Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 27 юли 2011 г.

Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 27 юли 2011 г.

Елена Старидолска
5071 прочитания

© Асен Тонев


Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерски съвет

27 юли 2011 г.

Заседанието започна в 10.15 часа и беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за одобряване на Национална програма за младежта (2011-2015)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 2

Проекти на Решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност на офицери от висшия команден състав

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин министър-председател, става въпрос за бригаден генерал Мажгуров, който отива като аташе по отбраната в Москва. Освобождава се от сега заеманата длъжност.

За първи път България ще има представител висш офицер в Главната квартира на НАТО в Международния военен секретариат. Това е вторият човек, комодор Ефтимов.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 2.

Точка 3

Проект на Постановление за откриване на Институт в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет – София и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, става дума за Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури. Това е по административната реформа. Превръщаме я в институт към Химикотехнологичния университет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение №320 на Министерския съвет от 2011 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2011-2012 г.

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, колеги, налага се тази промяна, тъй като беше открит филиал на Старозагорския университет за медицински сестри в Хасково. Също така късно получи акредитация от Националната агенция, програма "Рехабилитация" към "Асен Златаров" – Бургас, така че е наложителна промяната.

Точка 5

Доклад относно приемане на Отчет за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2009 г. на Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) и в Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008-2010 г.) за първото тримесечие на 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 6

Доклад относно постигнатите резултати и необходими последващи действия в отговор на препоръките на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) и на мнението на Съвета на Европейския съюз относно Конвергентната програма на Република България (2011-2014 г.)

СИМЕОН ДЯНКОВ: Тази точка, господин премиер, господа министри, е свързана с предходната точка. Моля да я приемем на вносител, защото имаше коментари от колегите, че някои от сроковете може да са още по-кратки, за да си изпълним предсрочно някои от тези неща. Така че да я приемем на вносител.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6 на вносител.

Точка 7

Проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2020 г. (отчетен период 2010 г.) и на План за 2011 г. за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 8

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 9

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 10

Проект на Постановление за изменение на Постановление №67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 11

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №45 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане за периода 2008-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 12

Проект на Постановление за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонда за външните граници от 2010 до 2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 13

Проект на Решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч", Фаза 2: Първомай – Свиленград

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 14

Проект на Решение за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на Път ІІ – 76 "Българин – Харманли" от км 57+727 до км 60+670, на територията на община Харманли, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 14.

Между другото, кметът Фандъкова, с госпожа Попова, говорихте ли за отчуждителните процедури по "Тодор Каблешков", които са отсъдени? Запознайте ни, понеже това е много важно.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Става дума за една процедура, която е минала 2009 година по "Данаил Николаев" с отчуждение – оценка на лицензираните оценители около 4 500 000, след което съдът постановява почти двойно увеличение на тази оценка. Оценката става с решение на съда, отменят Ваша заповед в качеството Ви на кмет, за 4 500 000 и постановяват 8 500 000.

БОЙКО БОРИСОВ: Удръжте ги от бюджета на съда.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: В момента, според различни оценители, пазарната оценка на този имот е под 4 милиона при всички случаи, дори ако се вземе най-високата цена. Това е абсолютен рекет върху общината. Това е особено фрапиращ случай, но той не е единствен, такива имаме почти всеки месец. Рекетира се общината, ние сме взели всички възможни мерки, ангажирали сме адвокатска кантора, за да защитим интересите на общината. Аз съм заявила, че ако специално няма решение за това, аз тези пари няма да ги приведа по никакъв повод, защото това са много пари, които са на софиянци.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожо Попова, много Ви моля, за да запазим добрия тон, ако трябва да разговаряте с господин Лазар Груев или с председателя на Софийския съд, или го поставете във Висшия съдебен съвет, тук става въпрос за пари на данъкоплатците. Видна далавера, видна далавера! Ето, в добрия тон, нека Висшият съдебен съвет да се произнесе, защо аз като кмет съм ги спрял, защо съм искал да запазя парите на хората и защо след това им се е удвоил хонорарът. То улицата, която ще построим, не струва толкова, колкото отчуждаването. Затова се наложи Южната дъга да я качваме на два етажа, магистралата върви на два етажа заради подобни неща. В края на краищата, когато съдията чука с чука, става въпрос за парите, които са от бюджета на държавата.

Моля Ви, лично, в най-добър тон, вземете цялата документация, поставете я на Висшия съдебен съвет. Тук не става въпрос за вмешателство в съдебната система. Тук има отсъдено решение, което двойно и повече дори пари се дават за отчуждаване. Самият Висш съдебен съвет наемете един оценител и го пратете да оцени тези имоти и след това го поканете този съдия да каже на базата на кое е увеличил двойно. Не го знам, мъж ли е, жена ли е, кой е – няма значение, защо го е увеличил двойно?!

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Може би трябваше кметът да постави този въпрос, но има и една много по-голяма опасност. Става въпрос за присъдени разноски по този процес в размер на 150 хиляди лева със запорирани акции на общината в Централни хали и Общинска банка. По тяхната номинална стойност се иска от Централния депозитар да ги възложи на дружеството, което се явява взискател. Или иначе казано, за около 150 хиляди разноски общината може да загуби акции в размер на над 70 милиона лева.

БОЙКО БОРИСОВ: Ето това е един прекрасен начин да се тества и да се дисциплинира съдебната система чрез публичност. Ето, направете го този процес публичен. Дайте документите да се види за какво става въпрос. Защото ми омръзна само да се обясняваме на вотове какво прави МВР и какво прави еди кой си. Ако щете, поставете го и в парламента, поканете ги там – съдиите в парламента. Нека да кажат на базата на какво се мотивираха да удари той с чука да даде толкова пари и сега още 70 милиона да висят на общината. Това е антинационално, антидържавно.

Точка 15

Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на асоциация по ВиК – Ловеч

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 16

Проект на Решение за продажба на недвижим имот – собственост на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД – София

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Господин министър-председател, уважаеми колеги, същият представлява неоперативен за дружеството актив и не е необходим за нуждите на "Холдинг БДЖ". Имотът не се използва по предназначение и не реализира приходи. Същевременно за него се правят разходи по стопанисването му, свързани с поддръжка, данък и такса смет. Техническото му състояние е изключително лошо.

Става въпрос за поредица от такива действия от страна на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от страна на БДЖ холдинг за освобождаване от активи, които са губещи за предприятието. Това е част от реформата, която провеждаме в БДЖ.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба между Република България и Черна гора за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 18

Проект на Решение за одобряване на резултатите и протокола от Петата сесия на Смесената българо-албанска комисия за икономическо и търговско сътрудничество, проведена на 24 и 25 март 2011 г. в София

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 19

Доклад относно резултатите и взетите решения на заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 17 май 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 20

Доклад относно резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 31 май 2011 г. в Дебрецен, Унгарска република

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 21

Доклад относно проведено заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 12 юли 2011 г. в Брюксел

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 22

Проект на Решение за упълномощаване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да прекрати по взаимно съгласие с концесионера договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – нефтошисти, чрез добив от находище "Красава", с. Красава, област Перник, сключен на 3 юли 2000 г. между министъра на икономиката и "Нефтошисти" ЕООД, с. Красава, област Перник.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, понеже постоянно сме заети с решаването на някакви проблеми, исках да използвам случая да ви благодаря на всички, че две години сме заедно. Точно на днешния ден преди две години се заклехме пред Народното събрание и пред българския народ и аз ви благодаря за вашата подкрепа.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване на промяна в концесионната площ на предоставена с Решение №542 на Министерския съвет от 2003 г. концесия за добив на суров нефт във връзка с неговия добив от находище "Горни Дъбник", община Долни Дъбник, област Плевен

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 24

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Чешмата", разположена в землищата на с. Дъбравите и с. Менекьово, община Белово, област Пазарджик

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 25

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Венци", разположена в землището на с. Дрен, община Радомир, област Перник

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 26

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Мишевски поляни", разположена в землищата на гр. Две могили и с. Пепелина, община Две могили, област Русе

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 27

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площта "Хлябово-север", разположена на територията на община Тополовград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 28

Проект на Решение за одобряване проект на договор за лиценз на определени права за използване на класификационната система AR-DRG между правителството на Република България и Департамента по здравеопазване и застаряване на Австралийския съюз

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 29

Проект на Решение за приемане на Плана за действие за периода 2011-2015 г. към здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства

СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми колеги, господин премиер, става въпрос за действия, които ще подобрят здравното състояние на малцинствата, хората в неравностойно положение. Казано на по-простичък език – 28 мобилни кабинета, които ще обикалят страната и там, където има нужда, ще оказват специализирана помощ по множество специалности, флуорографи, прегледи, профилактични прегледи. Изключително важно. Това е в духа и на точка 6, където се говореше за ускоряване на реформите в здравеопазването и засилване на профилактичната дейност.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 30

Проект на Решение за приемане на отчет за дейността на Националния доверителен екофонд за периода 1 януари – 31 декември 2010 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 31

Проект на Решение за освобождаване от изискването за виза на граждани на държавата Кувейт, притежатели на дипломатически и специални паспорти

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, това е в изпълнение на програмата на правителството за облекчаване на достъпа до България на нашите партньори. С това решение се сваля изискването за визи за Република България за дипломатически и специални паспорти на Кувейт.

През последните години виждаме засилен интерес от Кувейт към българския туристически инвестиционен пазар. Предстои през следващите месеци, най-късно през месец септември, да приемем допълнителни решения за облекчаване на визовия режим за страните от Залива, което ще бъде и във връзка с откриването на първата директна линия между България и Катар през септември месец, както надявам се и във връзка с възстановяването на полетите на "България ер" към Бейрут и към Дубай.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 31.

Точка 32

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, годни за направа на обикновени бетони и строителни разтвори, от находище "Близнаков андък" – участъци "Потока" (1-ви контур и 2-ри контур) и "Златолист", разположено в землището на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград, на "Хидрострой-юг-97" АД – Сандански

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 33

Проект на Решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Указа за борба с дребното хулиганство

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 34

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление №254 на Министерския съвет от 15 септември 2006 г.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, ЗИД на Закона за държавната собственост влезе в сила на 5 ноември 2010 година. Това, което правим в момента, е синхронизиране разпоредбите на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане. Променихме закона, сега променяме и правилника. Няма нещо, което да не е отразено или да има забележки от някои от институциите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 34.

Точка 35

Проект на Решение за допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, бих помолил да оттеглим тази точка, тъй като това решение вече влезе в сила, няма обжалвания и няма смисъл да влизаме в принудително изпълнение.

БОЙКО БОРИСОВ: Оттегляме точка 35.

Точка 36

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: С тези промени, господин премиер, регламентираме дистанционната работа в нашата страна, трудовите и осигурителните отношения. Това е на база на подписаното споразумение между работодателите и синдикатите и аз смятам, че по този начин ще имаме и по-гъвкав пазар на труда в тази област.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 36.

Точка 37

Проект на Решение за изменениe и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение №545 на Министерския съвет от 2004 г.

ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Уважаеми господин министър-председател, колеги, предлагаме проектът да се отложи за следващото заседание, тъй като колегите от Министерство на отбраната имат необходимост от още малко време, за да верифицират данните по проекта.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 37 за следващото заседание.

Точка 38

Проект на Постановление за допълнение на Постановление №84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин премиер, уважаеми колеги, приемането на настоящото постановление се налага във връзка с изпълнявани проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", както и във връзка с предстоящото стартиране на проекти за над 500 хиляди лева, одобрени от Комитета за наблюдение по оперативната програма. Цели се осигуряване на финансиране за целодневната организация на учебния ден в средищните училища, квалификация на педагогически специалисти, извънкласни и извънучилищни дейности, ученически и студентски стажове и практики и други.

Моля ви да приемете постановлението.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 38.

Точка 39

Проекти на Решения за даване на съгласие за извършване на продажба на недвижими имоти – собственост на Република България в Мексико, Мексикански съединени щати

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 40

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 41

Проект на Постановление за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 42

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, приета с Постановление №77 на Министерския съвет от 2002 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 43

Проект на Решение за назначаване на Христо Стоичков – гражданин на Република България, за почетен консул на Република България в Кралство Испания със седалище Барселона

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, през 1999 година България открива почетно консулство в Барселона, което до юни миналата година се оглавяваше от госпожа Адела Клементе де Педрет, която, за съжаление, почина.

Каталуния е една от седемнадесетте автономни области в Испания. Там в момента живеят поне 20 хиляди български граждани.

Христо Стоичков всички го познаваме, знаем много добре кой е. Той е тясно свързан с Барселона, с Испания и с България. Работи много добре с българското посолство, както и с българското консулство във Валенсия. Идеята за назначаването му за почетен консул на страната ни в региона е свързана с част от цялостна инициатива български почетни консули в света да бъдат български граждани и хора, които пряко са свързвали живота си с България. Тепърва ще има и други решения на Министерския съвет в тази посока, които ще ви предложа.

Сигурен съм, че господин Стоичков има достатъчно капацитет, знания, възможности и контакти да бъде в полза на българската общност там, както и да продължи доброто си сътрудничество с нашето консулство във Валенсия.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз мисля, че той отдавна е станал не консул, а посланик в Барселона, така че просто ние узаконяваме нещо, което той де факто си го е издействал през годините.

Но, както винаги съм твърдял, би било много добре, ако съумяваме да ангажираме всички успели българи по света в различните свои професии или дейности по някакъв начин да са ангажирани с държавата. Така че приветствам решението на външно министерство в точка 43.

Приема се.

Точка 44

Проект на Постановление за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с това постановление се създава механизъм, за да може България пълноценно да реализира приоритетите си в политиката на международно сътрудничество и развитие. За съжаление, финансовите възможности на държавата в момента са изключително ограничени. Разбира се, като всички страни, членки на Европейския съюз, ние се стремим в бъдеще да имаме възможността да заделяме 0,17% от БВП за международно развитие, но това на този етап е невъзможно.

С това постановление се надявам да се реализират няколко приоритетни проекта. На първо място, да възстановим възможността в България със стипендии да учат студенти от други страни, развиващи се страни, като създадем по този начин и допълнителна подкрепа за българските университети, в които тепърва ще се развива и наука.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 44.

Точка 45

Проект на Решение за одобряване на Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, докладът предоставя обективна оценка за изпълнението на мерките, които са залегнали в стратегията, както и в конкретната програма, която ние изработихме заедно с вас, в която има срокове, мерки, отговорници за 2010 година. Анализираме и динамиката на процесите с децентрализация.

Това, което е важно е, че имаме конкретна оценка за всяка една от мерките. Нека министерствата да се запознаят, една част от мерките са изпълнени, някои не са. Разбира се, финансовата криза, както и невъзможността по отношение на финансово-икономическата криза да се наливат големи допълнителни ресурси, е нещо, което общините повдигат на дневен ред, но хубавото е, че в тази програма ние с тях сме в пълен синхрон какво, как, кога и защо може да се направи.

Този доклад не е свързан с предоставянето на каквито и да било бюджетни средства, така че той е информативен. Но моля, така както миналата година направихме конкретен план, работихме здраво, тази година още повече, тъй като част от мерките не са изпълнени, а имаме и вече конкретен план по програмата за 2011 година – министерствата на ниво заместник-министри активно да работим, за да можем да наваксаме и лекото закъснение от 2010 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 45.

Точка 46

Проект на Решение за одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 (2007-2013 г.)

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, тук имаме пет абсолютно идентични точки. Може би или на първата или на последната, но да обясня с две думи.

Става въпрос за стандартна процедура, междинна оценка, която набелязва отново какво е свършено и какви са мерките, върху които трябва да се фокусираме във втората половина на периода, в който изпълняваме тези регионални планове за развитие на съответните региони на България.

Отново повтарям, стандартна процедура, петте точки са идентични.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 46.

Точка 47

Проект на Решение за одобряване на доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район от ниво 2 (2007-2013 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 48

Проект на Решение за одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район от ниво 2 (2007-2013 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 49

Проект на Решение за одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район от ниво 2 (2007-2013 г.).

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 50

Проект на Решение за одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район от ниво 2 (2007-2013 г.)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 51

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в неформално заседание на министрите по европейските въпроси на Европейския съюз, което ще се проведе на 28 и 29 юли 2011 г. в Сопот, Република Полша

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър-председател, на 29 юни Европейската комисия публикува комуникация с пакет от документи, които съдържат нейното предложение за следващата финансова рамка на Европейския съюз 2014-2020 година.

В Сопот ще започне първата принципна дискусия относно вижданията на държавите-членки по предложенията на Европейската комисия. На нея предстои да се вземат решения и да се постигат ключови политически съгласия относно това как ще изглежда финансовата рамка оттук нататък, но това е фактическото начало на диалога по бюджета на Европейския съюз за след 2014 година.

България има приоритетни теми в тази област, които са в няколко посоки. На първо място, за нас е изключително важно кохезионната политика да запази досегашния си размер или около 350 милиарда евро по цени от 2011 година. Това е изключително важно за нашата страна, защото ние разглеждаме кохезионната политика като един от инструментите за наваксване изоставането, което страната ни има в икономическото си развитие.

Второто е Европейският социален фонд да се запази като инструмент на същата кохезионна политика.

На трето място, кохезионната политика да бъде и основна за обезпечаването на постигането на целите, залегнали в Стратегия 2020 на Европейския съюз.

Предстоят, разбира се, и нови предизвикателства пред климатичните промени, енергийната ефективност, биологичното разнообразие и т. н., области на които трябва да се обърне специално внимание в рамките на бюджетите на Европейския съюз за следващия период.

Ще има доста дебати, България работи много тясно в това отношение с Полша, като страна, с която имаме доста близки виждания относно проекта за бюджет на Европейския съюз. След 2014 година, разбира се, ще продължим да отстояваме категорично вижданията си относно нашата данъчна независимост и неувеличаване на данъчното бреме чрез европейските институции на българските граждани.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 51.

Точка 52

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

АНЮ АНГЕЛОВ: Господин премиер, ние поддържаме проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, но трябва да се направи една добавка там, където е записано "главен секретар" в новите текстове. В някои министерства няма главен секретар, а например при нас е "постоянен секретар по отбраната". Това трябва да се прехвърли и като негови функции. Не знам дали е същото за Министерството на външните работи. Тук се дават права, които ги няма в специалните закони, за това е хубаво да се включат.

Предлагам да се приеме точката на вносител и да бъде добавено.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Приемам тази позиция.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, приветствам усилията на Съвета за административна реформа и на Министерството на финансите.

Искам да обърна внимание на две много важни промени, които за мен са символични за начина, по който правителството работи. С тази промяна, първо, веднъж завинаги ще приключим с това да идва един нов министър, да назначава 100, 200, 300 човека, както се е случвало много пъти в миналото, защото са от неговата партия, или защото така е решил, или защото са от неговото село. Разделяме много ясно компетенциите и казваме: главният секретар да бъде така добър като шеф на администрацията да си носи отговорността за назначенията, за уволненията, за принципите и за всичко, което е свързано с държавната администрация.

Всичко, което е свързано със служебните правомощия, ние сме едни министри, които разписваме назначаването на чистачки, на шофьори и всеки ден хиляди подобни преписки, един министър, аз съм броил, за да бъде назначена една чистачка, разписва пет пъти. Да не говорим за отпуски и за всичко останало. Това, което се случва в момента, повишава драматично възможността, първо на министрите да правят това, за което са дошли, т.е. да правят политики, а не да се занимават с назначаване и уволняване на хиляди хора в министерството.

На следващо място искам да обърна силно внимание, което е изключително похвално, че се създава възможност и задължение на държавните служители да декларират пред органа по назначаване своето имотно състояние и своите възнаграждения, получени през календарната година. Това е изключително важно и страхотен прогрес в посока прозрачност и много силна антикорупционна мярка.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Господин премиер, може ли нещо да добавя съвсем кратко. Вчера проведох разговори в Европейската комисия в две генерални дирекции относно принципното уреждане на статута за администрацията, която отговаря за управлението на европейските пари. Само за ваша информация, става дума за 1900 човека в държавата максимум, които отговарят за 7-те оперативни програми. Те имат отговорности, свързани с договарянето, с изплащането без нередности и без грешки на 15,6 милиарда.

Мое мнение е, подкрепено изцяло от представителите на Комисията, че трябва да се търси нов принципен статут на тези хора. Система, която да позволява да не губим качествените специалисти, да няма големи разлики в заплащането между различните служители в различните звена и министерства.

Настоявам да се използва този или следващ повод при промяна в законодателството, да не се прави на парче за подобно принципно уреждане на статута на тези служители. Имахме твърде малко време за реакция, бяхме в състояние да използваме и този повод, но според мен подобни промени не могат да се правят в рамките на 12 или 14 часа. Ако колегите от финансите планират следваща подобна промяна в законодателството, в пълна готовност сме за де включим.

БОЙКО БОРИСОВ: При следващата промяна това ще бъде включено. Сега сме дали на всички министри да си кажат становищата и предложенията, така че през месец септември живот и здраве.

Сега приемаме точката в този вид на вносител.

Точка 53

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дейността на заложните къщи, приета с Постановление №40 на Министерския съвет от 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Коригираме само текстове относно тяхното прецизиране. Това е на Асоциацията на заложните къщи, така че текстовете, смятам, че трябва да бъдат приети и са съгласувани с колегите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 53.

Точка 54

Проект на Постановление за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и на Администрацията на Министерския съвет за финансиране на обект "Граничен преход "Маказа" и инженерно-укрепителни работи по довеждащ път

БОЙКО БОРИСОВ: Внасят заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи, заместник министър-председателят и министър на финансите и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, благодаря лично на вас, както и на двамата вицепремиери. От първия ден ние се фокусираме, разбира се и министърът на външните работи, да отваряме нови гранично-контролно пропускателни пунктове. Два за една година. Видяхте какво се случи в Ивайловград, Златоград – бизнесът, хотелите, бензиностанциите, потръгна по един феноменален начин. Сега "Маказа" е един затапен европейски коридор. Правителството има волята, свършило си е работата. Специално куп държавни институции работиха денонощно, работната група е поставила конкретни срокове, бюджети и се знае кой какво трябва да направи, има ясни срокове. Заместник-министър Прегьов днес и утре ще бъде на посещение в Солун в Северна Гърция, за да уточни последните формалности. Така че има екшън план и конкретни ангажименти.

Благодаря за подкрепата. Към 15 октомври 2011 година, трябва да отпушим един затапен от десетки години европейски коридор.

БОЙКО БОРИСОВ: Сега започнахте ли да ремонтирате това, което предишните са направили и се срути, защото видях, че се е нагънало като юфка.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Пътната агенция има план за действие господин премиер, но той ще бъде изпълнен двуфазно. С парите, с които в момента разполагаме, ще направим най-необходимото и през следващата година ще довършим, но цунамито е документирано и видяно от всички.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, видяно е, но ние не можем да пуснем пътя, как ще минава през този подскок. Свлачището ще се изрине и укрепи.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Свлачището ще се направи.

БОЙКО БОРИСОВ: А с пропадналата…

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, трябва да знаем, че срокът, който си поставяме - към 15 октомври, е само за лекотоварни автомобили, а това е планирано и с гръцката страна, които планират няколко месеца по-късно.

БОЙКО БОРИСОВ: Как ще преминават и лекотоварни автомобили там където е пропадането?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Пропадането ще го оправим, но има други неща. Например, освен свлачища и цунами има и срутища. Там ни трябват поне 3-4 милиона лева само за специални мрежи.

БОЙКО БОРИСОВ: Това, което направихме на "Люлин"?

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Точно така, това ще се направи двуфазно. Имаме пълният проект, действаме.

БОЙКО БОРИСОВ: Да, но трябва да го стартирате, защото ние пуснем ли пътя, срутищата трябва да бъдат укрепени.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, ще оптимизираме максимално. С ресурса, който имаме, не можем всичко да направим, но ще се справим.

БОЙКО БОРИСОВ: Защото после Станишев ще излезе на конгрес и ще каже: "Аз им направих път до "Маказа", а те гледай как го експлоатират, убиха човек". А на тях всичките им работи – такива са, срутища, свлачища, юфка и в същото време претенции. Така, че планирайте едновременно с всичко това да започнем да изграждаме мрежите. Не знам, 3-4 милиона отгоре ще ни дойдат нанагорно.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Господин премиер, като сме на темата Кърджали, нека да информирам колегите за нещо, според мен, много знаково.

Спомнете си "Перперикон" – национална и световна туристическа атракция. През 2008 година по програма ФАР предишното правителство произведе тотални безобразия. Незаконно строителство, заедно с министъра на културата Вежди Рашидов занимавахме и всички вас в Министерски съвет. Спряхме, анулирахме финансирането, много хора бяха недоволни, но те бяха тръгнали, преди да оправят самия "Перперикон", вече незаконно върху държавна земя да строят абсолютно незаконни кебапчийници, ресторанти, музеи – тотално безобразие!

Това, което е много знаково за мен, е, че вчера проектът "Перперикон" на община Кърджали си спечели по европейските правила, по най-честния начин 3,5 милиона, за да си направят от проекта една наистина световна атракция. Защо е знаково? Защото очевидно тази община, когато държавата застане силно и здраво и каже: "Безобразията няма да се допускат", може и по друг начин. Може да печели и честно и почтено да си изкарва сама парите с един, бих казал, добър проект.

За мен е знаково, че "Перперикон" от втори опит ще се опита да се случи по един много по-различен и европейски начин.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 54.

Стенографски запис!


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  maznio avatar :-|
  str2sarcasm()
 • 2
  papukchiev avatar :-P
  никола

  "ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Става дума за една процедура, която е минала 2009 година по "Данаил Николаев" с отчуждение – оценка на лицензираните оценители около 4 500 000, след което съдът постановява почти двойно увеличение на тази оценка. Оценката става с решение на съда, отменят Ваша заповед в качеството Ви на кмет, за 4 500 000 и постановяват 8 500 000.

  БОЙКО БОРИСОВ: Удръжте ги от бюджета на съда."


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход