Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 9 февруари 2011 г.

Както е обичайно напоследък, средно дълъг дневен ред - 34 точки. Отгоре на всичко част от тях се оттеглят, като се започне още с първата.

Интересна е последната точка - за отпускане на 14 млн. лв. на холдинг "БДЖ" и коментарите, че за целта трябва да се приеме закон, за да се носи отговорността за предстоящите тежки решения солидарно. Министърът на икономиката Трайчо Трайков опитва да попита дали в тези пари са предвидени и средствата, които БДЖ дължи на НЕК, но отговор няма.

Любопитна е т. 33 - неясно заглавие и неясно оттегляне. "Проект на Решение за отнемане правото на управление върху част от имот – публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне в управление на Творческо-производствено обединение "Национален дворец на културата".

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

9 февруари 2011 г.

Заседанието започна в 10.10 часа и беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Доклад относно оттегляне на Националната стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, при разглеждане на стратегията на заседание на парламентарната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта на 26 януари 2011 година се установи, че са постъпили становища от Министерството на отбраната, Министерството на образованието, младежта и науката, Асоциацията за университетски спорт, както и предложения от народни представители за актуализиране, провеждане в съответствие с настъпили в българското и европейското законодателство изменения, след първоначалното съгласуване и прецизиране на текстове от стратегията.

Предвид горното и с цел приемане от Народното събрание на Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за период от десет години, която максимално да отговаря на приоритетите на правителството в тази насока, българското и европейското законодателство, предлагам същата да бъде оттеглена от Министерския съвет, за да бъде актуализирана в съответствие с новите предложения и законодателни промени.

Благодаря за вниманието.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 1.

Точка 2

Доклад относно информация за изпълнението на републиканския бюджет за 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Прогнозираният дефицит беше на касова основа 4,8 на сто, постигнахме по-добър резултат 3,9 на сто. Прогнозираният дефицит по европейската методология беше 3,8 на сто от брутния вътрешен продукт. Постигнахме малко по-добър резултат 3,6 на сто, което ни дава добра база за изпълнение на Републиканския бюджет за 2011 година.

Съвместно с това, както може би в разговори с всички вас стана дума, Министерството на финансите ще предложи в рамките на следващите няколко седмици пакт за финансова стабилност, който да направи не само следващите бюджети на нашето управление и въобще на следващите правителства много по-стабилни и по-прогнозируеми. По този начин България ще се открои не само като една от държавите със стабилна финансова дисциплина, а държавата с най-добрата финансова дисциплина в Европейския съюз.

Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин премиер, става въпрос за малка промяна след промяна в Закона за приватизацията и следприватизационен контрол. Налагат се и някои промени в подзаконовите нормативни уредби. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за отказ по искане за обединяване на публичното задължение, разсрочване на обединеното публично задължение и намаляване на лихвите на"Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Господин премиер, моля да оттеглим точка 4 и точка 5 за следващото заседание на Министерския съвет, тъй като в последния момент пристигнаха допълнителни коментари по тях.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлага се точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за отнемане на разрешенията за обединяване на публичните задължения, намаляване и разсрочване на общо публично задължение на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД, предоставено с Решение №616 на Министерския съвет от 2004 г. и разрешението за изменение на Решение №616 на Министерския съвет от 2004 г. за обединяване на публичните задължения, намаляване и разсрочване на общото публично задължение на "Бесттехника ТМ-Радомир" ПАД, предоставено с Решение №911 на Министерския съвет от 2006 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Отлага се точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "Патрикова срещу България" (жалба №71835/01), "Каушал срещу България" (жалба №1537/08), "Йонков срещу България" (жалба №17241/06), "Маджаров срещу България" (жалба №40149/05), "Данев срещу България" (жалба №9411/05), "Данев срещу България" (жалба №9411/05) и "Джагарова и др. срещу България" (жалба №5191/05)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

ХРИСТО АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, срещу България има постановени шест осъдителни решения, които следва да изпълним.

Първото дело е "Патрикова срещу България", което е по жалба от 2001 година. На жалбоподателката е присъдено обезщетение в размер на 39 360 евро за щети и 12 200 евро за разходи и разноски по делото.

България е осъдена за нарушение на чл. 6, параграф 1 на Конвенцията гарантираща право на справедлив съдебен процес и чл. 1 от Протокол №1 на Конвенцията гарантираща право на собственост.

Второто дело "Каушал срещу България", жалбата е от 2008 година. Българската държава е осъдена за нарушаване на чл. 8 от Конвенцията за правата на човека.

Поводът за осъдителното решение е, че през 2005 година МВР е издала заповед за експулсирането за Индия на господин Каушал и за лишаването му от право да пребивава на територията на страната за период от 10 години. Обезщетението е в размер на 28 000 евро за неимуществени вреди.

По отношение на третата жалба по делото "Йонков срещу България", жалбата е от 2006 година. Прието е, че има нарушение на чл. 1 на Протокол №1 на Конвенцията гарантираща правото на собственост и осъдителното решение на съда е за присъдено обезщетение от 3400 евро за имуществени вреди и неимуществени вреди в размер на 700 евро.

По четвъртата жалба, това е решение по делото"Маджаров срещу България". Жалбата също е от 2005 година. Държавата е осъдена, че е нарушила чл. 1 на Протокол №1 към Конвенцията гарантираща право на собственост. Обезщетението е в размер на 59 000 евро за имуществени и съответно за неимуществени вреди в размер на 1671 евро.

По петата жалба е постановено решение по делото "Данев срещу България". Жалбата също е от 2005 година. Прието е, че има нарушение на чл. 5, параграф 5 от Конвенцията гарантираща правото на обезщетение на всяко арестувано или лишено от свобода в нарушение на чл. 5. Обезщетението в случая е общо за 1000 евро за неимуществени вреди и 1000 евро за разходи и разноски по делото.

По последната жалба делото е "Джагарова и други срещу България". Жалбата е от 2005 година. Прието е, че е нарушен чл. 6, параграф 1 на Конвенцията гарантираща право на съдебен процес в разумен срок.

В случая процесът е продължи единадесет години и десет месеца по повод Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Размерът на обезщетението е 8600 евро.

С оглед на гореизложеното предлагам Министерският съвет да приеме решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по горните дела и да задължи Министерството на финансите да преведе левовата равностойност на дължимата валута на Министерството на правосъдието с оглед осъществяване на плащането.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, в собственост на община Сливен, област Сливен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Господин премиер, става въпрос за имот, който е част от цялостен обект за култура и изкуство. Другите две къщи са собственост на община Сливен.

Правим предложение за прехвърляне на една от къщите заедно с поземления имот. Съгласно финансовата обосновка разписана от общината тя ще ремонтира и ще поддържа имотите така, че да се оформи цялостния комплекс.

Получени са положителни становища от голяма част от министерствата, така че моля да приемете настоящия проект на решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Господин премиер, отново е постъпило предложение от областния управител като става въпрос за рушаща се сграда в Професионалната гимназия по механоелектротехника – Пазарджик.

Министерството на образованието, младежта и науката и областният управител считат, че сградата не се поддържа и разрушава. Охранява се от частна фирма и само се правят разходи по имота.

Предложението е да се преобразува от публична в частна собственост с цел по-доброто управление.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – частна държавна собственост, на община Правец, Софийска област

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Господин премиер, става въпрос за един магазин за електроуреди, който и в момента се ползва за такъв, и е със застроена площ 145 квадратни метра.

Получено е предложение от областния управител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството по искане на кмета. Идеята е тази сграда, която не се ползва по предназначение, а се ползва за търговски нужди, общината да я реконструира в ритуална зала за радостни обреди.

Предлагам на Министерския съвет да приеме настоящото решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на община Плевен, област Плевен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Предлаганият проект на решение е във връзка с откриване на възможност община Правец да кандидатства по оперативна програма "Регионално развитие", приоритетна ос 3 за устойчиво развитие на туризма.

Става въпрос за паметник на културата с местно значение от руско-турската освободителна война. Прехвърляме имота за управление за пет години след евентуалното приключване на проекта така както е изискването по регламентите на Европейския съюз.

Получено е положително становище от Министерството на културата.

Моля Министерският съвет да приеме настоящото решение за да може общината да кандидатства по оперативната програма.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за обявяване на част от имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за апортирането му в капитала на "Български енергиен холдинг" ЕАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, частта от имота, предмет на проекта, е ползвана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството.

Целта е изпълнителната агенция да се премести на друго място, а в тази сграда да се прехвърлят от "Българския енергиен холдинг" ЕАД, а там, където сега са БЕХ, да отидат служители от "Булгартрансгаз" ЕАД, които в момента са в офис в хотел, в който плащат много високи наеми.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София на регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, на 25 октомври 2010 година в Париж беше подписано споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, относно създаването в София на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, (категория 2).

Споразумението регламентира учредяването и дейността на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО за региона на Югоизточна Европа.

Основна мисия на центъра е да популяризира идеите и принципите и да работи за практическото приложение на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство както и да осъществява успешно програмните инициативи на ЮНЕСКО, отнасящи се до нематериалното културно наследство.

Предмет на споразумението е да определи условията, регулиращи сътрудничеството между ЮНЕСКО и правителството на Република България, както и правата и задълженията на страните, произтичащи от него.

Споразумението отговаря на интересите на България. Предвид горното предлагам Министерският съвет да приеме внесеният проект на решение.

Господин премиер, искам да уточня, че не се изискват допълнителни разходи и всички разходи вече са бюджетирани.

Моля да бъде приет проектът на решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за утвърждаване на рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Индонезия, от друга страна, подписано на 9 ноември 2009 г. в Джакарта

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, споразумението е съгласувано. Има една бележка от Министерството на финансите, която приемаме.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 13.

Точка 14

Доклад относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 18 януари 2011 г. в Брюксел, Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди, от находище "Хан Крум" – участъци "Ада тепе", "Къпел", "Къклица", "Скалак", "Зона Синап" и "Сърнак", разположено в землищата на с. Гулия, с. Дъждовник, с. Звънарка, с. Къклица, с. Малко Каменяне, с. Овчари и с. Сърнак, община Крумовград, област Кърджали

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, обект на концесията са подземни богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди, от находище "Хан Крум", представляващи изключителна държавна собственост. Срокът на концесията е 30 години. Размерът на първата банкова гаранция е 1 милион лева, за всяка следваща година е 50 на сто от размера на сумата от концесионното плащане и дължими върху него ДДС за предходната година.

За периода на концесията концесионерът предвижда инвестиции в размер на 114,7 милиона лева, от които 24 милиона лева в добива и 31,9 милиона лева в преработка.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за обявяване на 13 февруари за професионален празник на служителите от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерство на вътрешните работи

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на Европейския съюз, което ще се проведе на 14 февруари 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, в рамките на заседанието на Съвета се предвижда да бъдат разгледани въпроси само в областта на образованието. По проекта на позиция по точка 4 от дневния ред това е дебатът на министрите, свързан с годишния обзор на растежа, и доклад за напредъка по Стратегия "Европа 2020".

Следва да отбележим, че набелязаните водещи цели в образованието могат да бъдат достигнати, само ако страните провеждат планирана, целенасочена и интегрирана образователна политика. Особено важно е държавите членки да продължат реформите в съответствие със стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението.

По точка 4 също така е важно, че постигането на целите на "Европа 2020" в областта на образованието изисква комплекс от мерки на всички нива – актуализиране на образователните стандарти и учебни програми съобразно реалните потребности на икономиката, подобряване квалификацията на учителите и методите на преподаване, осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички, ефективно финансиране, включително чрез повече партньорства в бизнеса, насърчаване на мобилността.

В точка 5 България подкрепя проекта на заключение. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към шенгенското пространство

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е във връзка с изпълнението на ангажимента на правителството по покриване на техническата готовност за влизане на България в Шенгенското пространство по изпълнение на неотложните мерки, които трябваше да бъдат изпълнени.

Във връзка с разпределението на задачите и във връзка с възможностите да бъдат икономисани средства от тези неотложни мерки, които са направени, за това предлагаме да бъдат извадени тези средства.

Господин премиер, в следващата точка 19, ако ми позволите да направя уточнение, за да не вземам втори път думата, там вече правим една корекция за възлагане на други задачи, които са свързани с изпълнението на тези неотложни мерки.

Виждам, че тук са областните управители на София област и Ямбол, които имат конкретни задачи по изпълнение на тези мерки, които са свързани с осигуряването на ГКПП "Калотина" и ГКПП "Лесово".

В тази връзка не се налага допълнително финансиране, а преразпределение на задачите с финансовата обезпеченост, която е по постановлението, което е прието преди това.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №320на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към шенгенското пространство

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приема се точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приема се точка 21.

Точка 22

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Българския спортен тотализатор, приет с Постановление №163 наМинистерския съвет от 2000 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

Приема се точка 22.

Точка 23

Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приема се точка 23.

Точка 24

Проект на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, приет с Постановление №89 на Министерския съвет от 2007 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приема се точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за приемане на проект за инвестиционен разход "Интегрирана логистична поддръжка на самолети С-27J "SPARTAN" от състава на Военновъздушните сили"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, става въпрос за един инвестиционен проект, който заменя досега действащия договор.

В резултат на преговори с "Aлениа аеронавтика" – италианската компания, която доставя тези самолети, те се отказаха по наше искане да не доставят последните три самолета. Прехвърлиха 20 на сто върху цената на двата самолета авансово за третия самолет, който ще бъде доставен до края на месец март. Освен това се съгласиха да не плащаме неустойки в общ размер на 13 милиона евро.

Всъщност, този инвестиционен проект касае нещо, което е било пропускано от всички договори, сключвани досега от предишните правителства. Предишните правителства не са се интересували как ще се поддържа техниката и как ще се ремонтира в целия период, докато е на въоръжение в ВВС. Инвестиционният проект касае точно това.

С този инвестиционен проект се предлага да се разреши на министъра на отбраната да води преговори и да направи обществена поръчка за логистична поддръжка в продължение на десет години за една обща стойност от 91 милиона лева, което представлява около 8–9 милиона лева за една година, които са изцяло във възможностите на бюджета на Министерството на отбраната.

С този инвестиционен проект не се искат допълнителни средства за осигуряване на логистичната поддръжка на тези три самолета "Spartan", които ще останат.

Има едно предложение по отношение на това да се запише като точка 3, че средствата по този инвестиционен проект са за сметка на бюджета за отбрана, което се приема от мен.

Предлагам да приемете това решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 25.

Министър-председателят Бойко Борисов излиза от залата, заседанието се води от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков.

Точка 26

Проект на Постановление за приемане на Тарифа на таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внасят министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приема се точка 28.

Точка 29

Доклад относно одобрение позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 15 февруари 2011 година в Брюксел

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за изменение на Решение №560 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 30.

Точка 31

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация приет с Постановление №229 на Министерския съвет от 2009 г.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Внася министър-председателят.

Приема се точка 31.

Министър-председателят Бойко Борисов влиза в залата.

Точка 32

Проект на Решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Бургас изток-2", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с настоящия доклад предлагам Министерският съвет да открие процедура за предоставяне на концесия на пристанищния терминал "Бургас изток-2".

Предметът на концесия е определен като концесия за услуга, като срокът на тази концесия е 35 години. Чрез така предложения срок се цели да се стимулира и мотивира концесионера да инвестира и развива дългосрочно обекта на концесия.

С проекта на решение се предвижда концесионерът да поеме задължението за изплащане на не по-малко от 75 на сто от вноските от заема на Република България към Японската банка за международно сътрудничество. Концесионерът ще дължи и допълнителни концесионни плащания, еднократно концесионно плащане и годишни концесионни плащания, които съдържат фиксирана и променлива част.

Концесионерът ще извърши и инвестиции в обекта на концесия за първите седем години от срока на концесията в размер не по-малко от 12 460 000 евро.

Докладът е съгласуван с останалите министерства. Постъпили са бележки от Министерството на финансите, които са приети изцяло. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 32 с направените бележки от Министерството на финансите.

Точка 33

Проект на Решение за отнемане правото на управление върху част от имот – публична държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне в управление на Творческо-производствено обединение "Национален дворец на културата"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Предлагам да оттеглим точката за следващото заседание на Министерския съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Оттегля се точка 33 за следващото заседание.

Колеги, отново ви напомням, днес много точки се оттеглиха.

Точка 34

Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, предлаганият законопроект предвижда предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД.

Целта на проекта е да се осигурят средства за дружеството чрез Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет целеви възстановими средства в размер до 140 000 000 лева.

С решение от 15 декември 2010 година, Европейската комисия се произнесе по образуваното дело, с което одобри предложената от българските власти държавна помощ за дружеството. Това представлява мостово финансиране за БДЖ и до шест месеца следва да бъде одобрена цялостна нотификация за заема, който се готви от Световна банка.

СИМЕОН ДЯНКОВ: По тази точка Министерството на финансите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията работиха много активно поне в рамките на последните два месеца, така че вече имаме принципно съгласие. След юридическа консултация стана ясно, че това трябва да мине през закон и от юридическа гледна точка, и от гледна точка на това, че проблемите на БДЖ са се натрупвали с много години. В момента има големи заеми, които са вземани от предишни правителства, а не само от последното. Така че, според Министерството на финансите е правилно този закон да се приеме и да мине и през Народното събрание, така че да има обща отговорност за тежкото състояние на БДЖ и съответно за тежките решения, които Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията трябва да вземе.

От парите, които се дават в това мостово финансиране, огромна част ще отидат за покриване на такива предишни заеми, които вече тежат на държавата.

Благодаря ви.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин министър-председател, надявам се, че в предвидените средства са и тези, които трябва да бъдат платени на Националната електрическа компания. Става въпрос за няколко милиона лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 34.

Още от Капитал