Кога и как ще се приватизира НЕК

Електропроизводствени мощности:
1. ТЕЦ “Марица - изток 1” (нова част) - 600 мВт
Предвижда се изграждане на заместваща мощност по системата BOOT. Централата ще се изгражда с чуждестранни инвестиции от американската компания AES.
Най-важни срокове:
30.05.2000 г. - Избор на изпълнител на проекта
01.01.2001 г. - Започване на строителството
31.07.2003 г. - Въвеждане в експлоатация на 1 блок (300 мВт)
31.12.2003 г. - Въвеждане в експлоатация на 2 блок (300 мВт)
2. ТЕЦ “Марица-изток 1” (стара част)
Ще се създаде ново дружество с участие на съществуващата част от “Марица-изток 1” и “Брикетна фабрика”. Това ще стане на три етапа:
1 етап - до 15.03.2000 г. - Спиране на процедурата за приватизация на “Брикетна фабрика” и отделяне на ТЕЦ “Марица-§изток 1” от НЕК.
2 етап - до 30.03.2000 г. - Създаване на обединено търговско дружество за производство на топлоенергия, електроенергия и брикети.
3 етап - 2002 - 2003 г. - Поетапна ликвидация на производствените мощности поради изчерпване на ресурса на съоръженията.
3. ТЕЦ “Марица-изток 2” - 1440 мВт
До 31.03.2000 г. централата трябва да се отдели от НЕК. Провеждат се преговори с германската RWE energie AG за учредяване на смесено дружество за модернизация и експлоатация на централата.
До 30.09.2000 г. ще бъде изготвен информационен меморандум. Ще бъде развит и вариант за отделяне на старата част (блоковете от 1 до 4) и новата част (блоковете от 5 до 8) и предлагането им като обособени части.
4. ТЕЦ “Марица-изток 3” - 840 мВт
Тече процедура по учредяване на смесено дружество с американскатаEntergy. Договорено е двуетапно изграждане на джойнт-венчър, в окончателния вид участията ще бъдат 33% за НЕК и 67% за Entergy. НЕК ще апортира материалните активи на централата, а американците ще внесат кешово удвоената й стойност. От 1.07.1999 г. е регистрирана първоначалната смесена компания в СГС.До 30.03.2000 г. ще се извършат операциите по увеличаване на капитала.
5. ТЕЦ “Варна” - 1260 мВт
През 1998 г. е обявен търг за подмяна на горивната база и рехабилитация на първите 3 блока, включително собственост върху 2/3 от централата чрез смесено дружество. В момента ЕБВР в ролята на консултант извършва оценка на офертите на 11 фирми. По този начин ще се определи стратегическият инвеститор на централата, която ще се отдели от НЕК до 31.03.2000 г.
6. ТЕЦ “Русе” - 400 мВт
Предвижда се да бъде отделена от НЕК до 31.01.2000 г. Предстои обединяването й с топлофикация “Русе”, което ще стане до 30.03.2000 г.
7. ТЕЦ “Бобов дол” - 540 мВт
Централата ще се отдели от НЕК до 30.06.2000 г. До 30.09.2000 г. ще се подготви информационен меморандум, който ще включва и минния комплекс “Бобов дол”.
8. ТЕЦ “Марица 3” - Димитровград - 120 мВт
Централата ще се отдели от НЕК до 30.06.2000 г. До 30.09.2000 г. ще бъде изготвен информационният меморандум, включително и за мини “Маришки басейн”.
9. Хидроенергийни мощности (ВЕЦ)
В структурата на НЕК има 77 ВЕЦ, които ще се пуснат за продажба през тази и следващата година. Няма да се приватизират в средносрочен план помпено-акумулиращите централи - ПАВЕЦ “Чаира” и ПАВЕЦ “Орфей”, каскадата Батак - Пещера - Алеко и каскадата Кърджали - Студен кладенец - Ивайловград.
10. АЕЦ “Козлодуй”
Предвижда се до 31.01.2000 г. централата да се отдели от НЕК и да се регистрира като самостоятелно търговско дружество.
Извършва се актуализация на нормативното разделение на отговорностите между оператора - АЕЦ “Козлодуй”, Агенцията по енергетика, комисията за енергийно регулиране, КИАЕМЦ, както и между производител на радиоактивни отпадъци и организация, която ще управлява безопасното им съхранение. Срокът е до 31.07.2000 г.
До 31.07.2000 г. трябва да е подготвена програма и график за спиране на 4-те стари блока.
До 31.07.2001 г. трябва да са подготвени техническите проекти, необходими за лицензиране на дейността по извеждане от експлоатация на 4-те блока.
Електроразпределителни мощности :
Седемте разпределителни компании, които ще се създадат на базата на досегашните клонове, ще се приватизират на два етапа: през 2000 г. се продават две компании; през 2001 г. се продават останалите 5 компании.
Най-важни срокове:
31.03.2000 г. - Обявяване на открит международен търг за продажба на 2 електроразпределителни дружества.
31.11.2000 г. - Приключва приватизацията на двете дружества.
31.03.2001 г. - Обявява се открит търг за продажба на останалите пет електроразпределителни дружества.
30.11.2001 г. - Приключва приватизацията на двете дружества.