Стенограма от заседанието на Министерския съвет - 5 октомври 2011 г.

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на Министерски съвет

5 октомври 2011 г.

Заседанието започна в 10.20 часа и беше открито и ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване на Анелия Клисарова с орден "Св. Св. Кирил и Методий" първа степен.

МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, Съюзът на учените в България предлага за награждаване проф. д-р Анелия Клисарова с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за цялостната й научно-преподавателската дейност и във връзка с навършването на 50 години.

Научната й кариера е допълнена със специализация в Германия, Швейцария, Кипър. В периода 2000-2004 година професор Клисарова е избрана за зам.-ректор на Медицинския университет.

БОЙКО БОРИСОВ: Чудесно!

Приемаме точка 1.

Точка 2

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката по линия на българската помощ за развитие за финансиране на оздравителен лагер за 50 души (деца и техните ръководители) от Украйна, засегнати от аварията в Чернобил.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме го.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Ще помоля Министерство на образованието, младежта и науката тази точка да я разгледаме на следващото заседание, защото има ново Постановление на Министерския съвет за реда, по който се ползват средствата за развитие, което е прието на Министерски съвет. Това решение не е съобразено с новия ред за внасяне на документи. Не е хубаво първото действие, което правим да не бъде съобразено с новото постановление на Министерския съвет. Така че да уточним някои въпроси по него и да го внесем на следващото заседание да го приемем.

БОЙКО БОРИСОВ: Или да го приемем на вносител.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Или на вносител да го приемем.

МИЛЕНА ДАМЯНОВА: На вносител, за да ги уточним.

БОЙКО БОРИСОВ: На вносител. Вижте това, което Младенов казва, може би нещо да сте пропуснали. Приемаме на вносител тази точка.

Точка 3

Проект на Решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция, представяща движими културни ценности в чужбина.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, това е за изложбата в Брюксел на тракийските съкровища. Това е държавната гаранция и осигуряването на работата на свободен достъп до там. След като се върнем тази гаранция отпада, тя нито се взима, нито се ползва, блокира се една сума и като се върне изложбата отново си е във вида, в който трябва да бъде.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 3.

Точка 4

Доклад относно изменение на нормативни актове, в които размерът на плащанията се определя от минималната работна заплата за страната.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Целта е да се преустанови зависимостта на редица социални плащания с минималната работна заплата, за да може да облекчим държавния бюджет. Тези промени са съгласувани, господин премиер, с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с отделните министерства и с НСОРБ. На практика проекта за решение е разработен въз основа на доклада. Всяко едно ведомство в съответствие с компетентностите си само да предложи промяна за съответния нормативен акт и министрите до 1 ноември трябва да предложат тези законодателни промени. Ако това нещо не се случи в бюджета за държавата за 2012 година ще бъдат предвидени тези промени.

Защо се налага това? Това, което се гласува и в Националния съвет за тристранно сътрудничество – когато се вдига минималната работна заплата има редица плащания, свързани с нея и това допълнително натоварва държавния бюджет.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.

Точка 5

Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на обособени части – незавършени обекти на строителството – собственост на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" ЕАД – Пловдив.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Това е, което обещахме там на докторите – да си го продадат, за да могат да си правят капиталови ремонти.

Точка 6

Проект на Решение за даване на съгласие за извършване на продажба на имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на отбраната.

ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, става въпрос за общо осем имота за над 22 милиона в градовете Благоевград, Кюстендил, Елин Пелин, Ямбол.

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Закона за държавната собственост Министерският съвет трябва да каже "да" по предложение на министъра на отбраната. Предлагам да подкрепите.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 6.

Изключително внимателни, точни, прозрачни относно конкурсите за извършване на тези сделки. Изключително!

Точка 7

Проект на Решение за обявяване на имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление по държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура", за имоти – частна държавна собственост.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: По предложение на министъра на транспорта имоти, които са публична държавна собственост, предоставени на НКЖИ да бъдат преформатирани в частна държавна собственост. Те се намират в землището на село Кула, община Петрич, област Благоевград.

По данни имотите се намират извън минималната зона за отчуждение по смисъла на железопътния транспорт и поради тази причина имаме възможност да го направим законодателно.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 7.

Точка 8

Проект на Решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: По предложение на областния управител на Враца предлагаме имот, предоставен на Държавна агенция за архиви да бъде определен като частна държавна собственост, тъй като е отпаднала необходимостта от нуждите на ведомството Държавна агенция "Архиви" поради това, че този имот не отговаря на изискуемите параметри за архивохранилище.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8.

Точка 9

Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между Министерство на отбраната на Република България и Министерство на отбраната на Черна гора относно безвъзмездно предоставяне право на ползване на софтуерен продукт "Национален кодификационен инструмент "Булкод".

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 10

Доклад относно одобряване позицията на българската страна за участие в неформалната среща на министрите по туризма, която ще се проведе на 6 октомври 2011 г. в Краков, Полша.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, само един акцент. Основното, което ще бъде тема е налагането на марката Европа като туристическа дестинация. Ние сме от страните, които подкрепяме такава инициатива, защото за туристите от Северна Америка, Бразилия, Китай и Индия обикновено Европа означава някои от големите атракции, а когато е Европа като цяло се създават пакети с участието на по-малки страни, по-малко известни дестинации, като нашата. Затова подкрепяме ангажирането на съюза с тази тема.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 10.

Точка 11

Доклад относно резултатите от участието в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие, проведено на 13 септември 2011 г. във Вроцлав, Полша.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, на това заседание основното, което се обсъжда са промоционалните програми на Европейския съюз. България направи предложение в списъка със селскостопански продукти, за които се плаща за промоция, да влезе и българското розово масло. Това за момента е прието.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво става със заменките? Влезли ли са в съд?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: За съжаление излезе официалното съобщение на Европейската комисия в Официалния вестник, затова че Европейската комисия стартира наказателно дело срещу България за нерегламентирана държавна помощ по отношение на заменените гори по време на мандата на предходното правителство. Близо две години нашето правителство опитваше с доводи да избегне тази тежка наказателна процедура. За съжаление тя вече е факт и изходът не се знае какъв ще бъде. Така че това е една от тежките отговорности на нашите предшественици, за която, за съжаление, ако се стигне до решение против България, ще трябва да плаща целият български народ.

БОЙКО БОРИСОВ: Колко пари?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Различни са прогнозите, но България може да бъде осъдена да възстановява средства в размер на милиарди, тъй като по оценки се вземат за база оценките предимно на неправителствени организации и те варират между 2 и 8 милиарда. Ако това се случи, разбирате до какво може да доведе.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Те съдят за предишния период.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Част от тези заменки са вършени по инициатива на принципала тогава – министърът на земеделието, бившият министър на земеделието тогова Нихат Кабил. След това – председателят на изпълнителната агенция вече, когато са ги разделили – Държавната агенция по горите. А по-големите заменки са внасяни и решавани от Министерския съвет по предложение на тогавашния вицепремиер господин Калфин.

БОЙКО БОРИСОВ: Сега е предизборна кампания, сутринта го слушах какви много идеи има. Да ни даде акъл, да го помолите, за това, което са заменяли и сега на базата на този процес (те са изключително добри финансисти) да дадат на Дянков акъл как, ако ни осъдят, и откъде да вземем парите.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Големият проблем, господин премиер е, че това е дело, което стартира срещу горските заменки, а мащабът на земеделските заменки е в пъти по-голям и в момента ние сме в предварителна процедура. Възможно е да се стигне до подобно дело и по отношение ….

БОЙКО БОРИСОВ: Прокуратурата има ли дела по тези въпроси?

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Има повдигнати обвинения срещу двама бивши министри.

БОЙКО БОРИСОВ: Информирайте днес прокурорите за заведеното дело, защото това според мен е много голяма допълнителна тежест върху държавата и върху всички данъкоплатци, като щета от това, което са ни причинили. Между другото, за софийските отпадъци делото отпадна.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодарение на Нона Караджова и нейния екип.

НОНА КАРАДЖОВА: Да, така е. Благодарение на много сериозните усилия на Столична община ние подпомагаме много процеса.

И още една добра новина. Отмени се изцяло наказателната процедура срещу България във връзка с недостатъчни данни, предоставени за инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2007 година, изпратени от предишното правителство през март 2009 година на Европейската комисия. Не само че си възстановихме акредитацията в международен аспект, но и отпада наказателната процедура. Това за България е отменено.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Което иначе щеше да ни струва между 30 и 50 милиона евро.

БОЙКО БОРИСОВ: Или между 60 и 100 милиона лева.

Добре. Браво, Нона! Хубаво е тези неща да ги казвате. Вярно е, че когато човек работи много, му остава по-малко време да приказва, но подобни неща е хубаво да се знаят.

НОНА КАРАДЖОВА: Приемам забележката.

БОЙКО БОРИСОВ: Това е важно.

Приемаме точка 11.

Точка 12

Проект на Решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златно-сребърни руди, от находище "Диканите", участък "Вакарелец", разположено в землищата на с. Горна Диканя, с. Долна Диканя и с. Мечкул, община Радомир, област Перник.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме.

Точка 13

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта "Бистрец", разположена в землището на с. Проход, община Средец, област Бургас.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 14

Доклад относно одобряване проект на Разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта "Л-Аладин", разположена в землището на с. Лесидрен, община Угърчин, област Ловеч.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 15

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по околна среда на Европейския съюз, което ще се проведе на 10 октомври 2011 г. в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 16

Доклад относно необходимост от удължаване на срока за изграждане на защитна гранична мрежа между Република България и Република Турция с оглед ограничаване разпространението на болестта шап.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, внасям това предложение, тъй като в края на месец април беше взето решение да бъде изградена тази предпазна мрежа между Република България и Република Турция с дължина 181 км и допълнително да бъде ремонтиран участъкът, който е изграден преди години от 28,5 км, с оглед ограничаването на болестта шап.

Беше възложено на областните управители на областите Бургас, Хасково и Ямбол да организират съответните процедури по Закона за обществените поръчки и разбира се осигурено финансиране. Тъй като ние сме в постоянен контакт с областните управители, те молиха и затова аз от тяхно име внасям това предложение. Оказа се, че процедурите за предварително проектиране, след това за изпълнение, отнемат доста време. Над 20 фирми са се явили само по първата обществена поръчка за проектиране и в този контекст те не могат да изпълнят тази задача до срока, който беше определен с решението от април – до края на месец октомври.

Изправени сме пред ситуацията или те да не спазват закона, да се опитат да изпълнят срока, или да спазят закона и да го изградят. Затова от тяхно име аз внасям предложение за удължаване на срока с една година. Епизиоотичната обстановка в момента в Турция е тревожна, разговарях с председателя на Международното бюро по епизоотия в Париж и с Европейската комисия. Вчера е имало заседание на ветеринарния подкомитет към Европейската комисия и на България ще бъде отпусната техническа помощ. Ние сме поискали 4 милиона и предполагам, че те ще ни ги одобрят, за да можем да предприемем други съпътстващи мерки. Но това е ситуацията, не могат да изпълнят срока, ако спазват Закона за обществените поръчки. И водени от презумпцията, че законът е над всичко, аз внасям съответното предложение.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 16.

Точка 17

Проект на Решение за продажба на недвижими имоти – собственост на "Български пощи" ЕАД – София.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

КАМЕН КИЧЕВ: Господин премиер, продажбата ще се извърши с търг, с тайно наддаване или чрез пряко договаряне. Единственото, което искам да отбележа е, че имаме постъпило становище на Агенцията за приватизация и Министерство на регионалното развитие и благоустройството и предлагам проектът да бъде приет на вносител.

Агенцията за приватизация изрази становище, че шест от обектите трябва да бъдат продадени посредством Агенцията за приватизация.

БОЙКО БОРИСОВ: Защо го внасяте тогава по този начин? Нали имате юристи?! Защо го внасяте по този начин, след като по закон трябва да мине през Агенцията за приватизация, за да го приемем на вносител или да го дискутираме изобщо?

КАМЕН КИЧЕВ: Късно го получихме становището, господин премиер.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме го на вносител, това да ви е за последен път.

КАМЕН КИЧЕВ: Разбрах Ви.

Точка 18

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, съгласно Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост дейността на Министерския съвет във връзка с управлението на имоти – държавна собственост извън страната се подпомага от междуведомствена комисия. Тя съдържа представители на Министерския съвет, различни ведомства, както и Министерство на външните работи.

Министерство на външните работи до този момент се представляваше от административния секретар, но с промените на Закона за дипломатическата служба тази длъжност се закрива. С настоящата промяна предлагам да се замени участието на административния секретар с това на постоянния секретар на Министерство на външните работи.

Материалът е съгласуван с всички ведомства, няма забележки.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точка 18.

Точка 19

Проект на Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020 г.

СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, при разглеждане на стратегията на заседание на Парламентарната комисия по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта на 26 януари 2011 година се установи, че са постъпили становища от Министерство на отбраната и от Министерство на образованието, младежта и науката, от Асоциацията за университетски спорт, както и предложения от народни представители за прецизиране на текстове в стратегията.

Освен това има и промени в европейското и българското законодателство, което налагаше актуализирането й. Същата беше оттеглена, за да бъде актуализирана в съответствие с новите предложения и законодателни промени.

Основните предложения на Националната стратегия произтичат от приоритетите и целите, залегнали в Конституцията на Република България, Закона за физическото възпитание и спорта, приети с консенсус документи от Съвета на Европа, както и в Международната харта за физическо възпитание на ЮНЕСКО, олимпийската харта на Международния Олимпийски Комитет, които разкриват фундаменталната роля на физическото възпитание и спорта за жизнения просперитет на обществото.

Стратегията не разглежда механизмите и технологията на дейностите в техните конкретни измерения. Приемането на предложения проект няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и с него ще се въвеждат изисквания в съответствие с европейското право.

Предлагам да бъде приета.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 19.

Точка 20

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 320 на МС от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 21

Проект на Решение за допълнение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на план за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 22

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите, отговорни за образованието в задължителна училищна възраст, на държавите – членки на Европейския съюз, която ще се проведе на 10 и 11 октомври 2011 г. в Гданск, Република Полша.

МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Уважаеми господин премиер, госпожи и господа министри, материалът е разгледан и одобрен на заседание на Съвета по европейски въпроси. Две са работните сесии с дебати – езиковите компетентности в перспективата на учене през целия живот и заетостта и диверсификацията на образователните системи, водеща до най-добри резултати при усвояване на знания, умения и компетентности. Акцент в позицията на България са две много важни мерки, реализирани от правителството на България в период на криза, а именно финансирането на детската градина за деца, навършили 5-годишна възраст и целодневната организация за първи и втори клас, която ясно показва отношението на правителството към ранното детско развитие.

БОЙКО БОРИСОВ: Между другото вчера чешкият премиер ми каза, че във Чехия социалното министерство изплаща помощите само на семейства, чийто деца ходят на училище.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ние сме го приели също, господин премиер. Същото е в нашия закон.

БОЙКО БОРИСОВ: Това означава, че всички българчета, независимо дали са роми, или каквито и да били, задължително трябва да отидат на училище.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Точно така, иначе ние им спираме помощите.

БОЙКО БОРИСОВ: Това спазва ли се?

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Спазва се, обаче сега след последните събития малко се наруши ситуацията.

Има три изисквания, господин премиер. Първо, ние задължихме всички хора, които получават социални помощи да работят 14 дни в месеца по 4 часа – задължително обществено полезен труд към общините. Второто е децата да имат задължителна здравна имунизация. Третото е задължително да ходят на училище. И ако не се спазват тези неща, се спира социалната помощ. Има строг контрол, аз съм написал писма на областните управители, заедно с инспекторатите от Министерство на образованието, младежта и науката и от Агенцията по социално подпомагане да контролират този процес.

БОЙКО БОРИСОВ: Значи освен областните управители, директорите на училищата.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Точно така.

МИЛЕНА ДАМЯНОВА: Директорите на училищата и общините в това число. Завишаваме изключително много контрола от тази дейност върху информацията, която се подава от самите училища.

БОЙКО БОРИСОВ: Важно е децата да ходят на училище.

МИЛЕНА ДАМЯНОВА: И на детска градина на 5 и 6 години, защото това е задължително вече от миналата година.

БОЙКО БОРИСОВ: И на детска градина. Приема се.

Точка 23

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе на 6 октомври 2011 г. в Люксембург.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 24

Проект на Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Уважаеми господин премиер, колеги, става въпрос за госпожа Силвия Вартан. Всички знаете коя е тя. Чества се много голяма годишнина във Франция, като френската държава ще я награди също с държавно отличие. Орден "Св. св. Кирил и Методий" е един добър знак за нейната помощ, която оказва на България и активното й участие на културния живот на България.

БОЙКО БОРИСОВ: С радост гласуваме тази точка.

ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря!

БОЙКО БОРИСОВ: Дори отиди там на място, покани я в България пак. Така че направете го с цялата официалност.

Приемаме точка 24.

Точка 25

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

СИМЕОН ДЯНКОВ: С тази точка се предлага преминаване на Съвета по децентрализация към Съвета за административна реформа. Функциите на този съвет в пълен обем преминават към Съвета за административна реформа в този съвет, като зам.-председател влиза министърът на регионалното развитие и благоустройството, а когато съветът заседава по темата децентрализация, министърът на регионалното развитие става председател на общия съвет. Причините са две. Първо, голяма част от темите, по които заседава Съветът за административна реформа, примерно електронното правителство, са също теми за Съвета за децентрализация. Така че по този начин ще може по-гъвкаво да се решават тези теми.

Второ, самата административна реформа, която на национално ниво, на държавно ниво върви добре, спомняте си, че за последните две години и два месеца сме направили оптимизация с близо 14% на национално ниво, докато в общините този процес с малки изключения, примерно община София, не върви добре – напротив, там се увеличава щата и следователно бихме искали да има обща реформа във всички нива на държавното управление.

Паритетният принцип на представителство на общините се запазва в Съвета за децентрализация. Целият Съвет за административна реформа ще заседава в разширен състав с областни управители, представители на органите на местното самоуправление и местната администрация, когато се засягат такива теми. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще председателства.

Благодаря!

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 26

Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите на спорта на страните от Европейския съюз, която ще се проведе на 13 и 14 октомври 2011 г. в Краков, Полша.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 27

Доклад относно одобряване позицията на Република България по Дело С-284/11 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд, Първо отделение, по висящо пред него административно дело № 14721/2010 г., с касатор "ЕМС-България Транспорт" ООД – гр. Кърджали и ответник по касационната жалба Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите".

СИМЕОН ДЯНКОВ: Това протоколно решение позволява на Република България да защитава своята позиция пред Съда на Европейския съюз. Там има искове от определено лице.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Още от Капитал