствие от правоприемник на дружеството, притежавано или контролирано пряко или косвено от българската държава, и определено по силата на Решение на Министерския съвет във връзка с реализацията на проекта за изграждане на газова съвместна връзка Гърция - България

БОЙКО БОРИСОВ: Както с Руската федерация създадохме смесено дружество по "Южен поток", днес с това смесено предприятие, което създаваме, разбира се, след като го гласувате, всъщност правим една гигантска поредна крачка към диверсификацията на доставките на газ. Това, което и американският, и западни посланици питаха преди две-три седмици – защо се бавим, защото имаше чисто технологично време, за да бъде създадено това смесено дружество. По същия начин в момента на оперативно ниво, имам предвид ръководството на БЕХ, на МИЕТ под контрола на министър Трайков, подготвят подобно споразумение с турската страна за диверсификация и от другата ни граница. Така че по този начин, плюс това, което от българска страна е готово и чакаме румънската страна да стане готова при Русе, има и европейски пари в размер на 9 милиона евра, ние в пълен обем гарантираме… Разбира се, с това, което много се радваме, и се гордеем, и се надяваме да станем истински конкуренти на "Газпром", те вече знаят имаме близо 20% добив на български газ. Това е също много важна диверсификация. И, ако Господ ни погледне, при тези сондажи, които се правят, да излезе някакво газово находище - да се надяваме.

Трайков!

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Става дума, както отбеляза господин премиерът, за преговори, които течаха в последните месеци във връзка на създаването на съвместно дружество между "Българския енергиен холдинг" ЕАД или негов правоприемник и IGIPoseidon от Гърция, в който акционери са с по 50% ДЕПА и италианската "Едисон". Ставаше дума основно за изчистване на предварително маркирани клаузи, които не бяха в наш интерес, залегнали в акционерното споразумение. Буквално тази сутрин изчистихме и последните такива несъгласия в устен порядък, затова предлагам Министерският съвет да даде разрешение за създаване на съвместно дружество с правно организационна форма акционерно дружество.

Второ, да бъде определен IGIPoseidon за съучредител в съвместното дружество.

Трето, даване на разрешение за учредяване на съвместното дружество в рамките на постигнатите договорености и дадените одобрения, при условие, че в споразумението между акционерите отпаднат следните постигнати на корпоративно ниво договорки:

Поетият от акционерите ангажимент да не развиват конкурентен за междусистемната газова връзка Гърция-България бизнес.

Второ, IGIPoseidon да има възможност да изисква от "БЕХ" ЕАД да закупи всички акции, притежавани от IGIPoseidon в съвместното дружество, по справедлива пазарна стойност в изрично посочените случаи на неизпълнение от страна на "БЕХ" ЕАД.

В устен порядък партньорите ни уведомиха, че с това условие гласувано на Министерски съвет решение, те ще приемат тази позиция.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 32.

Още от Капитал