Възможни ли са преки избори за професионална квота във ВСС?

ВСС ИЗБОР НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

Възможни ли са преки избори за професионална квота във ВСС?

Румънският пример

6369 прочитания

ВСС ИЗБОР НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР

© Надежда Чипева


Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт премина безпроблемно през правната комисия на НС и в момента се очаква гласуване на второ четене в пленарна зала. Гръмките обещания за постигане на реформа в процедурата по избор на Висш съдебен съвет отново не бяха осъществени. За пореден път ставаме свидетели на несъществени модификации в настоящия модел на опосреден избор. И всичко това, на фона на всеобщото съгласие на болшинството съдии и прокурори, че прекият избор е най-добрият възможен модел, на фона на застъпничеството на практически всички авторитетни неправителствени организации, работещи активно в областта на съдебната реформа и не на последно място, на фона на безпрецедентно директните изявление от страна на ЕК.

Спорът се завъртя около това възможно ли е провеждането на пряк избор в действителност. От всички предлагани от гражданския сектор модели, вносителите на ЗИД на ЗСВ избраха да се фокусират единствено върху електронното гласуване и без конкретика да твърдят, че нямало време за неговото подготвяне. Междувременно, в съседна Румъния моделът на пряк избор се прилага успешно и ако го разгледаме по-внимателно можем да намерим отговори на много от въпросите, които изглеждат така нелеки за решаване у нас.

Румънският Върховен съвет на магистратурата (ВСМ)

(SupremeCouncilofMagistracy - SCM) се състои от 19 членове с мандат от 6 години без право на подновяване в следния състав:

 • Представители на магистратите (14), които се избират от прокурори и съдии на общи събрания. В това число влизат 9 съдии и 5 прокурори от различните нива в органите на съдебната власт. Те формират две отделения на Съвета. Измежду тях се избира и председателят на ВСМ, който има едногодишен мандат без подновяване.

 

 • Представители на гражданското общество (2). Това са утвърдени специалисти в областта на правото, които притежават висока морална и професионална репутация в обществото, не членуват в политическа партия и имат поне 7 години юридически стаж. Тези членове се избират от Сената (горната камара на парламента) и участват само в пленарните заседания на ВСМ. Номинации за тях могат да правят и професионални организации на юристи, неправителствени организации, работещи в областта на защита на човешките права, акредитирани юридически факултети. Предложенията се внасят между 90-ия и 60-ия ден преди изтичането на мандата на ВСМ.
  • Членове по право (3): Министърът на правосъдието, Председателят на Върховния касационен съд и Главният прокурор.

  В началото на 2011 г. броят на практикуващите съдии в Румъния е 4081 от общо 4516 места, от които 435 са вакантни, а този на прокурорите е 2369 души от 2850 места за прокурори, където вакантните са 481.

  Процедурата по избор на представителите на магистратите във ВСМ започва с определяне на дати за провеждане на общите събрания на съдиите и на прокурорите. Датите се обявяват поне 60 дни преди изтичането на мандата на текущия ВСМ и се публикуват в Държавен вестник и интернет страницата на ВСМ. Периодът за внасяне на кандидатури се определя от ВСМ и също се обявява на интернет страницата на Съвета и в Държавен вестник.

  За членове на ВСМ могат да се кандидатират съдии и прокурори с минимален юридически стаж от 6 години. Кандидатурите се внасят пред ръководствата на Върховния касационен съд и на Върховната касационна прокуратура, както и в Национална служба антикорупция или в ръководствата на апелативните съдилища и прокуратури, които правят проверка за наличието на законоустановения стаж. Кандидатурите се придружават от следния пакет документи: заявление; автобиография (пример с тази наhttp://www.csm1909.ro/csm/linkuri/19_09_2011__43819_ro.pdf "> председателя и заместник-председателяhttp://www.csm1909.ro/csm/linkuri/15_03_2011__39758_ro.pdf">заместник-председателя> на Висшия съвет на магистратурата); проект на основните цели, които ще се защитават по време на мандата при евентуално избиране (включва конкретни мерки за постигането на реформата в съдебната власт), както и други документи за подкрепа по преценка; декларация за липса на принадлежност в тайните служби преди 1990 г.; декларация за интереси - към датата на кандидатиране.

  Членовете на ВСМ от магистратската квота се избират на два кръга общи събрания на съответните органи на съдебната власт чрез личен, пряк и таен вот. Най-напред се свикват събрания, на които измежду всички подадени и одобрени кандидатури се избират кандидатите за членове на ВСМ, т.е. фомира се листа на номинираните, от която на последващи събрания пряко се избират членове на ВСМ от магистратската квота. Събранията се провеждат по апелативни райони и са отделни за съдиите и за прокурорите. Местата в магистратската квота на ВСМ се разпределят както следва:

  ВКС избира 2 съдии от кандидатите;

  Касационна прокуратура – 1 прокурор;

  Апелативните съдилища – 4 съдии,

  Апелативните прокуратури – 1 прокурор,

  Второинстанционните съдилища (трибунали и специализирани съдилища) – 2 съдии,

  второинстанционните прокуратури – 1 прокурор,

  първоинстанционните съдилища – 1 съдия

  първоинстанционните прокуратури – 1 прокурор,

  Нацоналната служба антикорупция – 1 прокурор.

  На първия кръг общи събрания от списъка на всички кандидатури от съответния апелативен район с пряко и тайно гласуване се определя листата на номинираните за участие в избор за ВСМ, в който по вишегласие влизат определен по закон брой номинирани. Тази листа заедно с информация за всеки номиниран се публикува на интернет страницата на ВСМ и се разпраща до органите на съдебната власт. ВСМ изготвя и разпраща и такъв брой хартиени бюлетини, който съответства на броя магистрати в дадения съд/прокуратура. Форматът и съдържанието на бюлетините отново се определя от ВСМ.

  След изтичане на определения срок между събранията се свикват нови общи събрания, на които с таен, пряк и личен вот се провеждат самите избори за членове на ВСМ от магистратската квота.

  Всеки съдия или прокурор има право да гласува такъв брой кандидати за членове на ВСМ, който се равнява на членовете, които следва да излъчи съответното ниво на орган на съдебната власт, в който те практикуват.

  За общите събрания и от двата кръга кворумът е поне 2/3 от участващите в тях съдии/прокурори. Събранията се председателстват от магистрата с най-голям стаж в системата, който не е внесъл кандидатура за изборен член на ВСМ. Същият следва да удостовери, че бюлетините са преброени коректно, както и да изпрати доклад до ВСМ за хода и резултатите от провеждането на изборите. В тези си задължения, председателят се подпомага от двама магистрати, които се избират в началото на събранието и също не са се кандидатирали за членове на Съвета.

  Резултатите от изборите се изпращат до ВСМ, който проверява дали са протекли без нарушения. Резултатите от гласуванията могат да се обжалват в 5-дневен срок от датата на провеждането им, а разглеждането на жалбите става в 3-дневен срок от внасянето им. При установяване на нередности ВСМ дава съответните указания за отстраняването им, като това може да включва и повторно провеждане на изборите в тези съдилища/прокуратури, където са установени нередностите.

  ВСМ внася резултатите от изборите в Сената, който ги представя за проверка на специализираната правна комисия.

  По време на последния избор за ВСМ в Румъния неправителствени организации осъществиха проект в подкрепа на прозрачното провеждане на изборите за нов ВСМ. Те организираха местни дебати за съдии и прокурори с цел да повишат осведомеността относно изборните процедури, кандидатите и техните проекти, поддържайки и диалога между магистратите.

  Както е известно, освен в България, Европейската комисия прилага Механизма за сътрудничество и проверка и за Румъния. Още в юлския доклад заhttp://ec.europa.eu/cvm/docs/com_2010_401_en.pdf"> Румъния от 2010 г. ЕК оценява предстоящите избори за ВСМ като "важна възможност за укрепване на ангажимента за постигане на съдебна реформа", като се споменават и усилията на неправителствения сектор да се популяризират изборите за нов ВСМ.

  Не е трудно да се предположи, че когато в последните месеци ЕК настоя пред българското правителство, че преките избори за ВСС са възможни още за предстоящия избор, в Брюксел навярно са имали предвид и румънския опит.

  Неда Грозева е от Българския институт за правни инициативи. Това е много общо, синтезирано представяне на процедурата, което не претендира за изчерпателност и описание в детайли, а цели да каже "да, възможно е".

  Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт премина безпроблемно през правната комисия на НС и в момента се очаква гласуване на второ четене в пленарна зала. Гръмките обещания за постигане на реформа в процедурата по избор на Висш съдебен съвет отново не бяха осъществени. За пореден път ставаме свидетели на несъществени модификации в настоящия модел на опосреден избор. И всичко това, на фона на всеобщото съгласие на болшинството съдии и прокурори, че прекият избор е най-добрият възможен модел, на фона на застъпничеството на практически всички авторитетни неправителствени организации, работещи активно в областта на съдебната реформа и не на последно място, на фона на безпрецедентно директните изявление от страна на ЕК.

  Спорът се завъртя около това възможно ли е провеждането на пряк избор в действителност. От всички предлагани от гражданския сектор модели, вносителите на ЗИД на ЗСВ избраха да се фокусират единствено върху електронното гласуване и без конкретика да твърдят, че нямало време за неговото подготвяне. Междувременно, в съседна Румъния моделът на пряк избор се прилага успешно и ако го разгледаме по-внимателно можем да намерим отговори на много от въпросите, които изглеждат така нелеки за решаване у нас.


  Благодарим ви, че четете Капитал!

  Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

  Влезте в профила си

  Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

  Вижте абонаментните планове
  Close
  Бюлетин
  Бюлетин

  Легал Компас

  Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


  3 коментара
  • 1
   ku4e avatar :-|
   ku4e

   Общо взето, дори само да препишем румънският модел, ще направим една огромна крачка напред. Особено с липсата на партийни представители.

  • 2
   enterfornone avatar :-|
   enterfornone

   Факт е, че ако не искаш да направиш нещо, винаги ще намериш извинителна причина. И сега става така.
   Да искаме политиците да променят система, в която имат участие в момента и да го сведат до минимално е невъзможно. Невъзможно е, защото политиците могат да ограничат собствените си правомощия само под силен граждански натиск, а това е твърде техническо решение (макар и много важно), за да генерира такъв натиск. Никой няма да излезе на улицата за това, нито ще стане тема за първа страница.

  • 3
   pi314_ avatar :-?
   Боно Нончев

   Депутати, избрани с пряко гласуване на 5 млн българи да ми обясняват че не може да се организира пряк избор от 5000 души за не повече от 2-3 дена??? Тия май си мислят че ядем доматите с колците...


  Нов коментар

  За да публикувате коментари,
  трябва да сте регистриран потребител.


  Вход

  Още от Капитал