Съдия по избор

В над 95% от съдилищата в България системата за случайно разпределение на делата може да се манипулира без да остават следи

Неслучайното разпределение на делата отваря врата за корупционни практики
Неслучайното разпределение на делата отваря врата за корупционни практики    ©  Георги Кожухаров
Неслучайното разпределение на делата отваря врата за корупционни практики
Неслучайното разпределение на делата отваря врата за корупционни практики    ©  Георги Кожухаров

"Law choice" - софтуерът за случайно разпределение на делата, който се използва в над 95% от съдилищата в България, позволява лесна манипулация. Така конкретно дело може да бъде разпределено на предварително подбран съдия. Още по-притеснителното е, че намесата в програмата може да се направи по начин, който да не оставя следи.

Това са основните изводи от доклада подготвен от неправителствената организация Български институт за правни инициативи, който беше представен от Христо Иванов - ръководител на правната програма на БИПИ в петък.

Програмата "Law choice", която е направена от служител на Висшия съдебен съвет (ВСС) се използва в поне 131 съдилища в България и може да бъде свалена от интернет страницата на съвета. Според БИПИ има три различни начина, които позволяват манипулация на системата.

"Всеки може да ги извърши. Необходими са малко съобразителност и елементарни умения. Чували сме, че разработчикът на тази система, който работи във ВСС, се хвали, че я е създал за една нощ. Тя и изглежда така, сякаш е създадена за една нощ" коментира Христо Иванов.

Според доклада на БИПИ, основна слабост на "LawChoice" е липсата на адекватна защита на двата параметъра, от които зависи при кого ще бъде разпределено делото - коефициента на натовареност на съдиите и броя на разпределените им дела.

Тези параметри могат да бъдат променяни съвсем лесно, като се редактират с текстов редактор (notepad, word) файловете, които са свободно достъпни в директорията на програмата.

"Подборът" на съдия става през манипулацията на процентите, които определят натовареността на отделните магистрати в съда. Така например ако съдията Х е на 100% разпределение, а останалите са на 0%, това означава, че делото със сигурност ще отиде при съдията Х. Параметрите може да се променят без да оставя каквото и да е било следа - "След приключване на разпределението е достатъчно да се върнат старите стойности, като само се внесе корекция с броя на новоразпределените дела на съответния съдия" констатират още от БИПИ.

Свободно може да се редактира и архива на програмата, като в него може да изтриват или добавят записи и по този начин при евентуална проверка да се заличат следи от нерегламентирано разпределяне на дела.

Софтуерът има и други вратички, които застрашават сигурността. Поради фактът, че програмата не прави запис в регистъра на операционната система, на един компютър "Law Choice" може да бъде инсталиран многократно.

Встрани от слабостите на използвания софтуер, проверяващите са открили и други ключови пропуски свързани с вътрешните правила и организацията на работа в съдилищата, които са инспектирали – Върховния административен съд и Софийски градски съд. Така например не е станало ясно дали във ВАС има Вътрешни правила и "доколко подробно те уреждат начина на разпределяне на делата и неговите специфики за този съд."

Друг извод в доклада БИПИ е, че няма ясен регламент по който, административния ръководител да регулира натовареността на отделните магистрати, а това води до "практическия резултат, че от добронамереността на конкретния административен ръководител към конкретен съдия зависи дали последният ще бъде облекчен, или изложен на риск от дисциплинарни мерки в случай на изоставане с работата по една или друга причина."

Административния ръководител има пълен контрол и над системните администратори, като по този начин ги поставя в зависимост.

Според доклада на БИПИ, Инспекторатът към ВСС, който има мандат да проверява движението на делата и тяхното разпределение, няма необходимият капацитет да провежда подобни проверки, нито възможност да използва независима компютърна експертиза.

Проверката на БИПИ засяга само съдилищата, но тази седмица стана ясно, че манипулации на случайното разпределение има и в прокуратурата и следствието. От проверка на Инспектората към Върховната касационна прокуратурата в Столичната следствена служба разбрахме, че подобни манипулации са били ежедневие, но към този момент за единствен виновник беше посочена служителка в администрацията на следствието.

Още в края на миналата година, ВСС записа в годишната си програма, че ще бъде направена проверка на случайното разпределение на делата. За целта беше създадена група, в която влизаха член на ВСС, член на ИВСС, ИТ експерти и представители на неправителствените организации БИПИ и Програма за развитие на съдебната система. След като екипът извърши проверка във ВАС и ВКС и само няколко дни преди проверката във СГС, по предложение на председателя на ВАС Героги Колев и след безпрецедентен скандал, ВСС разпусна групата и прекрати проверката с мотиви, които остават неясни и до ден днешен. Инспекцията продължи на доброволни начала в градския съд, след като група съдии настояха това да се случи с писмо до своя председател и ВСС.

 

Препоръките на БИПИ

-Спешна подмяна на софтуера с друг

-Заданието за новия софтуер да бъде подготвено от външни експерти

-ВСС да въведе задължителни стандарти, които да гарантират, че всяка операция с файловете на компютрите на които се извършват разпределенията ще бъде регистрирана, включително чрез инсталиране на допълнителен специализиран софтуер, определен от ВСС.

-Цялостна преоценка на статута на председателите на съдилища и засилване на елементите на съдийско самоуправление.

-Общото събрание на ВКС и ВАС да вземе решение за начина на формиране на съставите и отделенията и разпределяне на материята между тях

-Въвеждане на конкретни стандарти за заповедите на председателите и заместник-председателите, както и да се предвиди достъпа на съдиите и страните до тях и възможности за гражданско наблюдение върху съдържанието им.

-ИВСС трябва да разполага с фактически възможности (човешки и материални) за независима компютърна експертиза.

Още от Капитал