ДДС - поредните радикални промени

Добросъвестните данъкоплатци пак са ощетени заради безсилието на администрацията да се справи с нарушителите

Измененията и допълненията на действащия само от една година нов ЗДДС са многобройни и съществени и съдържат в себе си както добри, така и прекалено фискални моменти. Наред с това те се предлагат на данъкоплатеца в последните дни на годината, а и препращат към изменения в правилника, които по стара традиция тепърва ще се изясняват. Междувременно данъкоплатецът може само да гадае.

Положителните изменения

1. Въвеждането на правото на доброволна регистрация по ДДС на лицата, които имат за 12 месеца общо оборот от облагаеми доставки и доставки за износ 50 000 лв. Тази промяна е крачка напред по отношение въвеждането на пълното право за доброволна регистрация на лицата така, както това право съществува в европейското законодателство.
2. Въвеждането на специфичния режим за доставките с предмет инвестиционно злато. Тази промяна е израз на стремежа за хармонизация дори с едни от последните директиви на Европейския съюз. Проблемът е, че тази промяна касае изключително ограничен кръг от данъкоплатци, което означава, че положителният ефект от нея е много ограничен. Въпреки това тези лица ще имат правото да избират данъчния режим на своите доставки в зависимост от конкретните специфики на своята дейност. Но лицата все още не могат да упражнят правото си на избор, защото начинът на отчитане и документиране на тези доставки ще бъде предмет на регламентация от правилника.
3. Въвеждането на нови разпоредби, свързани с предоставянето на рекламни стоки или услуги с незначителна стойност (до 10 лв.). Тази разпоредба вече позволява на регистрираните лица да предоставят рекламни стоки или услуги безвъзмездно и без да начисляват за своя сметка ДДС. В същото време лицата запазват право на пълен данъчен кредит при придобиването на стоките с незначителна стойност за рекламни цели.
Общо всички тези промени ще окажат положително влияние и ще доведат до частично намаляване на данъчната тежест, стига да не бъдат предмет на стеснително тълкуване в правилника за прилагане на ЗДДС.

Негативните изменения

1. Въвеждането отново на разпоредба, определяща понятието “начислен данък” във връзка с възникване на правото на данъчен кредит, както и отмяната на правото на гарантиран данъчен кредит при плащане по банков път води до много сериозни и негативни последици за всички регистрирани по ДДС лица. Тя вменява вина на регистрираните лица - получатели по облагаеми доставки, в случаите, когато техните доставчици са извършили нарушения на данъчния закон. В същото време потърпевшите са лишени от правна възможност да осъществят превантивен контрол по отношение на доставчиците си и така да се предпазят от отрицателните последици. От една страна, те нямат достъп до актуализиран национален регистър на регистрираните по ЗДДС лица, а от друга страна, нямат информация за реално предприетите, осчетоводени и декларирани обстоятелства от страна на своите доставчици. Как тогава едно регистрирано лице ще може да осъществява контрол и превенция по отношение на своите данъчни последици. Представете си, че сте упражнили правото си на данъчен кредит днес и след две години по време на данъчна ревизия се установи, че вашият доставчик не е изпълнил задълженията си по ЗДДС. Всичко това ще доведе до дължим данък, лихви, глоби или имуществени санкции. Наред с това и санкцията е сериозно увеличена. Въпреки начисляването на лихва за просрочие се дължи и две на сто от невнесения в срок дължим ДДС.
Тази изключително фискална мярка касае без изключение всички лица - и регистрирани, и тези, на които подлежи да се регистрират по ДДС, и износители, и изпълнители на облагаеми доставки с 20 на сто.
2. Наред с този проблем се въвежда, макар и косвено, друга сериозна последица относно правото на данъчен кредит - това е разпоредбата, предвидена в Данъчно-процесуалния кодекс - чл.109, ал.11 и 12. Чрез нея скрито са предвидени много тежки санкции за регистрираните по ЗДДС лица, които биха искали да ползват правото си на данъчен кредит. Подобни разпоредби по-скоро са израз на безсилие и наказват не когото трябва, отколкото да усъвършенстват данъчното законодателство. Те не биха могли да бъдат чест за нито една данъчна система.
3. Въвежда се облагане на доставки за износ с 20 на сто в случаите, когато същите не могат да се докажат документално в определен срок след завършване на услугата или прехвърлянето на собствеността върху стока. Начисленият данък по такъв повод може да се коригира по-късно, ако регистрираното лице се снабди с документите. Тази разпоредба поставя много въпроси, чийто отговор предполага отново двояко тълкуване: въпроси относно облагането на авансите по износа, относно определянето на облагаемия оборот, както и на нововъведения общ облагаем оборот. В същото време тази разпоредба утежнява и без това тежкото положение на всички износители. Подобни разпоредби пряко се намесват в свободата и спецификите на търговския живот, което нарушава основния принцип на данъка върху добавената стойност - неутралност, и негативно влияе върху развитието на пазарните принципи.
4. Въвежда се фиксиране на данъчната основа при продажби на ползвани дълготрайни активи в противоречие на икономическата логика. След като един ДМА е използван определен период от време, амортизиран е частично или изцяло, същият този актив, ако се продаде данъчната основа за целите на ЗДДС ще е не по-малка от данъчната основа, на която е закупен като нов. Подобни разпоредби са изцяло в противоречие на европейското законодателство и влияят негативно върху икономическия живот. Данъкът си е данък, но чрез него е недопустимо да се препятства търговския и икономическия живот в страната.
5. Въвеждат се нови основания за спиране срока за възстановяване на ДДС от данъчната администрация на регистрирано по ДДС лице. И ако изглежда основателно това в случаите, когато МВР или съдът са го поискали писмено, то поражда сериозни опасения основанието “започнала ревизия” и “до приключването й”. Това основание води до реалната възможност данъчната администрация безпрепятствено да удължава сроковете на ревизиите, без да носи отговорност чрез лихви за забавянето си. Възниква в тази връзка и въпросът как данъчнозадълженото лице ще защити правата си в този случай, след като заповедта за ревизия, както и за удължаването на срока й не подлежи на обжалване според чл. 71 от ДПК. Дали това нововъведено основание няма да породи предпоставки за развитие на корупцията, вместо да я ограничи.
6. Предвидено е ново изменение на формулярите на справките-декларации. Тази постоянна промяна в реквизитите на формулярите, в справките-декларации, в дневниците, в броя и видовете документи за подаване към един формуляр води до постоянни грешки и объркване както от страна на данъчната администрация, така и от страна на данъчнозадължените лица. А за последните са предвидени и административнонаказателни санкции.
Наред с тези споменати изменения и допълнения има и други, които не могат да бъдат определени като положителни, защото пораждат нови проблеми, а не решават старите. Съдържат и много грешки и неясно изписани текстове, които пораждат двусмислено тълкуване. Това изправя всички лица пред реалния риск да сбъркат и съответно да понесат по-късно отрицателните последици. В много случаи данъчните органи също ще са засегнати от тях, тъй като и те носят отговорност за своите действия.

Промените с двустранен ефект

1. Въвеждането на нов режим на облагане на туристическите услуги е в сила от 1.01.2001 г. Той предвижда промяна в данъчния им режим от доставки за износ в облагаеми по специален ред доставки. Въведеният режим е по-тежък за лицата, извършващи туристически услуги. Това изменение на ЗДДС като цяло е крачка напред към хармонизацията с европейското законодателство, но в същото време се разминава с него по отношение на липсата на диференцирани по-ниски ставки, каквито съществуват навсякъде в Европа, където този режим е действащ. Все пак до влизането му в сила законодателят има време да въведе и диференцирани ставки. Но не бива да се забравя, че в този бранш доставките се договарят много преди реалното им изпълнение, и туроператорите и туристическите агенти ще бъдат затруднени да планират и определят цените на услугите си.
2. От 1.01.2000 г. отново се променя данъчният режим на здравните и образователните услуги - от облагаеми стават освободени. От 1.01.1999 г. същите тези услуги станаха от освободени облагаеми. По същество за едни те са промяна с положителен ефект, за други са с отрицателен. Проблемът на тези постоянни промени, освен че обърква, е и че не позволява планиране и води и до други последици. Представете си какво ги чака лицата, които са извършвали, извършват и ще извършват такива услуги. Първо им се наложи да се регистрират по ЗДДС. Сега ще им се наложи да се дерегистрират. В същото време следва да се отбележи, че тази промяна не е в синхрон с европейското законодателство и рано или късно отново ще се търси пълна хармонизация, което означава нова смяна на режима на облагане на доставките с тези услуги.


Благодарим Ви, че четете Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Вече съм абонат Абонирайте се

Още от Капитал

Снимка на седмицата

Снимка на седмицата