Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

Висококачествено и дигитализирано е-здравеопазване в България

  • 28 февруари 2018
  • Интер Експо Център, зала Витоша (бул. Цариградско шосе 147, София 1000)

Събитието

13-а национална конференция по е-Здравеопазване
"Висококачествено и дигитализирано е-Здравеопазване в България"

28 февруари, Интер Експо Център, зала ВитошаДигиталната трансформация е тенденция, която навлезе във всички сфери на икономиката и обществения живот, включително и в здравеопазването. На тази тенденция се възлагат надежди, свързани с повишаването качеството на медицинската помощ. През последните няколко години дигиталната трансформация в медицината съществено промени и автоматизира процесите в съвременното здравеопазване в България, а едновременно с това се повиши и доверието на хората към технологичните новости в сектора. Надеждните е-здравни системи и услуги зависят най-вече от политиката и стратегиите на национално ниво, от ангажирането на много сектори, подходяща употреба на ИКТ и адекватен човешки капацитет.

В рамките на 13-ата конференция по е-Здравеопазване ще бъдат обсъдени политиките и стратегиите за развитие на е-Здравеопазването на ниво Европейски съюз и България, ще бъдат представени етапите на развитие на всички елементи от е-Здравеопазването в страната - единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис, е-направление, национална здравна карта, електронно медицинско досие и ще бъдат представени технологичните възможности за развитие на е-Здравеопазването в България. 

Как протече събитието през 2017 г.​

Лектори

Д-р Нигяр Джафер

Д-р Нигяр Джафер

Заместник-председател, 44-о Народно събрание на РБ

Жени Начева

Жени Начева

Заместник-министър на здравеопазването

Д-р Тарие Пиетсо

Д-р Тарие Пиетсо

Ръководител сектор "Политики в областта на е-Здравеопазването" към DG CONNECT, Европейска комисия

Александър Йоловски

Александър Йоловски

Заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"

Александър Огнянов

Александър Огнянов

Директор дирекция "Информационни процеси и сигурност на информацията", НЗОК

Доц. д-р Иван Костов

Доц. д-р Иван Костов

Председател на Фондация "Електронно здравеопазване България", изпълнителен директор на Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом"

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

Доц. д-р Костадин Ангелов, дм

Изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска"

Проф. д-р Асен Балтов

Проф. д-р Асен Балтов

Изпълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация

Д-р Стефан Константинов

Д-р Стефан Константинов

Изпълнителен директор, УСБАЛ пo онкология

Д-р Боян Христов, д.м.

Д-р Боян Христов, д.м.

УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД

Инж. Георги Янчев

Инж. Георги Янчев

Началник отдел "Медицинска компютърна техника и комуникационни системи", Военномедицинска Академия

Иван Тодоров

Иван Тодоров

Председател на Съвета на директорите на "ДР Щерев" АД и Мениджър маркетинг в Медицински комплекс "Д-р Щерев"

Д-р Захари Захариев

Д-р Захари Захариев

Завеждащ отделение "Лъчелечение", "МБАЛ - Уни Хоспитал" - Панагюрище

Д-р Нина Ръсина

Д-р Нина Ръсина

Началник отдел "Медицински дейности", ЦСМП София

Проф. Тодорка Костадинова, д.м.

Проф. Тодорка Костадинова, д.м.

Заместник-ректор по "Международно сътрудничество, акредитация и качество", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Павел Камински, CISSP, CISA, CEH

Павел Камински, CISSP, CISA, CEH

Оперативен мениджър, Seven Security Group

инж. Яко Пилософ

инж. Яко Пилософ

Заместник изпълнителен директор, Контракс АД

Предраг Алексич

Предраг Алексич

Инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения и киберсигурност, Gemalto

Петър Кирков

Петър Кирков

Ръководител отдел "Управление на риска", Телелинк

Програма

08:30 - 09:00 - Регистрация

09:00 - 11:00 Откриваща дискусионна сесия: Национална стратегия за развитие на е-Здравеопазването
Модератор: Доц. д-р Костадин Ангелов, д.м., изпълнителен директор, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД

Участници:
« Д-р Тарие Пиетсо, ръководител сектор "Политики в областта на е Здравеопазването" към DG CONNECT, Европейска комисия
« Д-р Нигяр Джафер, заместник-председател на 44-о Народно събрание
« ​Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването
« Александър Йоловски, заместник-председател, Държавна агенция "Електронно управление"
е-Управление в здравеопазването
« Александър Огнянов, директор дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“, НЗОК
« Инж. Яко Пилософ, заместник изпълнителен директор, Контракс АД
Електронно медико-диагностично направление в България – една работеща реализация
« Доц. д-р Иван Костов, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом"

Акценти:
« Дигитализирани и висококачествени е-здравни услуги за гражданите в Европейския съюз. Политики и стратегии за развитие на е-Здравеопазването на Европейската комисия и България
« Развитието на е-Здравеопазването в страната. Работещи единна информационна система, е-рецепта, е-здравен запис и е-направление
« Етап на разработване на Националната здравна карта
« Електронно медицинско досие с код за достъп на пациента до него


11:00 - 11:30 Кафе пауза

11:30 - 13:30 Дискусионна сесия 2: Текущи предизвикателства пред националното е-Здравеопазване
Модератор: Доц. д-р Иван Костов
, председател, Фондация „Електронно здравеопазване България“ и изпълнителен директор, Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом"

Участници:
« Д-р Стефан Константинов, изпълнителен директор, "УСБАЛ по онкология" ЕАД 
Национален раков регистър - дошло ли е време за промяна
« Проф. д-р Асен Балтов, д.м., изпълнителен директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” ЕАД, председател на Българската ортопедично-травматологична асоциация
e-Антибиотичната политика като добрата медицинска практика в помощ на ефективния здравен мениджмънт на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД
« Д-р Нина Ръсина, началник отдел "Медицински дейности", Център за спешна медицинска помощ София
Кои от приоритетните направления на визията и стратегическите цели на Концепцията за развитие на системата на спешна помощ в Република България 2014-2020 са реалност през 2018?
« Предраг Алексич, инженер предпродажби за ЦИЕ, индустриални решения и киберсигурност, Gemalto
Подсигуряване срещу пробиви - реалистичната база на GDPR
« Петър Кирков,  ръководител отдел "Управление на риска", Телелинк
GDPR: предизвикателства и възможности за здравните заведения
« Павел Камински, CISSP, CISA, CEH, оперативен мениджър, Seven Security Group
Kибер заплахите в е-Здравеопазването

Акценти:
« Електронни здравни регистри - създаване, използване, поддръжка
« Модернизация на Спешната медицинска помощ в България - чаканата реформа
« Болнични информационни системи. Управление на BIG Data
« Отражения на GDPR върху болничните структури в процеса на опазване на пациентските лични данни
« Изисквания към лечебните заведения с ясна визия и дългосрочна стратегия. Финансов мениджмънт на държавните лечебни заведения


13:30 - 14:30 Обяд
14:30 - 16:00 Дискусионна сесия 3: Пациентът в центъра на е-Здравеопазването
Модератор: Д-р Боян Христов, д.м., изпълнителен директор, УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД

Участници:
« Проф. д-р Тoдорка Костадинова, д.м., 
заместник-ректор „Международно сътрудничество, акредитация и качество“, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Комуникацията между всички участници в системата на здравеопазването, координация и свързаност
« Инж. Георги Янчев, началник отдел "Медицинска компютърна техника и комуникационни системи", Военномедицинска Академия
Аспекти в еволюцията на Болничната информационна система внедрена във Военномедицинска Академия​
« Иван Тодоров, председател на Съвета на директорите на „ДР Щерев“ АД и мениджър "Маркетинг" в Медицински комплекс „Д-р Щерев“
Използване на изкуствен интелект (AI) и съвременните платформи за дигитален маркетинг за подобряване на ежедневната комуникация с пациентите
« Д-р Захари Захариев, завеждащ Oтделение по лъчелечение, МБАЛ "Уни Хоспитал" - Панагюрище
Високи технологии в Отделението по лъчелечение на МБАЛ "Уни Хоспитал" ООД

Акценти:
« Ролята на науката в развитието на е-Здравеопазването. Примери за използване на изкуствен интелект (AI), машинно обучение (machine learning) и др.
« Подобряване живота на гражданите чрез телемедицина. Възможности за здравен мониторинг, телемостовe
« Материална база за съвременна диагностика и лечение - предизвикателствата
« Инвестиции в адекватна инфраструктура и комуникационна свързаност


16:00 Закриване

Официалният език на събитието е български като ще бъде осигурен симултанен превод от и на английски  език.
">

Партньори

Контакти

Свържете се с нас за въпроси относно това или други събития на Икономедиа.

За допълнителна информация за събитията на ICT Media: ​[email protected],тел: 02/ 461 54 21

За спонсорства и партньорства: [email protected]

За счетоводни въпроси: [email protected]

 
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK