ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Софийски градски съд е вписал преобразуването на "Софийска фондова борса" ООД в акционерно дружество. Неговият капитал е 18 млн. лв., разпределен в поименни акции с номинал 1000 лв. Съветът на директорите е в състав: Владимир Ташков, Емил Кюлев, Димитър Желев, Божидар Данев, Александър Данаилов, Георги Шиваров и Атанас Георгиев. Изпълнителен директор е Божидар Данев.

ДВ бр. 37/1994 г.

***

Общото събрание на акционерите на "Балканбанк" АД ще се състои на 7 юни 1994 г. в зала 6 на НДК в София. Ще бъде приет отчетът за дейността на банката през 1993 г. Освен това ще бъдат направени промени в устава на "Балканбанк", както и промени в съвета на директорите.

ДВ бр. 37/1994 г.

***

Общото събрание на акционерите на "Добруджанска търговска банка" АД ще се състои на 9 юни в Добрич. Ще бъде одобрен годишният счетоводен отчет на банката и избран одитор за 1994 г.

ДВ бр. 37/1994 г.

***

Излезе регистрацията на акционерно дружество "Търговска банка "Моллов" АД. Дружеството е с капитал 200 млн. лв., разпределен в поименни и приносителски акции с номинал 1000 лв. В съвета на директорите на банката влизат Валентин Моллов, Агнеса Илиева - председател, Снежана Димитрова - изпълнителен директор, Николай Косашки и Петьо Блъсков.

ДВ бр. 38/1994 г.

***

Регистрирано е акционерно дружество с държавно имущество "Въглища - холдинг" АД. Неговият капитал е 6.658 млрд. лв., разпределен в 665 820 неделими поименни акции, представляващи дялово участие в капитала на всяко едно от дъщерните дружества: Мини "Марица изток" АД Раднево, Мини "Бобов дол" АД, Мини "Перник" АД, Мини "Маришки басейн" АД Димитровград, Мини "Балкански басейн" АД Сливен и още 7 дружества от въгледобива в цялата страна. Съветът на директорите е в състав: Цветан Тодоров - изпълнителен директор, Нина Димитрова, Димитър Русчев и Емил Мингов.

ДВ бр. 38/1994 г.

***

Агенцията за приватизация е открила процедура за приватизацията на "Ал. Димитров" ЕООД, гара Ал.Димитров, Радомирско, и "Югоплод" ЕООД. Хасково. Общ дял от 20% на второто дружество е предложен при облекчени условия на колектива на фирмата.

ДВ бр. 38/1994 г.

***

Комитетът по туризъм при Министерски съвет открива процедури за приватизация на следните дружества от сферата на туризма: "Туристсервиз" ЕООД София, "Елтур" ЕООД София и "Ремонткомплекттур" ЕООД София. Традиционно за КТ и при трите обекта начинът за продажба се конкретизира след оценка на обекта и идентификация на потенциалния купувач.

ДВ бр.37/1994 г.