Образование на кредит

Възможностите за студентско кредитиране в България са много и понякога доста изгодни

Темата накратко
  • Студентските заеми са добър вариант за финансиране на обучение или издръжка, а условията по тях са по-изгодни.
  • Интересът към тях е висок - за под 10 години над 20 хил. студенти са се възползвали от тях.

Разходите за висше образование могат да създадат финансови проблеми на студентите и техните семейства. Затова кредитите за образование са добър вариант като алтернатива на спестяванията и стипендиите. Данните на банките, които предлагат такива продукти, показват, че интересът към тях е висок - над 20 хил. студенти са ползвали такива заеми за по-малко от 10 години. Преди да се пристъпи към кандидатстване за такъв продукт обаче, трябва да се имат предвид няколко основни неща. Заемите се делят на две групи - държавни гарантирани и такива без гаранции. Без значение в коя група попадат тези заеми са с по-изгодни лихви от тези по потребителските и по-добри условия като цяло заради доста нишовия им характер. След завършване обаче те трябва да започнат да се изплащат, което ще зависи и от доходите на кредитополучателя.

Гаранция ми дай

Банките, които отпускат държавно гарантирани заеми, са 7 и те имат договор с Министерството на образованието и науката (МОН). В България тази програма работи от 2010 г., когато се включиха първо Банка ДСК и "Райфайзенбанк", а след тях Алианц банк, Пощенска банка, ПИБ и БАКБ, а от тази година и Инвестбанк. Отношенията им са регламентирани със Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) и са предназначени за финансиране на студенти и докторанти, редовна форма на обучение в създадено в България висше училище, както и за издръжка.

Държавните гаранции през 2019 г. са 50 млн. лева. Сумата е непроменена спрямо 2018 г., но средният размер на заемите по ЗКСД се повишава, което означава, че хипотетично може да гарантира кредити на по-малко на брой студенти. Законът слага таван на лихвата от 7% и не позволява да се начисляват такси и комисиони, което означава, че годишният процент на разходите (ГПР) реално е толкова. Средното пазарно ниво по потребителски кредити например към септември е малко над 10% (тук с условието, че всичко е много субективно и зависи от профила на кредитополучателя).

Кредитите по ЗКСД са гарантирани до тяхното пълно погасяване - гаранцията покрива главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите, като държавата покрива непогасената част от кредита при смърт на кредитополучателя, трайна нетрудоспособност над 70%, както и при раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години след изтичане на гратисния период. Когато кредитът е за плащане на такса за обучение, сумата се превежда директно на учебното заведение, а ако е внесена вече от студента тя се възстановява по сметка в тридневен срок след представяне на документите, че е платена.

Кредитополучателите могат да са български граждани или граждани на друга страна - членка на Европейския съюз, до 35 години, които са в редовна форма на обучение в университети в България, като не трябва да са придобивали такава образователна степен досега. Лихвата се начислява само върху усвоената част от кредита, включително по време на гратисния период, като по време на него тя се капитализира годишно. Гратисният период обикновено е за срока на обучението или например година след последния държавен изпит. След това кредитополучателите могат да изплатят заемите в срок до 10 години.

"През последните години се наблюдава постоянен интерес от страна на студенти, които имат нужда да финансират своето образование, особено през най-активните месеци за записване във висшите учебни заведения в страната. До голяма степен това се дължи на по-доброто икономическо състояние и увеличаващите се доходи на домакинствата. Наблюденията ни показват, че финансиране търсят студенти от всички университети в страната, като по-голям е делът на тези в София, което се дължи и на по-големия брой учащи тук, разбира се, значение има и размерът на семестриалната такса", коментираха за "Капитал" от Пощенска банка. От институцията имат договор за държавно гарантирани заеми, но предлагат и кредит за Бизнес обучение в България и чужбина, който е извън тази програма и е с по-различни условия, като може да изисква поръчител, освен това банката има и договор със софтуерния университет "СофтУни".

Ще ви трябва поръчител

Банки, които нямат договор с държавата също предлагат заеми за финансиране на следването. Тук трябва да се имат няколко неща предвид. Тези кредити не са гарантирани и се налага да има поръчител, който в повечето случаи е родител. При тях няма ограничения за лихви, такси и комисионни, коeто вдига разходите им, но като цяло банките не могат да си позволят да са много над 7-те процента, макар да има и такива. Положителното при тях е, че са по-гъвкави - може да имат по-висок таван на сумите, нямат ограничение да са само за семестриални такси и издръжка. Банките, които имат такива продукти, са Уникредит Булбанк, ЦКБ и Експресбанк, като някои от другите, които имат договор с държавата, предлагат и негарантирани студентски заеми. От Уникредит Булбанк коментираха за "Капитал", че не констатират увеличено търсене на тези заеми, но посочиха, че при отпускането им "се взимат предвид доходите на родителите, тъй като студентите не доказват такива. Родителят е и поръчител по студентския кредит. Освен това се предлага удобна схема за усвояване на одобрената сума на части, съобразена със заплащането на семестриалните такси, предоставя се възможност за гратисен период по главницата и за 6 или 12 месеца по кредита се заплаща само лихва. Има възможност и за усвояване на кредита с цел покриване на разходи за студентски бригади".

Сумите по негарантираните заеми са различни - между 1000 и 50 хил. лева (сума с двама поръчители) от Уникредит Булбанк до 20 000 лева от Централна кооперативна банка или от 1000 до 15 000 лв. в Експресбанк. Гратисните периоди могат да достигнат няколко години според договаряне по кредита.

Други банки като Банка ДСК и Пощенска пък имат и от единия, и от другия тип студентски кредити. При първата продуктът, който не се гарантира от държавата, е за обучение по обменни програми на "Юзит калърс България" за обмен, стаж или обучение в чужбина, като максималната му стойност е 6 хил. лева, а максималният срок за издължаване е 8 години. Освен това по него може да се предостави обезпечение - например поръчителство или запор на вземане по трудово правоотношение, с което се подобряват условията. Също така може да се договори гратисен период, който обаче не трябва да е по-дълъг от периода на усвояване.

Важно е да се отбележи, че таксите са различни във всяка банка и условията трябва внимателно да се преглеждат. В Експресбанк например таксите одобрение започват от 75 лв за суми над 1000 лева или 65 евро - в зависимост от избраната валута. В Уникредит Булбанк пък таксата за разглеждане на искане за кредит до 1000 лв. е 65 лв., или 35 евро, отново в зависимост от избраната валута. Има и други подобни разходи - такса за поддръжка и обслужване на кредита, такса за предоговаряне на цената на кредита, което, както казахме, вдига годишния процент на разходите.

Заеми за хиляди студенти

Резултатите от програмата показват, че от 2010 г. до 2018 г. 20.5 хил. студенти и докторанти са изтеглили държавно гарантирни кредити на обща стойност 137 млн. лв. Отпуснатите кредити за заплащане на такси за обучение са 20.1 хил., а отпуснатите кредити за издръжка са 320. Докторантите, сключили договор за кредит по ЗКСД, са 87. "Тъй като кредитите, отпуснати по студентска програма, са гарантирани от държавата, това изисква от банката значителна административна поддръжка на този портфейл от кредити. Всеки месец банката изпраща до Министерството на образованието и науката отчети с информация за отпуснатите студентски заеми, както и детайли по обслужването им", коментираха от Пощенска банка. При заемите без гаранция няма обобщена статистика. От Уникредит Булбанк казаха, че общият брой на отпуснатите от банката студентски кредити за 2019 г. е 197, като не се наблюдава увеличение на търсенето.

Още от Капитал