Стенограма от заседание на МС, проведено на 26.08.2009
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Стенограма от заседание на МС, проведено на 26.08.2009

Стенограма от заседание на МС, проведено на 26.08.2009

5485 прочитания

© Юлия Лазарова


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Стенографски запис!

ЗАСЕДАНИЕ

на

Министерския съвет

26 август 2009 г.

Заседанието започна в 10,07 часа и се ръководи от министър-председателя Бойко Борисов.

Точка 1

Проект на Решение за приемане на отчет за изпълнението на първи национален план за действие по енергийна ефективност

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги министри, първият национален план за действие по енергийна ефективност слага началото на поредица от три такива плана за действие по енергийната ефективност и той е разработен въз основа на Директива 2006/32 за енергийна ефективност при крайното потребление на енергийните услуги.
Основната цел е до 2020 г., но тя е разбита в подцели. За разглеждания период трябва да се постигне спестяване на горива и енергии до деветата година от прилагане на директивата в размер на 9 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 г. Директивата не обхваща въздушния и водния транспорт, като от крайното енергийно потребление е изключено потреблението на горива за тези видове транспорт, но включва индустрия и домакинства. Първият тригодишен план за действие обхваща периода 2008-2010 г. и формулира междинна индикативна цел за този период, а именно спестяване на горива и енергии в размер на 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление. Отчетът е разработен на база предоставената в Агенцията по енергийна ефективност информация за изпълнените мерки и дейности от организациите, които имат конкретни задължения за изпълнението им, описани в приложение 1 и 2 в плана за действие.
Отчетът съдържа преглед на състоянието на енергийната ефективност през 2007 г., за която има официални данни от Националния статистически институт. Отчетени са също изпълнените мерки и дейности от плана за действие през 2007 и 2008 г., разделени на мерки по видове горива и видове мерки за постигане на националната цел за енергийни спестявания. На базата на изпълнените мерки в отчета е изготвена предварителна оценка на постигнатите и очакваните енергийни спестявания. В представения отчет са направени изводи и обобщение на изпълнението на заложените мерки и дейности и са посочени тенденциите за развитието на енергийната ефективност в страната.

БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря.

Точка 2

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство за техническа помощ за изпълнението на проекти в Република България между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз искам да отложа тази точка за следващото ни заседание.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 2 за следващото заседание.

Точка 3

Проект на Постановление за закриване на филиал „Икономика и управление„ – Хасково, в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Благодаря, господин Борисов. Става дума за инициатива за закриване на филиал на Университета за национално и световно стопанство в София. Инициативата е на самото академично ръководство в стремежа си да направят по-ефективно управлението. Приемът на студенти е преустановен още през 2005-2006 г. Понастоящем ще се обучава последният випуск. На студентите е осигурена възможност да се обучават в централата на университета в София. Предлагам да приемем това предложение на академичното ръководство да бъде закрит филиалът в Хасково. Благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 4

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта „Червения дол”, разположена в землището на с. Соколенци, община Ивайловград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Предлагам на вашето внимание проект на разрешение за предоставяне на права за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Червени дол”. Заявлението е съгласувано с министерствата. Всички целесъобразни бележки са отразени.
Предлагам на Министерски съвет да приеме решението.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 5

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 6 от Закона за подземните богатства ,в площта „Плаки”, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Това е аналогично предложение по предходната точка. Става въпрос за проект на разрешение за предоставяне на права за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ „Плаки”.
Предложението е съгласувано с министерствата. Всички целесъобразни и законосъобразни бележки са отразени. Предлагам Министерски съвет да приеме предложението.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 6

Доклад относно одобряване проект на разрешение за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, алинея 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Инджова върба-2”, разположена в землището на с.Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на околната среда и водите.

НОНА КАРАДЖОВА: Благодаря. Предлагам на Вашето внимание проект на разрешение за предоставяне на права за проучване на строителни материали – подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, в площ „Инджова върба-2”. Направени са всички съгласувания с министерствата и всички целесъобразни и законосъобразни бележки са приети.
На това основание предлагам Министерски съвет да разгледа и одобри с положително решение проекта на разрешение за проучване на строителни материали в площта „Инджова върба-2”.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 7

Проект на Решение за одобряване становище на Министерски съвет по Конституционно дело № 11 за 2009 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

Това касае Закона за културното наследство.
Министерски съвет счита текстовете оспорени от омбудсмана за конституционно съобразни. Ако трябва да се каже нещо на тази тема? ВЕЖДИ РАШИДОВ: Мисля, че е редно аз да кажа няколко думи.
Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, това е закон, който ни беше подхвърлен от Нина Чилова, мина през Стефан Данаилов, който не взе отношение и ни остави като едно наследство, като един доста „горещ картоф”, по който ние трябва по някакъв начин този мандат да вземем решение. Законът така е направен, че той е направен от някой против някой, а не от някой за културата. Точно това е, което вкарва в конфликт и институциите, и определени кръгове хора. Законът е много лош. Законът трябва да се преработи, според нас. Аз съм назначил работещ екип, който е започнал да работи относно закона. Лично нашето становище е, че Законът за културата можеше да изчака малко, да се подготви един приличен закон. Има примери държави, в които за културата изобщо и за историческото наследство не е необходимо да измисляме на българска почва някакъв особен закон. Можем да вземем закони, които добре работят във всички цивилизовани европейски страни и по един елегантен начин да го приложим в наши условия, защото то касае чисто духовната сфера.
Аз смятам като министерство да подкрепим становището на Министерски съвет, тъй като не можем да бъдем на различно мнение и да се противопоставим вътре в Министерски съвет. Длъжен съм да обявя, че в бъдеще трябва много сериозно да помислим върху този закон. Той е много сериозна спирачка за развитието оттук нататък. Този закон е кокошката и яйцето. Един път отива до кокошката, после се връща до яйцето, пак отива до кокошката и не е решен законът. Законът тук е министърът на правосъдието, тя сигурно по-добре разбира. Трябва да имаме категоричната воля, за да решим този закон, тъй като преди това не е имало. БОЙКО БОРИСОВ: С две думи това, което господин Рашидов казва. Ясно е, че ние ще се стараем да правим поправки в този закон, защото той не само че не е съвършен, а не третира и жизнено важни неща. В момента омбудсманът атакува два текста пред Конституция съд. Ние считаме, че не можем да подкрепим омбудсмана в частта, че те са конституционносъобразни.
ВЕЖДИ РАШИДОВ: Те не касаят Конституцията. Те са чисто правни въпроси, господин премиер. БОЙКО БОРИСОВ: Затова оставаме на Конституционния съд са си вземе своето решение. Това е. БОЖИДАР ДИМИТРОВ: Подкрепям господин Рашидов.
БОЙКО БОРИСОВ: Добре.

Тъй като Конституционният съд иска от нас становище, от Министерство на културата и съответно от Министерски съвет, ние им пращаме това становище, че според нас омбудсманът не е прав, атакувайки тези две точки пред Конституционния съд. Това е смисълът на точката.

Точка 8

Проект на Решение за определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

Благодаря.

Точка 9

Проект на Решение за определяне на председател на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

След като старият председател си даде оставката, предлагаме Станимир Пеев, досегашен кмет на Район „Панчарево”.

Точка 10

Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерски съвет

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

Определя се Цветан Цветанов за председател.

Приема се.

Точка 11

Проект на Решение за изменение на Решение № 504 на Министерски съвет от 2007 г. за утвърждаване на концепция относно политиката на Република България за участие в международното сътрудничество за развитие и за създаване на Съвет „Международно сътрудничество за развитие

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министър-председателят.

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, искам да направя самоотвод аз да оглавя тази комисия, защото съгласно рамката, която има по Решение № 504, цялата междуведомствена рамка за външна политика е в ресора на Министерството на външните работи. Всички заинтересовани ведомства участват в подпомагане дейността за външната политика и смятам, че ще бъде по-резонно, ако Румяна Желева и Министерството на външните работи.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се отвода на господин Цветанов. Мисля, че тук в бързината да се определят всичките тези хора сме допуснали грешка. Затова и правилното е министърът на външните работи да оглави тази комисия - госпожа Желева. Да се запише председател на комисията госпожа Румяна Желева. Благодаря.

Точка 12

Проект на Решение за определяне на председател на Държавната агенция за закрила на детето

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на труда и социалната политика.

ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, тъй като беше освободен председателят на Държавната агенцията за закрила на детето, ние предлагаме госпожа Надя Рабхат Шабани. Тя е с необходимите познания в международното право и в международните организации. Смятаме, че тази кандидатура е подходяща за да се назначи титуляр на това място.
БОЙКО БОРИСОВ: Цветанов. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с така направеното предложение смятам, че влизаме малко в колизия, по Правилника държавната агенция е в правомощията и компетентността на министър-председателя. Така че, внасянето на доклад за съответния ръководител на тази агенция трябва да бъде с доклад на министър-председателя. Другото, което е, че по разпределението със заповед на министър-председателя тази агенция е за координиращи действия към вицепремиера и министър на вътрешните работи.
В тази връзка смятам, че е по-разумно да отложим тази точка. Смятам, че когато вървим към подобен вид назначения, хубаво е да направим всичко възможно и с неправителствения сектор да направим съответното съгласуване, защото смятам, че ще бъде по-коректно и по-демократично, а и по този начин ще тушираме евентуални проблеми, които биха могли да възникнат. Благодаря. ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Съгласен съм.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлагаме точка 12 да мине през съответно съгласуване с комисията и да се внесе на следващото заседание от мое име.

Точка 13

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за туризма

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект на Закон за изменение на Закона за туризма. Основната цел е формална. Но освен формалните редакции, свързани с променените наименования на държавните органи и министерства, има две други промени, които са по-съществени. Едната е, че Националният съвет по туризъм вече ще бъде държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Втората промяна е, че се въвежда изискването на член 23, алинея 4 от Закона за търговския регистър при подаване на документи за регистрация за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност и при категоризиране на туристически обекти. Това беше точката, която дискутирахме миналия път. След интензивни консултации предлагам в член 9а, алинея 5 в състава на експертната комисия за категоризиране на туристически обекти да не се включват представители на други министерства, освен на икономиката, енергетиката и туризма, тъй като една добре и качествено разработена наредба би премахнала необходимостта да се прави повторен експертен преглед на документите. СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз съм съгласен с това предложение.
НОНА КАРАДЖОВА: Напълно подкрепям. Това е в духа на това, което обсъждахме на предишното заседание на Министерски съвет.

БОЙКО БОРИСОВ: Точка 13 се приема.

Точка 14

Проект на Решение за одобряване на Средносрочна фискална рамка и основни допускания за периода 2010-2013 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: В тази рамка има две иновации. Първата е, че за първи път се прави за четиригодишен период. Решихме, че е по-добре да го направим за целия мандат на правителството, а не само за три години, както досега се е правило. Така че, всичките обещания, които сме направили в предизборната си програма и всички други неща, които ще правим оттук нататък, да могат да влязат адекватно в тази рамка.
Другата иновация е, че понеже сме в период на криза и поне моя екип се надява, че в средата на следващата година ние ще видим сигнали за излизане от кризата. Рамката за 2010 г., бюджета, е направена по този начин, че на 15 юни на полугодието ще имаме възможност пак да проследим какви тогава са икономическите ни резултати и някои неща, ако икономиката върви вече нагоре или има сигнали, да подобрим някои неща от гледна точка на повече разходи най-общо казано, ако приходите започнат да се увеличават. Затова има няколко момента от гледна точка на пенсии, на заплати, на осигуровки, за които даваме тази възможност на 15 юни в нашия разговор за полугодишната рамка да се направят някакви корекции, надявам се корекции нагоре. Другото нещо, което искам да спомена, е, че с тази рамка ние изпълняваме или с нещата, които са залегнали в тази рамка, ние изпълняваме няколко от обещанията, които бяхме направили, влизайки във власт. Това е в социалната сфера. Както сте видели така наречените вдовишки пенсии се увеличават от 20 до 40 % в рамките на средно фискалната политика. Същото се отнася и за допълнителните плащания така да се каже за най-възрастните хора над 75 години, до 50 лева, това вече е залегнало тук. Същото се отнася и за намаляване на осигуровките с 2 % в 2010 г. и с по един процент след това. Но, ако макроситуацията се подобри, във втората половина на годината можем дори по някакъв ускорен начин да добавим проценти, общо взето това да го направим това по-бързо. Всичките тези три неща бяха основни положения в нашата икономическа и социална политика, влизайки във власт.
Освен това двата основни макропараметри, които е хубаво всички да имаме предвид, е, че по наши прогнози или по-скоро по прогнози на Агенцията за икономически изследвания, се предвижда и за следващата година спад в икономическия растеж от 2 процента. Инфлацията се предвижда да е около 2 %, 2 % – 2.2 %, което, ако тази година стигнем до балансиран бюджет, което аз се надявам че ще направим, ни дават двете необходими години за влизане в еврозоната ERM ІІ, защото както знаете, че там основният параметър, който ние досега не успяхме да влезем в него, беше инфлация. А с нашата добра фискална политика и тази година, надявам се и следващата година, ние ще успеем да влезем и в параметъра за не голям дефицит и по този начин всъщност тази и следващата година на базата на тази фискална рамка ние ще сме покрили всички условия за влизане в еврозоната. Това всъщност е една от основните цели на тази фискална рамка. Също разбира се запазване за първата половина на следващата година и след това увеличаване на социалното благоденствие на народа. Благодаря. БОЙКО БОРИСОВ: Нанев. БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, по тази точка бих искал да предложа на вашето внимание следните терминологични редакции в частта здравеопазване, които са разположени на страница 34 и 35. Тези редакции сме ги разпечатали и са предложени на всеки един от вас. Те са свързани с терминологията по отношение на здравната политика и предвиждат по-добра екзактност в определенията. Затова моля за вашето внимание.
БОЙКО БОРИСОВ: Дянков, докато ги видиш, има думата Фандъкова. ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Благодаря, господин Борисов. Аз също бих искала да помоля, внесли сме едно становище до господин Дянков за известни корекции в тази рамка, тъй като тя е дългосрочна, както разбрахме, тя е четири годишна. При положение, че образованието е изписано като приоритет и го разбираме като такъв, смятаме, че не е много редно и не е добър знак да има запис, като това, че образованието ще се финансира само вследствие на освободен финансов ресурс от намаляване броя на учениците, без това да доведе до общо нарастване на разходите за образование. Аз съм съгласна, че в годините на криза ние можем да се справим с такъв ресурс, но нека не забравяме, че децата започват да се увеличават и всъщност ние ще имаме нужда за пренасочване на ресурс от училищата към детските градини. Предлагам тази част да се коригира и да не остава в този вид.
Имаме второ предложение за използване на част от оперативните програми за наука. Ние сме го дали писмено и аз моля да бъде подкрепено това. Това е един източник за финансиране на наука, без това да се отразява на държавния бюджет, който ние сме готови да разбием и да предложим. Благодаря. СИМЕОН ДЯНКОВ: Аз приемам и двете предложения и идеи на госпожа Фандъкова. Това може да се направи още днес. От страна на министъра на здравеопазването тези предложения не са представени в установения срок. Тъй като това беше представено и миналата седмица, и тази седмица, аз неприемам, че вие в последния момент може да ми дадете нещо в писмена форма, след като вече е имало две седмици разговори и не ги приемам.
БОЙКО БОРИСОВ: Аз мисля, че миналия път бях достатъчно ясен, че Министерски съвет не е място за дебат. Мисля, че бях ясен. Приемам едно или две изказвания, които в дадена посока да коригира или да си чуем гласа, но Министерски съвет се събира и взима решения, които предварително са съгласувани, консултирани и, ако е допусната грешка и тя е чисто техническа, както за председателя на комисията вътрешен – външен министър, я коригираме. Това не е място за дебати и всеки министър да трябва да казва какво според него би било по-добре. Защото всеки би искал да получи повече пари. Затова тези две седмици са били, затова отложихме от заседанието миналата седмица приемането на тази точка за сега. Искам да знаете, че нашето правителство от встъпването му в длъжност, и специално министърът на труда и социалната политика да го има предвид, е увеличило пенсиите от 1 юли 2009 г. с 9 на сто. Когато по медиите се коментира и то с такива думи „замразяване”, „намаляване”, то е лъжа. Откакто аз съм премиер, а вие министри, господа, с 9 на сто допълнително сме увеличили в условията на криза и очаквана още по-голяма криза, което струва на бюджета 48 милиона лева на месец. Наясно ли сте с това? И до края на годината, на тази кризисна година, при прогнози към момента, не прогнози, а реалност над половин милиард пасив, до края на годината ние внасяме или даваме на нашите пенсионери 288 милиона лева, близо 300 милиона отгоре. Какви са тези думи „замразяване”, какви са тези думи „криза”? А увеличението на пенсиите през 2009 г. при равни други условия водят до допълнителни разходи през 2010 г. спрямо 2009 г. в размер на близо половин милиард. Това е от първия ден, в който съм премиер и вие министри. Какви са тези отвратителни сигнали към обществото? Или ние ще слушаме бръщолевенето на Станишев.
Аз в последния ден на моето управление мога да ви предложа да приемем решение за хиляда процента увеличение на пенсиите. И всеки следващ като дойде, ще каже: „Аз ги намалявам, защото няма как”. Въпреки всичко, ние не само не намаляваме, за догодина половин милиард повече, за тази година близо 300 милиона. Това е цифра. Второ, хубаво е, че господин Дянков много прагматично, много по европейски, много честно и непопулистки поставя реалностите на масата и то за срок от четири години. Само че, господин Дянков, за съжаление, нашето общество е свикнало да бъде лъгано, да му се казва това, което иска да чуе и след това да се разочарова. Имам една забележка към Вашата програма, а тя е, дори и най-добрите икономисти и финансисти, а Вие сте един от тях, защото дори във Вашето представяне на програмата казвате, че при прогнози и очаквания догодина по средата на година да започнат да се вдигат приходите, аз се надявам, че и НАП и Митниците, Министерство на вътрешните работи, Прокуратурата, ДАНС, всички вие след ревизиите, надявам се, с къртовския труд на всеки един от вас, започване на пускане на основните плащания по програмите на Европейския съюз, сиреч да покрием големите пасиви, не да бъркаме в джоба на държавата от вътрешния бюджет, което касае екология, касае магистрали, касае всичко, за което може да се вземе от оперативни програми, дори Вие залагате в най-песимистичния му вид възможност това да се увеличава. Затова аз считам, че не е правилно ние да излъчим послания към най-бедните и най-социално слаби хора, че това са реалностите и вие сте обречени, това ще ви е заплатата, и пенсията, и нямате дори шанс да се надявате. Защото ние самите не мислим така. И ние самите не искаме да избутаме четири години, а народа каквото ще да прави. Затова е важно, включително и това, което каза госпожа Фандъкова, предполагам че и всички министри в тази посока ще искат редакции. Все пак трябва да има и малко оптимизъм и нашите цели да бъдат такива. Защото то е, как да кажа, като в медицината – надеждата по някой път и лекува. И никой лекар не отива и казва: „Виж какво, малко ще креташ и после си отиваш”. Ние не можем да излъчим този сигнал, защото нашите амбиции са точно обратното. Ние искаме да кажем на народа - криза има, тя е безспорна, и ако се преодолява лесно с написано на хартия, аз мисля, че екипът на господин Обама със сигурност е по-добър от моя, без да подценявам нито себе си, нито вас, но мисля, че на канцлера Меркел поне не е по-лош от нашия, нито на президента Саркози, нито на който и да било друг. Да не говорим за Великобритания. След като те са в рецесия, ние нямаме никакъв шанс да не сме. Сиреч има я външната, а след грабежа на тройната коалиция, е видна и вътрешната. Но, нашите амбиции са да излезем от тази криза без социално най-беззащитните да ги наречем да понесат целия този удар. Затова ние от първия си ден на управлението слагаме 288 милиона и още 500 милиона за догодина. И нашата амбиция трябва да бъде да станат тези 500 за догодина 600. Може да станат 505, но трябва да станат 505. А през това време ние на хората да им обясним – с 5 милиона сме взели повече или 50, или милиард, дай Боже, от разточителството в енергетиката, от това, че сме докарали 500 милиона от Брюксел, ще извадим от вътрешния резерв, за да може да оцелеете. Спестили сме 18 милиона от зала, ще ви ги дадем на вас. А магистралата на Плевнелиев ще направим всичко възможно да я построим само в европейски пари, а не както беше решено от вътрешния бюджет да се прави. Спестили сме, тъй като преговарят и за самолетите, от единия самолет – толкова, не сме загубили 14 милиона, защото сме договорили еди какво си и тези пари идват при вас.
Ние трябва да бъдем, както ти си честен, но ще останеш неразбран. Защото повтарям, нашето общество още не е дорасло да чуе истината и да му предпишем рецептата, за съжаление. Но това си ни е народа. Той затова и нас ни е избрал. Ние трябва всичко да сложим на масата, както това правим в момента, но ясно да се каже: прогнозите са такива, но ние още догодина ще се опитаме в образованието като основен приоритет да направим така, че повечето деца да получат повече пари. В здравеопазването това, което правим сега със стволовите клетки, с трансплантациите, с болните от рак. Искам всеки от вас за миг да се поставя на тези, които са от другата страна. Ще направим това и това. Ще изцеждаме, ще свиваме, ако трябва дори и това, което вчера говорихме – кой носи най-голяма отговорност в държавата? – Премиерът. Колко му е заплатата? – Толкова. Всичко надолу. Откъде накъде чиновник ще взима по пет, по шест, по десет хиляди лева?! Каква му е повече отговорността от мен? Ако иска. Криза е. След като казваме на най-бедния: ще взимаш толкова още шест месеца, защото няма, ние трябва да отговорим реципрочно и на това. Спестяваме толкова пари от това, че имаме по двама заместник-областни управители – вкарваш ги тук. По 50 стотинки, по един лев, по два лева – хората трябва да знаят откъде от спестеното е отишло при тези най-слабите. Това трябва да бъде философията на твоите разсъждения. В случая го казвам пред всички, защото това всеки един от вас трябва да го има предвид. Честно, точно, но всеки ден с мисъл за тези хора, всеки ден стотинката, която ще отиде при него, да му се каже откъде е взета. Защото когато се заровиш в бумащината и милиарди и милиони текат напред-назад, за онези хора, които взимат 200 лева всеки лев има значение. Един сладолед повече или по-малко. Предлагам да се приеме на вносител, защото няма и накъде да го отлагаме. Искам тази рамка да е гъвкава. Даваме я четиригодишна и със специалната уговорка с това, което всичко съм говорил. И министрите, преди да се изказвате, особено когато навлизате в други сфери, с вашия колега сядате и заедно говорите - ако е пресконференция, или ако е преди това – всичко се обсъжда. Разнопосочни сигнали от вас не може да има. Тук съм по цял ден. Има проблем, ето вчера дойде Рашидов и каза: ще имаме проблем, ако направим това и това, въпреки че законът не безспорно лош, но ние не можем да понесем пасив сега. Дойде Нона Караджова с парк „Витоша” – ние не можем частично да решаваме само проблемите на ски зоната, а да не говорим за цялата планина – отлагаме, цялостен план, това ни е решението. Така, че предлагам, приема се на вносител, с всичките тези редакции и промени, които са в този дух, че трябва да има оптимизъм, трябва да има желание за живот, перспектива да го наречем. Защото ние сме вглъбени в каузата, в желанието си, дето се вика и без пари можем да работим, защото ние получаваме друго удовлетворение, то е чисто обществено признание или политика. Другите хора работят за самия хляб и ние трябва да им го осигурим. Който е крал от Мариците, който е крал от АЕЦ, който е крал от където и да е – на прокурор, но всяка паричка се обяснява на хората откъде идва, за къде отива. И тогава те ще ни вярват. И тогава никой няма да каже „замразиха ни и спряха пенсиите”. Нашият народ има инстинкт. Нашият народ усеща, когато си иска. При минус три милиарда той не може да очаква, че отнякъде ще дойдат. Но имаме два огромни лоста. Ако ние сработим добре да спрем течовете на държавата, и ако работим добре европейските партньори да кажат: „Дайте да помогнем на този народ, който иска да е по-добре”. И ние имаме мотиви това да го направим. Три милиарда има в земеделието. Ако те си усвоят фондовете, така както трябва, не трябва да се обръщат към бюджета дори. Затова не ти дадох думата. Вие трябва да се съсредоточите върху това да се докарат, най-голямата банка е твоят Фонд „Земеделие” в България. Три милиарда евро бюджет! Затова нямаш право да се изказваш по рамката.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Технически въпроси . БОЙКО БОРИСОВ: Техническите въпроси после. Приемаме точката на вносител.
Всеки човек от вас е много важен като тежест, всяка думичка на финансист, която 100 или 200 души, или вашите колеги в Еврозоната кажат: „Да, браво този финансов министър не е популист, той говори истината”, ще ни разберат 100, 200 или 300 души. Два милиона или три милиона ще чуят, че след днешното заседание ние сме ги обрекли на бедност, а те и сега са достатъчно бедни. Ние трябва да им кажем: „Ще търпите пет или шест месеца на повишението, което сме ви направили, на повишението”, а до тогава всичките тези хора ще се стегнат и Нанев, ако спре да източват касата, ако спре да крадат лекарствата, ще дойдат пари и ще има и на другите да даде, нали така? БОЖИДАР НАНЕВ: Ако ми разрешите само да уточня, че тези предложения за терминологични корекции, които правя са върху текста от днес, а не върху текста от миналото заседание, за това ги предложих днес. Благодаря ви. БОЙКО БОРИСОВ: Благодаря ви. Включително и това, което каза Фандъкова е с основание. Разбирам желанието ви като вицепремиер, да ги дисциплинирате и е правилно, но тъй като това е много силно отекващо като политическо послание и е точно в нашата предизборна програма, която сме предложили трябва да се запишат и да се коригират дали е технологичен текст, дали е технически както казва Найденов, преди да се постави официално след това на масата и подобни.
СИМЕОН ДЯНКОВ: Искам да кажа, че в същност за следващата година по социалната част на бюджета, в същност не е повече само с 500-те милиона лева, за които премиера говори, а с тези две допълнителни пера, които са вдовишките пенсии и за хората над 75 години допълнителни пенсии, това са допълнителни 220 милиона лева. Така, че реално бюджета на фона на тази година ще има вече 720 милиона лева повече разходи за пенсии. БОЙКО БОРИСОВ: За това, когато днес свършим, дали ще дойда аз или ще отидете вие с Младенов, всичко това трябва обществото да го чуе ясно, точно и конкретно.

Приема се точката на вносител.

Точка 15

Проект на Постановление за определяне реда и условията за назначаване на български чуждестранни граждани в съвместните технически секретариати и в информационните звена по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва, за периода 2007 – 2013 година.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ: Уважаеми колеги, става въпрос за три програми, а именно с държави, които не са членки на Европейския съюз. Това са Сърбия, Македония и Турция. Предвижда се изграждане на пет офиса. Става въпрос общо за 15 човека, по трима човека в офис. България е поела ангажимент като управляващ орган по тези програми за трансгранично сътрудничество. Финансирането идва от Европа.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 16

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 година за организация и координация по въпросите на Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на външните работи.

РУМЯНА ЖЕЛЕВА: Уважаеми колеги, на вашето внимание е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на постановлението от 17 април 2007 година за организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз. С предложения проект се цели адаптиране на това министерско Постановление № 85, с оглед на настъпилите промени в състава на Министерския съвет и съответно в организацията на работата по въпросите на Европейския съюз. Във връзка с това предлагам, функциите на министъра по европейските въпроси по националната координация за вземане на решение по темите от дневния ред на Европейския съюз, да бъдат поети и осъществявани от заместник-министъра на външните работи с ресор „Европейски въпроси”.
Предлага се и изменение на процедурата за определяне поименния състав на Съвета по европейските въпроси. Поименният състав ще се определя със заповед на министър-председателя, по предложение на министъра на външните работи, изготвена на основата на посочените от вас предложения на съответния министър, както и на ръководителите на водещите в проблематиката администрации. Променя се и съдържанието на Приложение № 1 и № 3, които са в съответствие със структурата на Министерския съвет. Във връзка с всичко, което казах до момента предлагам Министерският съвет да одобри предложения проект за Постановление и за изменение и допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет за организация и координация на въпросите свързани с Европейския съюз.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

Точка 17

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Закон за професионалното образование и обучение.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на образованието, младежта и науката.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Благодаря ви господин Борисов, искам да обърна внимание, че е настъпила една промяна преди няколко месеца в Закона за професионалното образование, с която се е закрил тринадесетият клас в професионалните гимназии и да обясня, че става дума за това, че там децата учат една година повече и придобиват трета професионална квалификационна степен. По принцип това е една добра стъпка, защото учениците по принцип по това време вече не ходят на училище в тринадесети клас.
Проблемът е, в това че това беше в стила на старото ръководство на Министерството на образованието да правят нещата от днес за утре, а това в образованието е доста фатално, защото, става въпрос за два випуска, които са започнали по този учебен план и трябва съответно да си завършат образованието. С тази промяна се получава така, че децата трябва вместо 1364 часа да имат 558 часа, т.е. имаше едно време петилетката в три години, тук говорим, че две годишното обучение го съкращаваме изведнъж на една година. Това създава изключително напрежение в системата. Предложението, което правим е за даването на възможност на тези два випуска да се обучават в самостоятелна или задочна форма в последната година, ако желаят, т.е. учениците, ако желаят ще подадат заявление. Това ще намали броят им със сигурност и във финансово отношение разбира се ще се отрази, но не толкова фатално. Обяснявам всичко това, защото знам, че Министерството на финансите има друго мнение, но ви уверявам, че тук не сме се водили от това, че учителите няма да се съкращават две години, в което също няма нищо лошо, а от това, че на децата наистина трябва да дадем възможност да получат това образование, което са започнали, след което отпада този 13 клас и ние продължаваме, надявам се с добра реформа в професионалното образование, така че искрено ви моля да дадем тази възможност.
В системата съществува сериозно напрежение. Подписваме едни учебни планове, които са смехотворни, наистина за събирането на този материал за повече от 50 % намалено време. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се точката.

Точка 18

Проект на Постановление за преобразуване на Държавната агенция по горите към Министерския съвет в Изпълнителна агенция по горите към министъра на земеделието и храните.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася министърът на земеделието и храните.

МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Благодаря ви господин министър-председател, уважаеми колеги, предложеният проект на постановление предвижда Държавната агенция по горите да се преобразува в Изпълнителна агенция по горите. По този начин се постига: Първо, промяна на функционалната подчиненост на структурата от подчиненост към Министерски съвет към подчиненост към Министерството на земеделието и храните.
Второ, променя се и бюджетната подчиненост от първостепенен разпоредител с бюджетни кредити агенцията става второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Промяната ще доведе до единство в държавната политика по отношение на общата селскостопанска политика на Европейския съюз, горското и ловно стопанство и най-вече ще се реализират значителни бюджетни икономии във връзка с преструктурирането. Активите, пасивите, архива както и другите права и задължения, включително служебните и трудовите правоотношения на служителите от Държавната агенция по горите, преминават към Изпълнителната агенция по горите.
Извън доклада искам да добавя, че Държавната агенция по горите е създадена с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2007 година, след което с изменение и допълнение на Закона за горите е преобразувана. Ще ви дам и някои данни, че след преобразуването на агенцията като държавна агенция от Национално управление по горите към Държавна агенция по горите персоналът на централното управление е нараснал от 65 човека на 233. Самият щат на агенцията е нараснал с около 3000 човека. Отделно от това са създадени доста дублиращи звена, тъй като в момента и администрацията на Министерството на земеделието и храните и на Държавната агенция по горите се намират в една сграда, но имат дублиращи дирекции, например, „Международно сътрудничество”, „IT” и „Инспекторат”. БОЙКО БОРИСОВ: Колеги знаете, че това е било направено, за да се извади от контрола на ДПС, за да могат замените на горите да се направят от БСП.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Точно така, това е основното. БОЙКО БОРИСОВ: Това е упражнението. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, по така внесения проект не съм много на ясно за всичко това, което се излага като мотиви, но от това, което чух от Мирослав Найденов е, че е създадена Агенцията за горите, след което има промяна на закона.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Точно така. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: С механичното вливане на Агенцията за горите в Министерството на земеделието и храните няма ли да се получи някакъв правен вакуум? Не е ли по-добре първо да се внесат предложения за законодателна промяна на закона, което да облекчи и да имаме възможността технологично в рамките на месец или два, да бъде направено както трябва. Не знам дали няма да се получи някакъв правен вакуум, при механичното вливане, защото знаете как стана с Министерството на извънредните ситуации. Имаше гратисни периоди, които създадоха възможност за създаването на работна група и след като бъдат направени съответните корекции в Закона за Министерството на вътрешните работи, аз вече ще мога да взема всички тези паси и активи. Има ликвидационни моменти, които смятам, че е хубаво да бъдат обсъдени, за да не направим нещо, с което след това да имате проблем при одитите, които ще бъдат направени и да има правен вакуум. МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ако ми разрешите да ви отговоря, Държавната агенция по горите не е създадена с промяна на закона, а с постановление на Министерския съвет, след което е последвала промяна на закона.
Предлагаме абсолютно същото нещо. Имаме юридическа и финансова обосновка. Разговарях и с вицепремиера Дянков, тъй като по този начин те ще продължат да изпълняват бюджета си до края на годината и ние ще реализираме икономии за сметка на това, че те стават второстепенен разпоредител, считано от 1 октомври. Това е в условията на тази криза. В случая водещи са финансовите икономии. Водещото разбира е синхронизиране на общата селскостопанска политика където горите имат мерки, които в същност в момента са във фонд „Земеделие”. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Господин Найденов, извинявайте, че се намесвам, но кой ще уволнява и кой ще назначава в горите?
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ставайки изпълнителна агенция принципал става министъра. ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това е твоята хипотеза. БОЙКО БОРИСОВ: Момент, от дирекция „Правна” да кажат.
ГАЛИНА МАРИНСКА: Благодаря ви господин министър-председател, председателят на държавната агенция, какъвто е в момента юридическия статут на Агенцията по горите се назначава и освобождава с решение на Министерския съвет. Изпълнителният директор на изпълнителната агенция се назначава и освобождава от съответния министър, към който е изпълнителната агенция, съгласувано с министър-председателя. Оттам нататък служителите се назначават съответно или от председателя или от изпълнителния директор. БОЙКО БОРИСОВ: Въпросът на колегите е с „да” или „не” да ни отговорите, ако приемем днес това решение на Министерски съвет, влизаме ли в правна колизия или не?
ГАЛИНА МАРИНСКА: В случая по-скоро бих подкрепила вицепремиера Цветанов. За мен е по-добре да се премине през изменение в закона и след това да го правим. По-добре е първо да се измени закона. Тази промяна в закона може да мине много бързо. БОЙКО БОРИСОВ: Добре, отлагаме точката и по най-бързия начин този проектозакон да отиде в Комисията по земеделие и горите в парламента и да бъде приоритетен, за да можем да внесем ред във всичко това. СИМЕОН ДЯНКОВ: Предлагам, ако през следващата седмица и в следващите няколко дни правният въпрос може да се разгледа, евентуално да се включи в следващото ни заседание.
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Разговарях с председателя на Комисията по земеделие и горите, чисто технически няма да могат да го направят толкова бързо. Това беше водещото и мотива да внеса този доклад. Разбира се, в момента има напрежение в системата на горите по отношение на някои назначения и преструктурирания, които доведоха до освобождаването на заместник-председателя на държавната агенция. В същност това беше мотивът ми да поискам, и в същност разговарях и с вицепремиера по този въпрос. СИМЕОН ДЯНКОВ: Може би, не разбрахте идеята ми. Идеята ми е, вместо да отидем към смяна на закона, през следващите няколко дни да проверите правната част. Може ли следващата седмица това да се разгледа отново?
МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ: Ние имаме правно становище, включително и главния секретар е запознат. СИМЕОН ДЯНКОВ: Просто да се отложи за следващото заседание. РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Господин министър-председател, тъй като това беше предложение на министъра атхок с оглед на политическото послание намиране на амброжението в системата.
Устойчивото решение е изменението в закона. Това беше палиативна мярка в рамките на около две – три седмици. В този смисъл без да представлява нарушение или колизия със законодателството по-скоро идеята беше да се излъчи политическото послание. Считам, че устойчивото решение е изменението в закона. Лично се ангажирам администрацията на Министерския съвет да направи проекто-изменението в закона за следващото заседание и съответно с лостовете, с които разполага изпълнителната власт да се опитаме парламента да разгледа приоритетно този въпрос, така че в рамките на двадесет дни да имаме наистина законодателно решение. БОЙКО БОРИСОВ: Предложението ви е да отложим точката за следващото заседание или да се отхвърли? РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Предложението е да се отложи темата и внасяйки доклад на министъра с проект за изменение на закона за следващото заседание в същност да се измести акцента, а не да се оттегля тази точка на днешното заседание.
БОЙКО БОРИСОВ: Отлага се точката за следващото заседание. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Не е ли възможно това да стане на подпис, за да не чакаме една седмица? Така, че да може да се внесе по-бързо в Народното събрание. РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Става въпрос за изменение на закон и е редно да премине през заседание в част „В”.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Това не пречи с Комисията по земеделие и гори в 41-вото Народно събрание оперативно да се работи и да бъде предвидено след следващото заседание на Министерски съвет веднага да се внесе.

БОЙКО БОРИСОВ: Отлага се точката за следващото заседание, като точката да бъде съвместно с проекта на решение за промяна в закона.

Точка 19

Доклад относно одобряване позицията на Република България за участие в неформалния обяд на членовете на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), който ще се проведе на 2 септември 2009 година в Брюксел.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря ви, това е протоколна точка, която внасям като информация, че на 2 септември 2009 година ще представям България на събранието на финансовите министри в Брюксел.

Точка 20

Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение на Търговския закон.

БОЙКО БОРИСОВ: Внася заместник министър-председателят и министър на финансите.

СИМЕОН ДЯНКОВ: Благодаря ви, това е още едно от обещанията в предизборната ни програма. Целта е, намаляване на минималния капитал на ООД-тата, на малките и средни предприятия от 5000 лева, което в момента е законовата обстановка до 2 лева или 1 евро. Целта на това е, да се направи по-лесен достъпа главно на млади хора и по-бедни хора към бизнеса. Такива предложения е имало два пъти в предишното правителство и двата пъти не се е достигнало до решение на Министерския съвет. Международната практика показва, че над 100 други държави въобще нямат минимален капитал. Капиталът там е нула, някои от тях са: Австралия, Канада, Ирландия, Израел, Нова Зеландия, Саудитска Арабия, САЩ, Великобритания, Япония, Хонг Конг, Сингапур, Франция, Малайзия и т.н. Идеята, която по принцип има за запазване на минимален капитал е, че по някакъв начин това предпазва кредиторите, а реално над 100 държави, прочетох ви общо взето всички богати държави в света Швеция и Швейцария, нямат такъв капитал, защото той реално нищо не пази. Човек отива поставя си петте хиляди лева, на следващия ден ги изважда и продължава да работи. Междувременно това е пречка на хората, които нямат пет хиляди лева кеш и за това ние предлагаме това да стане като премахнем тази пречка.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

В края на официалната част на дневния ред, позволете ми от всички нас да поздравя Александър Цветков, който има рожден ден, да е жив и здрав.

/Заседанието завърши в 11,05 часа./

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    Avatar :-|
    Цепеница

    Личи някакъв акъл. Положението определено не е безнадеждно.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK