Задбалансово отчитане на активи и пасиви

Потребителите на счетоводна информация се интересуват предимно от балансовите активи и пасиви, след анализ на които те взимат съответните решения. В дейността на предприятието обаче съществуват и други активи и пасиви, които по принцип нямат пряко отношение към финансовите резултати на дадено предприятие. Те се отчитат задбалансово, но понякога информацията за тях е толкова важна, колкото и тази по балансовите пера. Някои от тях при определени условия биха могли да окажат такова влияние, при което те започват вече да се отчитат балансово във финансовите отчети на предприятията.

В националния сметкоплан са предвидени девет групи задбалансови сметки с двуцифрен номер, а предприятията при изработването на собствения си индивидуален сметкоплан могат да създават сметки с трицифрен номер към всяка от тези групи.

Задбалансовото отчитане се прилага за следните видове активи и пасиви:

Чужди материални, нематериални и финансови дълготрайни активи и чужди материални запаси, които по някаква причина са в предприятието. Най-разпространени тук са случаите, когато предприятието приема материали за преработка на ишлеме, наема материални дълготрайни активи, използва чужд инвентарен и неинвентарен амбалаж. Материалните и нематериалните дълготрайни активи, отдадени при условията на експлоатационен лизинг, също се отчитат задбалансово у лизингополучателя.

Банките отчитат задбалансово ценни книжа (акции, облигации, съкровищни бонове, полици, чекове и др.), които клиентите им депозират като гаранция, финансовите къщи могат да отчитат задбалансово ценни книжа на свои клиенти и за които къщата е поела задължение например да събира дивиденти, лихви и др., както и да ги продава след изрично нареждане.

Условни вземания, които може да възникнат, но може и да не възникнат. Отчитат се, за да се следи събирането им, ако евентуално възникнат. Тук банките могат да отчита евентуалните си вземания от гаранти на заемополучатели. Търговците също могат да използват това задбалансово перо, за да отчитат евентуалните си вземания по авали на получени полици от свои клиенти.

Условни задължения. Тези задължения в момента не съществуват, но в бъдеще е вероятно да възникнат. Тук се отчитат поети гаранции към кредитори на други контрагенти.

Ако последният не погаси своето задължение и то стане изискуемо от нас, тогава следва да го отчитаме вече в баланса, като "Други задължения". Нашето вземане от контрагента, който не е платил на своя кредитор, вече ще се отчита в перото "Други вземания". Същата е процедурата на отчитане, когато ставаме поръчители върху полица на наш контрагент.

Собствени активи, временно изключени от стопанския оборот. Най-често срещаният случай тук е при отчитането на отпечатаните акции или облигации в акционерните дружества, които обаче все още не са продадени. Тук те се отчитат и в случая, когато са изкупени обратно от дружеството при намаляване на капитала, преди да се унищожат и при изкупуването им с цел да се регулира тяхната пазарна цена.

Собствени пасиви, временно изключени от стопанския оборот. Тук се отчитат приходи, които трябва да постъпят през някакъв бъдещ период. Тук следва да прави разлика с балансовото отчитане на приходите бъдещи периоди. При тях паричните средства са постъпили и те са станали част от патримониума на предприятието, докато при задбалансовото отчитане постъпленията се очакват през някакъв бъдещ период.

(Капитал)