С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
17 12 дек 2007, 17:35, 7074 прочитания

Белгийската война за права

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
В Бел­гия поч­ти пет ме­се­ца се во­ди вой­на. Не ка­то вой­ни­те на Бал­ка­ни­те с пуш­ки и оръ­ди­я. В Брюк­сел и Гент няма уби­ти, ра­не­ни и из­на­си­ле­ни. Вой­на­та се во­ди меж­ду по­ли­ти­ци. За­ра­ди раз­ног­ла­сия­та те не ус­пяват да със­тавят но­во пра­ви­телс­тво ве­че някол­ко ме­се­ца. Неус­пе­хът, жер­тва на вой­на­та, мо­же да бъ­де са­ма­та Бел­гия, коя­то рис­ку­ва да се раз­пад­не. За­що се бият бел­гий­ци­те? Ако пог­лед­нем от бли­зо, ще ви­дим, че вой­на­та е за пра­ва.


Бел­гий­ска­та вой­на се во­ди на някол­ко фрон­та. На пър­вия фронт бит­ка­та е за за­щи­та­та на со­циал­ни­те пра­ва. Вою­ва­щи са всич­ки бел­гий­ци. По­доб­но на свои­те ев­ро­пей­ски съ­се­ди, съв­ре­мен­ни­те бел­гий­ци­те са при­тес­не­ни от со­циал­на­та не­си­гур­ност, за­сил­ва­що­то обе­днява­не на гол­яма част от граж­да­ни­те и на­рас­тва­ща­та раз­ли­ка в до­хо­ди­те. Съ­що ка­то свои­те съ­се­ди мно­го бел­гий­ци се об­ръ­щат към дър­жа­ва­та за за­щи­та на со­циал­ни­те си пра­ва. Но за раз­ли­ка от фран­цу­зи и бъл­га­ри, нап­ри­мер, някои от тях виж­дат ре­ше­ние не в за­сил­ва­не­то на пра­во­мо­щия­та на цен­трал­на­та власт, а на ре­гио­ни­те. Бит­ка­та на фрон­та за за­щи­та на со­циал­ни пра­ва се во­ди меж­ду те­зи, кои­то са за де­цен­тра­ли­за­ция на со­циал­ни­те гри­жи и те­зи, кои­то са за за­паз­ва­не на рол­ята на фе­де­рал­но­то пра­ви­телс­тво в со­циал­на­та по­ли­ти­ка.


Мно­зинс­тво­то бел­гий­ци, жи­вее­щи във Флан­дрия, под­крепят иде­ята за де­цен­тра­ли­за­ция, тъй ка­то та­зи част на стра­на­та е по-бо­га­та от Ва­ло­ния и по­ра­ди то­ва флан­дер­ци­те суб­си­ди­рат со­циал­ни­те гри­жи за ва­лон­ци­те. Тъй ка­то пред­ста­ви­те­ли­те на флан­дер­ски­те пар­тии има­т мно­зинс­тво­то във фе­де­рал­ния пар­ла­мент, те мо­гат да про­ве­дат по­ли­ти­ка­та на де­цен­тра­ли­за­ция.


Вто­ра­та бит­ка е за пра­ва­та на мал­цинс­тва­та. Вою­ва­щи в нея са френ­ско­го­вор­ящи­те ва­лон­ци и хо­ланд­ско­го­вор­ящи­те флан­дер­ци. Бел­гий­ският ези­ко­в фе­де­ра­ли­зъм се при­ла­га в те­ри­то­рии­те със сме­се­но на­се­ле­ние. Той се из­раз­ява в то­ва, че в те­зи ра­йо­ни флан­дер­ци­те мо­гат да пратят де­ца­та си на хо­ланд­ско учи­ли­ще, а ва­лон­ци­те във френ­ско; в об­щин­ски­те уч­реж­де­ния об­служ­ват граж­да­ни­те на два­та ези­ка; та­бе­ли­те по ули­ци­те и ма­га­зи­ни­те са съ­що двуе­зич­ни. На из­бо­ри­те жи­те­ли­те в сме­се­ни­те ра­йо­ни мо­гат да гла­су­ват как­то за френ­ско­го­вор­ящи, та­ка и за хо­ланд­ско­го­вор­ящи по­ли­ти­ци. Та­зи сис­те­ма ра­бо­ти доб­ре, ос­вен в някол­ко ра­йо­на око­ло Брюк­сел. През пос­лед­ни­те го­ди­ни в те­зи ра­йо­ни са се за­се­ли­ли мно­го френ­ско­го­вор­ящи бел­гий­ци. Някои от тях са мно­зинс­тво. По­ра­ди то­ва те се борят те­зи тра­ди­цион­но флан­дер­ски ра­йо­ни да бъ­дат об­яве­ни за сме­се­ни ра­йо­ни, за да мо­гат френ­ско­го­вор­ящи­те да съз­да­ват свои кул­тур­ни и ези­ко­ви ин­сти­ту­ции. Спо­ред френ­ско­го­вор­ящи­те, се­гаш­ният ста­тут на те­зи ра­йо­ни не поз­вол­ява за­щи­та на ези­ко­ви­те мал­цинс­тва и е в на­ру­ше­ние на Кон­вен­ция­та на Съ­ве­та на Ев­ро­па за за­щи­та на на­цио­нал­ни­те мал­цинс­тва, как­то и на Ев­ро­пей­ска­та хар­та за ре­гио­нал­ни­те или мал­цинс­тве­ни ези­ци. Кон­флик­тът из­бух­на след ка­то фла­манд­ско­то мно­зинс­тво в пар­ла­мен­тар­на ко­ми­сия за вът­реш­ни ра­бо­ти под­кре­пи пред­ло­же­ние за раз­дел­яне на сме­сен еле­кто­ра­ле­н ра­йон с цел да бъ­де обо­со­бе­на част от не­го ка­то чис­то флан­дер­ска.


Тре­та­та бит­ка е бит­ка­та за ра­венс­тво и со­ли­дар­ност. Тя се води от проф­съю­зи, ин­те­лек­туал­ци, об­щес­тве­ни­ци, как­то от Ва­ло­ния и Брюк­сел, та­ка и от Флан­дрия. Те се об­явяват сре­щу пос­троя­ва­не­то на сте­ни меж­ду ре­гио­ни­те. 100 000 ду­ши под­кре­пи­ха пе­ти­ция за за­щи­та на со­ли­дар­нос­тта, об­явявай­ки се за дос­той­но въз­наг­раж­де­ние за еди­н и съ­щи труд, не­за­ви­си­мо от ези­ка, и за пра­во­то на ед­на и съ­ща по­мощ и гри­жа при без­ра­бо­ти­ци, не­за­ви­си­мо от мес­то­жи­телс­тво­то, за рав­ни шан­со­ве на де­ца­та си и дос­той­ни пен­сии. В сре­да­та на ноем­ври се про­ве­де де­монс­тра­ция на за­щит­ни­ци­те на со­ли­дар­нос­тта. В нея взе­ха уча­стие 30 000 ду­ши, кои­то вмес­то зна­ме­на­та на Ва­ло­ния и Флан­дрия, разв­яваха на­цио­нал­ния бел­гий­ски флаг.


Из­хо­дът от нас­тоя­ща­та бел­гий­ска вой­на мо­же да има пос­ле­ди­ци за пра­ва­та на чо­ве­ка в цяла Ев­ро­па. Пре­дос­тав­яне­то на ре­гио­ни­те гри­жа­та за со­циал­ни­те по­ли­ти­ки си­гур­но ще по­доб­ри по­ло­же­ние­то на някои, но то­ва ще бъ­де за смет­ка на ра­венс­тво­то. Ако пък Бел­гия бъ­де раз­де­ле­на, то­ва ще бъ­де мо­ти­ви­ра­що за шот­лан­дци и бас­ки, кои­то об­мислят съ­що от­дел­яне от свои­те дър­жа­ви, за да по­добрят свое­то со­циал­но и ико­но­ми­чес­ко по­ло­же­ние.


* Бойко Боев е адвокат.  Този текст ние публикуваме благодарение на списание Обектив.

 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Седмичен бюлетин за правни новини Седмичен бюлетин за правни новини

Съдът ще се произнася в 7-дневен срок по искания за предварително изпълнение на актове за отчуждаване на частни имоти; Отново отлагат наредбата за обучението по право с още една година - за учебната 2020-2021 г.

20 май 2019, 1344 прочитания

Съдът на ЕС: Работодателите трябва да имат система за измерване на дневното работно време Съдът на ЕС: Работодателите трябва да имат система за измерване на дневното работно време

Единствено обективното отчитане на реално отработеното време дава надеждна гаранция, че правилно се отчита и извънредният труд

14 май 2019, 2162 прочитания

24 часа 7 дни
 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Право" Затваряне
Здравка Калайджиева е българският съдия в Страсбург

С фокус върху сигурността

Кои са начините, с които можем да защитим телефона си от зловреден софтуер

И да паднат, и да бият...

Няколко дни преди края на кампанията за европейските избори победителят не е ясно очертан, но вече са ясни някои от промените, които ще настъпят след това

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

Кредитор продава рециклиращите машини на Пламен Стоянов-Дамбовеца

Оборудването е струвало около 10 млн. лв. при покупката му, а сега се предлага за около половината

Календар и домашно кино

По-интересните събития през уикенда и предстоящата седмица

Златният Кокошка

"Кокошка – експресионист, мигрант и европеец" е едно от централните събития в културния афиш на Виена този сезон