Мерки за осигуряване на фискалните приходи
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Мерки за осигуряване на фискалните приходи

Мерки за осигуряване на фискалните приходи

1050 прочитания

За да може да се изпълнят бюджетните приходи, така че да се спази размерът на очаквания бюджетен дефицит и да се ограничи инфлационният натиск, кабинетът подготвя пакет от мерки за затягане на финансовата дисциплина.

Правителството, разбира се, срещна парламентарната подкрепа на мнозинството, което планира да разгледа тези мерки (доколкото повечето от тях са свързани с промени в закони) непосредствено след приемане на закона за бюджета.

Затягане на счетоводната дисциплина

Подготвените от финансовото министерство промени в Закона за счетоводството предвиждат повишаване на санкциите за нарушителите и въвеждане на някои допълнителни изисквания в счетоводната отчетност.

Задължението за водене на двустранно счетоводство ще важи за всички предприятия със средносписъчен брой на персонала от предходната година над 10 души и нетен размер на приходите от продажби от предходната година над 5 млн. лева. Досега задължението важеше за предприятия с над 10 души и активи в размер до 5 средногодишни заплати на заетия персонал. Предприятията, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност ще са длъжни да прилагат двустранно счетоводно записване.

Друга промяна предвижда в първичните счетоводни документи задължително да се отразяват данъчните номера на предприятията, осъществяващи стопанската операция и печат на предприятието - съставител на документа.

Първичните и вторичните счетоводни документи ще трябва да се съхраняват 5 години. Сега действащото законодателство изисква съхранението да е до извършването на следващата проверка.

При неспазване на разпоредбите на Закона за счетоводството ръководителите и главният счетоводител ще бъдат глобявани в размер до 5 минимални месечни работни заплати, а при повторност - глобата ще е до 10 минимални работни заплати (МРЗ).

На предприятията ще се налага имуществена санкция в размер от 5 до 50, а при повторение - до 100 минимални месечни заплати, фирмите допълнително ще бъдат санкционирани в размер от 50 до 100 МРЗ, а при повторност - до 200 МРЗ, ако не водят счетоводство, ако счетоводните документи не съдържат всички изисквани от закона реквизити, ако не съставят баланс или пък не го представят навреме на НСИ, респективно, ако не го публикуват в указания срок в централен ежедневник.

Контрол над дипломираните експерт-счетоводители

Кабинетът подготвя и въвеждането на по-ефективен контрол над дипломираните експерт-счетоводители. Публична тайна е, че сега някои от тях заверяват съмнителни баланси.

Предвижда се да се изготви отделен закон за дипломираните експерт-счетоводители, който да урежда материята, свързана с придобиването и изгубването на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, проверките и заверките на годишните счетоводни отчети, санкциите.

Понеже приемането на този закон едва ли може да стане по-рано от края на годината, финансовото министерство предлага аналогични промени в Закона за счетоводството.

Според предложенията на задължителна проверка и заверка от дипломирани експерт-счетоводители ще подлежат годишните счетоводни отчети на акционерни дружества, командитни дружества с акции, банки, застрахователни и други финансови институции.

Задължителна проверка от дипломиран експерт трябва да имат и всички останали предприятия, включително икономическите групи, които съставят консолидирани отчети при условие, че отговорят поне на два от следните критерии:

- сумата на актива на баланса към 1 януари на годината на съставянето му да е по-голяма от 7000 минимални месечни заплати за страната

- нетният размер на приходите от печалби и финансовите приходи за предходната година да превишава 14 000 минимални месечни заплати

- средната численост на персонала за предходната година да е над 30 души.

Промените в Закона за счетоводството предвиждат създаването на институт на дипломираните експерт-счетоводители със статут на юридическо лице. Нарушенията на одиторите ще се установяват и разследват от следствена комисия към института. Дисциплинарна комисия пък ще предлага на министъра на финансите да налага на провинилите си следните санкции:

- глоба в размер до 50 минимални месени работни заплати

- лишаване от правоспособност на дипломираните експерт-счетоводители за срок до 2 години

- лишаване от правоспособност на дипломираните експерт-счетоводители завинаги при особено тежки нарушения.

Интересен е текстът, който предвижда дипломираните експерт-счетоводители да носят имуществена отговорност за вредите, които виновно са причинили на своите доверители или на трети лица.

Ако този текст се прецизира добре, той би дал възможност на инвеститорите в дадено акционерно дружество да търсят възмездие от дипломиран експерт-счетоводител, заверил баланс на дружеството, който невярно показва добро състояние на компанията.

Актовете за констатирани нарушения в дейността на дипломираните експерти ще се съставят и от органите на данъчната администрация и на финансовия контрол.

Капитализиране на наказателната лихва

Друг проект на финансовото министерство предвижда приемането на кратък закон за лихвите върху държавни вземания, като същевременно се отменя сега действащият Закон за лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Проектът регламентира капитализация в края на финансовата година на наказателната лихва върху неизплатени в срок задължения към държавата - данъци, мита, такси, ДОО, заеми от бюджета и т.н.

Предвижда се наказателната лихва да остане същата, каквато е и сега според Закона за лихви върху данъци, такси и други подобни държавни вземания - 1/360 част от ОЛП плюс 0.05% за всеки ден. Този закон обаче предвижда, че лихва върху лихва не се събира. Според проекта лихвата ще се капитализира след изтичане на финансовата година, т.е. от следващата година наказателната лихва ще се начислява върху главницата плюс натрупаната дотогава наказателна лихва.

За невнесен в срок ДДС наказателната лихва ще се капитализира след изтичането на данъчния период, през който регистрираното лице е било длъжно да внесе данъка.

Разпоредбите за капитализиране на наказателната лихва ще се прилагат за държавни вземания, възникнали след влизането в сила на закона за лихвите върху държавни вземания.

Затягане на данъчната дисциплина

Подготвените промени в Закона за данъчното производство и Закона за данъчната администрация предвиждат затягане на данъчната дисциплина.

На данъчна регистрация ще подлежат и търговските представителства и клоновете на чуждестранните лица.

Данъчно регистрираното лице ще е длъжно да посочва данъчния си номер във всички документи, издавани във връзка със стопанската му дейност или подавани пред данъчните власти. Досегашният текст предвиждаше това да става само в документите, свързани с данъчното облагане, и отваряше вратичка за спор кои документи са свързани е данъчното облагане.

Данъчният субект ще е длъжен да съдейства на данъчния орган, като изготвя справки, дава писмени обяснения, документи, осигурява достъп до помещенията на фирмата и подходящо място за извършване на проверките.

В едномесечен срок от регистрирането си в данъчната служба данъчният субект трябва да определи поне едно лице, което да го представлява в негово отсъствие пред данъчните органи.

При писмено искане на данъчните органи съдилищата, общините, НСИ и други органи са длъжни в 7-дневен срок да представят данни за данъкоплатците. Ако откажат или се забавят, съответните длъжностни лица ще бъдат глобявани 50 000 лева.

С данъчно облагателен акт ще се определят не само данъчни, но и други задължения към държавата. Промените предвиждат, ако данъкоплатецът спечели съдебно дело за данъчни задължения, да няма право да иска от бюджета изплащане на разноските по делото.

Ревизирането на данъци, определени с влязъл в сила данъчно облагателен акт, може да става най-много до 3 години. Предвижда се и увеличение на санкциите в случай на нарушение на закона за данъчното производство. Лицата, които не изпълнят в срок задълженията си по закона - да се регистрират в данъчната служба, да платят данъците си и т.н., ще бъдат глобявани от 40 000 до 70 000 лева. Според сегашните текстове глобата е до 5000 лв. Лицата, които не съдействат при данъчни проверки, ще бъдат глобявани от 20 000 до 100 000 лева.

Данъчните органи ще могат да извършват действия по принудително събиране на държавните вземания и в определени случаи да носят оръжие.

Във фонда за стимулиране на данъчните служители ще постъпват 10%, а не 5%, както е сега, от допълнително разкритите приходи за бюджета. Средствата ще могат да се изразходват и за "стимулиране на лица, съдействали на данъчната администрация".

През миналата седмица в Държавен вестник беше обнародвана Наредба на Министерство на финансите за извършване на данъчни проверки и ревизии. Наредбата регламентира механизма за извършване на данъчните проверки и ревизии и съответните задължения на данъкоплатците в тази връзка.

Ограничаване на данъчните облекчения

Промени в данъчните закони, регламентиращи прякото облагане на доходите на физически и юридически лица, предвиждат премахване на някои от данъчните преференции, които водеха до намаляване на постъпленията в бюджета.

Ще отпадне възможността едноличните търговци да намаляват облагаемия си доход при покупка на дълготрайни финансови активи - акции и държавни ценни книжа.

В същото време доходът от лихви от държавни облигации и съкровищни бонове ще се включва в облагаемата печалба на юридическите лица. Сега те не плащат данък върху печалбата за дохода от лихви от държавни облигации и за 50% от дохода от лихвоносни съкровищни бонове.

Промени в Закона за данък върху общия доход предвиждат въвеждането на 10% авансови вноски по ДОД за доходи от граждански договори и упражняване на свободна професия. Авансовите вноски обаче ще се правят едва след като се превиши годишният необлагаем минимум (след като предварително са приспаднати нормативно определените разходи). Предвижда се и въвеждане на т.нар. лицензионни такси като твърда годишна сума вместо ДОД за някои трудни за облагане групи данъкоплатци - таксиметрови шофьори, занаятчии, продавачи на вестници и евентуално дребни търговци.

По линия на данък върху общия доход кабинетът си осигурява повече постъпления в бюджета, като забавя приемането на нов по-висок размер на необлагаемия минимум и съответни промени в таблиците, по които се определя дължимият ДОД. По този начин доходите на работещите по трудов договор постепенно растат в номинално изражение заради инфлацията, попадат в по-горен етаж на таблицата и съответно се плаща по-висок размер на ДОД.

Кабинетът предвижда и промени в имуществените данъци и в местните и ведомствените такси. Подготвят се по-високи норми за оценка на вградите, дворните места и парцелите, повишаване на ведомствените такси по Закона за държавните такси. Вече бяха повишени някои от таксите по Закона за местните данъци и такси, правителството предложи на парламента промени в Закона за акциите, които предвиждат по-високи косвени данъци за някои от основните акцизни стоки.

Достъпът до банковата тайна и облагането на банките

Проектобюджетът за 1995 г. е разчетен при въвеждането от средата на годината на данък за банките и застрахователните дружества, който да се определя на база на размера на активите. Новият данък ще замести данъка върху печалбата за тези институции.

Предстои да се уточни неговият размер, но най-вероятно той ще е 1% или дори по-нисък. Трябва да се уточни и върху кои точно активи ще бъде начисляван.

Във връзка с извършването на данъчни ревизии по искане на началника на териториалното данъчно управление в 7-дневен срок банките са длъжни да съобщят датите, когато в дебитите и кредитните обороти по сметката са отразени плащания над 100 000 лева, без обаче да съобщават данни за авоарите по сметките.

Проектът за промени в Закона за данъчното производство предвижда банкер, който не изпълни горното разпореждане, да бъде глобяван със 100 000 лева, а на банката да се налага имуществена санкция в размер на 1 млн. лева.

Други мерки

Допълнителните мерки за затягане на финансовата дисциплина включват промени в митническото законодателство, приемане на закон за Сметната палата, за финансовия контрол, устройствен закон за бюджета, промени в Наказателния кодекс и в Закона за събиране на държавните вземания. Предвижда се също така през есента да бъдат въведени бандероли за спиртните напитки, приемане на закон за хазарта.

Повечето от тези стъпки едва ли ще се отразят на приходите на бюджета до края на годината.

Едни от основните приоритети на парламента след приемането на закона за бюджета ще бъдат законът за спекулата и законът за цените. На тях депутатите от левицата гледат като на необходима предпоставка за осигуряване на лоялна конкуренция, на пресичане на необоснованото поскъпване на цените, за осигуряване на по-стабилни приходи в бюджета и дори на ограничаване на престъпността на дребно. Ефектът от тези два закона може да се прояви още през втората половина на настоящата година.

За да може да се изпълнят бюджетните приходи, така че да се спази размерът на очаквания бюджетен дефицит и да се ограничи инфлационният натиск, кабинетът подготвя пакет от мерки за затягане на финансовата дисциплина.

Правителството, разбира се, срещна парламентарната подкрепа на мнозинството, което планира да разгледа тези мерки (доколкото повечето от тях са свързани с промени в закони) непосредствено след приемане на закона за бюджета.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK