Защитата възможна

Защитата възможна

Случаят с блокираните туристи през призмата на правото на ЕС

11457 прочитания

© Асен Тонев


Авторът

Александър Иванов e адвокат в дружеството "Мусева-Иванов"

Случаят с блокираните руски и финландски туристи в Бургас разбуни духовете и повдигна въпроси, свързани с правата на пътниците в подобни ситуации. Отговор на повечето въпроси дава Регламент 261/2004 за обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна или голямо закъснение на полети. Регламентът е пряко приложим във всички държави-членки на ЕС и всяко лице може да се позовава на директно него, ако са изпълнени предпоставките за прилагането му.

Кой има права

На първо място е важно да се изясни кои лица могат да черпят права от Регламента при проблеми с полетите си. Първото условие е лицето да има потвърдена резервация за съответния полет, което се удостоверява с билет, електронно потвърждение или друго доказателство, че резервацията е приета и регистрирана от превозвача или туроператора.*

Второто условие е началната или крайната точка на полета да се намира на територията на държава-членка на ЕС. Важно е да се знае, че националността на пътника е без значение: в конкретния случай както финландските, така и руските туристи могат да се позовават на Регламента, тъй като началната точка на полета е в Бургас, който е на територията на ЕС. От друга страна, дори граждани на ЕС не биха могли да се позовават на Регламента, ако имат проблем с полет от Сидни до Торонто.

Кой е задължен

Основният спорен въпрос в обсъжданията на конкретния казус в общественото пространство е кой е виновен за създалата се ситуация. Нека оставим на компетентните държавни органи да решат търговския спор между "България Ер" и "Алма Тур". По същия начин е подходил и европейският законодател при приемането на Регламента. Задължен да оказва съдействие и да обезщетява пътниците при проблеми с полета е във всички случаи опериращият въздушен превозвач, включително при чартърни полети, включително ако договорът за въздушен превоз не е сключен директно с пътника, а с друго лице – туроператор.

Регламентът изрично предвижда, че оказаното съдействие и изплащането на обезщетения от превозвача на пътниците не ограничава превозвача да търси обезщетение от туроператор или друго лице, с което има договор. Логиката на Регламента е ясна – пътниците не могат да се превръщат в жертви при търговски спорове между превозвача и трети лица, независимо дали това са туроператори, доставчици на гориво, наземни оператори и т.н. Тези си отношения превозвачите следва да уреждат помежду си по съответния законов ред, без да въвличат пътниците в тях.

*От "България ер" и Гражданската въздухоплавателна администрация твърдят, че пострадалите клиенти на "Алма Тур" нямат доказателство за направени резервации и затова не може да се приложи регламента на ЕС в случая.

Кога възникват правата

Правото на пътник да претендира от превозвача съдействие и/или обезщетение по Регламента възниква в три случая: при отказан достъп на борда, при отмяна на полет и при голямо закъснение на полет.

Отказаният достъп на борда, въпреки че звучи като грубо нарушение на правата на пътника от страна на превозвача, е практически най-безпроблемният случай. При него полетът се изпълнява редовно и навреме, но поради свръх-резервация няма достатъчно места за всички пътници. Свръх-резервациите са нормална практика на авиокомпаниите при по-големи като брой пътници полети, базирана на статистическите данни, че определена част от пътниците не се явяват навреме за регистрация за полета. Така чрез свръх-резервациите се осигурява оптимална натовареност на летателната машина.

В случай, че статистиката не "сработи" и все пак се явят повече пътници от свободните места, превозвачите предлагат на доброволци да се откажат от мястото си срещу място в по-късен полет и обезщетение. Размерът на това обезщетение се определя отново според статистиката така, че да има достатъчно пътници, които доброволно да се откажат. Едва ако и тук сметката на превозвача е грешна, което е по-скоро теоретична възможност, е допустимо т.нар. принудителен отказ на достъп до борда, в който случай пътникът има право на обезщетението и съдействието, определени в Регламента.

Отмяната на полет по смисъла на Регламента представлява неексплоатация на полет, който е предварително планиран и за който има поне едно резервирано място. Конкретният проблем с финландските и руски туристи представлява именно отмяна на полета. В общия случай при отмяна на полет пътниците имат право на възстановяване на стойността на билета или на премаршрутиране при сравними транспортни условия, както и право на обезщетение, ако не са уведомени за отмяната значително време преди полета – в конкретния случай "България Ер" би се освободила от задължението си за обезщетение по Регламента, ако беше уведомила пътниците за отмяната най-малко две седмици преди времето на полета.

На последно място, в случаите на големи закъснения на полети, т.е. два или повече часа при полети над два часа за полети до 1500 км, три часа за полети от 1500 до 3500 км и четири часа за полети над 3500 км, пътниците имат право на грижа. Съдържанието на конкретните права ще бъде разгледано малко по-долу, защото пътниците трябва да имат предвид и случаите, когато поради извънредни обстоятелства

Превозвачът може да се освободи от отговорност

Разбираемо е, че въздушните превозвачи се стремят да избегнат заплащането на обезщетения при възникване на проблеми с полетите. Основание за това им дава Регламентът, ако съумеят да докажат, че полетът е отменен, поради "извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки". Тези случаи са и юридически най-сложните казуси по Регламента, като Съдът на Европейския Съюз (СЕС) има няколко решения по това какво по-конкретно е съдържанието на извинителните причини, при които превозвачът не дължи обезщетение.

Както вече стана ясно, търговските спорове на превозвача с трети лица не са сред извинителните причини, така че в конкретния случай "България Ер" не може да се защити на основание споровете си с "Алма Тур" при евентуални претенции за обезщетения от страна на пътници.

Далеч по-интересни и практически важни са случаите на отмяна, поради технически проблеми или влошени метереологични условия. Едва ли са много редовните ползватели на въздушен транспорт, свързан с летище София, които да не са ставали жертва на отменени полети, поради прословутите зимни мъгли във "Враждебна". В тези случаи обикновено авиокомпаниите, особено нискотарифните, отказват да изплащат обезщетения, като се позовават на извънредни обстоятелства. И макар вероятността отказът да е основателен не е малка, особено при продължителни мъгли, не трябва веднага да се отказвате да претендирате обезщетението си по Регламента.

Съгласно последното решение на СЕС от 12 май 2011 г. по дело C 294/10 дори при такива извънредни обстоятелства превозвачът дължи обезщетение, ако не е взел всички мерки да изпълни полета веднага след отпадането им. Така например при краткотрайни сутрешни мъгли, когато полетът вече е отменен поради липса резервна машина или на запас от време за изпълнение на следващ полет със същия самолет, превозвачът няма да може да се освободи от задължението си за заплащане на обезщетения.

Съдържание на правата

Потребителите трябва да са наясно какви точно права имат при проблеми с полетите. Съгласно Регламента превозвачът е длъжен да предоставя на всеки засегнат пътник писмено съобщение с формулирани правила за обезщетение и помощ, но все пак накратко ще ги представя и тук. Пътниците имат право на обезщетение при отмяна на полет или отказан достъп до борда. Размерът на това обезщетение е в зависимост от разстоянието на полета, както следва: за полети до 1500 км обезщетението е в размер на 250 Евро, между 1500 и 3500 км е 400 Евро и при полети над 3500 км – 600 Евро. Това обезщетение се намалява с 50 %, ако превозвачът е осигурил премаршрутиране до крайната точка с друг полет, ако пристигането е не по-късно от съответно 2, 3 и 4 часа са различните разстояния.

Наред с правото на обезщетение, пътниците имат право по свой избор между възстановяване на стойността на билета на отменения полет или премаршрутиране при сравними транспортни условия. Регламентът изрично предвижда, че това право имат и пътници, чиито полети формират част от туристически пакет. При премаршрутиране превозвачът няма право да изисква доплащане, ако е настанил пътника в салон с по-висока класа и обратно, ако го е настанил в салон с по-ниска класа му възстановява между 30 и 75% от цената на билета, според разстоянието на полета.

В допълнение към тези права, пътниците имат право на грижа, състоящо се в предлагане на безплатни храна и напитки, настаняване в хотел, ако се налага престой за една или повече нощи, превоз между летището и хотела, както и две безплатни телефонни обаждания. Важно е потребителите да познават тези свои права, защото ако превозвачът не изпълни задължението си за полагане на грижа за пътниците, последните могат да претендират възстановяване на направените от тях разноски за такива потребности, като представят доказателства за направените разход.

Контрол

В заключение стигаме до един от най-съществените въпроси – чия отговорност е да контролира изпълнението на задълженията на превозвачите в такива случаи? Около проблема с блокираните туристи в публичното пространство и във форумите се дискутират различни разрешения, като прави впечатление, че мнозинството очаква от Комисията за защита на потребителите, Министерството на икономиката или най-общо "държавата" да се намеси решително и да въдвори ред и справедливост.

Действително, по силата на Регламента държавите-членки са длъжни да предвидят в своите законодателства санкции за нарушения на Регламента от страна на превозвачите, които да са "ефективни, съразмерни и с възпиращ ефект". У нас тези санкции са предвидени в Закона за гражданското въздухоплаване, а контролът е възложен на инспектори към Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта. Поради това някой би могъл да заключи, че държавата в лицето на Министъра на транспорта е отговорна за справяне с пътническите неволи.

Подобно заключение обаче нито е разумно, нито е вярно. Още от началото на своето развитие европейското право стъпва на здравия разум и логиката, че засегнатите са тези, които най-ефективно защитават интересите си и поради това те са тези, които най-добре осигуряват практическата реализация на писаните правила и регламенти. По тази причина е предвидена възможността правоимащите пътници да се позовават директно на Регламента, а не да търсят правата си с посредничеството на административни органи. В този смисъл, спасяването и обезщетяването на пътниците при проблемни полети е грижа най-вече на самите пътници.

Не е изненадваща склонността на превозвачите да отказват изплащането на обезщетения, ако не са подложени на достатъчно силен натиск от пътниците за това. Системното упражняването на правата от страна на потребителите има наред с обезщетителните си функции и чисто възпитателен ефект върху доставчиците, тъй като обезсмисля правенето на значителни съдебни разноски при множество дела срещу тях за неспазване на задълженията им. Този възпитателен ефект е валиден за всички сектори, а не само за гражданското въздухоплаване. Поради това препоръчвам на всеки пътник, който е имал проблеми от гореописаното естество с полета си, да съхранява внимателно всички документи, включително резервации, писма, касови бележки за разноски, свързани с полета и да потърси правата си от превозвача – със собствени сили или със съдействието на специалист.

Още по темата - четете в новия брой на "Капитал"

Авторът

Александър Иванов e адвокат в дружеството "Мусева-Иванов"

Случаят с блокираните руски и финландски туристи в Бургас разбуни духовете и повдигна въпроси, свързани с правата на пътниците в подобни ситуации. Отговор на повечето въпроси дава Регламент 261/2004 за обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна или голямо закъснение на полети. Регламентът е пряко приложим във всички държави-членки на ЕС и всяко лице може да се позовава на директно него, ако са изпълнени предпоставките за прилагането му.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


18 коментара
 • 1
  dark_dirk avatar :-|
  Симо

  "България Ер" направи лоша реклама на България с емоционалното си решение да остави туристите на нашите летища. Като са искали да извиват ръцете на "Алма тур" трябваше да спрат входящите с туристи полети, за да могат те да си се приберат вкъщи. Но тук вече се намества алчността. "България Ер" са искали косвено да съберат част от парите си като пътниците им заплатят обратни билети. Много късогледо и нагло поведение и за това са си направо подсъдими както пише в статията.

 • 2
  d24 avatar :-|
  d24

  Не съм чел самия регламент, но ми се струва, че има достатъчно основания да се търси отговорност на авиопревозвача. Това, че туристите не са резервирали директно билетите си при "България Еър" не би следвало да е проблем. Туроператорът е резервирал за сметка на туристите и полетът е бил предварително подготвен за тях, преди да бъде отменен. Освен това, не съм сигурен, че могат да се правят резервации на калпак, без туроператорът да даде предварително имента на пътниците. Така, че с повече добра воля, съдът може да присъди обезщетение.

 • 3
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  До коментар [#2] от "d24":

  Билетите след като не са платени значи - няма и задължение. Резервация без плащане - си е нищо.

 • 4
  d24 avatar :-|
  d24

  До коментар [#3] от "mick":

  "Първото условие е лицето да има потвърдена резервация за съответния полет, което се удостоверява с билет, електронно потвърждение или друго доказателство, че резервацията е приета и регистрирана от превозвача или туроператора." - никъде не става въпрос за плащане. Плащането може да настъпи и на по-късен етап, ако така е било договорено.

 • 5
  boby1945 avatar :-P
  boby1945

  Защитата, защита, а държавните "органи" отговарящи за въздушното движение, трябва да издърпат яко "финансово" ушетата на "България айр" и да им отнемат лиценза.....
  Щото освен че направиха лоша реклама на България и свинщина с туристите, което ще донесе яки загуби, те са и опасни, утре могат да решат че частите за подмяна, които продава Боинг са прекалено скъпи за работата която вършат и да не ги купят, десто поставят .....

 • 6
  schlupf avatar :-|
  Нищо лично

  Най-накрая умен коментар от Боби. Абсолютно съм съгласен, че трябва сурово наказание за тази помиярска авиокомпания! Тея хора съвсем се самозабравиха и почнаха да режат клона, на който не само те седят, но и 10% от БВП на България.

 • 7
  alexander5000dm avatar :-P
  Arexander

  "От "България ер" и Гражданската въздухоплавателна администрация твърдят, че пострадалите клиенти на "Алма Тур" нямат доказателство за направени резервации" - интересно тези туристи как са пристигнали в България без резервации? Сигурно са дошли със сал, нежели със самолет на "България ер"....

 • 8
  daskal1 avatar :-|
  daskal1

  Изглежда България Ер продължават да робуват на социалистическото мислене че туристът е вещ без права и няма избор къде да отиде освен в България. Жалко че този манталитет на ТАБСО продължава да се корени в манталитета на българските авиационни гении.

 • 9
  dreamboxer avatar :-?
  hypercube

  В цялата ситуация между Алма Тур и България Ер (ТИМ) едва ли има прости отговори на простите въпроси кой до колко е виновен и как е трябвало да постъпи. Интересен факт е, че безумните инвестиции на Алма Тур в хотел "Темплиер" са финансирани не от друг а от ЦКБ (ТИМ). Както беше писал участник от форум : ТИМ се опитва да прилапа Алма Тур. Времето ще покаже дали е бил прав.

 • 10
  cheta avatar :-|
  cheta

  Двете фирми са двете страни на ЕДНА И СЪЩА МОНЕТА. Липсващите милиони Прокуратурата да ги търси в касите на изборите... Ефектът е ясен: НЕ МИСЛИ ЗА НЯКАКВИ ИЗБОРИ!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал