ЧИСТОТА-ИСКЪР ЕООД ЕООД

ЕИК 121696028
 • ГР. СОФИЯ 1000 район ИСКЪР, ул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 2
 • 9732310
 • 9732652

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

Финансови показатели (в хил. лв.)

 • 8,287активи
 • 14,467приходи
 • 2,754печалба
 • 249 заети
 • Общо приходи14,467
 • Приходи от обичайната дейност (в т.ч.) 14,453
 • продукция 0
 • стоки 0
 • услуги 14,453
 • Разходи (без лихви, данъци и амортизация) (10,618)
 • суровини и материали (3,647)
 • персонал (3,238)
 • външни услуги (3,450)
 • балансова стойност на продадени активи (28)
 • EBITDA*
  печалба преди лихви, данъци и амортизация
  3,835
 • Амортизация (772)
 • EBIT** 3,063
 • Нетни лихвени разходи/приходи (7)
 • Извънредни приходи/разходи 0
 • Данъци (313)
 • Нетна печалба/загуба 2,754
 • Активи 8,287
 • Дългосрочни активи (в т.ч.) 948
 • материали 933
 • нематериални 11
 • финансови 0
 • Краткосрочни активи (в т.ч.) 7,318
 • суровини и материали 762
 • вземания 2,337
 • касови наличности и сметки 4,219
 • Собствен капитал 7,738
 • (в т.ч.) Основен капитал
 • Пасиви 549
 • Дългосрочни задължения (в т.ч.) 0
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 0
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • Краткосрочни задължeния (в т.ч.) 549
 • към финансови предприятия 0
 • към доставчици 206
 • към предприятия от групата 0
 • към свързани и асоциирани лица 0
 • 35.59% Възвращаемост на капитала (ROE)
 • 33.23% Възвращаемост на активите (ROA)
 • 19.04%Марж на печалбата
 • 26.51%EBITDA маржин
 • 21.17%EBIT маржин
 • 1,409.47% Капитал/пасиви
 • 1,332.97% Краткосрочни активи / Краткосрочни пасиви

Управляващи

 • Джоанна Кръстева Димитрова Управител