"Топенерджи" - все още само раздори

Абсолютен рекорд по скоростна регистрация в съда (за 3 дни) и публикация в Държавен вестник (две седмици) направи Луканов с регистрацията на "Топенерджи". С решение на Софийски градски съд от 23 май 1995 г. се регистрира акционерно дружество с наименование "Топенерджи" АД. Седалището на дружеството е в София, ТОА Люлин, Филиповско шосе. Уставният капитал на дружеството е 60 млн. лв. и в него с равни дялове 50:50 участват българската държавна фирма Булгаргаз и руският газов концерн "Газпром". Обявеният предмет на дейност е доставка и продажба на природен газ, транзитен пренос на газ през България за трети страни, реконструкция и разширяване на действащите газопроводни системи в България. Вписаното в регистъра ръководство на дружеството е следното:

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

1. Никита Георгиев Шервашидзе

2. Елена Евгениева Карпель

3. Борис Сергеевич Посягин

4. Иван Стефанов Колев

5. Юрий Алексеевич Зайцев

6. Николай Георгиев Вълканов

4. Ангел Николов Попов

5. Лира Иванова Розенова

6. Андрей Карлович Луканов (записано е Карлович, а не Карлов)

Дружеството се представлява от двама членове на управителния съвет (директори) - Рим Сюлейманов и Сашо Дончев.

Всички членове на ръководните органи на дружеството са записани като физически лица и по този начин не става ясно кой кой е и кого представлява в "Топенерджи". Никита Шервашидзе и Иван Колев при учредяването заемат отговорни постове в изпълнителната власт и би трябвало да представляват принципала като защитник на държавния интерес в стратегическото за страната предприятие, смятат специалисти. Шервашидзе тогава все още е председател на Комитета по енергетика, а Иван Колев и сега е зам.-министър на търговията. В регистрацията обаче ангажиментите им като такива изобщо не личат, за сметка на това снемането от поста, както е при Шервашидзе, явно не е повод за изваждането му от дружеството.

Скандалът около "Топенерджи" започна с избора на Андрей Луканов за шеф на дружеството, който, както се твърди, изненадал правителството, ако не и самия премиер. Логично беше обяснението да се търси във вътрешнопартийни противоречия и борба за лидерство между премиера Виденов и Луканов. С новия си пост Андрей Луканов не само не загуби политическото си влияние, но като ръководител на мощна икономическа структура със стратегически характер засилва и позициите си на политик. Включването на Сашо Дончев (шеф на фирмата на Мултигруп "Овергаз") и лобистките пристрастия на Шервашидзе и Иван Колев дадоха допълнителен тласък на скандала.

Тази теза впоследствие бе подкрепена от близки до правителството източници, които заявиха, че с писмо от 17 май Никита Шервашидзе дал съгласието си Булгаргаз да участва в разговори за учредяване на смесено газово дружество с парична вноска не по-голяма от 500 000 долара без съгласуване с Министерския съвет. Така непосредствено преди пристигането на руския премиер Виктор Черномирдин у нас станало ясно, че се подготвя договор за смесено дружество, в което на Булгаргаз се отрежда по-малко от посоченото в междуправителственото споразумение 50-процентно участие. С равни на държавната фирма дялове се предвиждало да бъдат включени фирмите на Мултигруп "Минстрой майнинг" и "Овергаз". С това (и цесията на вземания на Булгаргаз като формален повод) бе обяснено и спешното отстраняване на Никита Шервашидзе от поста председател на КЕ.

Натискът на шефа на "Газпром" Рем Вяхирев от българска страна да участват и гореспоменатите частни фирми бил неочаквано твърд и безкомпромисен и поставил под въпрос визитата на Черномирдин, твърдят свидетели на драматичните преговори в късните часове на 17 май. В действителност българските държавници би трябвало да са подготвени за подобен агресивен подход, който през последните години видимо се налага като тактика на руската страна при водене на преговори.

За "Газпром" е известно, че с агресивна политика се стреми да запази контрола си върху доставките на газ за Европа, като за целта разполага и е подкрепата на руското правителство начело с Черномирдин.

В този смисъл е достатъчно да се направи справка за смесените предприятия на руския газов концерн с чуждо участие, за да стане ясно, че България е извадила късмет, запазвайки първоначално съгласуваните 50% в смесеното дружество. Защото при вече създадените повече от 11 подобни дружества само в 5 европейските партньори са с равно дялово участие, сред които е и Булгаргаз.

По-късно стана ясно, че с писмо от 18 май председателят на КЕ изпратил до премиера Виденов нов вариант за разрешение за учредяване на дружеството. Новият вариант е изпратен с писмо от същата дата и до "Булгаргаз" ЕАД. С него се дава съгласие Булгаргаз да участва съвместно с "Газпром" - Москва, в учредяването на дружество с наименование "Топенерджи" АД с уставен капитал 200 млн. лв., със седалище в София и с предмет на дейност, свързан с горивно-енергийната област. Предвижда се "Булгаргаз" ЕАД да участва в учредяването на дружеството със 100 млн. лв., представляващи 50% от уставния му капитал. Със същото писмо изпълнителният директор на Булгаргаз Ангел Попов се определя за представител на държавата в общото събрание на "Топенерджи" АД. Поради липса на пари от страна на българската фирма дружеството бе регистрирано с капитал от 60 млн. лв.

Според източници от правителството в договора за учредяване и устава на дружеството са заложени клопки, които ще позволят и по-нататък натиск и неизгодна за държавата намеса от руска страна. Според договора (т.3.4, ал.2), ако един от учредителите не вземе участие в увеличаването на капитала на дружеството пропорционално на първоначалния си дял, другият учредител има право да избере трето лице, на което в съответствие с българското законодателство да се предложат неплатените акции при условие, че се съхрани паритетът в уставния капитал между руските и българските акционери.

В чл. 12 т. 2 на устава пък е записано, че до изтичането на 5 години, считано от датата на възникване на дружеството, надзорният съвет има право да увеличи капитала до размер от 500 млн. лв. чрез издаване на нови акции. Което според експерти означава, че ако Булгаргаз не може да внесе необходимата сума, което е напълно възможно при огромната сума на несъбраните от дружеството вземания, руската страна ще бъде в правото си сама да избира фирма, която да включи в дружеството и с която да работи. Независимо дали това ще бъде Мултигруп, "Трон" или която и да е друга групировка. "Ако "Газпром" искаше да направи смесено дружество с Мултигруп, "Трон" или друга групировка, никой не можеше да му попречи, тъй като Търговският закон му дава това право. В такъв случай дружеството щеше да се регистрира, да работи и да ползва газопроводите на Булгаргаз срещу съответната такса. "Газпром" обаче избра Булгаргаз и вероятно е имал сериозни основания за това", коментира изпълнителният директор на държавната фирма Ангел Попов.

Вицепремиерът Кирил Цочев заяви открито, че смята договора за учредяване на "Топенерджи" за недействителен. Според г-н Цочев учредяването на дружеството не е извършено в съответствие с междуправителствената спогодба от 16 октомври 1994 г. Направените правни анализи от екип към правителството и независими юристи дават доста противоречива оценка за легитимността на "Топенерджи".

Българската страна не е утвърдила предприятията, които ще участват в смесеното акционерно дружество, както изисква чл. 1 алинея последна от спогодбата. Учредителите на дружеството не са съгласували условията за създаването, устава и другите необходими документи (и Комитетът по енергетика не е съгласувал документите съгласно чл. 2 алинея последна от спогодбата).

Като цяло обаче формална слабост по Търговския закон много трудно ще бъде намерена с изключение на начина, по който участват Колев и Шервашидзе. В правния анализ, направен от юристи в МС за правителството, се казва: "Председателят на Комитета по енергетика упражнява правата на едноличен собственик на капитала на "Булгаргаз" ЕАД. След избора му за член на надзорния съвет на "Топенерджи" той става представител на подчиненото му в качеството му на държавен орган в областта на енергетиката, търговско дружество (Булгаргаз - бел. ред.) и следва да изпълнява указанията на съвета на директорите на "Булгаргаз" ЕАД при работата си в надзорния съвет на "Топенерджи". В това си качество той не може да упражнява ръководните и контролните си функции на държавен орган." Това явно е бил най-сериозният формален проблем, който отпадна с уволнението на Шервашидзе. В този смисъл то е колкото възмездие за увредените държавни интереси, толкова и услуга за експресно регистрираната компания на групата на Луканов.

Вторият формален проблем е с участието на Иван Колев. Освен че няма съгласие на шефа си Цочев, като зам.-министър той попадаше под забрана на ПМС от времето на Беров за участие в надзорни и управителни съвети на еднолични търговски дружества с държавно имущество. Точно навреме -преди две седмици - по предложение на промишления министър Вучев това постановление беше отменено от правителството на Виденов. Тук обаче остава проблемът, че "Топенерджи" не е с преобладаващо държавно участие. Въпреки неяснотата се очаква оставката на Колев, с което и тази трудност при легитимността на смесеното дружество отпада.

Като че ли преди общото събрание на "Топенерджи" в Москва всичко е предрешено. Най-вероятно, за да се избегне продължаването на скандала, броят на участниците в управителните органи ще се увеличи, като там накрая ще влязат и представители на българското правителство. Това намекна по БНТ и премиерът Виденов. Продължава да е енигматично защо, след като е в българската квота в управителния съвет, Луканов е в съдебното решение с името си в руския си паспорт.