Върховните съдии разобличиха спорни моменти в концепцията на съдия Лозан Панов

Павлина Панов и Лозан Панов

Върховните съдии разобличиха спорни моменти в концепцията на съдия Лозан Панов

12305 прочитания

Павлина Панов и Лозан Панов

© Капитал


Второто изслушване на кандидатите за председател на Върховния касационен съд (ВКС) премина по коренно различен начин от първото, в който конкурентки бяха двете зам.-председателки на съда. Върховните съдии този път бяха активни при задаването на въпросите, от които се разбра, че те не одобряват някои от заложените идеи в концепцията за управление на ВКС на един от сегашните кандидати – съдия Лозан Панов. Поканата за изслушването към съдията от Върховния административен съд (ВАС) Лозан Панов и зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Павлина Панова бе отправена от 51 върховни съдии.

След кратко представяне на концепциите им, съдиите бяха поканени да зададат своите въпроси към претендентите, които бяха насочени към визията им за управление на съда, реформата на съдебната власт и обстоятелствата, при които са били поканени да участват в конкурса.

Първият въпрос беше на съдията от Гражданската колегия на съда Борислав Белазелков, който се поинтересува дали ако бъдат избрани на най-високия пост ще продължат да правораздават и какво е становището им по предложението в Стратегията за съдебна реформа Висшият съдебен съвет (ВСС) да не бъде постоянно действащ. И двамата декларираха, че, ако бъдат избрани, ще продължат да правораздават. "Председателят не е вечна фигура, той не бива да се дисквалифицира", мотивира се съдия Панова. Панов каза, че през целия си мандат като председател на Административния съд София град е продължил да влиза по дела. Кандидатите обаче имат различни визии за ВСС. Съдия Панова посочи, че кадровият орган би следвало да е непостоянно действащ, а практиката е показала, че тогава членовете на ВСС се чувстват много по-отговорни пред колегите си, а съдиите пък са много по-уверени, че имат контакт с избраниците си. Съдия Панов беше на противоположното мнение – че и сега членовете на ВСС поддържат контакт с колегите си от системата, а модел на непостоянно действащ кадрови орган ще затрудни работата му заради големия обем работа. По думите му предложението е връщане назад и ако се реализира може да сме свидетели на поредната промяна в Закона за съдебната власт, която не е "същностна", а е само "фризура".

За да защити мотивацията си да се кандидатира за председател на съд, в който не е правораздавал, Панов заяви, че външният поглед към проблемите на ВКС може да бъде по-обективен. "У нас, когато има проблем, в решаването му се търси участие на външни експерти", каза той и допълни обаче, че не е външен човек за системата на общите съдилища, тъй като е правораздавал в Софийския районен и Софийския градски съд, а опитът му в административното правораздаване е дори по-малък от този като наказателен съдия. Зам.-председателката на ВКС посочи, че обективният поглед не е външният, а този, които взима предвид всички обстоятелства при решаването на проблемите. А само съдия от съда е в състояние да ги познава и разбира.

По въпроса за натовареността на съдиите от ВКС съдия Панов сподели, че ясно трябва да се каже, че ВКС е натоварен съд, който, освен че правораздава, се занимава с тълкувателна дейност, атестиране, а съдиите в него следва да повишават квалификацията си. Освен това изтъкна, че съдиите най-вече са хора, които трябва да имат своето свободно време, за да обърнат внимание на семействата си. Затова са необходими законови промени, така че да бъде намален броят на делата, които стигат до върховния съд. Проблемът с натовареността може да търси решения чрез засилването на използването на медиацията и натоварването на съдебните помощници с повече правомощия и задължения.

Съдия Панова обясни, че ВКС не влиза в профила на повечето върховни съдилища в Европа, но като цяло не е с голяма натовареност. По думите й рязка промяна в законодателството, което да ограничи броя на делата, подсъдни на ВКС, не е добър знак. А съдиите трябва да търсят вътрешни механизми, с които да компенсират натовареността си – такива са въвеждането във всички колегии на коефициенти за сложност на делата (каквито се използват в Наказателната колегия), добро планиране на конкурсите съобразно пенсионирането във ВКС, вътрешно-преструктуриране на съдиите при голямо увеличение на даден тип дела.

Бившият председател на Съюза на съдиите Стоил Сотиров пък поиска становището на кандидатите по идеята да има квоти за ВКС и ВАС при избирането на членове на ВСС, тъй като сега в съветът нямало представител на ВКС, както и какво е мнението им за външните конкурси в системата. Съдия Панова обясни, че идеята няма да се посрещне добре. "ВКС трябва да излъчва естествени лидери за членове на ВСС, които са разпознаваеми навън", обоснова се тя и изрази становище, че това не бива да са съдии пред пенсиониране, тъй като членовете на ВСС трябва да носят сериозна отговорност пред колегите си от съдебната власт, а в предишни състави на съвета е имало лоши примери за поведението на избрани магистрати пред пенсиониране.

Според съдия Панов идеята за пряк избор на членове на ВСС ще изчисти въпроса с лидерството в съдебната система. Той нарече заложения пряк избор на кадровици в Стратегията за съдебна реформа "революционна идея", въпреки че тя съществува отдавна и е въведена в преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ. Кандидатът обясни, че сегашната уредба на външните конкурси демотивира магистратите да търсят кариерно развитие и те трябва да се сведат до възможност външни хора да влизат в системата най-много на окръжно ниво, защото опитът му сочел, че те могат да бъдат полезни.

Съдия Панова бе по-радикална – тя смята, че външни конкурси трябва да има само на районно ниво. "Всеки, който иска да влезе в системата, е добре дошъл, но нека да докаже това желание като мине по всички нива", мотивира се тя.

Съдия Красимир Шекерджиев от Наказателната колегия попита съдия Панов дали вече си е избрал екип, как ще го подбере, по какви критерии ще стане това и ще се допита ли до становището на редовите съдии от ВКС. Кандидатът отговори, че все още не е избрал екипа си и ще му е необходимо време за анализ на състоянието на съда преди да прецени кои ще бъдат неговите заместници. Той обеща да използва ресурса на самоуправлението на съдиите.

Друг съдия от Наказателната колегия – Даниела Атанасова цитира концепцията му в раздел "Имиджова криза", където съдия Панов посочва, че делата "Максим Стависки" и "Мартин Борилски" буквално "са взривили общественото мнение". "Как да разбираме това и как да го разбираме за в бъдеще?", бе въпросът към него, в който се четеше питане дали съдиите трябва да се съобразяват със създадените обществени очаквания при постановяване на съдебните актове. "Имиджова криза има не само във ВКС, а в цялата съдебна система и трябва да се предприемат мерки", обясни съдия Панов, като отрече посочването на конретни дела да е упрек към Наказателната колегия на съда, а по-скоро било пример, че съдиите трябва да обясняват на обществото актовете си, а съдът да има "по-адекватна медийна политика". Делата били пример, че обществото не може да приеме, че за едни и същи по вид престъпления може да има различни наказания, някои, от които условни. "ПР-рите не са панацея, ние като съдии трябва да решим този въпрос. Когато едно дело е минало през сърцето на съдията, той може да убеди обществото, че е отсъдил честно", каза Панов.

Двамата кандидати бяха помолени от съдия Олга Керелска честно да признаят как са били поканени за участие в конкурса, кой им е предложил и поемали ли са няколко ангажименти, ако победят в надпреварата. Съдия Панова обясни, че е имала приятелска среща в кафене с членовете на ВСС Калин Калпакчиев, Камен Иванова и Галина Карагьозова, а след това е уведомила за предложението бившия председател на ВКС Лазар Груев. Тя каза, че не е правила никакви обещания нито пред номиниралите я, нито пред която и да е политическа партия. "2006 г. тогавашният председател на ВКС Константин Пенчев ме покани в кабинета си и ме покани да бъда номиниран за председател на АССГ. В същия този кабинет ме извика Георги Колев, там бяха Димитър Узунов, Светла Петкова и Георги Колев, които ме поканиха да участвам. Доколкото разбрах, моето име се е споменавало и при първите номинации", каза съдия Панов, но пропусна да отговори на една част от въпроса – за поемането на ангажименти.

Двамата бяха поканени да споделят мнението си за уредбата на допустимостта на делата до касационно разглеждане. "За мен гражданското правосъдие не е станало по-справедливо, по-рационално и по ефективно", посочи Панов и каза, че са необходими промени в законодателството. "Хората имат усещането, че прокламираната де юре триинстанционност на гражданския процес, не е факт. Съдиите, които решават такива дела, трябва да инициират дебат", посочи съдия Панова.

Най-силно впечатление направи въпросът на съдия Елена Авдева, която помоли съдия Панов да обясни казаното в концепцията си за осъдителните решения на съда в Страсбург срещу България, че е необходимо да бъде проведен диалог с "институциите и неправителствените организации, ангажирани с този проблем, за постигането на законодателни промени, с които да се въведе имуществена и наказателна отговорност на длъжностните лица, чиито действия или бездействия са довели до осъдителни решения по Конвенцията срещу България". И допълни въпроса си – дали това не влиза в колизия с Конституцията (имайки предвид, че магистратите не носят наказателна отговорност за актовете си).

Панов каза, че председателят на ВКС може да инициира такъв диалог, а дали ще има законодателни промени – не може да предвиди. "За тези осъдителни решения плащаме ние данъкоплатците, те са заради едни и същи органи и няма никаква промяна в манталитета", обясни той и уточни, че не е имал предвид магистратите, като е написал "длъжностни лица". Тогава бе помолен да конкретизира за кои длъжностни лица говори, а той заяви, че ставало въпрос за лица от администрацията и полицаи. Чуха се коментари "Те и сега носят отговорност". "Така е, така е", съгласи се Панов. А съдия Белазелков го попита: "Предлагате промени в Кодекса на труда и Закона за държавния служител?" "Предлагам дебат по бъдещи промени", каза кандидатът.

Той бе попитан и какви мерки смята да вземе, за да върне "човечността в съдебната система", както е записал в концепцията си. Кандидатът разказа, че наскоро имал разговор с негов колега, в който обсъждали, че вместо да се дават пари за нов софтуер за случайно разпределение, тези средства могат да се използват за закупуване на камери за съдебните зали, за да се види, че някои съдии проявяват неуважително отношение към страните по дела. По думите на Панов е необходимо връщане на "самия човешки образ на съдията". "За да спечелиш сърцето на един човек, трябва да отвориш своето", каза той.

След това думата взе съдия Теодора Стамболова от Наказателната колегия и попита съдия Панов към коя колегия би се причислил, ако стане председател на съда. Въпросът очевидно беше продиктуван от факта, че кандидатът е административен съдия и като председател трябва да избира да бъде последна инстанция по граждански и търговски дела, без да е разглеждал такива като редови съдия.

Кандидатът отговори, че се чувства най-добре в наказателната колегия. Тогава съдия Стамболова директно го покани на Общо събрание на колегията на 19-ти февруари, което предизвика усмивки в залата.

Изслушването на кандидатите завърши без върховните съдии да вземат становище. Предстои да се види дали до избора на 29-ти януари те ще изразят по някакъв начин становището си за качествата на кандидатите.

Второто изслушване на кандидатите за председател на Върховния касационен съд (ВКС) премина по коренно различен начин от първото, в който конкурентки бяха двете зам.-председателки на съда. Върховните съдии този път бяха активни при задаването на въпросите, от които се разбра, че те не одобряват някои от заложените идеи в концепцията за управление на ВКС на един от сегашните кандидати – съдия Лозан Панов. Поканата за изслушването към съдията от Върховния административен съд (ВАС) Лозан Панов и зам.-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия Павлина Панова бе отправена от 51 върховни съдии.

След кратко представяне на концепциите им, съдиите бяха поканени да зададат своите въпроси към претендентите, които бяха насочени към визията им за управление на съда, реформата на съдебната власт и обстоятелствата, при които са били поканени да участват в конкурса.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


5 коментара
 • 1
  fve avatar :-?
  Федор Езерский

  Последно, не разбрах, някой от тези съдии поел ли е ангажимент да отмени глобата на Икономедия от КФН?
  Ако никой не е поел такъв ангажимент, значи са корумпета!

 • 2
  risits avatar :-|
  ДСиБ

  Като гледам изборът е ясен. Ще изберат съдийката Панова, защото изглежда доста удобна за сегашното статукво в съдебната система.

 • 3
  chesten5139 avatar :-|
  Навуходоносор

  До коментар [#2] от "ДСиБ":

  Имам добри впечатления от членът на ВСС Калин Калпакчиев. Ако той подкрепя Панова, значи смятам, че тя е по-добрата кандидатура.

 • 4
  g_nett76 avatar :-P
  g_nett

  До коментар [#3] от "Навуходоносор":

  Понеже няма начин някой, подкрепен от Георги Колев, да е свестен, по аргумент от противното - щом не я подкрепя същият този Колев - при всички случаи Панова е по-добрият вариант.

 • 5
  chesten5139 avatar :-|
  Навуходоносор

  До коментар [#4] от "ganet76":

  След последните действия на Панов, как можем да си обясним избирането на Панов и подкрепата на Георги Колев?


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал