Лични данъци 2021: Какво ново

По-лесно деклариране на доходи от наем и по-големи данъчни облекчения за деца и ремонт на жилище

Празниците приключиха, 2020 г. най-накрая е в огледалото за задно виждане и всички стискат палци 2021 г. да е по-различна. Това, което няма да се промени обаче, е задължението да си плащаме данъците - НАП стартира кампанията си на 10 януари и си струва да припомним какво се променя за физическите лица.

Кардинални изменения няма, но пък има две по-малки положителни новости - по-малко бумащина и нови данъчни облекчения. Най-едрите промени са опциите за приспадане на разходи за ремонт на лично жилище от данъчната основа и намалението за работещи родители. Тези облекчения за семейния бюджет обаче ще се усетят чак през 2022 г., тъй като започват да се прилагат върху доходите, получени през тази година.

Основните данъчни ставки остават без промяна, а за тези, които имат персонален идентификационен номер от НАП или електронен подпис, данъчните декларации отново ще бъдат предварително попълнени. Доходите, получени за 2020 г., могат да се декларират между 10 януари и 30 април. За еднолични търговци и земеделски стопани срокът е удължен до 30 юни, тъй като те се съпоставят с дейността на фирмите, уточняват от НАП.

Облекчение за ремонт на жилище

От тази година хората, които ремонтират свой жилищен имот, имат право на данъчно облекчение. При деклариране на доходите си през 2022 г. те ще могат да си приспаднат до 2000 лв. от платените от тях разходи за ремонт през тази година от сумата на годишната си данъчна основа и така на практика да намалят дължимия данък общ доход.

Тук става дума единствено за разходи за положен труд. Ако общата сметка на ремонта е 2000 лв., но в тази сума влизат покупката на материали за 500 лв., облекчението се ползва само за останалите 1500 лв. Друг фактор, който може да предизвика множество главоболия, е задължението лицата да изискват от майсторите, които извършват ремонта, документ за извършения труд (независимо дали изпълнителят е физическо лице или фирма) и още един за плащането (фискален бон, разписка, фактура, банков документ). Първият вид документ трябва да съдържа наименование и номер, дата на издаване, име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат, или единен граждански номер на издателя и получателя, предмет и стойностно изражение на стопанската операция. Ако имотът е собственост на повече от един човек, облекчението може да се ползва от всеки от тях, като се уговорят кой каква сума да си приспадне от данъчната декларация, като общата не трябва да надвишава 2000 лв.

Добра новина е, че в графата "ремонти и подобрения" НАП включва всякакви дейности в построен имот: новозакупен апартамент с Акт 16, в който започват довършителни работи; смяна на дограми и паркети; ремонт по покрив; общи части на блокове (тук всеки платец от блока трябва да разполага с документ за изплатената от него сума, издаден от изпълнителя на ремонта).

Условията за ползване на облекчението са няколко: имотът трябва да е в България и да не е включен в дейността на предприятие, а човекът, който се възползва от облекчението, трябва да е собственик или съсобственик на жилището. Това означава, че наематели, които ремонтират чужд апартамент за своя сметка, не могат да се възползват от намалението. Документите, удостоверяващи изплатените на майсторите суми, не се прикачват към годишната данъчна декларация на този, който се възползва от отстъпката - той ще трябва да посочи данните в данъчната си декларацията (включително за извършилите ремонта) и да пази документите, ако ги поискат данъчните.

Детски сметки

От тази година се увеличава в пъти и размерът на данъчното облекчение за деца. Досега той беше символичен - 200 лв. отстъпка от годишната данъчна основа на единия родител за семейства с едно дете, 400 лв. за две, 600 лв. за три и повече и 2000 лв. за дете с увреждания. През 2022 г. обаче родителите ще могат да отпишат от облагаемите си доходи за предходната година общо 4500 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, 9000 лв. за две или дете с увреждания, 13 500 лв. за три и повече деца.

Така по груби сметки за едно дете в края на годината работещите родители ще могат да "спестят" данък общ доход в размер на 450 лв. Когато на единия от родителите доходът е по-малък от сумата на облекчението, за да го използва цялото, то може да бъде разпределено между двамата родители. Облекчението може да се ползва и за новородени и за навършващи пълнолетие през 2021 г. В закона е записано, че отстъпката е само за доходите, получени през тази година. Тя може да се използва по два начина - при подаване на годишната данъчна декларация през 2022 г. или още тази година (обикновено есента) през работодателя.

Други малки промени

От началото на тази година има и едно малко облекчение за физически лица, свързано с издаването на документи за придобити доходи от стопанска дейност или от наеми, които са платени от друго физическо лице. Ако например физическо лице получава наем от друго, първото трябва да издаде документ за придобит доход. Ако парите са платени по банков път, такъв документ вече няма да е нужен. Ако са кеш, в този документ вече няма нужда да се посочва ЕГН. Изключение са самоосигуряващи се лица, които придобиват доходи от работа за фирми (т.е. платецът на дохода е юридическо лице) - те са задължени във всички случаи да издават документ.

3000 лв. е максималният осигурителен доход и през 2021 г., а минималната заплата е 650 лв.

От тази година влиза в сила и още едно данъчно облекчение - доходите от сделки, сключени на организирания от Българската фондова борса нерегулиран пазар за растеж на малки и средни предприятия (beam), няма да бъдат облагани.

Удобните предварително попълнени данъчни декларации ще са факт и тази година. Но е добре да се има предвид, че в тях се съдържа информацията за доходи от трудови и извънтрудови договори, а други доходи (като наеми, платени от физическо лице) трябва да бъдат добавени от данъкоплатците. Прикачването на сканирани служебни бележки или ТЕЛК решения също не е нужно, няма и да бъдат раздавани от работодателите, освен ако не бъдат изрично поискани от служителя. Персоналният идентификационен код на НАП, който е нужен за подаване на данъчна декларация онлайн, е безплатен и може да се вземе за минути от всеки офис на данъчните, а на канала на НАП в YouTube могат да бъдат намерени клипове с инструкции за попълване на декларациите.

Срокове и отстъпки

Данъчните декларации за доходи, получени през 2020 г., ще може да се подават от 10 януари до 30 април, съобщиха от НАП. Всеки, който подаде онлайн декларация до 31 март 2021 г., може да се възползва от 5% отстъпка върху данъка за довнасяне (но не повече от 500 лв.). За еднолични търговци и земеделски стопани срокът за декларациите е удължен до 30 юни. Според последните промени в законодателството юридическите лица подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Срокът за плащане на корпоративния данък е 30 юни.

Други данъчни облекчения

  • До 1% от дължимия данък може да се спести, ако през годината са извършени безкасови плащания (с карта или банков превод) в размер на поне 80% от сумата на получените облагаеми доходи. Данъчното облекчение е до 500 лв.
  • Хора с намалена работоспособност от 50% и повече могат да понижат данъчната основа с до 7920 лв. От 2020 г. прилагането на копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК към годишната данъчна декларация не е необходимо.
  • Данъчната основа се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване до 10% от нейния размер. Същото важи и за доброволното здравно осигуряване и застраховките "Живот", като те могат да са сключени не само с дружества от ЕС, но и на други държави - членки на ОИСР. Последното е за доходи, получени от 2021 г.
  • Хора, които са навършили възрастта за пенсиониране, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж, за да вземат пенсия, имат право да си доплатят, като данъчната основа се намалява с внесените през годината суми за тази цел.
  • Данъчни облекчения могат да ползват и хора, които са направили дарения през годината. Размерът на намалението варира от 5% до 50% в зависимост от организациите, които са получили дарението. Общият размер на намалението не може да превишава 65% от сумата от годишните данъчни основи.
  • Млади семейства могат да ползват облекчение за купуване на жилище на кредит. От данъчната основа може да се приспаднат дължимите лихви за съответната година. Изисквания: жилището е единственото за семейството; поне едно от лицата е било под 35-годишна възраст при сключването на договора за ипотечен кредит; лицата имат сключен граждански брак. Ако кредитът е по-голям от 100 хил. лв., облекчението е за дължимите лихви по първите 100 хил. лв. от главницата. Облекчението се ползва само от едно от лицата.


Облекченията могат да се ползват само в случаите, в които данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на данъчната декларация.

Още от Капитал