Временни правила
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Временни правила

Временни правила

за операциите на Българска народна банка на открития пазар

950 прочитания

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тези временни правила се определят условията и редът за извършване на операциите на Българската народна банка (БНБ) на открития пазар.

(2) Операции на открития пазар са сделките с ценни книжа, сключвани между БНБ и финансовите институции при условията и по реда на тези временни правила.

Чл. 2. Предмет на сделките между БНБ и финансовите институции са следните ценни книжа:

1. държавни ценни книжа с падеж до 5 години, емитирани от Министерството на финансите и реализирани при условията на Наредба № 5 на Министерството на финансите и Българската народна банка от 18.08.1993 г. за емитиране на безналични държавни ценни книжа и за реда за придобиването и изплащането им (ДВ, бр.72 от 1993 г.);

2. други безналични държавни ценни книжа, определени с акт на Управителния съвет на БНБ.

Чл. 3. Българската народна банка сключва следните видове сделки с финансовите институции:

1. договори за окончателна покупка или продажба на ценни книжа;

2. договори за покупка или за продажба на ценни книжа с уговорка за обратно продаване или изкупуване след предварително определен срок, наричани за краткост "РЕПО-договори".

Глава втора ДОГОВОРИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ПОКУПКА

Чл. 4. (1) За сключване на договори за окончателна покупка или продажба на ценни книжа финансовите институции правят предложенията си пред дилърите в управление "Левови операции" при БНБ по телекс, факс или телефон.

(2) Направено по телефон предложение се взема предвид само ако до срока по чл.6, ал.1 се получи и писмено потвърждение, съдържащо необходимите реквизити.

Чл. 5. Писмените предложения за сключване на договор се изготвят по примерен образец съгласно приложение 1 и трябва да съдържат:

1. адресата на предложението;

2. наименованието на финансовата институция;

3. номера на разплащателната й сметка при БНБ;

4. качеството на страната по договора (продавач или купувач);

5. номера на емисията на ценните книжа, предмет на сделката;

6. съвкупната номинална стойност на ценните книжа, които страната желае да продаде или да закупи;

7. цената, по която страната желае да продаде или да закупи ценни книжа, изразена като процент на 100 лв. номинал с два знака след десетичната запетая (цифром и словом);

8. падежа на ценните книжа;

9. имената и подписите на две упълномощени от финансовата институция лица.

Чл. 6. (1) Предложенията за сключване на сделки по реда на тази глава се приемат всеки работен ден до 11.00 ч и са неотменяеми след този час.

(2) След проверка по водения при БНБ регистър за ценни книжа дали финансовата институция притежава предлаганите за продажба ценни книжа и дали те не са заложени, съответно дали притежава необходимите средства по разплащателната си сметка, включително и разрешения й овърдрафт, управление "Левови операции" я уведомява до 16.00 ч на същия работен ден за своето решение по предложението.

(3) Когато уведомлението по предходната алинея е направено по телефон, то задължително се потвърждава и писмено.

(4) След сключването на сделката управление "Държавни кредити" извършва необходимите записвания в регистъра за ценни книжа и произтичащите от това разплащателни операции с вальор денят на уведомлението по ал. 2.

Чл. 7. (1) Когато преценява дали предложената цена по чл. 5, т. 7 е приемлива, Българската народна банка излиза от следните критерии за формиране на цената на държавните ценни книжа, предмет на сделката:

1. достигнатата средна цена на първичния аукцион, ефективната годишна доходност, формирана от тази цена, и дните до падежа на съответната емисия;

2. когато средната цена на първичния аукцион осигурява доход, изразен като проста годишна лихва, който е по-нисък от основния лихвен процент на БНБ, цената се коригира до размер, който гарантира доход, равен на основния лихвен процент;

3. промените в цените на всички емисии ценни книжа в съответствие с движението на основния лихвен процент на БНБ от датата, от която влиза в сила изменението.

(2) В зависимост от състоянието на паричния пазар и целите на паричната политика дилърите в управление "Левови операции" могат да вземат решение за отклонение на цената, формирана по реда на предходната алинея, до 5 на сто по отношение на ефективната годишна доходност.

Глава трета

ДОГОВОРИ С УГОВОРКА ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ (РЕПО-ДОГОВОРИ)

Чл. 8. (1) Сключването на РЕПО-договори за срок не по-кратък от 15 дни се извършва чрез търг.

(2) Българската народна банка уведомява финансовите институции с писмо или по телекс за условията на сделката 5 дни преди провеждането на търга (приложение 2).

Чл. 9. (1) Търгът за сключване на РЕПО-договори се провежда от комисия, определена от Управителния съвет на БНБ, в чийто състав се включват трима постоянни и двама алтернативни членове, наричана по-нататък за краткост "комисията".

(2) Право на участие в търга имат всички финансови институции.

Чл. 10. (1) Финансовите институции, които желаят да участват в търга, изпращат в запечатан плик, по телекс или по факс писмените си предложения до БНБ, управление "Левови операции", до 16.00 ч на предхождащия провеждането на търга работен ден.

(2) Предложението за участие в търга се изготвя по примерен образец съгласно приложение 3 и трябва да съдържа:

1. адресата на предложението;

2. наименованието на финансовата институция;

3. номера на разплащателната й сметка при БНБ;

4. сумата на РЕПО-договора, изразена в левове (цифром и словом);

5. цената във вид на лихвен процент, изразен като годишна лихва, с точност до 0.01;

6. номера на емисията, номиналната стойност (цифром и словом) и падежа на ценните книжа, предмет на сделката;

7. имената и подписите на две упълномощени от участника лица.

(3) По желание на участника в предложението по предходната алинея може да се включи и клауза за "отворен" РЕПО-договор.

(4) Получените предложения се завеждат от комисията в специална книга, в която се посочват наименованието на участника и датата и часът на получаването им.

(5) Членовете на комисията осигуряват тайната на търга.

(6) Предложенията за участие в търга са неотменяеми след изтичането на крайния срок за представянето им.

Чл. 11. (1) При наличие на клауза за "отворен" РЕПО-договор в предложение за участие в търга, което е допуснато и класирано, и при съгласие на БНБ продавачът може да прекрати договора преди изтичането на определения срок.

(2) Прекратяването на договора по ал. 1 се извършва с писмено предизвестие до купувача най-малко 1 ден преди вальора на обратната сделка.

Чл. 12. (1) Дилърите в управление "Левови операции" при БНБ оценяват посочените в предложението ценни книжа по чл. 10, ал. 2, т. 6 въз основа на текущите им пазарни цени и допълнителен обезпечителен марж.

(2) Текущите пазарни цени се изчисляват при спазване изискванията на чл. 7.

(3) Оценката по ал. 1 може да бъде коригирана с допълнителен обезпечителен марж, обхващащ определени или всички посочени в предложението емисии ценни книжа.

(4) Допълнителният обезпечителен марж е от 5 до 20 на сто от пазарната цена на ценните книжа.

(5) Оценката по ал. 1, съответно коригирана съгласно ал. 3, служи за основа на комисията при извършване на действията по чл. 15, ал. 4, т. 2 и 3.

Чл. 13. (1) Едно и също количество ценни книжа от определена емисия не може да бъде предмет на повече от една сделка по повече от едно предложение на един участник.

(2) Когато в предложението на даден участник посоченото количество ценни книжа не е достатъчно за обезпечаване на сделката, размерът на сумата се привежда в съответствие с предложените ценни книжа.

Чл. 14. (1) Всеки участник може да прави неограничен брой предложения.

(2) Размерът на посочената в предложението сума трябва да е не по-малък от 1 000 000 лв. и да е кратен на 10 000.

Чл. 15. (1) Търгът се открива в 9.00 ч на определения за това ден.

(2) Заседанията на комисията са редовни, когато присъстват всичките й постоянни членове или поне един от постоянните членове, а отсъстващите са заместени от алтернативните членове.

(3) Комисията взема решения с обикновено мнозинство.

(4) Комисията:

1. проверява постъпилите предложения и ги допуска до участие в търга;

2. проверява оценката на ценните книжа и взема решение за допълнителния обезпечителен марж в размер до 5 на сто от текущата пазарна цена;

3. класира предложенията по реда на нарастването на обявените от участниците цени.

(5) При предлагане на една и съща цена предложенията се класират по реда на постъпването им в БНБ.

(6) Когато сумата на последното одобрено предложение е по-голяма от оставащото за разпределение количество, предложението се изпълнява частично до размера на остатъка.

(7) При частично изпълнение на предложението комисията по свой избор определя кои от посочените по чл. 10, ал. 2, т. 6 ценни книжа са предмет на сделката, както и размера на номиналната им стойност.

(8) Когато в предложението е включена клаузата "отворен", цената на класираното предложение се увеличава с 3 пункта, ако договорът е с уговорка за обратно продаване, съответно се намалява с 3 пункта, ако договорът е с уговорка за обратно изкупуване.

(9) Комисията може да не допусне даден участник до търга, както и да откаже сключването на отделни сделки, без да мотивира причините за това.

Чл. 16. (1) За провеждането на търга и за резултатите от него комисията съставя протокол в 2 екземпляра, който се подписва от всички нейни членове. Единият екземпляр се предава на управление "Държавни кредити", а другият се съхранява в управление "Левови операции".

(2) След закриването на търга комисията уведомява всички участници за резултатите от него до края на същия работен ден.

(3) Когато уведомлението по предходната алинея е направено по телефон, то задължително се потвърждава и писмено.

Чл. 17. След приключването на търга управление "Държавни кредити" прехвърля по водените в БНБ регистри собствеността на посочените в предложенията ценни книжа на класиралите се участници и извършва произтичащите от това разплащателни операции.

Чл. 18. (1) Изпълнението на сключените сделки се извършва служебно от БНБ с вальор датата на провеждането на търга.

(2) В деня на обратното изкупуване или продаване управление "Държавни кредити" служебно извършва съответните записвания по регистрите на купувача или продавача и произтичащите от това разплащателни операции.

Чл. 19. (1) Българската народна банка сключва РЕПО-договори извън търга за срок по-кратък от 15 дни. Относно реда за сключването на такива договори се прилагат съответно разпоредбите на глава втора.

(2) Предложението на финансовата институция за сключване на РЕПО-договор се изготвя по примерен образец съгласно приложение 4 и трябва да съдържа:

1. адресата на предложението;

2. наименованието на финансовата институция;

3. номера на разплащателната й сметка при БНБ;

4. номера на емисията на ценните книжа, предмет на сделката;

5. съвкупната номинална стойност на прехвърляните ценни книжа (цифром и словом);

6. вальорите на сделката;

7. сумата на РЕПО-договора, изразена в левове (цифром и словом);

8. цената във вид на лихвен процент, изразен като годишна лихва с точност до 0.01;

9. падежа на ценните книжа;

10. имената и подписите на две упълномощени от финансовата институция лица.

Чл. 20. В случаите, когато договор по реда на тази глава е сключен с финансова институция, която на вальора на обратното изкупуване няма достатъчно средства по разплащателната си сметка в БНБ, включително и разрешения й овърдрафт, финансовата институция губи правото си да изкупи обратно ценните книжа, предмет на договора.

Глава четвърта ОГРАНИЧЕНИЯ И ОРГАНИ ЗА ОПЕРАТИВЕН НАДЗОР

Чл. 21. Българската народна банка не сключва сделки по глава втора и трета и не допуска до участие в търга за сключване на РЕПО-договори банки, които до края на работния ден, предхождащ сделката или търга, не са:

1. изпълнили регулаторите и нормативите, определени от Българската народна банка;

2. упълномощили поне две лица да подписват и да предават предложенията им за сключване на сделки по реда на тези правила.

Чл. 22. (1) За оперативен надзор на операциите на открития пазар се определя комисия от управление "Левови операции" в състав:

1. началникът на управлението;

2. началникът на отдел "Анализи и парични инструменти";

3. началникът на отдел "Рефинансиране".

(2) Комисията за оперативен надзор може да:

1. взема решение за по-голямо отклонение от 5 на сто по чл. 7, ал. 2;

2. взема решение за увеличение или намаление на обезпечителния марж по чл. 12, ал. 4;

3. променя условията на обявения по глава трета търг в частта за обема на сделката, както и изцяло да го отмени.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тези временни правила "финансови институции" са търговските банки, Държавната спестовна каса, Държавният застрахователен институт и застрахователните дружества с регистриран капитал не по-малко от 200 млн. лв., които имат разплащателна сметка в Българската народна банка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Тези временни правила се издават на основание чл. 62 във връзка с чл. 29, т. 3 и чл. 33, т. 1 от Закона за Българската народна банка и са приети с Решение № 141 на Управителния съвет на БНБ от 18.04.1994 г.

Управител: Т.Вълчев

Приложение 1

ДО БНБ

Управление "Левови операции"

Търговска банка "А", разплащателна сметка при БНБ 661 133 000 0, продава (купува) държавни ценни книжа емисия 0 с номинал 1 000 000.00 (един милион лева) при цена 81.16 (осемдесет и едно цяло и шестнадесет стотни) на сто за 100 лв. номинал. Държавните ценни книжа са с падеж 3.02.1994 г.

А.А., изп. директор А.Б, изп. директор

Приложение 2

Уведомяваме ви, че БНБ ще проведе търг за сключване на договор за покупка с уговорка за обратно продаване на държавни ценни книжа за сумата 1 000 000 000 лв. Търгът ще се проведе на 1.10.1994 г. Срокът на сделката е 30 дни с вальор на обратната продажба 1.11.1994 г.

Предложения за участие в търга се приемат след 8.30 ч на 25.09.1994 г. до 16.00 ч на 30.09.1994 г.

Приложение 3

ДО БНБ

Управление "Левови операции"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в търга на 1.10.1994 г.

ТБ "А", разплащателна сметка при БНБ 661 133 000 0, продава:

1. Емисия АА с номинал 300 000 000.00 (триста милиона) лева с падеж 05.01.1995 г.;

2. Емисия АБ с номинал 200 000 000.00 (двеста милиона) лева с падеж 08.03.1995 г.

Сума на РЕПО-договора - 400 000 000.00 (четиристотин милиона) лева. РЕПО-лихвен процент - 63.00.

А.А., изп. директор А.Б, изп. директор

Приложение 4

ДО БНБ

Управление "Левови операции" Отдел "Паричен пазар"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТБ "А", разплащателна сметка при БНБ 661 133 000 0, предлага сключването на РЕПО-договор при следните условия:

1. Продава емисия № 0 с номинал 1 000 000.00 (един милион) лева с вальор 30.06.1994 г.

2. Купува емисия № 0 с номинал 1 000 000.00 (един милион) лева с вальор 03.07.1994 г.

Държавните ценни книжа са с падеж 30.12.1994 г.

Сума на РЕПО-договора - 800 000.00 (осемстотин хиляди) лева.

РЕПО-лихвен процент - 63.00.

А.А., изп. директор А.Б, изп. директор

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK