Седем мита в основите на АЕЦ "Белене"

Пазарът на електроенергия в Югоизточна Европа и цената на тока от централата са с фундаментално значение за нуждата от строителството й

Миналата седмица се състоя пореден протест срещу поредния опит за възраждане на проекта.
Миналата седмица се състоя пореден протест срещу поредния опит за възраждане на проекта.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Миналата седмица се състоя пореден протест срещу поредния опит за възраждане на проекта.
Миналата седмица се състоя пореден протест срещу поредния опит за възраждане на проекта.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Проф. д-р инж. Христо Василев e ръководител на екипа, разработил Стратегия за развитието на енергетиката в България с хоризонт 2030 г.
Токът от "Белене" ще може да се продава само с договор за покриване на разликата между пазарната и производствената цена - за период от 25 години това ще струва 20 млрд. лв. на данъкоплатците.

Мит №1 – Към 2030 г. пазарът на електроенергия в Югоизточна Европа ще има дефицит - заключение в доклада на БАН и твърдения на определени енергийни експерти и политици. Други прогнозират цена на електрическата енергия в региона от 180–300 евро/MWh.

Реалност №1 – Това е фундаментален въпрос за нуждата от строителството на АЕЦ "Белене" в контекста на очакваното състояние на регионалния пазар на електроенергия към 2030 г. През последните години България продава основно на Турция и Гърция, които имат много амбициозни програми за развитие на слънчева и вятърна енергетика и енергийна ефективност. Някои експерти доказват, че е възможен износ за Италия чрез високоволтова връзка, но Италия също има амбициозна програма за възобновяема енергия и енергийна ефективност.

Поради значителните дължини на бреговите си ивици Турция, Гърция и Италия имат участъци с изключително висок ветрови енергиен потенциал, който, съчетан с ускореното развитие на вятърната технология (при двукратно увеличение на глобалното кумулативно производство цената на инвестицията за 1KW се намалява с 9%, а на електроенергията от вятърни централи с 15%), към 2030 г. очертава цена на вятърната енергия от 25 €/MWh. С продължителното годишно слънцегреене в южните им райони и ускореното развитие на фотоволтаичната (PV) технология (при двукратно увеличение на глобалното кумулативно производство цените на PV панелите и инверторите се намаляват с 24% - закон на SWANSON) към 2030 г. в тези страни се очаква цена на енергията от полеви PV централи от 20€/MWh. Прогнозата е към 2030 г. борсовата цена на енергийния микс от вятърна/слънчева централа + буферна батерия да бъде около 30 €/MWh.

За периодите за безветрие и липса на слънце (около 6 последователни седмици ) може да се използва природен газ или енергия, съхранена чрез технологията Power to Gaz. Съхранението се извършва през периодите на излишък от слънчева и вятърна енергия, като тя се трансформира в газ (водород или екометан) посредством технологията Power to Gas и се съхранява в газохранилища. Обратно - чрез технологията Gaz to Power се получава електрическа енергия. Цената на получената така електрическа енергия (след двете енергийни трансформации) за периода от 6 седмици би била около 90 €/MWh. При което средната борсова цена на енергията на годишна база е 37€/МWh.

Страните от Западните Балкани също развиват такива програми. Борсовата цена на енергията при тях към 2030 г. се очаква да е около 45€/MWh. Изграждането на слънчеви и вятърни централи се извършва децентрализирано в непосредствена близост до потребителите. Значителни инвестиции ще има в интелигентни електрически мрежи Smart Grid, които ще увеличат таксите за пренос и разпределение.Заключенията в доклада на БАН, че към 2030 г. ще има регионален дефицит на електроенергия в Югоизточна Европа, са несъстоятелни, а твърденията на определени енергийни експерти в същия дух са тенденциозни и с цел да обосноват необходимостта от нова ядрена мощност. Не само че няма да има дефицит на електроенергия, а нашите южни съседи ще бъдат в състояние да предлагат енергия на либерализирания европейски електроенергиен пазар на конкурентни цени. Възможността АЕЦ "Белене" да продава енергия на този пазар с цена минимум 85€/ MWh (реално 95€/MWh) е нереалистична. Единственият начин да се продава енергията от "Белене" е чрез т. нар. договор за покриване на разликата между пазарната и производствената цена. Това означава, че за период от 25 години от държавния бюджет трябва да се платят 20 млрд. лв., за да се покрие разликата от 50€ между борсовата и производствената цена.

Мит №2 – Цената на тока от АЕЦ "Белене" ще бъде 41€/MWh.

Реалност №2 - Очакваните цени от новостроящите се АЕЦ в Европа и Турция са около 85–120 €/Мвч. Прогнозата на БАН за "Белене" е 85€/Мвч.

За Hinkkey Point C във Великобритания, която ще има два реактора по 1.6 GW, а инвестицията е 23 млрд. паунда, оценката за цената към 2018 г. е 100£/MWh. Турската "Акую" ще има 4 реактора по 1.2 GW, като изграждането й ще струва 25 млрд. долара. За първите два реактора са предвидени 70% задължително изкупуване на електроенергията с цена 123.5 $/MWh, останалите 30% ще се продават на свободния пазар. За вторите два реактора – 30% задължително изкупуване с цена 123.5 $/MWh, останалите 70% на свободния пазар. Проектът "Пакш 2" (с два блока по 1.2 GW) се реализира в Унгария с междудържавен заем от Русия. Има няколко оценки за цената на тока, които са от 50.5 до 120€/MWh. Според Европейската комисия няма да е под 74€/MWh, като дори тогава загубата за инвеститора ще е 600 млн. евро.

Цена на тока от АЕЦ "Белене" от 41€/MWh при отчитане на реалностите (лихвен процент, коефициент на натоварване, разходи за преработка и временно съхранение на отработеното гориво, за погребване на радиоактивните отпадъци, за извеждане от експлоатация и др.) е нереалистична и спекулативна.

Мит №3 - при строителството на АЕЦ "Белене" ще бъдат разкрити около 25 хил. работни места.

Реалност №3 – Според проекта на "Росатом" ще бъдат разкрити 3600 работни места, от които 2400 висококвалифицирани специалисти (основно от "Росатом") и около 1200 строителни работници за период от 6 години. Допълнително ще има максимум 500 нови работни места с вторична заетост (различни услуги). Ако част от оборудването бъде произведено от български фирми, могат да се разкрият още 700 работни места за 4 години. След въвеждането на централата в експлоатация се очаква работните места да са между 1500 и 3000.

Мит №4 – Към 2030 г. в България ще има 1 милион електромобила, които ще доведат до допълнително увеличаване на върховата мощност на електроенергийната система с 10 000 MW.

Реалност №4 – За да се изясни колко електроенергия потребяват електромобилите и каква мощност ще е нужна за зареждането им, е необходимо да се определи годишната консумация на един електромобил.

Нека да приемем един много оптимистичен вариант, че някога електромобилите у нас ще бъдат един милион. През 2017 г. са купени почти 38 000 нови леки и лекотоварни автомобили. Ако от утре се продават само нови електромобили, вероятно ще минат над 20 години, докато достигнат един милион. При наличие на такъв брой, микс от различен тип батерии и средна годишна консумация на един от 1800 кВтч общото потребление на електроенергия за година ще бъде около 1.8 TWh (1800 MWh). Това би било максимум 5.5% от нетната годишна консумация на електроенергия в страната за 2017 г. Предвид излишъка от генериращи мощности това не би довело до никакви проблеми.

Освен това електромобилите могат и да отдават акумулираната енергия обратно в мрежата, когато има недостиг на генериращи мощности. И очакваното увеличение на върховото потребление при 1 млн. електтромобила към 2030 г. ще бъде под 400 МВт – 25 пъти под тенденциозните прогнози.

Мит №5 – Потенциалът за запазване на електропотреблението при нарастване на БВП е изчерпан и то ще започне да нараства заедно с него.

Реалност №5 – Българската икономика е най-енергоемка в ЕС - с около 400 кг нефтен еквивалент за 1000€ БВП. Пътят към повишаване на доходите и благосъстоянието на гражданите изисква чувствително намаляване на енергоемкостта. В това отношение съществуват значителни резерви и стратегическата цел на българската енергетика трябва бъде следната: икономически растеж с минимум 4% годишно при запазване и дори намаляване на електропотреблението и енергопотреблението като цяло. Доказателство за това са икономическите показатели от първите 4 месеца на българската икономика с 3.8% ръст спрямо същия период от м.г. и 4.5% намаление на потреблението на електрическа енергия. Политиците и управляващите трябва да се убедят, че най-евтината енергия е непроизведената. Няма богата страна в ЕС с висока енергоемкост.

Мит №6 – Бъдещето на световната енергетика е атомната и затова това тя трябва да се развива у нас.Реалност №6 – През 2010 г. 18% от произведената електрическа енергия в света е от АЕЦ. През 2017-а този процент намалява на 11, а според някои анализи с хоризонт до 2050 г. относителният дял на атомната енергия ще продължи да пада. Относителният й дял в електроенергийния микс на Китай за 2017 г. е 3.9%. Ако бъде построена АЕЦ "Белене", към 2030 г. България ще бъде страната в света с най-висок дял на атомна енергия в света ≥ 65%. През 2017 г. в света са въведени в експлоатация 3.3 GW атомни централи и около 170 GW електрически централи от ВЕИ. Очаква се общата инсталирана мощност към 2050 г. на електрическите централи от слънце, вятър, биомаса и геотермална енергия да достигне 15 000 GW. Цената на енергията от ВЕИ непрекъснато ще намалява, докато цената на атомната плавно ще се повишава - основно поради непрекъснато повишаващите се изисквания за ядрена безопасност. Мит № 7 – Фотоволтаичните панели имат живот 15 години и след това трябва да се демонтират, което прави електрическата енергия от PV централите много скъпа.

Реалност № 7- Икономически обоснованият експлотационен срок на фотоволтаичните панели е 25 години. На тази база се изчислява и цената на електрическата енергия . Цената на самите панели от 1975 г. досега е паднала около 300 пъти и има потенциал още да намалява.

Като цената на електроенергията от този тип централи непрекъснато намалява - през 2017 г. в Саудитска Арабия например тя достигната 17.9€/MWh. Според направени анализи за слънчевите условия в България и намаляващите цени на PV панелите и инверторите към 2030 г. цената на енергията ще достигне 25 €/ MWh. През март т.г. беше обявено изграждането в Саудитска Арабия на 200 GW соларна централа на стойност 200 млрд. долара - с годишно производство 360 TWh, очаквана цена на енергията ≤ 20$/MWh и срок на откупуване на инвестицията приблизително 4 години. Това е най-големият енергиен проект в историята на човечеството.

Цената на енергията се очаква да бъде около 5 пъти по-ниска в сравнение с АЕЦ при това с нулеви отпадъци, тъй като всички компоненти на PV централите са 100% рециклируеми. Очакван брой нови работни места – 100 хиляди. Две трети от оборудването ще се произвежда в страната. С този проект се поставя началото и на доминацията в бъдеще на възобновяемата електроенергия пред тази от АЕЦ и фосилните централи.

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


39 коментара
 • 2
  jhi26564858 avatar :-|
  jhi26564858

  До коментар [#1] от "rzs22565477":

  Точно пък ние нямаме слънце и вятър... айде бе! Може да не е в изобилие, но е достатъчно за да е чувствителен процент. Както ясно се вижда на графиката, ТЕЦ-овете сменят горивото, а не изчезват.

 • 3
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  Проектът АЕЦ Белене ясно откроява националните предатели!

 • 5
  sokratus avatar :-|
  sokratus

  До коментар [#1] от "rzs22565477":

  Да не се окаже, че ти си дървеният философ!!!
  Цената на тока произвеждан от фотоволтаици при централи от под 5кВт в България е 10ст за кВтч. Произвеждаш си тока на покрива и си го потребяваш. Енергото ти я продава на 21.5ст за кВтч. Това, че изкупуваме тока от фотоволтаици на държаните мъже по 50, 60, 70ст за кВтч е част от постановката, колко е скъп тока от фотоволтаици!!!
  Основният проблем е, че производството му не съвпада с потреблението. Но да си купим една батерия Tesla PowerWall 2 $5700. Ако я зареждаме и разреждаме по един път на ден в продължение на 10 години, колкото и е гаранцията, тока от нея (само за съхранението) ще ни излиза 24ст за кВтч. Или общата ни цена за през нощта ще 34ст!
  Или средната ни цена ще бъде максимум 29ст за кВтч!
  Тя е само с 7.5ст по висока от тока който ми продава през деня ЧЕЗ! Това са цени в момента не в неопределено бъдеще.
  Ако фотоволтаиците паднат с 20-40% до 2025 година (тока от тях ще струва 6-7ст за кВтч) и батериите паднат двойно (тока за съхранението ще ни излиза 10-12ст за кВтч), Общата цена ще вече 16-19ст за кВтч или с под 3 ст от тока, който ми продава ЧЕЗ. И това са прогнози с вероятност над 90%! Т.е. аз ще съм енергийно независим през 80% от времето. Ако пък случайно си купя електрическа кола с капацитет на батериите от 75кВтч, ще си имам батерии за почти седмично не греене на слънцето.
  И най-важното, това преминаване към ВЕИ, няма да стане от днес за утре, а плавно в продължение на 15-20 години. Ще се научим как да ги ползваме оптимално и да не правим аварии, а до тогава, може да си ползваме изградените централи на Въглища(които сигируно ще минат на газ до тогава), АЕЦ Козлодий) и т.н.
  ;)

 • 6
  gavrilov avatar :-|
  gavrilov

  Прецакването с Белен е фантастично, това е единственият въпрос, по който няма спор.

  Но дали това е причина, за да се прецакаме още веднъж ?
  Въпроси, въпроси...

 • 7
  drakon avatar :-|
  Vassil Stoychev

  До трола с многото цифри
  Смешник, що не прочетеш малко?
  Фотоволтаични централи има по целия свят, влючително Чукотка.
  Проблемът при възобновяемата енергия е най-вече при съхранението на енергията, но по този въпрос работят куп компании начело с Гугъл и Тесла. Възможна промяна при технологиите за добив и съхранение на енергия отчетена ли е от мъдреците от БАН в техните писания?Електромобилите когато навлязат (защото сега ще влизат евтини немски дизели ) ще се зареждат преобладаващо през ноща т. е. те ще БАЛАНСИРАТ, не натоварват енергийната система. Слънчева енергия има в Южна България изобилно, вятър има в Добруджа и навътре в морето.
  Най-сериозните нови енергийни източници са твърдите метанхидрити на дъното на Черно море и шистовия газ под Добруджа. Китайците от миналата година имат технология за добив на метанхидритите. Проблемите обаче са 2 -1. Няма далавера за великия голмайстор и компания и 2. Никой няма интерес да сме енергийно независими, най-вече руските пияндурници т. е. политика, който се застъпи за това ще трябва да ходи с бая охрана.
  Единственото, което ще направи смотания АЕЦ е да ни фалира за пореден път държавата.

 • 8
  rzs22565477 avatar :-|
  rzs22565477

  До коментар [#5] от "sokratus":

  Сега пък станаха и любители на кюмура пишман-зелените самодейци, само и само да им излезе сметката. Централите на газ ако беха рентабилни никой немаше да гори въглища, дори една Германия, която получава евтина руска газ, задоволява енергийните си нужди основно от въглища. А вие хем пищите срещу възможността от директна тръба до България за по-евтина газ, хем пък централи на газ сънували. Не става така.
  Като ти е толко изгодно купи си панели и батерия па се откачи от енергото, какъв ти е проблема? Но едно е да се разтегат локуми по форумите, друго е реалността. Тия вложения, барабар с лихвите към банката, се избиват за минимум 15-20 години и ще излезеш на плюс когато вече си грохнал старец, ако доживееш разбира се, ако и соларната инсталацията с батерията не се скапе до 10-тата година. Има далеч по-умни начини да си инвестираш парите от това да ги замразиш на покрива за дълги години. С тия пари ще си купиш къща в Куба и ще си хванеш мулатка, вместо да чакаш старините за да произвеждаш безплатен ток.
  После идва и основния проблем, зимата слънцето не дава ток, а ти ще искаш да си грееш дъртия задник, тоест, държавата или частни фирми требва да ти осигуряват мощности, които да работят само в 1/3 от годината. Както всеки знае, за да е рентабилно едно производство, то требва да работи на пълен капацитет. Тая екстра май не я включвате в в цената. Не отчитате и изтичането на капитали към Китай за покупката на панели, батерии и пр. Нека се сравни каква част от всеки лев, платен за ток, остава в страната и каква част я напуска при различните производства на енергия.
  Другите глупости са от типа на "ако, ако, ще, ще" и пр. - не се нуждаят от коментар. Важно е днес и сега, не може да се прави енергийна стратегия с ако-та и научна фантастика.

 • 10
  drakon avatar :-|
  Vassil Stoychev

  До подкования мночисловец
  Да, площадката на Белене е подходяща за газова централа. Изкопаваме метанхидритите в района на Варна, преработваме ги и ги изпращаме към Белене. Вероятно би имало сметка( все пак това по нашите ширини никой не го виждал) при СОБСТВЕН добив. Защо във Велика Британия имат газови централи? Метанхидритите са технология, която ще пренареди енергийния пазар, правейки нетни вносители като Япония енергийно независими.
  Многознайко - знаеш кога не работят фотоволтаиците? Подсказвам - когато няма слънцегреене и когат се обледят. Затова в Чукотка (зад полярния кръг) слънчевите централи работят по 9 месеца. В Пловдив за последните 10 години имаше 2 по-сериозни снеговалежа с обледяване, не повече от 6 дни- общо.
  Отностно икономическата ефективност - 20 години звучат разумно сравнено с 500 за Цанков камък или НИКОГА за АЕЦ Белене ( при очакваната стойност на тока от централата строежа ще бъде спрян преди да бъде завършена), Тоя проект има сметка само при нов ледников период или удвояване на населението/промишленото производство. И какво му е лошото на това да внасяме част от тока? Или падна поредната опорна точка - за енергийния център на Балканите?
  Признай си, че си от Белене, а не си поредния продажен червенотиквец, ще те разбера.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал