Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България

Данъци 2023: Как се декларират инвестициите в акции

Доходите от сделки с финансови активи, направени на регулирани пазари в ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн, са освободени

След като има сделки по продажба или замяна, първо и най-важно - трябва да се определи дали доходът е облагаем или освободен от облагане
След като има сделки по продажба или замяна, първо и най-важно - трябва да се определи дали доходът е облагаем или освободен от облагане
След като има сделки по продажба или замяна, първо и най-важно - трябва да се определи дали доходът е облагаем или освободен от облагане    ©  Цветелина Белутова
След като има сделки по продажба или замяна, първо и най-важно - трябва да се определи дали доходът е облагаем или освободен от облагане    ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
 • Дивиденти от чужбина в повечето случаи идват с удържан данък, но ако той е под 5%, трябва да се плати данък до тази ставка
 • Малко по-различно се определя дължи ли се данък или не, в случай че са дадени пари на доверително управление
 • Атрактивният BEAM е нерегулиран пазар, но за облагането на него има изключение

През последните години българите откриха алтернативните форми за инвестиране на спестяванията си - взаимни фондове, акции, крипто, инвестиционно злато, застраховки живот, допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Търсенето на допълнителната доходност обаче върви и с едно не толкова приятно упражнение - декларирането й пред данъчните. Българското законодателство е доста либерално по отношение на финансовите инструменти - някои от тях са освободени от данъци, а с други може да се намали данъчната основа, върху която се дължи окончателен данък.

Темата накратко
 • Дивиденти от чужбина в повечето случаи идват с удържан данък, но ако той е под 5%, трябва да се плати данък до тази ставка
 • Малко по-различно се определя дължи ли се данък или не, в случай че са дадени пари на доверително управление
 • Атрактивният BEAM е нерегулиран пазар, но за облагането на него има изключение

През последните години българите откриха алтернативните форми за инвестиране на спестяванията си - взаимни фондове, акции, крипто, инвестиционно злато, застраховки живот, допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Търсенето на допълнителната доходност обаче върви и с едно не толкова приятно упражнение - декларирането й пред данъчните. Българското законодателство е доста либерално по отношение на финансовите инструменти - някои от тях са освободени от данъци, а с други може да се намали данъчната основа, върху която се дължи окончателен данък.

Тази година данъчните декларации се подават до 30 април или първия работен ден след него, в случая 2 май. Преди попълването им обаче е важно да се отделят облагаемите от необлагаемите финансови активи.

Кога се дължи данък

За да има доходи, трябва да има сделки - продажба или замяна на финансовите активи. Доходът се смята за придобит на датата на сделката, а не към момента на плащането, както е в общия случай за останалите доходи. Има доход дори парите от сделката да са реинвестирани в друг финансов актив, както често се случва в един портфейл - например продадена е акция на Tesla и с печалбата или средствата от това са купени книжа на Apple.

След като има сделки по продажба или замяна, първо и най-важно - трябва да се определи дали доходът е облагаем или освободен от облагане. Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) не се облагат доходите от:

 • сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми (договорни и взаимни фондове) и на национални инвестиционни фондове, акции, права за увеличение на капитала и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар;
 • обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, доход от акции изкупени при търгово предложение в компании, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на ЕС, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн). За обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип.

По правило сделките с финансови активи, направени на регулирани пазари в ЕС и ЕИП, са освободени, докато на нерегулирани пазари в ЕС и ЕИП и на пазари в трети страни, като например САЩ и Япония, са облагаеми. Ако обаче се инвестира например в ETF върху американски индекс, чиито акции се търгуват на европейска борса, доходът от него също не е облагаем.

За да се прецени дали доходът от сделката е облагаем или освободен, инвеститорът трябва да разполага с информация за вида на финансовия актив и пазара, на който е сключена сделката. Европейският орган за ценните книжа и пазарите (ESMA) поддържа регистър на регулираните пазари и там трябва да се проверява всяка борса, на която е сключена сделката, дали е "регулиран пазар" по смисъла на закона.

В България регулиран пазар е БФБ, като сделките на него са освободени от данъци. Нерегулирани са извънборсовият и MTF BSE International, на който се търгуват акции и депозитарни разписки на чужди компании. При MTF може да се изпадне в ситуация, при която там е купена акция на Volkswagen например и печалбата от нея да е облагаема. Ако обаче акцията е купена от борсата във Франкфурт, доходът от нея ще е освободен.

Атрактивният BEAM, който докара много малки инвеститори на борсата, също е нерегулиран пазар. За него обаче се даде данъчно изключение от 5 години - до 31 декември 2025 г. В този срок доходите от сделки там няма да се облагат, като ще се оцени неговият ефект и ще се прецени дали да бъде удължен.

Дивидентите не се декларират, тъй като при тях данъкът от 5% е удържан при източника на изплащане за физическите лица. За дивиденти от чужбина в повечето случаи също идват с удържан данък, но ако е под 5%, трябва да се плати до тази ставка. Доходите от сделки с държавни ценни книжа са необлагаеми, ако сделките са сключени на регулиран пазар в страната или ЕС - у нас това е БФБ. Печалбите от сделки с ДЦК на извънборсов пазар, каквато е българската практика, формират облагаем доход.

Трябва да се има предвид, че печалбите от финансови инструменти, за които законът позволява, може и да са освободени от данък, но загубите от тях не могат да се използват за намаляване на данъчната основа.

Много хора си мислят, че сделките им с акции и плащания през платформи като Revolut са непроследими. Това обаче не е така. Revolut например е регистрирана в Европа банка. Дори данъчните да не получат информация за даден клиент по реда на автоматичния обмен на информация между отделните данъчни администрации, при поискване към съответната данъчна администрация ще получат. А и по принцип дори сега приходната администрация да няма достъп до информация за някоя платформа, рано или късно ще получи или ще засече по някакъв начин, коментира данъчен консултант.

Доверителен проблем

Малко по-различно се определя дължи ли се данък или не, в случай че са дадени пари на доверително управление на някой инвестиционен посредник и той търгува от името на клиента и за негова сметка, обясняват данъчни консултанти. Понякога отчетите им не съдържат всичко необходимо, за да се прецени облагаем ли е или освободен доходът, като често е трудно да се определи какъв е самият финансов актив, който е в портфейла. Тоест на практика лицата са силно затруднени да разграничат облагаемите доходи, които трябва да се декларират. Често те не са достатъчно финансово грамотни, а пък и многообразието на финансовите активи е много голямо.

Трябва да се има предвид, че българските инвестиционни посредници подават информация към НАП до 28.02. на следващата година за всички доходи, които са изплатили по сделки с финансови активи на физическите лица, т.е. всяка сделка по продажба или замяна в портфейла. Няма значение дали лицето е теглило пари от портфейла, или парите отново са реинвестирани от посредника.

Затова в този случай данъчната основа за доходите от разпореждане с финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Това е единствения доход по закон, за който се допуска от печалбите да се приспадат загубите. Реализираната печалба или загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател. С комисионите по сделките, както ако има и други разходи, не се намалява реализираната печалба, съответно не се увеличава загубата от всяка сделка.

Във връзка с финансовите активи в годишната данъчна декларация се декларира следното:

 • Облагаемите доходи от сделки с имущество (финансови активи) - задължително.
 • Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина - задължително; дори да нямате никакви облагаеми доходи, само на това основание сте длъжни да подадете ГДД с попълнено Приложение 8.
 • Освободените доходи от сделки с имущество и финансови активи, но само по желание на лицето с попълване на специално приложение за освободените доходи - Приложение 13.

Данъчните консултанти препоръчват Приложение 13 да се попълва, тъй като при една данъчна проверка на задълженото лице може да има проблем с доказване на доходите. Инвеститор, който е закупил акции за първи път през миналата година и е реализирал сделки с тях, трябва да подаде декларация. В нея трябва да включи и доходите си от трудови правоотношения. Това обаче не трябва да звучи стряскащо - в профила на всеки това вече е направено от НАП, физическото лице само трябва да потвърди данните си и да попълни съответните приложения вече с доходите от сделки с ценни книжа, като влязат с ПИК. Данъкът, ако се дължи такъв, е 10%.

Всичко това касае физическите лица, когато не са търговец по смисъла на Търговския закон. Ако лицето е търговец по смисъла на ТЗ за дейността си от търговия с финансови активи, дори без да е регистрирано като такъв, то се облага по различен ред. Търговците трябва да водят счетоводна отчетност, да формират резултат по реда на ЗКПО (като юридическите лица) и да плащат 15% данък. За търговията с финансови активи резултатът се формира по различен начин по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В него всички описани по-горе сделки също са освободени от облагане, но има и допълнителни, като например сделките на пазари, които ЕК е приела за еквивалентни на европейските регулирани пазари (в САЩ, Австралия и Хонконг). Също така в данъчната основа например влизат курсови разлики от валута, а също и разходите за комисионни на посредниците.

"Няма ясен критерий кога администрацията приема, че едно ФЛ действа като търговец или не, т.е. не е ясно колко сделки на година трябва да са сключени, за да се превърнеш в търговец", коментира пред "Капитал" данъчен консултант.

И малко облекчения

В момента за физическите лица могат да се прилагат девет данъчни облекчения, като тези с инвестиционна насоченост са няколко - лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и застраховане, лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, лихвени плащания по ипотечен кредит за млади семейства, безкасови плащания посредством намаляване.

С даренията също може да се приспада данъчната основа - през последните години много каузи накараха българите да даряват. С тях може да се намали данъчната основа с 5, 15 и 50%, като най-голямо е облекчението, когато дарението е за НЗОК. С 5% е, когато са за конкретно посочени лица, с 15% - за култура. Данъчно облекчение за дарения може се ползва и за суми, дадени безвъзмездно в държави от ЕС или ЕИП.

Ами златото?

През последните години българите откриха и инвестиционното злато. При него обаче има известен спор на база тълкуване между данъчни консултанти и търговци. Ако то се приема за финансов актив, се облага, ако е реален актив - не. Дали е финансов актив се определя от счетоводните стандарти, а по счетоводните стандарти физическото инвестиционно злато под формата на монети и кюлчета не е финансов актив. Някои данъчни консултанти обаче се позовават на документи на НАП и го приемат за финансов актив, което означава, че доходите от него са облагаеми. Самото притежание обаче не формира задължение за подаване на данъчна декларация.

ЕТ или физическо лице

Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се формират две данъчни основи:

1. Обща годишна данъчна основа, която е сбор от годишните данъчни основи на следните видове доходи: от трудови правоотношения, от друга стопанска дейност - граждански договори, авторски и лицензионни възнаграждения, свободни професии, доходи от земеделие, горско и ловно стопанство, занаяти, които не се облагат с патентен данък. Тази данъчна основа се облага с 10%.

2.Годишна данъчна основа за доходите от дейност като търговец, дори да не е регистриран като такъв. Физически, които са търговци, са ЕТ-тата, но има и такива, които действат като търговци, без да са се регистрирали - например купувам и продавам коли с цел печалба и го правя редовно, търгувам с криптовалути редовно, с акции/дялове и всякакви други финансови инструменти, със стоки по интернет и т.н.

Ако дадено лице попада и в двете хипотези - води се търговец, но едновременно има и доходи от трудов договор, попълва една данъчна декларация с цялата информация в нея.
3 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  bramasole avatar :-|
  bramasole
  • + 1

  "Тази година данъчните декларации се подават до 30 април или първия работен ден след него, в случая 1 май."
  Мисля, че в твърдението има малка неточност - Срокът за подаване на год. данъчна декларация за 2022г. от физически лица е 2 май. Това е първият работен ден след 30 април.
  За тези, които нямат нужната информация по темата, статията е полезна.

  Нередност?
 • 2
  ttcapital avatar :-|
  ttcapital
  • + 1

  До коментар [#1] от "bramasole":

  Благодаря за бележката, поправено е. Поздрави

  Нередност?
 • 3
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател
  • + 1

  Шест фирми, участвали в аферата #Хемусгейт вече са длъжници на НАП.
  https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10161465916801189
  Те дължат на фиска общо 23,2 милиона лв. към края на март 2023 г. Кухите компании са регистрирани на малоимотни, а един от тях вече е починал. С парите е финансиран и луксозен спа-хотел във Велинград.

  Нередност?
Нов коментар