Данъчни промени 2020: Най-много са за AirBnB

Физическите лица получават някои чисто технически облекчения при подаване на декларациите си

Новата година винаги носи и промени в данъчното облагане, които засягат физическите лица. И макар за 2020 г. те да не са много, добре е всеки да се запознае с тях. В случая те засягат най-вече хората, които отдават под наем имоти през платформи като Booking и AirBnb, някои данъчни облекчения, необлагаемите доходи.

Патентен данък за Booking и AirBnb

Това е може би най-сериозната промяна, която предизвика и доста дебати в края на миналата година. Тя засяга около 14 хил. имота в страната, които са регистрирани в платформата AirBNB, както и тези, които използват посредническите услуги на Booking и други подобни онлайн платформи, за да отдават имотите си под наем.

Сега патентен данък се дължи за места за настаняване, които са категоризирани с една или две звезди и са с не повече от 20 стаи. Размерът му е от 25 до 250 лв. на стая според местонахождението на обекта, като точната сума се определя всяка година от общините.

Новият момент е, че патентен данък ще се дължи и от местата за настаняване с до 20 стаи, които се отдават през онлайн платформи като AirBnB и Booking. Какво точно ще се изисква, за да може да се регистрират тези обекти, трябва да стане ясно до края на март, когато трябва да е готова наредбата за тях. След това собствениците им ще имат три месеца, в които да се регистрират по Закона за туризма, като обещанието на управляващите е това да става по електронен път.

За да се плаща патент, има две изисквания - приходите от дейността по краткосрочно отдаване под наем през предходната година да са били под 50 хил. лв., както и да няма регистрация по общия режим на ДДС.

Изключение са само регистрираните по специален режим на ДДС (чл. 97а от Закона за ДДС), които са задължени да спазват отдаващите през платформите имоти. При него не се чака натрупването на 50 хил. лв. облагаем оборот, а ДДС регистрацията трябва да се направи преди започване на дейността по отдаване под наем. При този специален режим ставката също е 20%. С нея се облагат обаче само комисионите, които собственикът на имота дължи на Booking или Airbnb за посредническата услуга по намиране на наемател (клиент). Airbnb удържа 3% от стойността на нощувките, a собственикът на имота – физическо лице, трябва да начисли върху тази удържана сума 20% ДДС и да го внесе в държавния бюджет.

При достигане на прага от 50 хил. лв. оборот собствениците на подобни апартаменти за краткосрочни наеми минават на регистрация по ДДС по общия ред. Тогава полученият доход от дейността се облага с 10% данък общ доход. Физическите лица имат право на 10% нормативно признати разходи, когато наемодателят не се счита за търговец по смисъла на Търговския закон, т.е. при тях ефективната ставка е 9%.

В ТЗ е посочено, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища. При този режим на облагане наемодателят трябва да декларира и внася данъка на тримесечие (когато платците не са предприятия), като е задължен да подава и годишна декларация.

Ако обаче физическото лице не обитава апартамента/къщата, която отдава краткосрочно под наем, е възможно да се приеме, че е търговец по смисъла на ТЗ. Това означава, че лицето трябва да се облага като търговец за получения доход от туристически услуги, въпреки че формално не е регистриран като такъв. Тоест физическото лице трябва да води счетоводство, да формира резултат, да декларира и заплаща 15% данък върху печалбата от дейността си, така както са задължени едноличните търговци. Данъкът се дължи на годишна база с подаване на годишната декларация.

И някои по-дребни промени

Извън доходите от наеми в електронните платформи има няколко промени в данъчното законодателство, които по-скоро са незначителни и няма да засегнат голям брой лица.

• Данъчните облекчения - От влизането в сила на закона до 2018 г. включително лицата, които ползваха данъчно облекчение за намалена работоспособсност, следваха да прилагат копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК при подаване на годишните си данъчни декларации. От 2020 г., съответно и при подаването на ГДД за 2019 г., прилагането на този документ към декларацията вече не е необходимо. На практика НАП разполага с достъп до регистър "Единна информационна система на медицинската експертиза" и съответната информация. Все пак копие на валидното решение на ТЕЛК/НЕЛК следва да се представя на работодателя за целите на ползване на облекчението текущо през годината. От тази година отпада и задължението за прилагане на копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК от лица, ползващи данъчно облекчение за отглеждането на деца с увреждания. Не се изисква и прилагане на копие за покупка на осигурителен стаж при пенсиониране.

• Промяна в обхвата на необлагаемите доходи - През октомври 2019 г. е направена промяна в обхвата на освободените от облагане доходи от трудови правоотношения. Необлагаеми са доходите от трудови правоотношения общо до 2400 лв. под формата на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Преди промяната еднократните помощи при осиновяване не бяха сред необлагаемите доходи.

• Доходи от спортни клубове на треньори и спортисти - През 2019 г. беше приет нов Закон за физическото възпитание и спорта, с който е уредено сключването на възмездни договори между съответния спортен клуб и треньорите и/или спортистите. Доходите по тези договори ще се облагат като доходи от трудови правоотношения.

Данъчните декларации – предварително попълнени

През март тази година за първи път ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат персонален код на НАП или електронен подпис. Така ще отпадне необходимостта към декларацията да се прилагат служебни бележки за получени през годината доходи. Персоналният идентификационен код на НАП може да се вземе от всеки офис на данъчните и е безплатен. Тази година данъчната кампания 2020 г. ще започне на 10 януари заради промени в законодателството. Декларациите за доходите на физическите лица и тези за облагане с корпоративни данъци могат да бъдат подадени най-рано на тази дата както по електронен път, така и на място в офисите на НАП. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2020 г. е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите 30 април.

Още от Капитал