Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 юни 2011
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 юни 2011

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 1 юни 2011

Елена Старидолска
3484 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерския съвет

на 1 юни 2011 г.

Заседанието започна в 10,20 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проекти на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за награждаване на Иван Теофилов с орден "Стара планина" втора степен, на Теодосий Спасов и Божана Апостолова–Пейкова с орден "Св.св. Кирил и Методий" огърлие, на Стоян Дуков, Иля Велчев и Никола Николов с орден "Св.св. Кирил и Методий" първа степен, на Иван Тенев, Никола Маринов, Николай Петев, Савка Шопова – Маркова и Чавдар Шинов с орден "Св.св. Кирил и Методий" втора степен

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

Приемаме точка 1.

Точка 2

Доклад относно одобряване на Доклад за изпълнението на националните индикативни цели за потреблението на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта през 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, докладът включва констатираното производство и потребление на биогорива в транспорта, политики и мерки за насърчаване на потреблението и потенциала за производство на енергийни култури до 2020 г. Ще припомня какви са националните ни ефективни цели за биогорива в транспорта: 2008 г. – 2.00%, 2009 г. – 3,50%, 2010 г. – 5.75%, 2015 г. – 8.00%, 2020 г. – 10.00%.

По предварителна информация на МИЕТ, през изминалата година потребените количества биодизел в страната са 38 911 тона, от които 8551 тона са реализирани като чист дизел, а в смес с дизелови горива от нефтен произход - останалите 30 359 тона.

Като следствие от приложените мерки за насърчаване използването на биогорива в транспортния сектор, по предварителна информация на контролните органи и на дистрибуторите на горива, през 2010 г. в страната вече се изпълнява изискването за смесване на дизеловите горива от нефтен произход с биокомпонент. В резултат на това очакваме официалната статистика да отчете значителен ръст в потреблението на биодизел през 2010 г., което ще се отрази положително за постигането на националната индикативна цел.

Докладът ще бъде представен в Европейската комисия в срок до 30 юни т. г. и публикуван в Интернет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

Точка 3

Проект на Постановление за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, с проекта се предвижда да бъдат подпомагани общините за начислените лихви и такси за обслужване на дълга им към фонда при изпълнение на проекти от европейските фондове. Те са групирани в няколко групи с различна степен на подпомагане според оценка на потенциала им. Данните, на базата на които е извършена оценката и групирането на общините, са отчетите за 2008, 2009 и 2010 г.

Проектът е съгласуван с Националното сдружение на общините. На практика методиката преповтаря същата от предходната година. В този смисъл е приемлива за общините.

Общият ресурс е до 4 милиона лева и е разчетен по централния бюджет за 2011 г. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за одобряване на едностранна декларация по делото "Маркова срещу България (ІІ)" пред Европейския съд по правата на човека (Жалба №1535/06)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за сключване на приятелско споразумение по делото "Нешков срещу България" пред Европейския съд по правата на човека (Жалба №26863/08)

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на правосъдието.

Приемаме точка 5.

Точка 6

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на община Свиленград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на културата и министърът на регионално развитие и благоустройството.

Приемаме точка 6.

Точка 7

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имот – държавна собственост, в собственост на община Бургас, област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на отбраната и министърът на регионално развитие и благоустройството.

АНЮ АНГЕЛОВ: Исках да посоча, че всъщност се отнема един доста голям имот от Министерство на отбраната, преобразува се в частна държавна собственост и се дава на община Бургас за обособяване на административно-обслужващ комплекс, изграждане на спортна зала за 5 хил. места, културен и спортен детски център, парк със зони за отдих, общински медицински център. Там се оформя вторичен градски център и ще бъде от полза на общината.

БОЙКО БОРИСОВ: Нека им е честито!

Приемаме точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Разград

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Става въпрос за имот с 14 броя сгради, той е с отпаднала необходимост за Министерство на вътрешните работи, поради което община Разград е изявила желание да преустрои сградите и да ги използва за социални нужди.

Предлагам да приемете проекта на решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична държавна собственост, на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Става въпрос за отнемане на един имот от Националната ветеринарно-медицинска служба и прехвърлянето му на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, от един второстепенен разпоредител към Министерство на земеделието и храните към друг.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 9.

Точка 10

Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне на имоти – държавна собственост, в собственост на община Бургас, област Бургас

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Тук става въпрос за урегулиран поземлен имот в централна градска част. Също така, посоченият имот представлява бивша болница, която е подробно описана. Става въпрос и за имот с площ 800 кв. м, намиращ се в кв. Долно Езерово. Община Бургас има готовност да включи обекта в капиталовата си програма. Има намерение да ги използва за нуждите за развитие на града. Те са с отпаднала необходимост и областният управител не ги поддържа, така че предлагаме да се приеме настоящото решение. Те не се използват, рушат се, общината ще бъде по-добър стопанин в тази ситуация, ще ги използва за социални и културни нужди.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична държавна собственост, на Комисията за защита на потребителите

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Получено е искане, изпратено по компетентност от господин Желязков, по искане на Комисията за защита на потребителите. Става въпрос за имот - публична държавна собственост, който се е използвал за нуждите на Регионална дирекция на комисията в Пловдив, за звеното в гр. Смолян. Комисията е държавен орган. Прехвърляме имота за използване на нейните административни нужди в Смолян.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предложение до Народно събрание за ратифициране на изменение към заемното споразумение "Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Уважаеми господин министър-председател, изключително важно изменение. По този начин, на първо място, се удължава срокът на заемното споразумение с две години, за да могат да успеят да се довършат отсечките, които са шест лота. Също така имаме прелокиране на средства от наемане на консултанти в институционално развитие, дейности, свързани с повишаване безопасността. Основно необходимостта е от удължаване на срока с две години, за да могат да се довършат тези отсечки. Предлагам да приемете това решение.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Имаме дребни технически коментари, които предлагам да намерят място в окончателния вариант.

В проекта на решение да се посочи датата на сключване на изменението на заемното споразумение 17 май 2011 г.

В мотивите да бъде посочена институцията, отговорна за изпълнението на проекта, а именно Агенцията "Пътна инфраструктура".

По отношение на включената с изменение допълнителна техническа помощ за подпомагане усвояването на средствата от Европейския съюз в пътния сектор компонент ІІ, вносителят да посочи в проекта как ще бъде избегнато дублиране на финансиране от други източници, като поеме изричен ангажимент в тази посока.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Приемаме направените бележки.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Правен е скрининг за дублиране на финансиране между заемното споразумение и с европейски средства.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Наистина е правен, затова са отпаднали два лота, които ще се финансират от Оперативна програма "Регионално развитие". Така че приемаме направените коментари и бележки, ще бъдат отразени в проекта на решение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 12 с направените предложения.

Точка 13

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Консулската конвенция между Република България и Черна гора, подписана на 18 март 2011 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 13.

Точка 14

Проект на Решение за утвърждаване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Монголия за освобождаване от изискването за виза на притежателите на дипломатически и служебни паспорти, подписано на 18 януари 2011 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 14.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване проект на Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2011-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

Приемаме точка 15.

Точка 16

Проект на Решение за одобряване на резултатите от провеждането на четвъртата сесия на Смесената българо-словенска комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 4 и 5 април 2011 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 16.

Точка 17

Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 17 март 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

Приемаме точка 17.

Точка 18

Доклад относно Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства към 1 януари 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, ще ви кажа накратко какво има в баланса. Отразено е актуалното състояние на запасите и ресурсите на подземни богатства като количества и качествени показатели към 1 януари 2011 г., по участъци и находища, по области и общо за страната. Те са разделени в шест групи – метални, неметални, нефт и газ, твърди горива, строителни материали и скално-облицовъчни материали. За всяка група и вид подземни богатства са показани състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на изтеклата и към началото на текущата година и изменението на запасите и ресурсите в резултат на добив, допуснати експлоатационни загуби и обедняване, както и увеличението или намалението на запасите и ресурсите в резултат на експлоатационно проучване, преизчисление или преоценка през годината.

В страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 164 вида подземни ресурси, в това число 7 вида енергийни суровини – твърди горива, нефт, газ и кондензат; 12 вида метални полезни изкопаеми и руди; 77 вида неметални полезни изкопаеми и индустриални материали; 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. Изводът е, че обезпечеността на страната със запаси и ресурси, разчетена въз основа на осъществения през годината добив, с изключение на нефта и природния газ, е достатъчна при сегашните потребности от различните видове подземни богатства. Тоест, означава, че са дадени достатъчно на брой и като капацитет концесии за удовлетворяване на необходимостите от тези подземни богатства.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 18.

Точка 19

Доклад относно годишни доклади за 2010 г. на комисиите за контрол, създадени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по предоставени концесии за добив на подземни богатства

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Ако ми позволите още малко по същата тема, понеже това са обобщени данни, които не е зле да се знаят.

На територията на България действат общо 133 броя концесии за добив на подземни богатства, разпределени както следва: за метални, неметални и скално-облицовъчни – 98 бр., за нефт и газ – 15, за твърди горива – 20, като постъпилите приходи от концесионни плащания миналата година в МИЕТ са в размер на 37 281 923 лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Иликиница", разположена в землищата на с. Парамун и с. Лялинци, община Трън, област Перник

БОЙКО БОРИСОВ Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 20.

Точка 21

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Попенец", разположена в землищата на с. Козаревец, община Лясковец, и с. Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Приемаме точка 21.

Точка 22

Проект на Решение за приемане на Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари – 31 декември 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 22.

Точка 23

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за откриване на филиал в Хасково в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

Приемаме точка 23. Да им е честито за филиала за медицински сестри в Хасково!

Точка 24

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като държава-член на Европейския съюз за въвеждане в националното законодателство на ревизираната Регулаторна рамка 2009 г. на Европейския съюз в областта на електронните съобщения.

Предложените изменения и допълнения в закона имат за цел да отразят завишените изисквания за независимостта в секторния регулатор с цел подобряване на организацията, регулиране на електронни съобщения, подходите на консолидиране на единния европейски пазар и поддържане на условия на свободна ефективна конкуренция, принципите за неутралност по отношение на технологията и услугите при управлението на радиочестотния спектър, тенденцията на преобладаващо прилагане на режима за уведомяване и започване на дейност без да се изисква изричен административен акт от страна на националния регулаторен орган. Въвеждане на новия инструмент за регулиране на достъпа при вертикално интегрирани предприятия, взаимодействието на Комисията за регулиране на съобщенията и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, повишени изисквания за защита правата на крайните потребители, включително потребителите с увреждания, повишаване изискванията за сигурност на мрежите и услугите, както и другите нови елементи на ревизираната регулаторна рамка.

Изготвеният проект е едно от действията, приложени в Програмата на правителството на европейско развитие на България 2009-2013 г., в плана към нея и като средство за изпълнение на поетите от правителството ангажименти в сектора на електронните съобщения.

Искам да направя една забележка, тъй като предложението е с изготвена финансова обосновка, която изисква някакво увеличение към бюджета на регулатора за 2012 г. Министерството на финансите са с отрицателно становище, затова сме записали, че този проект и измененията в закона ще се прилагат и изпълняват в рамките на възможностите на държавния бюджет за съответната година. Тоест, нямаме конфликт в това нещо. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът по управление на средствата от Европейския съюз.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, на този проект на решение за проект на Закона за изменение и допълнение сме съвносители с министъра по управление на средствата от Европейския съюз господин Дончев.

Законопроектът е изготвен в изпълнение на концепцията за промени в законодателството по обществените поръчки през 2011 г., която приехме като правителство на 12 януари 2011 г. и съдържа няколко групи от мерки, които следва да се реализират на два етапа, и с въвеждането им се цели облекчаване процеса на възлагане на обществени поръчки в страната и създаване на предпоставки за повишаване усвояване на средствата от европейските фондове. Чрез промените, предложени със законопроекта, се реализират по-голяма част от мерките в концепцията на правителството, а тези, които не са включени в него, предстои да се въведат на следващ етап.

Бих искал министър Дончев също да обясни.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, причините за промени в закона са добре известни на всички. От една страна, това са препоръките на Европейската комисия с оглед подобряване на контрола, свързан с възлагането на обществените поръчки. От друга страна, промени в закона, които водят до по-облекчен режим, по-близък до нуждите на тези, които го прилагат, както възложителите, така и изпълнителите.

Няма да правя детайлно представяне на промените, само искам да акцентирам върху няколко основни пункта.

Едната принципна голяма промяна, това е, че се опростява структурата на законодателството. Тоест, намалява се броят на подзаконовите нормативни актове, отпада наредбата, законът оттук нататък урежда всички видове възлагане, което безспорно е в посока опростяване.

Втората голяма промяна е свързана с така наречения предварителен контрол, изключително важен и критичен по отношение избягването на всякакви грешки за възлагане, основно свързани с поръчките, които се финансират с европейски пари. Създава се централен орган по предварителен контрол в Агенцията по обществени поръчки. Всички вярваме, че тези промени ще доведат до избягване на много от грешките, които има в момента.

Няма да обръщам внимание на другите детайли. Искам само да отбележа, че през последните пет месеца освен цялата експертна работа по промените в закона беше направено максималното промените да бъдат консултирани с всички заинтересовани страни – публични институции, Националното сдружение на общините, частни институции, включително са минали и два Съвета за развитие.

Към момента всички точки, по отношение на които има противоречие, са изгладени, без една и моля следващите няколко минути да направим дискусия по тази точка. Става дума за една от основните промени, за възможността за така нареченото вътрешно или inhouse възлагане – хипотезата, когато има дружество, което е сто процента собственост на възложителя, той да има възможност без процедура по закона директно да му възлага изпълнението на дейности. Във финалния текст на закона тази хипотеза е предвидена само за комунални дейности или като детайлно се предвижда да се уточни, че става дума само за дейности, свързани със снегопочистване, сметосъбиране и това, което е предложение на колегите от Министерство на околната среда и водите, става дума за системите за управление на отпадъците. Аз лично като съвносител подкрепям този текст.

Наред с това, включително и на последния Съвет за развитие, има конкретни предложения от колегите за разширяване на обхвата и с други сфери. От Министерството на финансите – в сферата на информационните технологии, от Министерство на отбраната, свързано с ремонтните дейности.

Ако аз мога като съвносител да проявя разбиране по отношение на предложенията на министър Ангелов, декларирам, че съм несъгласен с разширяването на обхвата в посока дейности, свързани с информационните технологии. Това е едната точка, по отношение на която в момента трябва да намерим консенсус.

Втората е, държа средствата, които са необходими в обем малко над 300 хиляди лева, свързани с новите функции, които има Агенцията по обществени поръчки да прави предварителен контрол, в момента да имаме яснота откъде се осигуряват. Направено е възможното всички допълнителни дейности да бъдат финансово осигурени и с Оперативна програма "Техническа помощ", и с Оперативна програма "Административен капацитет", но има дейности, които трябва да бъдат покрити от бюджета.

Това са двете невралгични точки, свързани със закона.

БОЙКО БОРИСОВ: Министерството на финансите.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Господин премиер, колеги, по принцип това, което споменах сутринта, е свързано със стратегията за ІТ управление в държавната администрация, в целия публичен сектор, но от нашето становище не следва задължително, че ние слагаме на масата темата с директно възлагане в ІТ сектора. Ние говорим по принцип за възможността такава, каквато съществува и в практиката на Европейския съд, да може държавата, не само общините, чрез свои притежавани от нея сто процента търговски дружества, да възлага услуги, които тя ползва на такова свое дружество директно. Тоест, ние искаме и предлагаме тази възможност да бъде запазена не само за общините в тези сектори, за които се предлага, срещу което ние не възразяваме, но да се даде възможност и държавата, когато това се прецени, да може да възлага директно на сто процента собствени дружества, разбира се при изпълнение на критериите, които са утвърдени с практиката на съда – не по-малко от 90% от дейността да бъде насочена към услуга на възложителя, тоест на собственика на това предприятие, и под 10% да бъде намесата на пазара и оказване на услуги на пазарен принцип, като по този начин да се гарантира ненарушаването на пазарните функции. Според нас, съществуването на този инструмент дава възможност за решения в различни сектори, ако щеш и ІТ сектора, за който сутринта на Съвета за развитие стана въпрос, с които държавата да може чрез метода на аутсорсинга да решава въпроси, които не би могла да реши чрез бюджетни предприятия. Тоест, алтернативата на това решение, което в момента, поради притеснения, че ще разбуни някакви духове, остава на държавата и тя да създава бюджетни организации, които да изпълняват функции, които биха могли да се изпълняват на търговски принцип, като по този начин в някаква степен се ограничават възможностите за решаване на определени задачи от централната власт. Не виждам с какво общините, които са доста по отдалечени от централната власт и от обществения контрол, на който централната власт е подложена, да имат свобода, която да бъде забранена за органите на централна власт. Като тук, пак казвам, не бива да се счита, че директно в закона ние слагаме сектора ІТ. Ние коментираме по принцип възможността и държавата да извършва подобен тип възлагане.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Аз по никакъв начин не възразявам в хипотезата inhouse възлагане да бъдат включени и държавните институции. Даже беше коментирана тази хипотеза по повод ведомствените институции, които има, да кажем, към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Аз подкрепям подобна версия. Но, твърдо държа в текста да има рестриктивен списък. При все добрите намерения, да не забравяме, че става дума за текстове в закон, с които някой някога може да злоупотреби.

БОЙКО БОРИСОВ: Ангелов!

АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, в системата на отбраната са създадени ремонтни предприятия, които имат определени цели. Те са специално създадени за специални ремонти на самолети, на кораби и на танкове. Те са на практика едно предприятие, държавно, със сто процента държавен капитал. Те са създадени за тази цел. С отмяната на възможността на такива търговски дружества, изцяло собственост на държавата, да им се възлагат пряко услуги, на практика единственото, което ще се получи, е ще се утежни изключително много процедурата по обществената поръчка, ако тя не е на пряко договаряне. Става въпрос за аварийни ремонти, които възникват, на танкове, на кораби. Аз трябва да направя съответната обществена поръчка, тя да мине през това и накрая ще се яви само един изпълнител. Няма нищо общо с пазарния принцип в случая. И друг изход е, наистина ако това остане така, ще трябва тези търговски дружества сто процента държавен капитал да ги преобразуваме със закон в държавни предприятия. Това може да стане и по сега действащата нормативна уредба. Но, аз не считам, че това трябва да се прави, тъй като те имат възможност да възлагат в рамките на тези 10 процента, за които спомена и Горанов, да възлагат и на пазарен принцип да участва в съпътстващи услуги, които евентуално биха могли, например, ремонт на трактори да правят, ако се наложи или нещо от този род. Това аз изразих и на Съвета за развитие на два пъти, и днес становище, нека се запази първоначалната идея, като се сложи някакъв рестриктивен друг елемент, например, който се свързва със специализирани ремонти, със специализирани ремонти предприятия и т. н. Иначе аз изцяло подкрепям проекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Вторият въпрос, по който бих искал да взема отношение, тъй като не искам да взимам втори път думата, това е по спирането на възлагането на обществена поръчка на базата на обжалване. Нашето правителство въведе тази норма миналата година, но се оказа, че тя изключително много затруднява редица обществени поръчки, които са свързани с хранене на личен състав, с осигуряване на услуги, ако щете пране и т. н., които на практика, в резултат на обжалването средствата, които са предвидени в бюджета на отбраната за тази цел, не могат да се използват, изгарят така да се каже. Ето това е един проблем, който според мен би могло да го обсъдим днес. Аз приемам тази теза, че би могло да се разшири така нареченото предварително изпълнение с разрешение на съда, ако се касае за такива случаи като хранене, като санитарни услуги и т. н. Благодаря ви.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Едно допълнение. Нека да не забравяме, че когато говорим за inhouse възлагане, това е за вътрешно възлагане, освен притесненията ни във връзка с изкривяване на пазара, ние имаме още едно. Това е ценообразуването. Истинското ценообразуване при една обществена поръчка става с предложената най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта. Ние иначе нямаме друг ориентир каква е цената на това, което искаме да построим, доставим или услугата, която искаме да получим. Единствената хипотеза, която се изключва от това, са по същество комуналните дейности, свързани с управление на отпадъците. Там те се базират на план-сметка, приета от съответните общински съвети. Включително и всички разходи, свързани с управление на регионалните системи за отпадъците. Във всички останали хипотези ние сме атакуеми, че нямаме сигурен ориентир дали цената, на която възлагаме и поръчваме, е пазарната цена.

По отношение на това, което каза министър Ангелов, за съжаление тук се движим основно в хипотезата искане за предварително изпълнение. В противен случай, беше обсъждано тази сутрин, има опасност, тя е голяма опасност, когато говори за големите поръчки, да бъде възложена поръчка някому, впоследствие съдът да постанови, че възлагането е незаконосъобразно, което означава сто процента финансова корекция, примерно, в един договор с европейско финансиране. Там алтернативна хипотеза не виждам.

Повтарям, не възразявам включването на държавни институции, министерства и агенции в хипотезата inhouse възлагане, но твърдо държа на рестриктивен списък.

Проявявам разбиране към исканията на Министерство на отбраната. Поемам ангажимент, защото предлагам точката да бъде приета на вносител, да бъде проучено дали за военноремонтни дейности би могъл да бъде включен категоричен текст. Възразявам срещу по-нататъшното разширяване на списъка.

БОЙКО БОРИСОВ: Караджова!

НОНА КАРАДЖОВА: Първо, искам да кажа, че невероятни усилия направи екипът, който разработваше проектозакона – г-жа Миглена Павлова и експертите. Много тежки въпроси бяха разрешени.

По отношение на вътрешното възлагане ние сутринта обсъдихме темата поради липсата на определения в законодателството на комунални услуги. Категорично ясно е, че общините настояват за отпадъците. Това беше моето предложение и оттам тръгна въобще цялата тема за вътрешното възлагане.

Според нас, това трябва да се отнася и за сектор "Води" и трябва да е право на общините по същия начин или техните обединения и сдружения в двата случая да имат това право.

Второ, ние говорихме за критериите и ограниченията при вътрешното възлагане. Тук има един текст в проектозакона в момента, че поне 90 на сто от оборота да е формиран от дейности свързани с осигуряване и изпълнението на функциите на възложителя. Сега не зная колко спорно ще е това и как ще се правят тези изчисления, дали 90 или не 90 и ще изпаднем в хиляди съдебни, според мен, спорове, така че идеята беше да е 100% или е дружество, което изпълнява дейност и е създадено само за тази цел. Убедена съм, че ще има безброй съдебни спорове как се изчисляват тези обороти и т. н. Тези 10 на сто нищо не решават.

Нещо, което засяга нашата система все повече е, че поради спецификата на дейностите, особено свързани с наблюдение, мониторинг идеологичен и т. н., особено в сектор "Води", ние нямаме друг избор освен университети или научни институти на БАН да правят това. Предвид разтегливите в момента понятия в закона това изследователска дейност ли е или не е, ние влизаме в едни процедури на обществени поръчки, които са много странни и въпросът ми е, това не може ли да се уреди?

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Въпросът за научно-изследователска дейност ще бъде включен.

НОНА КОРАДЖОВА: Законът също решава много важна хипотеза за това в кои случаи е възможна промяна в първоначалните договори. Това, което ние помолихме и благодаря, че е направено, и е много важно е текстът, който указва, в кои случаи могат да се променят договори в строителството и в услугите, че е съгласуван с одитния орган в Министерството на финансите, за да сме сигурни, че няма да има впоследствие финансови корекции. Така, че това решава един много важен въпрос.

В заключение искам да кажа, водите и отпадъците да бъдат изброени, ако е възможно – и научните институции, и това 90 на сто за мен е спорно, или-или, 100% иначе ще има безкрайно съдебни дела и ще се обезсмисли този текст.

Благодаря отново на колегите, наистина свърши се много добра работа, тъй като съм в детайли в течение на работата по този законопроект.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Както казах, да се приеме точката на вносител и тези предложения биха могли да бъдат отразени.

БОЙКО БОРИСОВ: Има ли други мнения?

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Изцяло подкрепям това и държавни институции да бъдат включени. Т. е. да не ограничаваме възможността на държавата да се възползва от този вид услуга. Считам, че деликатният момент тук е следният: няма значение дали общини или държава ще възлага inhouse, важно е много прецизно да определим видовете услуги, които могат да се възлагат по този начин. Според мен, там трябва да бъдем изключително прецизни. Услуги, които се предлагат на пазарен принцип и биха ощетили цели сектори по този начин, трябва да бъдат част от рестриктивен списък.

Считам, че изключително темата строителство въобще не трябва да се коментира, но ние това сме го изговорили вече между нас. Това ще създаде изключително голямо напрежение, ако допуснем да се случи.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Темата строителство категорично не се коментира.

БОЙКО БОРИСОВ: И другото, което се надявам да имате предвид, защото тази точка ще бъде приета на вносител, за да мине още веднъж по всички министерства, е да се внимава с най-ниските цени. Най-ниската цена крие риск. Още повече много спекулативни фирми има, които нарочно дават най-ниска цена и след това, когато ги поставят, и рискът пред магистралите стои много сериозно в тази посока. С най-ниската цена, след това, особено ако спечелят няколко ЛОТ-а, като критерий ниска цена, след това като кажат спираме или ни увеличете цените и ние ще провалим цялата си програма в инфраструктурата.

Затова трябва да бъде поставено в конкурсите и в закона, че при еди каква си ситуация, ниската цена или еди какво си трябва да има и допълнителен критерий. Ако е най-ниска цена, например, изискуема банкова гаранция 110 на сто от договора. Така, че да можете да регулирате спекулантите. В противен случай, вече го сърбаме два пъти от предишното правителство - с АМ "Люлин" и Дунав мост 2. И сега разбирам в неделя, Станишев казал "Оскъпили магистрала Люлин". Просто вие разбирате ли, това са толкова нагли хора. Тези, които я забодоха в планината и я спряха и всъщност я оскъпиха като направиха естакади и тунели.

Ние платихме сметката, но той казва Борисов или нашето правителство е оскъпило магистралата. Разбирате каква наглост при положение, че когато я вкарахме да мине през парламента, там мълчаха и дума не казваха, а Плугчиева първа застана да се снима на магистралата. Видяхте какво чудо беше. Не можем да застанем от нея за снимки, а в същото време премиерът й казва "Оскъпиха магистралата". Ние ви платихме сметката и направихме магистралата. Така, че Дончев, разчитам много в тази посока да се имат тези неща предвид.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, само едно допълнение…

БОЙКО БОРИСОВ: Допълнението ще се направи допълнително на вносител.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, въпросът е за разходите, свързани със системата за предварителен контрол. Става въпрос за 309 хиляди лева, от къде се осигуряват? Искам да имам яснота в момента, това е изключително важно за дисциплина в системата, особено когато говорим за европейските пари. Голяма част от разходите ще бъдат покрити с европейски пари, но има такива, които трябва да бъдат покрити с държавни.

БОЙКО БОРИСОВ: От всички министерства, Горанов, по равно, които участват в тези европейски програми.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Това е еднократен разход.

БОЙКО БОРИСОВ: Събирате и разделяте на "х" и ги осигурявате.

Приема се точка 25.

Точка 26

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приемаме точка 26.

Точка 27

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

Приема се точка 27.

Точка 28

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер имаме редица възражения по тази точка. Аз няма да изброявам всички, но големите притеснения са свързани с отпадането на длъжността "Сътрудник по управление на европейски проекти и програми".

Спомняте си, че тази длъжност беше създадена през миналата година. Разходите по издържането на тези категории персонал се осигуряват на 100% с европейски средства. Те са изключително важни за капацитета на всички управляващи органи. С отпадането им категорично ще има негативен ефект, не искам да използвам думата шок върху системата.

НОНА КАРАДЖОВА: Абсолютно се проваляме отвсякъде.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Тук има някои неща, които трябва да се огледат още малко. После ще стане хаос в администрацията. Има неща,за които не се казва за какво става дума и трябва да се помисли много внимателно, става дума за цялата администрация.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Извинявайте, но тази точка не може да влиза без да бъде съгласувана от министерствата.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Министерствата са направили някои бележки.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Влиза като допълнителна точка на Министерски съвет.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Да, това не трябва да се прави така.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Включена е, защото е разгледана в Съвета по административна реформа.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Точката е преминала през всички етапи на съгласуване, в това число и с Националния съвет за тристранно сътрудничество, но по-скоро, ако за точка 28 чухме някакъв конкретен коментар, за точка 27 към която вие министър Попова ни връщате, дайте нещо конкретно, което ви притеснява.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Министерството на правосъдието е дало много фундаментална бележка, която не е взета предвид.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Коя е тази бележка.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Точка 1, параграф 2, става дума за принципа на координацията, по който се работи в цялата администрация. Той се дискредитира тотално в тази Наредба на Закона за администрацията и се казва: "Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от необходимите знания и умения за осъществяване на функциите на длъжността, свободата на вземане на решения, влиянието на взетите решения и уменията за работа с хора". Хората ще вземат решения, с влияния на взетите решения, какво означава това? Как ще се случва това нещо. Ще стане пълен хаос. Дайте да изясним нещата.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Госпожо Попова, вие за кой акт говорите?

МАРГАРИТА ПОПОВА: Говоря за точка 27 от дневния ред.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Точка 27 е Закона за администрацията, и в него в параграф 2 се казва, че Единният класификатор се заменя с класификатора и това не е драматично за функционирането на администрацията.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Нещата страшно ще се объркат. Приемете тези неща и ще видите какво ще се случи от 1 януари 2012 година.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Госпожо Попова, вие коментирате точка 28 според мен.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Точно така коментирам точка 28, която е за единния класификатор.

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Господин премиер, всички тези въпроси най-подробно и неколкократно бяха обсъждани на Съвета за административна реформа, ръководен от господин Симеон Дянков. Там сме на ниво заместник-министри и наистина най-подробно, в продължение на близо една година, пишем този нов класификатор, така че ако е имало много сериозни възражения е трябвало там да се кажат на ниво заместник-министри, а не сега дискусията да започва отначало.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Точка 28, която е свързана с изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, ако залог на приемането на новия класификатор в администрацията е статутът на сътрудниците, ние сме склонни да оставим тази тема да стои. Въпреки, че принципната позиция е, че техният статут трябва да бъде уреден с отделен акт, който да не се вмества в новия модел и новите принципи на структуриране на администрацията, които ние предлагаме да наложим. Ако бележката на господин Дончев основно е в тази посока, ние можем на вносител да премахнем заличаването на чл. 7а от наредбата.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Принципната ми позиция е, че длъжността "Сътрудник" трябва да бъде съхранена. Тя не тежи на държавния бюджет, тъй като се издържа с европейски пари и е изключително полезна за цялата система.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Искам да изкажа моето лично мнение. Тъй като Единният класификатор се приема с подзаконов нормативен акт, а с подзаконов нормативен акт от същия ранг са въведени сътрудниците, това, че в класификатора не фигурират, дава възможност класификаторът да е устойчив, докато сътрудниците се създават adhoc по отношение на съответната оперативна програма. Това, че ги няма в класификатора, не означава, че те се премахват. Те ще съществуват по силата на друг нормативен акт от същия ранг, но по този начин класификаторът създава устойчивост за длъжностите в администрацията, независимо от това дали има програмен период, дали има оперативна програма и т. н. Те се създават за всяка оперативна програма до хоризонта на нейното съществуване. Така че аз не виждам това притеснение на министър Дончев да е причина да се оттегли класификаторът.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Нещо друго искам да допълня. Всъщност втората година от мандата на нашето правителство ние правим доста сериозна стъпка за административната реформа и въвеждането на нова, за пръв път прилагана оценка на нивото на съответните длъжности в администрацията, което на практика е огромна стъпка към административната реформа в България такава, каквато тя се разбира от нашето правителство.

Трябва да се има предвид, че с новите норми се решават редица изкривявания, т. е. се премахват редица изкривявания и натрупвания в структурирането и функционирането на администрацията, които ще доведат до по-ефективното й функциониране, до възможност по-малко хора да получат по-високи заплати и постигане на по-високо качество на администрацията. Безспорно администрацията на министрите в това число и администрацията на министъра на финансите реагира с притеснение и смущение, тъй като, например, с новите правила нормативът за численост на отдели и сектори се променя. Секторите се закриват, а отделите се увеличават като минимална численост, но това е в посока оптимизация, каквато е целта на административната реформа на нашето правителство. Т. е. това, че администрацията е притеснена, е основателно и нормално, защото много началници ще престанат да бъдат началници на един или двама човека. По този начин ще се даде възможност наистина да се концентрира отговорността и да се структурира оптимално администрацията. Тези нормативи за численост, които бяха въведени преди няколко години от Министерството на държавната администрация и административната реформа в предходното правителство, целяха запазването на съществуващите длъжности на директори и началници на отдели в администрацията, нещо, което винаги сме твърдели, че е в противоречие с нашата политика за оптимизация.

Премахнати са например и длъжностите "Държавен експерт" в изпълнителните агенции. Длъжността "Държавен експерт" има специална функция за формиране и формулиране на политики, нещо което в изпълнителните агенции не трябва въобще да се случва. Тук не говорим, че ще намаляваме средствата за заплатите на отделните администрации, тук ще дадем инструмент именно на министрите да структурират администрацията си по-ефективно и всички средства за възнаграждения да могат да бъдат по-ефективно използвани.

Безспорно администрациите ви са притеснени, защото това засяга някои началници на отдели и някои директори на дирекции, които ще загубят своите длъжности, но целта е именно подобряване ефективността на администрацията.

МАРГАРИТА ПОПОВА: Не става дума за численост, всичко това е много прекрасно и много е хубаво да оптимизираме, да намаляваме и да стават по-малко началниците. Става дума за критерии и принципи. Ние ще ги намалим тези бройки и хората ще останат по-малко, обаче тези хора трябва да имат инструменти, с които да работят и тези критерии и принципи, след като не са изяснени в тази наредба и като не знаят какво да правят – какво ще правим от 1 януари 2012 година?

Има някои неща, които трябва още малко да се обмислят, за това става дума. Иначе ще оптимизираме и намаляваме, няма никакво притеснение от страна на администрацията. Притесняват се естествено, но не в това е проблемът.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката с отразяване на това, което каза Томислав Дончев за сътрудниците по европейските фондове.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Господин премиер, ние също сме дали бележка в същия смисъл като на министър Дончев на тази тема, но имаме още една бележка, която може да изглежда малко второстепенна, но не е намерила убедителен отговор. Бележката е защо второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на финансите са на по-високи длъжностни нива отколкото останалите такива?

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Веднага ще ви отговоря – ако искате да разбием НАП и Агенция "Митници", ще ги върнем на ниско ниво. Това са причините те да бъдат на по-високото ниво. Възнагражденията и качеството на хората, които трябва да работят там, защитават нашия общ интерес да имаме бюджет за харчене.

И в момента служителите на НАП вземат по-високи заплати от служителите на Министерството на финансите. Приемаме това за нормално с оглед на естеството на работа и средата, в която работят.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 28.

Точка 29

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Верка Сидерова с орден "Стара Планина" първа степен и проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Николай Николов с орден "Св. Св. Кирил и Методий" първа степен.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на културата.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Господин премиер, ние направихме най-демократичната форма за награждаване на 24 май за Деня на културата. Всички творчески съюзи, които са дванадесет на брой в България, трябваше да предложат своите представители. От тях сме определили по двама човека, най-достойните, и така се събра една група от 22-ма човека и тъй като се появиха по закона и трябваше да правим проверки за принадлежност към Държавна сигурност, много от тях се оказаха, че са от Държавна сигурност и отпаднаха от списъка и поради проверките, се наложи на няколко пъти да внесем имената на хората, но иначе са по двама човека от творчески гилдии.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 29.

Точка 30

Проект на Решение за одобряване на участието, позицията, състава на правителствената делегация на Република България и на мандата за представяне на позицията в заседанието на формалния Съвет на Европейския съюз по здравеопазване, което ще се проведе на 6 юни 2011 година в Люксембург

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на здравеопазването.

Приема се точка 30.

Точка 31

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменението на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Господин премиер, първо, става въпрос за споразумение, което е на обща стойност почти 102 милиона евро, от които 81 милиона евро заем от Световната банка и 21 милиона са за финансиране.

Споразумението е разделено на три части – помощ за изпълнение на проекта, подготовка на генералните планове. Става въпрос за генералните планове за ВиК сектора и също така изграждане и рехабилитация на язовири, които са язовир "Луда Яна", язовир "Нейковци", язовир "Пловдивци" и рехабилитация на язовир "Студена".

Необходимо е преструктуриране на заема с цел да се гарантира ефективно и своевременно изпълнение на проекта. Една от основните причини, налагащи изменение, е първо, че тези язовири са започнали да се строят преди повече от двадесет години, поради което се налагат допълнителни анализи и средства във връзка с това в какво състояние са, така че се преструктурира в частта "Техническа помощ" и за язовирите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 31.

Точка 32

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 32, с цел оптимизиране без промяна на численост.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK