XV Национална конференция по е-Образование

XV Национална конференция по е-Образование

XV Национална конференция по е-Образование

  • 24 октомври 2019
  • София Хотел Балкан

Събитието

XV Национална конференция по е-Образование

Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието

24 октомври 2019 г. 
София Хотел Балкан, пл. Света Неделя 5, зала Сердика

Организатор: ICT Media

Дигиталната трансформация все по-осезаемо генерира решения, които да оптимизират процеса на обучение и да повишат неговата ефективност. Същевременно от своя страна съвременното поколение започва да изисква навлизането на нови интерактивни дигитализирани процеси, които да подобрят поднасянето и възприемането  на учебния материал. В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2019-а са заложени осигуряването на съвременни средства за достъп до учебни ресурси, както и развитие на опорната мрежова инфраструктура с поетапен обхват във всяко учебно заведение.

В края на февруари месец тази година Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ инициира процедурата - „Образование за утрешния ден“. В резултат на тази инициатива се планира финансиране в размер на 105 млн. лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за периода 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е интегриране на дигиталните технологии в образователните институции. През юни месец министър Вълчев потвърди, че ще бъдат вложени 20 млн. лева в размките на гореописаната програма за оборудване на кабинети в училищата. Той заяви, че Министерството ще продължи да инвестира в нови технологии, както и в обучения на учителите. Програмата „Иновации в действие“ има за цел да стимулира проактивни учители, които да споделят и разпространят добрите иновативни практики с останалите училища. Друга стъпка в тази посока е инициативата „ИТ бизнесът преподава“, чиято основна цел е да обвърже учебните заведения с ИТ бизнеса в страната, двупосочно. Тази програма ще даде възможност от една страна на ИТ специалистите да влязат в класната стая и да споделят практически опит и от друга страна на преподавателите по информационни технологии да се запознаят с реални казуси и актуални тенденции, вълнуващи ИТ бизнеса.

Как влияе европейският „План за действие в областта на дигиталното образование“ на национално ниво, какво да очакваме от националните стратегии в тази посока, отговаря ли на нуждите техническата база на образователните институции (предучилищно, училищно и висше образование) - тези и много други процеси и тенденции от дигитализацията на българското образование ще бъдат във фокуса на 15-ото издание на националната конференция по е-Образование „Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието“.

За кого е подходящо събитието: представители на предучилищно, училищно и висше образованиедиректори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието. 

Как протече събитието през 2018 г. 

Лектори

Мария Габриел

Мария Габриел

Eвропейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество

Инж. Таня Михайлова

Инж. Таня Михайлова

Заместник-министър на образованието и науката

Силвия Кънчева

Силвия Кънчева

Държавен експерт в Министерството на образованието и науката

Румяна Костадинова

Румяна Костадинова

Дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката

Доц. Елисавета Гурова

Доц. Елисавета Гурова

Директор "Административни дейности" на Центъра за върхови постижения в ИКТ УНИТе

Проф. Ана Пройкова

Проф. Ана Пройкова

Професор-изследовател във Факултета по математика и информатика (ФМИ), СУ "Св Климент Охридски"

Доброслав Димитров

Доброслав Димитров

Председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании - БАСКОМ

Доц. Николина Николова

Доц. Николина Николова

Факултет по математика и информатика СУ "Св. Климент Охридски"

Доц. Елиза Стефанова

Доц. Елиза Стефанова

Заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация на СУ "Св Климент Охридски"

Доц. Теодоси Теодосиев

Доц. Теодоси Теодосиев

Заместник-декан по учебната дейност, Факултет по математика и информатика Шуменски университет "Епископ К. Преславски"

Доц. д-р Наталия Футекова

Доц. д-р Наталия Футекова

Член на УС на БАИТ с ресор "Висше образование"

Надежда Цветкова

Надежда Цветкова

Управител на РААБЕ България

Веселка Вуткова

Веселка Вуткова

Директор "Корпоративни комуникации", VIVACOM

Калоян Боровинов

Калоян Боровинов

Старши специалист "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" в дирекция "Корпоративни продажби", VIVACOM

Радосвета Дракева

Радосвета Дракева

Бизнес-анализатор, управленски информационни системи в образованието, АдминСофт Плюс

Нели Георгиева

Нели Георгиева

Заместник директор по учебна дейност, ИТ и иновации в НПМГ "Акад. Л. Чакалов" - София

Проф. Тони Чeхларова

Проф. Тони Чeхларова

Ръководител на секция "Образование по математика и информатика" в Института по математика и информатика на БАН

Акад. Петър Кендеров

Акад. Петър Кендеров

Aсоцииран член на Института по математика и информатика на БАН

Ралица Войнова

Ралица Войнова

Старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО, София-град

Д-р. инж. Милена Йорданова

Д-р. инж. Милена Йорданова

Ръководител отдел "Софтуерни приложения", Теза ООД

Д-р Елена Паунова-Хубенова

Д-р Елена Паунова-Хубенова

Главен асистент, Института по информационни и комуникационни технологии към БАН

Валентина Терзиева

Валентина Терзиева

Асистент, Института по информационни и комуникационни технологии към БАН

Добромир Бобев

Добромир Бобев

Управител, iSchool

Програма

8:00 – 9:00 Регистрация
9:00 – 9:30 Официално откриване
« Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество
« Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката
« Валентина Цонева, управител, ICT Media
СЕСИЯ 1: Дигиталната трансформация като настояще. Европейски и национални мерки за осъвременяване на образователната система
Модератор: Доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски" 
9:30 – 10:00 Национални програми на МОН в областта на е-Образованието в сътрудничество с бизнеса. Силвия Кънчева, държавен експерт, дирекция "Образователни програми и образователно съдържание", Министерство на образованието и науката, и Румяна Костадинова, дирекция "Професионално образование и обучение", Министерство на образованието и науката

10:00 – 10:30 Използване на ИКТ в учебния процес според българските учители – състояние и условия. Д-р Елена Паунова-Хубенова, главен асистент, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, и Валентина Терзиева, асистент, Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

10:30 – 10:50 E-Образование и потребностите от квалификация на педагогическите специалисти. Надежда Цветкова, управител, РААБЕ България
10:50 – 12:00 Дискусия: Пресечна точка между висшите учебни заведения и ИТ бизнеса в страната

Акценти:
« Основни цели на стартираните проекти във висшето образование и формулирани опорни точки. Процес по изграждане на Центрове за върхови постижения

« Необходимо оборудване и изготвяне на техническа база на действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе)
« Разшичяване на сътрудничеството между университетите и ИТ компаниите в посока високотехнологични разработки

« Стажантски програми в ИТ компании и установено сътрудничество

Панелисти:
«  Доц. Елисавета Гурова, ръководител на магистърска програма "Технологии за знания и иновации" към ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски"
«  Проф. Ана Пройкова, професор-изследовател, Факултет по математика и информатика (ФМИ), СУ "Св Климент Охридски"
«  Доц. Теодоси Теодосиев, заместник-декан по учебната дейност, Факултет по математика и информатика, Шуменски университет "Епископ К. Преславски"
«  Доброслав Димитров, председател на УС, Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
«  Доц. д-р Наталия Футекова, член на УС на БАИТ с ресор "Висше образование"
12:00 – 13:00 Обяд
СЕСИЯ 2: Иновативни тенденции в училищното образование       
Модератор: Ралица Войнова, старши експерт по информатика и информационни технологии, РУО, София-град
13:00 – 13:20 Имплементирането на електронна платформа за столово хранене. Диян Стаматов, директор, 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ 

13:20 – 13:40 Образование 4.0 или защо са необходими технологиите в училище. Веселка Вуткова, директор "Корпоративни комуникации", VIVACOM
 
Wi-Fi зоните в училищата – практически ползи за учебния процес. Калоян Боровинов, старши специалист "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" в дирекция "Корпоративни продажби", VIVACOM

13:40 – 14:00 Дигиталната трансформация: технологични перспективи на ERP-системите в образованието. Радосвета Дракева, бизнес-анализатор, управленски информационни системи в образованието, АдминСофт Плюс
 
14:00 – 14:20 Нови подходи при предаване на учебния материал. Техническото им обезпечаване и необходимото оборудване (STEM лаборатории). Доц. Николина Николова, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски", доц. Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация, СУ "Св Климент Охридски", Нели Георгиева, заместник-директор по учебна дейност, ИТ и иновации, НПМГ "Акад. Л. Чакалов"

14:20 – 14:30 Учебно съдържание, предоставено от iSchool. Добромир Бобев, управител, iSchool
14:30 – 14:50 Кафе Пауза  
Демонстрации: 
14:50 – 15:10  Електронни учебни помагала за "Час на класа". Д-р. инж. Милена Йорданова, ръководител отдел "Софтуерни приложения", Теза ООД

15:10 – 15:50 Дигиталната трансформация влиза в класната стая с виртуален училищен кабинет. Акад. Петър Кендеров, асоцииран член на Института по математика и информатика към БАН, проф. Тони Чeхларова, ръководител на секция "Образование по математика и информатика" в Института по математика и информатика към БАН

Ще бъдат представени дигитални ресурси за STEM образование от Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в Института по математика и информатика на Българска академия на науките (http://cabinet.bg/).  
Демонстрацията ще включва ресурси за всички възрастови групи с  акценти: осигуряване на условия за изследвания и самостоятелно преоткриване на закономерности, решаване на приложни задачи с дигитални модели, съвместно изучаване на математика и изобразително изкуство, материали за проверка и самопроверка. 
Ресурсите във Вуртуалния училищен кабинет са със свободен достъп и най-често са базирани на  безплатната система ГеоГебра (https://www.geogebra.org), която се използва от повече от 100 милиона потребители по целия свят.
ICT Media си запазва правото да извършва промени по предварителната програма. 
">

Партньори

VIVACOM AdminSoft Plus RAABE Комерс Финанс Teza

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected], тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]
За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK