К10: Банкиране и още нещо

Или какви комбинирани и алтернативни продукти предлагат кредитните институции

Извън класическото кредитиране банките често влизат и в ролята на двигател за други институции от финансовия сектор. Благодарение на клоновите си мрежи и като цяло по-честите контакти с клиентите – както физически, така и юридически лица, те имат възможност да стимулират и продажбите не само на типичните банкови продукти, а и на куп други финансови решения. В най-честия случай това са застраховки, лизингови схеми, а в периода преди на борсов растеж и "екзотични" за местния пазар, решения като например взаимни фондове.

Кризата като спирачка

Всъщност последните няколко години на свиване на икономиката се оказаха своеобразна спирачка за някои от сегментите, които тъкмо набираха скорост. Типичният пример в ритейл сегмента бяха застраховките на имущество. По време на кредитния бум постепенно беше наложена практиката ипотечните заеми да се отпускат срещу сключена застраховка за придобивания имот. В търсене на нови клиенти някои от финансовите институции дори предлагаха полиците безплатно за кредитополучателите си. В резултат на тази активност застрахователите също имаха възможност да развият портфейлите си, които иначе традиционно се състояха от автомобилни полици. Идването на кризата и замръзването на кредитния пазар обаче се отразиха и на продажбите на имуществени застраховки, като през последните години секторът отново разчита главно на автомобилния сегмент (и то основно на задължителната "Гражданска отговорност", тъй като свиването на потреблението удари и продажбите на "Автокаско"). Подобна беше динамиката и при застраховките "Живот", които в периода на кредитен бум се наложиха като неизменно условие за получаване на ипотечни, а понякога и на потребителски заеми. Доколкото обаче животозастраховането на българския пазар все още е доста по-слабо в сравнение с общото застраховане и съответно потенциалът му за растеж е по-голям, през последните години компаниите успяват да увеличават бизнеса си, като фактор за това са и ограничените възможности за инвестиции.

Началото на кризата спря почти в зародиш и развитието на пазара на взаимни фондове. Постепенното намаляване на лихвите по депозитите през последните години (след пиковете, достигнати по време на депозитната война) обаче отново повишават атрактивността на подобни продукти. Ефект в тази посока оказва и въведеният от правителството на Бойко Борисов данък върху доходите от лихви по депозити, който, макар и да не се отрази съществено на пазара, все пак доведе до известно повишаване на интереса към алтернативни форми на спестявания (в т.ч. и животозастраховки със спестовен елемент) и генериране на доходност.

И като двигател

Същевременно обаче именно повишената несигурност в условията на криза допринесе за разработването и разпространението на пазара на други типове небанкови продукти, които кредитните институции предлагат на клиентите си като допълнение към основните си продукти. В тази група попадат например т.нар. застраховки за защита на плащанията, които се появиха именно в годините на икономическия спад като отговор на нарастващата безработица и свързаните с това по-високи рискове пред способността на кредитополучателите да обслужват нормално задълженията си. Те могат да покриват както само риска от безработица, така и риска от временна или трайна загуба на трудоспособност, както и комбинация от двата. Друго подобно застрахователно решение към банков продукт са възможностите за застраховане на банкови карти – най-често кредитни.

Логично по-често подобни възможности за комбинирането на различни продукти се предлагат от банки, които са част от финансови групи, включващи и други дружества за различни финансови услуги – застрахователни компании, лизингови дружества, управляващи дружества и т.н. Кредитните институции обаче могат да работят в партньорство и с компании, с които иначе не са свързани, като не са изключение и случаите, в които една банка предлага сходни продукти от повече от една застрахователна компания например.

Пакет за малки фирми

В сегмента на бизнес клиентите комбинираните продукти и услуги са "пакетирани" в програми. Те се предлагат обичайно за микро-, малките и средни предприятия. При по-големите компании, които са в категорията корпоративни клиенти, комбинацията от продукти и услуги е индивидуална – според вида и нуждите на съответния бизнес и на клиента, като в тези случаи става дума по-скоро за инструменти, не толкова за продукти и услуги.

При пакетни програми се комбинират най-често ползваните банкови услуги от фирмите, като обичайно се предлагат на по-ниска цена, която е под формата на месечна такса за целия пакет. С този тип пакети фирмените клиенти спестяват от 10% до 80% от плащането на такси и комисиони при различните банки в сравнение със стандартните условия в тарифите им. Освен че се спестяват разходи, се постига и по-лесно управление на паричните потоци. Структурирането на пакетите е съобразено с различни потребности на различни по мащаб и вид бизнеси. Обикновено банките предлагат няколко варианта на пакетни програми с няколко комбинации – като брой и вид на включените в тях продукти и услуги. Така фирмите могат да избират пакета, който ги устройва, според това какви точно банкови операции извършват - брой на транзакциите, които правят, вида банкиране, което ползват – електронно, мобилно, необходимостта от брой дебитни карти, броя на клиентските сметки, вида на плащанията (вътрешнобанкови и междубанкови). Към някои от пакетите се включват и инсталиране на ПОС терминали, както и отстъпки в цената при ползване на кредит, по-високи лихви по разплащателни сметки от стандартните, безплатни или с отстъпки застраховки и пр.

Оферти за големи

При корпоративните клиенти подходът е индивидуален, като зависи от конкретните нужди на самия клиент и неговия бизнес. Банките търсят най-адекватния подбор на съответните банкови и финансови инструменти, още повече в сегашната ситуация на слабо кредитно търсене и силна конкуренция, при която привличането на нов клиент от една банка означава загубата на клиент за друга. Именно поради икономическите условия в последните години наблюденията в сектора показват и все по-често използване на факторинг услугите като алтернатива на оборотното финансиране или избор на лизингови схеми вместо традиционните инвестиционни кредити. При корпоративните клиенти има и по-специфични проекти, за които е подходящо проектното и структурираното финансиране.

В сегашната ситуация фирмите ползват по-често и финансови инструменти, които да защитават бизнеса им от различни рискове, които го съпътстват. Основно притесненията им са свързани с наличието на валутен риск в зависимост от това на кои пазари работят и лихвен риск. И двата вида риск са свързани с неустойчивостта на пазарите в последните години на криза. В момента лихвените нива на пазарите са ниски, което означава, че би могло на по-късен етап да се очаква повишаването им, а това определено има значение при ползване на дългосрочно банково финансиране.

Още от Капитал