Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 11 май 2011 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 11 май 2011 г.

Елена Старидолска
4842 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

на 11 май 2010 г.

Заседанието започна в 10.05 ч. и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

В залата влизат представители на Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Изворче" към Националния дворец на децата, които поднасят обръщение на децата на столицата към всички участници в пътното движение.

ЕЛИСАВЕТ ПЕТРОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, с това обръщение ви призоваваме да се присъедините към Световната кампания за пътна безопасност.

"Обръщение на децата на столицата към всички участници в пътното движение по повод началото на Десетилетието за активни действия по пътна безопасност на ООН.

Уважаеми господин премиер на Република България,

Уважаеми министри,

Днес, 11 май 2011 г., всички ние слагаме началото на Десетилетието за пътна безопасност на Организацията на обединените нации под мотото "Всички ние можем да спасим милиони човешки животи".

Ние, децата, нашите приятели от целия свят ще пораснем и ще станем големи, ще ходим на училище, ще пеем, ще рисуваме, водени всеки ден от мисълта, че пътната безопасност и спазването на правилата за движение ще ни помогнат да осъществим мечтите и желанията си. Когато нашите родители спазват правилата за безопасно движение, дават ни добър пример и ни учат на толерантност на пътя, ние ще можем да станем лекари, математици, учители, художници. Така всички ние - деца, родители и политици по света, всеки ден ще даваме своя принос за спасяването на милиони човешки животи.

От децата на София."

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря Ви.

А сега започваме с дневния ред на заседанието.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване становище на Министерския съвет по конституционно дело №6 за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Решение за приемане на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Колеги, този доклад се изготвя в съответствие със Закона за опазване на околната среда. За съжаление, не за първи път, този доклад е изготвен почти година и половина след годината, за която се отнася, тъй като данните в НСИ се обработват около година, след което съответно се подготвя и докладът. Мога да ви дам няколко интересни данни за състоянието на околната среда през 2009 г. като тенденция.

През 2009 г. брутното вътрешно потребление на горива и енергия намалява с 9% спрямо 2000 г. Тоест въпреки много сериозното намаление за този период, все още енергийният интензитет на нашата икономика остава изключително висок спрямо другите страни. Най-голям източник на емисии на серен диоксид и азотни окиси е сектор енергетика. През 2009 г. 76% от агрегираните парникови газове са също в резултат на сектор енергетика.

Транспортът е следващият голям източник в България на азотни диоксиди, емитирайки през 2009 г. 50% от националните емисии. Най-значим източник на въглероден оксид е също автомобилният транспорт с над 56% от всички емисии от всички източници в страната.

Селското стопанство е основен емитер на амоняк с 84% от националните емисии.

По отношение качеството на въздуха на населените места все още има проблем, и то устойчив проблем за последните 20 години, за замърсяване с фини прахови частици в 30 града на страната. В тази връзка от септември 2009 г. министерството предприе много сериозни мерки за изготвяне на едни добри реалистични програми от кметовете на общини, които скоро ще представим в Европейската комисия за одобрение. И това е един сериозен проблем, с който кметовете на общини с подкрепата и на мерки от правителството може да се справи в дългосрочен план.

През 2009 г. все още има замърсяване на няколко града със серен диоксид. Това са градовете Перник, Гълъбово, Димитровград и Кърджали и съответно с олово – гр. Кърджали. Това са основните проблеми с качеството на въздуха в градовете на страната.

По отношение на повърхностните води се извършва мониторинг от два вида показатели – физикохимичен и биологичен мониторинг. Анализът на качеството на повърхностните води по райони на басейново управление за 2009 г. показва тенденция за запазване на сравнително добро качество на водите по отношение на основни показатели – разтворен кислород, биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, азот, амониев азот и фосфати.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Решение за разрешаване пребиваването на територията на Република България на самолети с летателен и обслужващ състав от Въоръжените сили на Съединените американски щати

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

АВГУСТИНА ЦВЕТКОВА: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, предложеният на вашето внимание проект на решение касае разрешаването за пребиваване на четири самолета-цистерни КС-135 с военнослужещи летателен и обслужващ състав на Военновъздушните сили на САЩ на летище Бургас за периода от 12 май до 12 юни 2011 г., включително.

Използването н летище Бургас се налага поради временно затваряне на турската военновъздушна база "Инджирлик". Самолетите ще изпълняват до шест полета дневно, като те няма да участват пряко във военни операции и бойни действия, водени от друга държава или международна организация.

В изпълнението на разпоредбите на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили са уведомени съответните компетентни държавни органи.

Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, във връзка с гореизложеното и на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 12, т. 1 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили предлагам Министерски съвет да приеме предложеното решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Тук е вече и министър Ангелов, така че приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за изменение на Решение №34 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне поименния състав на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на отбраната.

Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за определяне на национален координатор и делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния пазар по информационната система на вътрешния пазар и приемане на списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Постановление за одобряване на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерство на отбраната за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на отбраната.

Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми колеги, имотът е с отпаднала необходимост за Министерство на образованието, младежта и науката, един парцел от 920 кв. м, предоставяме го областния управител на област Сливен, ще го използват по предназначение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за отнемане, поради отпаднала нужда и предоставяне за управление на имот – публична държавна собственост, на областния управител на област Видин

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на регионално развитие и благоустройството и министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е сграда със застроена площ от 1117 кв. м. Досега е ползвана от Териториалното звено на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Смятаме, че в резултат на структурните промени, оптимизацията на числения състав на ДАМТН и начина по-ефективно да се върши по-ефективно дейността там, можем да дадем тази сграда на областната управа, за да им спестим разходи.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Колеги, да поздравя Трайков вчера за това, което направиха, а именно – след близо година труд имаме една много стегната научно обоснована стратегия за инвестиции за развитието на България за следващите 20-30 години дори. Това, което съм му възложил сега, този материал да бъде редуциран в една програма. Тази програма да залегне и в Министерски съвет, и в политическата програма на кабинета, защото действително са отчетени всички параметри, които, от една страна, да подпомогнат инвестициите и то не какви да е инвестиции, защото всички си спомняме инвестициите в строителството на хотели и сгради по морето и в София, а всъщност това е една временна инвестиция, която в същото време задължава след това общините да влагат стотици милиони, за да правят инфраструктурата към нея. И в един момент тя приключва вследствие на срива на пазара. А именно в областта на земеделието, Найденов, тук вече трябва конкретните стъпки. Разговаряхме и с Червения кръст, и с ООН, и с Израел, и с арабските държави. Вече е време да отидем на фактическо подписване и задействане на всичко това. Резултатите в сферата на земеделието идват най-рано една година след това. Така че да се използва да минем вече в практически варианти. А останалите министри, които и в областта на регионално развитие, и в областта на транспорта, на екологията, също така да бъдат любезни да изчетат много внимателно този материал, който е подготвен. Много добър материал.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ако може, господин премиер, да добавя. Колегите вече са запознати с по-общата стратегия за развитие, която представих миналата година. Тя дефинира секторите, които искаме да развиваме. Вследствие на това ние сме адаптирали например фокуса на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Това, което сега предоставяме на втория етап, то вече е насочено основно към инвестициите, в кои сектори искаме да привличаме приоритетно инвестиции и в кои от тях смятаме, че можем да станем лидери. И това е въз основа на изследването на база данни от 300 хиляди фирми в България, които сме изследвали на териториален и отраслов принцип. Смятаме сега на следващия етап да обсъждаме в по-конкретизирани групи, на браншово равнище и на регионални равнища. Така че, ако стане дума за това с браншови организации, с бизнеса, с които общувате, или потенциални инвеститори, или представители на местните власти, или депутати може да се позовавате на това като инструмент, като фокусиране върху техните компании или региони.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Приехме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижим имот – собственост на Република България, в Мексико, Мексиканските съединени щати

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Може ли да помоля да оттеглим точката за следващото заседание за някои уточнения, които възникнаха.

БОЙКО БОРИСОВ: Оттегляме точка 10 за следващото заседание.

Точка 11

Проект на Решение за откриване на консулство на Република България във Федерална демократична република Непал, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Катманду и с консулски окръг, обхващащ територията на гр. Катманду, и за назначаване на почетен (нещатен) консул

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Хартата на международния енергиен форум

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 12.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България и Министерството на образованието, заетостта и семейството на Малта

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на физическото възпитание и спорта.

Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване проект на Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието и спорта между Република България и Ислямска република Иран за периода 2010-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване на позицията на правителствената част и състава на националната тристранна делегация на Република България за участие в работата на 100-та редовна сесия на Международната конференция на труда, която ще се проведе от 1 до 17 юни 2011 г., Женева

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

Седемнадесет дни?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Да, така е. Това е най-големият форум на тази конференция. Разпределени са участниците по няколко дни, така че няма да има човек, който да участва през цялото време. Делегатите са двама от правителството, един от синдикатите и един от работодателските организации.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 15.

Точка 16

Доклад относно проведено неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведено на 7 и 8 април 2011 г. в Будапеща

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 16.

Точка 17

Доклад относно одобряване на резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), проведено на 12 и 13 април 2011 г. в Будапеща

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 17.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в 3086-ото заседание на Съвета на Европейския съюз (външни работи) във формат министри на търговията, което ще се проведе на 13 май 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 18.

Точка 19

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 20.

Точка 21

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 23.

Точка 24

Проект на Постановление за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, както знаете, вече Директивата за етикетиране на битовите уреди действа и се възприема много добре от потребителите. Вече човек като си купува пералня, хладилник основава голяма част от решението си на това от кой енергиен клас е уредът. Това е разширение на тази директива, в момента се разширява обхватът от стоки, които са свързани с консумация на електроенергия и на енергия въобще, за които ще се прилага такова етикетиране. Предстои следваща стъпка, при което това ще се разпространи и до други неелектрически уреди, например дограма, но които пак са свързани с потреблението на енергия.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация, приет с Постановление №50 на Министерския съвет от 2003 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 25.

Точка 26

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие"

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 26.

Точка 27

Проект на Постановление за приемане на Наредба за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и Визовата информационна система на Европейския съюз

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 27.

Точка 28

Доклад относно одобряване позициите на Република България от компетентност на Министерството на вътрешните работи за участие в извънредното заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", което ще се проведе на 12 май 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

Приемаме точка 28.

Точка 29

Проект на Постановление за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2011/2012 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: За учебната 2011-2012 г. са предвидени по 150 лева на всеки първокласник, на който доходите на родителите са до 350 лева на човек от семейството. От тази мярка ще се възползват около 45 хиляди деца през новата учебна година. Мисля, че по този начин подпомагаме семействата с ниски доходи, които записват децата си на училище за първи клас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за одобряване на позицията на Република България и на мандата за представяне на позицията за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 17 май 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, тъй като ние разглеждахме тази точка на миналия Министерски съвет, по предложение на Съвета по европейски въпроси България ще оттегли своето искане във връзка със състава и качеството на продуктите, предлагани на пазара в държавите-членки на Европейския съюз от Източна и Западна Европа от дневния ред на предстоящото заседание на Съвета по земеделие и рибарство. И по предложение на същия съвет с тази информация ще информираме комисаря по здравеопазване и защита на потребителите.

БОЙКО БОРИСОВ: Това, което беше предложението на Младенов миналия път?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Да, така е.

БОЙКО БОРИСОВ: Правилно, така трябва.

Приемаме точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за обявяване на път - публична общинска собственост, за публична държавна собственост, за промяна в списъка на общинските пътища и за промяна в списъка на републиканките пътища

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионално развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, пътят в момента е общинска собственост, това е пътят София – кв. Суходол – Мало Бучино – и съответно граница на София-град с община Перник, след това е Голямо Бучино – Перник, кв. Мошино. Този път е съществен, важен и затова, за да се грижим по-добре за него, тъй като той е паралелен път на магистрала "Люлин", която тази неделя ще влезе в експлоатация и в случай, че има катастрофи на магистралата, не дай си Боже да стигнем до това, но по някакъв начин се затрудни движението, е добре да има паралелен път, който да играе ролята на транспортна артерия. От тази гледна точка държавата поема грижата за този път като го обявява за третокласен държавен път и оттам нататък пътната агенция ще предвиди съответните средства и механизми, за да може този път да бъде в добро експлоатационно състояние.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Господин премиер, когато обсъждаме тази точка искам да поставя един друг въпрос, свързан с концесията на летищата във Варна и Бургас, особено с концесията на летището във Варна. Искам да помоля министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да провери какво е основанието за това, че паркингът на летището във Варна и достъпът въобще до летище Варна, е платено. Разбирам, че има паркинг, на който хората да си оставят колите и трябва да плащат. Но не всеки, който стигне до летището и дори за половин час трябва да плаща някакви суми, които в крайна сметка затрудняват достъпа на всички варненци до летището, дори то да е на концесия. Молбата ми е да се провери, защото не веднъж този въпрос е бил поставян от хора от града.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 32.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да провери това, за което помоли господин Младенов.

Закривам заседанието.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  nellyst avatar :-|
  nelly mihailova

  т.15 - 17 дни участие на наша тристранна делегация - 4 членна , в 100-тната редовна сесия на МКТ, от 01.06 - 17.06. в Женева. Двама представители на правителството, един на синдикатите и един на работодателите! Но...няма да са едни и същи лица, ще се сменят ,на всеки 5 дни примерно, т.е. около дузина специалисти минимум ще участват в този форум! Дано наистина УЧАСТВАТ , да не се се окаже, че ще присъстват! И кой ще носи задължението да изготви доклад с резултатите от участието и ще има ли реална полза за данъкоплатците? Искрено се надяваме на ефективност от участието!

 • 2
  rosen1970 avatar :-P
  rosen

  Ле ле ,за пръв път стенограма без пространствено изявление на Бате Бойко...Сигурно е бързал за някое мачле:)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал